Hotărârea nr. 313/2012

Hotararea Consiliului Local nr. 313 privind încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiovanr.301/2005 referitoare la darea în folosinţă gratuită, pe durata existenţeiconstrucţiei, către proprietarii de apartamente care solicită construireade balcoane la parterul blocurilor, a terenurilor aparţinând domeniuluiprivat al municipiului Craiova, aferente acestora.

MUNICIPIULCRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 313

privind încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova

nr.301/2005 referitoare la darea în folosință gratuită, pe durata existenței construcției, către proprietarii de apartamente care solicită construirea de balcoane la parterul blocurilor, a terenurilor aparținând domeniului privat al municipiului Craiova, aferente acestora.

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 20.12.2012;

Având în vedere raportul nr. 179099/2012 al Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului prin care se propune încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.301/2005 referitoare la darea în folosință gratuită, pe durata existenței construcției, către proprietarii de apartamente care solicită construirea de balcoane la parterul blocurilor, a terenurilor aparținând domeniului privat al municipiului Craiova, aferente acestora și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.158, 160, 161, 162 și 163/2012;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, modificată și completată și Ordinului nr.839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii;

În temeiul art.36 alin.2 lit.c, art.45 alin.3, art.61 alin.2 și art.115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.301/2005 referitoare la darea în folosință gratuită, pe durata existenței construcției, către proprietarii de apartamente care solicită construirea de balcoane la parterul blocurilor, a terenurilor aparținând domeniului privat al municipiului Craiova, aferente acestora.

Art.2. Pentru toate cazurile în care procedura de obținere a certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire având ca obiect construirea de balcoane la parterul blocurilor aferente apartamentelor a fost demarată, aceasta urmează a fi finalizată până la data de 31.03.2013.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,             CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

Dorel Cosmin MARINESCU                 Nicoleta MIULESCU