Hotărârea nr. 312/2012

Hotararea Consiliului Local nr. 312 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiovanr.294/2011 referitoare la aprobarea proiectului „O nouă abordare în organizareaactivităţilor Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova prin implementareaunei aplicaţii informatice de e-sănătate”, în cadrul Programului OperaţionalSectorial POS CCE, Axa prioritară 3, DMI 2 – „Dezvoltarea şi creşterea eficienţeiserviciilor publice electronice”, Operaţiunea 4 „Susţinerea implementării desoluţii de e-sănătate şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 312

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.294/2011 referitoare la aprobarea proiectului „O nouă abordare în organizarea activităților Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova prin implementarea unei aplicații informatice de e-sănătate”, în cadrul Programului Operațional Sectorial POS CCE, Axa prioritară 3, DMI 2 - „Dezvoltarea și creșterea eficienței serviciilor publice electronice”, Operațiunea 4 „Susținerea implementării de soluții de e-sănătate și asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 20.12.2012;

Având în vedere raportul nr.173220/2012 întocmit de Direcția Elaborare și Implementare Proiecte prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.294/2011 referitoare la aprobarea proiectului „O nouă abordare în organizarea activităților Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova prin implementarea unei aplicații informatice de e-sănătate”, în cadrul Programului Operațional Sectorial POS CCE, Axa prioritară 3, DMI 2 - „Dezvoltarea și creșterea eficienței serviciilor publice electronice”, Operațiunea 4 „Susținerea implementării de soluții de e-sănătate și asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar” și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.158, 160, 161, 162 și 163/2012;

În conformitate cu prevederile art.44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată, Hotărârii Guvernului nr.759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale pentru aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, modificată și completată și Ordinului Ministrului Economiei și Finanțelor nr.2241/2008 privind aprobarea listelor de cheltuieli eligibile în cadrul operațiunilor din domeniul major de intervenție 3.2 „Dezvoltarea și creșterea eficienței serviciilor publice electronice”;

În temeiul art.36 alin.2 lit.d coroborat cu alin.4 lit.d, art.45 alin.2 lit.e, art.61 alin.2 și art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.Se aprobă Proiectul „O nouă abordare în organizarea activităților Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova prin implementarea unei aplicații informatice de e-sănătate, în cadrul Programului Operațional Sectorial POS CCE, Axa prioritară 3, DMI 2 - „Dezvoltarea și creșterea eficienței serviciilor publice electronice”, Operațiunea 4 „Susținerea implementării de soluții de e-sănătate și asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”.

Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „O nouă abordare în organizarea activităților Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova prin implementarea unei aplicații informatice de e-sănătate” în sumă de 1.600.092,46 lei fără T.V.A., respectiv 1.984.114,65 lei cu T.V.A. inclus, din care valoarea eligibilă de 1.599.525,46 lei și valoarea eligibilă nerambursabilă de 1.567.534,95 lei.

Art.3. Se aprobă suportarea de la bugetul Consiliului Local al Municipiului Craiova a contribuțiilor la proiectul prevăzut la art. 1 din prezenta hotărâre, astfel:

  • -  31.990,51 lei, reprezentând contribuția proprie la cheltuielile eligibile, în procent de 2% din valoarea totală eligibilă a proiectului;

  • -  384.589,19 lei, reprezentând contribuția proprie la cheltuielile neeligibile, inclusiv T.V.A. la cheltuielile eligibile.

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.294/2011.

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Elaborare și Implementare Proiecte și Direcția Economico - Financiară și Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,             CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

Dorel Cosmin MARINESCU                Nicoleta MIULESCU