Hotărârea nr. 315/2012

Hotararea Consiliului Local nr. 315 privind aprobarea tarifului pentru serviciul de canalizare şi a preţului pentru serviciul de alimentare cu apă potabilă, pentru municipiul Craiova

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.315

privind aprobarea tarifului pentru serviciul de canalizare și a prețului pentru serviciul de alimentare cu apă potabilă, pentru municipiul Craiova

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în ședința ordinară din data de 20.12.2012;

Având în vedere raportul nr.184797/2012 al Direcției Servicii Publice prin care se propune aprobarea tarifului pentru serviciul de canalizare și a prețului pentru serviciul de alimentare cu apă, pentru municipiul Craiova și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.158, 160, 161, 162 și 163/2012;

În conformitate cu prevederile art.12 lit.i din Legea nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, modificată și completată;

Potrivit prevederilor Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Oltenia”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 402/2007;

În temeiul art.36 alin. 2 lit. d coroborat cu alin.6 lit. a pct.14, art.45 alin.1, art.61 alin.2 și art.115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă tariful pentru serviciul de canalizare și prețul pentru serviciul de alimentare cu apă, în municipiul Craiova, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.17/2007 referitoare la aprobarea tarifelor pentru apă potabilă și pentru servicii canalizare practicate în municipiul Craiova și a tarifelor pentru apa potabilă livrată consumatorilor racordați la aducțiunea Izvarna și își încetează efectele în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 62/2012.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară, Direcția Servicii Publice și S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU


Dorel Cosmin MARINESCU


Anexa Hotărârea nr. 315/2012

SPECIFICAȚIE

Preț/tarif pentru populație (lei/mc)

Preț/tarif pentru rest utilizatori (lei/mc)

Apă potabilă

3,41

2,75

Canalizare

2,05

1,65

Notă: prețurile la apa potabilă și tarifele la canalizare pentru populație conțin T.V.A. în cotă de 24%, iar pentru restul utilizatorilor nu conțin T.V.A.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Dorel Cosmin MARINESCU