Hotărârea nr. 314/2012

Hotararea Consiliului Local nr. 314 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiovanr.281/2012 referitoare la asocierea Municipiului Craiova, prin Consiliului Localal Municipiului Craiova, cu S.C. BAND CONTACT AGENCY S.R.L., în vedereasusţinerii evenimentelor „Târgul de Crăciun” şi „Concert extraordinar de Revelion 2013”

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 314 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.281/2012 referitoare la asocierea Municipiului Craiova, prin Consiliului Local al Municipiului Craiova, cu S.C. BAND CONTACT AGENCY S.R.L., în vederea susținerii evenimentelor „Târgul de Crăciun” și „Concert extraordinar de

Revelion 2013”

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 20.12.2012;

Având în vedere raportul nr.184142/2012 al Serviciului Imagine, Relații Internaționale, Purtător de cuvânt, Redacție Ziar prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.281/2012 refritoare la asocierea Municipiului Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, cu S.C. BAND CONTACT AGENCY S.R.L., în vederea susținerii evenimentelor „Târgul de Crăciun” și „Concert extraordinar de Revelion 2013” și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.158, 160, 161, 162 și 163/2012;

În temeiul art.36, alin.2, lit. e coroborat cu alin.7, lit. a, art.45 alin.2 lit.f, art.61 alin.2 și art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea contractului de asociere încheiat între Municipiul

Craiova, prin Consiliului Local al Municipiului Craiova, cu S.C. BAND

CONTACT AGENCY S.R.L., aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.281/2012, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adițional de modificare a contractului de asociere prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Serviciul Imagine, Relații Internaționale, Purtător de cuvânt, Redacție Ziar și S.C. BAND CONTACT AGENCY S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,             CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

Dorel Cosmin MARINESCU


Nicoleta MIULESCU

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR.314/2012

Modificări ale contractului de asociere nr. 3/2012,

încheiat între Municipiul Craiova și S.C. Band Contact Agency S.R.L.

Art. 1 Obiectul contractului va avea următorul conținut:

Asocierea în scopul desfășurării evenimentelor: “Târg de Crăciun”, ocazionat de sărbătorile de iarnă și desfașurat în perioada 1 decembrie 2012 - 8 ianuarie 2013, care va consta în organizarea unui târg tematic, „Concert extraordinar de Revelion 2013”, ce va avea loc în seara de 31 decembrie 2012 și care va consta într-un spectacol muzical susținut de artiști renumiți, precum și amplasarea unui patinoar de 400 mp în Piața Mihai Viteazul.

BAND CONTACT AGENCY SRL îsi asumă responsabilitatea sprijinirii organizării evenimentelor. În acest scop, va conduce, va supraveghea și va desfășura toate activitățile cuprinse în cadrul contractului a căror executare îi revin nemijlocit.

Art. 2 Durata contractului va avea următorul conținut:

Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui și este valabil până la data de 28.02.2013.

Art. 4 Obligațiile părților va avea următorul conținut:

BAND CONTACT AGENCY SRL se obligă :

 • a) să organizeze evenimentul „Târgul de Craciun” pâna la 08.01.2013;

 • b) să amplaseze 82 de căsuțe din lemn, folosite pentru comercializare de produse, în spațiul public în vederea organizării evenimentului „Târgul de Craciun”;

 • c) să ofere, după încheierea evenimentului „Târgul de Crăciun”, un număr de 32 de căsuțe din lemn, din cele 82 utilizate în scop comercial, asociatului, respectiv Municipiul Craiova;

 • d) să organizeze evenimentul „Concert extraordinar de Revelion 2013”;

 • e) să amplaseze în Piața Mihai Viteazul un patinoar de 400 mp și să ia toate măsurile necesare bunei funcționări a acestuia pâna la 28.02.2013;

 • f) să folosească în zona desfășurării evenimentului numai autovehiculele strict necesare pentru buna desfășurare a evenimentului;

 • g) să suporte contavaloarea facturii de energie electrică aferentă perioadei de funcționare a patinoarului ;

 • h) să obțină avizele și autorizațiile necesare desfășurării evenimentului;

 • i) să asigure resursele umane și financiare, necesare organizării și desfășurării activităților incluse în realizarea evenimentelor ocazionate de “Târgul de Craciun”, concertul de revelion și folosirea patinoarului;

 • j) să facă referire explicită pe toate materialele, la faptul că evenimentul este realizat în parteneriat cu Consiliul Local Municipal Craiova;

 • k) să obțină de la UCMR-ada autorizația neexclusivă de utilizare a muzicii în scop lucrativ pentru evenimentul “Concert Extraordinar de Revelion 2013” ;

 • l) să nu implice finananciar Primăria Municipiului Craiova în ce privește costurile evenimentelor din prezentul contract;

MUNICIPIUL CRAIOVA prin Consiliul Local Municipal se obligă:

 • a) să permită asociatului amplasarea în spațiul public a 82 de căsuțe din lemn folosite pentru comercializare de produse, în vederea organizării evenimentului „Târgul de Crăciun”;

 • b) să pună la dispoziția asociatului spațiul public necesar organizării concertului de revelion;

 • c) să se asigure că organizarea evenimentelor „Târgul de Crăciun” și „Concert extraordinar de Revelion 2013” se va desfășura în cele mai bune condiții, cu respectarea legislației în vigoare;

 • d) să permită amplasarea unui patinoar de 600 mp în Piața Mihai Viteazul în mod gratuit;

 • e) să pună la dispoziția organizatorului spațiul de desfășurare al evenimentului cu titlul gratuit;

 • f) să permită în perioada premergătoare evenimentului, la nivel național și pe raza municipiului Craiova, promovarea evenimentului ;

 • g) să asigure ordinea publica cf. Legii 60/1991 cu sprijinul organelor abilitate în perioada 1 decembrie 2012 - 28 februarie 2013;

 • h) să comunice Serviciului de Ambulanță și Inspectoratului pentru Situații de Urgență manifestarile ce vor avea loc, în vederea acordarii sprijinului prin asigurarea de asistență si personal de specialitate, în perioada 1 decembrie 2012 -28 februarie 2013.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Dorel Cosmin MARINESCU