Hotărârea nr. 311/2012

Hotararea Consiliului Local nr. 311 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.157/2012 referitoare la prelungirea duratei contractelor de închiriere având ca obiect terenuri din municipiul Craiova pe care sunt amplasate construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 311 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.157/2012 referitoare la prelungirea duratei contractelor de închiriere având ca obiect terenuri din municipiul Craiova pe care sunt amplasate construcții provizorii, cu destinația de spații comerciale, producție și prestări servicii

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 20.12.2012;

Având în vedere raportul nr.173206/2012 întocmit de Direcția Patrimoniu, prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.157/2012 referitoare la prelungirea duratei contractelor de închiriere având ca obiect terenuri aparținând domeniului public sau privat al municipiului Craiova pe care sunt amplasate construcții provizorii, cu destinația de spații comerciale, producție și prestări servicii și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.158, 160, 161, 162 și 163/2012;

În conformitate cu prevederile art.136 alin.1 și art.141 din Ordonanța Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, modificată și completată, Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată, Titlul IX Capitolul V - Contractul de locațiune Cod Civil, art.2 alin.1, lit.c din Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, modificată și completată, și Legii Poliției Locale nr.155/2010;

În temeiul art. 36 alin.2 lit. c coroborat cu alin.5 lit. a și b, art. 45 alin.3, art. 123, art.61 alin.2 și art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.Se aprobă modificarea art.1 și art.4 ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.157/2012, în sensul prelungirii duratei contractelor de închiriere, având ca obiect terenuri aparținând domeniului public sau privat al municipiului Craiova, pe care sunt amplasate construcții provizorii, cu destinația de spații comerciale, producție și prestări servicii, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, până la data de 31.03.2013, urmând ca în termen de 30 de zile calendaristice după această dată, construcțiile provizorii, cu destinația de spații comerciale, producție și prestări servicii, să fie desființate pe cheltuiala utilizatorilor/proprietarilor acestor construcții.

Art.2. Prețul închirierii terenurilor identificate la art.1, va fi stabilit conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova privind impozitele și taxele locale, pe anul 2013.

Art.3. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze actele adiționale la contractele de închiriere identificate la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu, Direcția Impozite și Taxe Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Poliția Locală Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Dorel Cosmin MARINESCU


ANEXA LA HOTĂRÂREA NR.311/2012

Contracte de închiriere pentru suprafețe de teren proprietatea Municipiului Craiova pe care sunt amplasate construcții provizorii (chioșcuri) prelungite până la 31.03.2013

Nr.

crt

Titular contract-

Adresa Teren

Nr.contract închiriere/ act aditional

Suprafața

teren

mp

1.

S.C.EMDOR COM S.R.L

b-dul Dacia -depou tramvai

-247/2007

37

2.

S.C.MERAL S.R.L

b-dul 1 Mai stație spital 1

-73/2004

-1/2009

32

3.

S.C.DRAGOPAN S.R.L b-dul 1 Mai-Tabaci

-8/2003

-1/2008

16,5

4.

S.C.PREMIER PREDA S.R.L b-dul Dacia bl.U6

-13/2003

-1/2008

22

5.

S.C.PREMIER PREDA S.R.L b-dul Dacia bl.U6

-159/2005

-1/2010

20

6.

S.C.INGSAL COM S.R.L str.1 Decembrie 1918 -dispensar

-45/2004

-1/2009

44

7.

S.C.ROBAUMI PROD S.R.L bd.Tineretului poz.48

-102/2005

-1/2010

20

8.

S.C.GINMAR COM S.R.L bd.Tineretului poz.46

-103/2005

-1/2010

20

9.

PFA DUMITRICU RODICA str.Doljului bl.R19

-249/2007

10

10.

S.C.NAZA IMPEX S.R.L B-dul 1 Mai nr.60

-112/2005

-1/2010

85

11.

S.C.CLAOS și S.C.MELBIX

INTERNAȚIONAL S.R.L

bd.N.Titulescu spital 2

-50/2004

-1/2009

40

12.

S.C.VITORION IMPEX S.R.L

B-dul Dacia bl.174

-133/2005

-1/2010

34

13.

S.C.AFREM&AFREM S.N.C

p-ța Orizont

-158/2005

-1/2010

15

14.

MIRCEA VETTA

bd.Tineretului poz.26

-142/2005

-1/2010

21

15.

IORGA IOANA I.I

Br.Novac -complex nou

-132/2005

-1/2010

17

16.

CONSTANTIN VASILE

ADRIAN I.I

B-dul 1 Mai -f-ca Confecții

-66/2004

-1/2009

13,5

17.

CHIRIA MARIA P.F.A

bd.Tineretului poz.16

-94/2005

-1/2005

22,8

18.

TARCEA EUGENIA I.F str. Lăpușului -platforma el-putere

-54/2004

-1/2009

16

19.

S.C.CONSIGN-GEN IMP S.R.L bd.Oltenia bl.27

-42/2004

-1/2009

40

20.

S.C.POLDOS S.R.L

bd.Decebal zona bl.35

  • - 47/2004

  • - 1/2009

42

21.

S.C.CLAMABI COM S.R.L

Cv.Nouă zona stație RAT 30

-110/2005

-1/2010

21

22.

S.C.COMPANIA OMAR FADI

IMPEX S.R.L b-dul 1 Mai stație spital 1

-65/2004

-1/2009

81

23.

S.C.VITAPLANT S.R.L bd.Tineretului big

-130/2005

-1/2010

15

24.

S.C.QERER S.R.L

Cv.Noua Big vechi

-182/2005

-1/2010

21

25.

S.C.HIPERBOREA I.M S.R.L str.Gh.Titeica -bd.Decebal

-15/2003

-1/2008

62

26.

S.C.LUANLEX S.R.L

bd.Oltenia bl.151C

-151/2005

-1/2010

68

27.

S.C.RENIDA PREST S.R.L b-dul 1 Mai stație spital 1

-77/2004

-1/2009

5

28.

S.C.RINDOR COMGEN S.R.L aleea Ghețișoarei bl.164-168

-63/2004

-1/2009

99

29.

S.C.BOB&SARA S.R.L

bd.Tineretului poz.8

-149/2005

-1/2010

27,5

30.

S.C.DICTIS IMPEX S.R.L str.Mircești bl.O20

-83/2005

-1/2010

40

31

S.C.MELA&LAUR COM S.R.L

-14/2003

9

str.Batrânilor bl.21-36

1/2008

32.

S.C.UNGUREANU L&P S.R.L

Cv.Nouă -bl.160A-106F

-146/2005

-1/2010

29

33.

S.C.TEMERARII COM S.R.L

str.Electroputere bl.K7

-17/2003

-1/2008

24

34.

CÎRJALIU IOAN PFA

bd.Tineretului poz.8

-101/2005

-1/2010

20

35.

S.C.NECRIMFLOR COM S.R.L

bd.Decebal nr.113

-16/2003

-1/2008

114

36.

S.C.ALEX MAD S.R.L

bd.Tineretului poz.22

-100/2005

-1/2010

26

37.

S.C.COMIFA COM S.R.L

bd.Dacia bl.F2

-152/2005

-1/2010

16

38.

STEGARU SANDA CARMECITA

Bld. 1 Mai, zona stație spital 1

-171/2005

1/2010

30

39.

S.C. TOMPI ȘI FIERARU S.N.C bd.Tineretului poz.27

-91/2005

-1/2010

80

40.

S.C. MAVIDI IMPEX S.R.L. aleea Brebeneilor

-69/2004

-1/2009

54

41.

S.C. MARIN CXY COM S.R.L. str.Electroputere bl.K7

-19/2003

-1/2009

18

42.

S.C. DORI GRAND S.R.L.

bd.Oltenia bl.151C-152A

-117/2005

-1/2010

90

43.

S.C. VESCU IMPEX S.R.L. str.Elena Farago bl.174

-144/2005

-1/2010

44

44.

S.C. EBYROM COMPANY

S.R.L bd.Tineretului poz38.

-120/2005

-1/2010

20

45.

S.C. MARAMA S.R.L. bd.Oltenia bl.151

-68/2004

-1/2009

166

46.

S.C. MARAMA S.R.L. b-dul 1 Mai stație spital 1

-116/2005

-1/2010

29

47.

S.C. DANJAN S.R.L. str.Nanterre nr.80

-65/2004

-1/2009

20

48.

Compania Naționala Loteria Română

Centrul de profit Dolj bd.1 Mai bl A7

246/2007

18,60

49.

S.C.LA COLINA S.R.L

Bd.Decebal bl.25

-150/2005

-1/2010

47

50.

S.C.OANA ȘI COSMIN S.R.L

Aleea I Castanilor - Orizont

-118/2005

-1/2010

91

51.

S.C.FITOCRAP S.R.L

P-ța Orizont

-109/2005

-1/2010

19,20

52.

S.C.KEVIN COMEXIM S.R.L

Bd.Oltenia bl.160A

-49/2004

-1/2009

25

53.

S.C.ANDOFLOR SERV S.R.L

Orizont- bl.63B

250/2007

10

54.

S.C.DINU E&I SNC aleea 2Castanilor bl.10

-180/2005

-1/2010

12

55.

S.C.EL PADRINO S.R.L bd.Oltenia bl.151

-81/2005

- 2/2010

79

56

S.C.EL PADRINO S.R.L bd.Tineretului

-88/2005

-2/2010

118

57.

S.C.LIMIT PANIF S.R.L

P-ța Orizont

-174/2005

-1/2010

44

58.

S.C.ALBA COM MG S.R.L str.Emil Girleanu bl.58B

-24/2004

-1/2009

15

59.

S.C.NATY &ALY S.R.L b-dul 1 Mai stație spital 1

-121/2005

-1/2010

4

60.

JEGA FIRUTA P.F.A bd.Tineretului

-115/2005

-1/2010

28

61.

PIRVULESCU ION A.F bd.Tineretului

-97/2005

-1/2010

20

62.

S.C.EMILIA S.R.L

aleea 1 Castanilor- școala 32

-192/2005

-1/2010

7

63

S.C.MIRIMEX IMPEX S.R.L bd.Tineretului -poz.50

-93/2005

-1/2010

20

64.

S.C.MIRIMEX IMPEX S.R.L bd.Tineretului poz.7

-92/2005

-1/2010

27,50

65.

S.C.PATI BONA PROD S.R.L Cv.Noua big vechi

-178/2005

1/2010

150

66.

S.C.NIMURA COM S.R.L str.Nicolae Iorga bl.A64

-30/2003

-1/2008

10,40

67.

S.C.INCREDIBIL RO SERV

S.R.L

bd.Tineretului

-139/2005

-1/2010

64

68.

S.C.TOL CONSTRUCT S.R.L

-184/2005

46

b-dul 1 Mai stație spital 1

-1/2010

69.

S.C.REDAT PROD COM S.R.L bd.Tineretului poz.24

-104/2005

-1/2010

20

70.

S.C.SOPCILD IMPEX S.R.L str.C-tin Severeanu

-41/2004

-1/2009

40

71.

S.C.BERTELIS S.R.L bd.Tineretului

-85/2005

-1/2005

24

72

S.C.BERTELIS S.R.L bd.Tineretului

-86/2005

-1/2010

20

73.

S.C.BREBENEL COMIMPEX

S.R.L

str.22 Decembrie 1989

-25/2003

-1/2008

64

74.

S.C.SAVCO SARMIS S.R.L

str.Știrbei Voda nr.9 ( ciuperca)

-48/2004

-1/2009

12

75.

S.C.RANOMIT COM S.R.L str.Ion Ionescu Argetoaia bl.S9

-28/2003

-1/2008

40

76.

S.C.GRUP SERVIS S.R.L

bd.Tineretului

-82/2005

-1/2010

20

77.

S.C.STECOL COM S.R.L bd.Tineretului bl.113-114

-38/2004

-1/2009

40

78.

S.C.CONTESA S.R.L str.Revoluției bl.23

-33/2003

-1/2008

30

79.

PFI SANFIROIU CORNELIA bd.Tineretului

-98/2005

-1/2010

59

80.

S.C.ILSERI IMPEX S.R.L

bd.Tineretului

-127/2005

-1/2010

21,70

81.

S.C.LILIVIO S.R.L

bd.Tineretului

-105/2005

-1/2010

22,20

82

Popescu Marian bd.Tineretului

-140/2005

-1/2010

25

83

S.C.ANAPLAST S.R.L

bd.Tineretului

-222/2007

20,50

84.

S.C.NELDO S.R.L

Cv.Noua PT 13

-238/2007

32

85

S.C.VIO MDM S.R.L

Cv.Noua PT 13

-239/2012

44

86.

S.C.TALMODEX S.R.L

Cl.Bucuresti -colt str.Horia

-236/2007

39

87.

S.C.CODARYS S.R.L

bd.Dacia statie Rat 23

-160/2005

-3/2010

113

88.

S.C.DORU COM S.R.L str.Tabaci p-ta 1 Mai

-55/2004

-1/2009

17,5

89.

S.C.JONARIS MAIO IMPEX

S.R.L bd.Oltenia bl.154A

-111/2005

-1/2010

36

90.

S.C.DORCOR COMIMPEX

S.R.L

aleea Ghețișoarei

-27/2003

-1/2008

57

91.

TONCA ILIE

str.Bibescu -compl. Ciuperca

-179/2005

-1/2010

24

92.

S.C.GOBANS IMPEX S.R.L bd.1 Mai zona pta 1 Mai

-242/2007

30

93

S.C.GOBANS IMPEX S.R.L

1 Mai -zona Pelendava

-241/2007

58,50

94

S.C.GOBANS IMPEX S.R.L str.Tabaci -zona Pta 1 Mai

-243/2007

80

95

S.C.NIELA COM S.R.L

Cv.Noua - p-ta orizont

-134/2005

-1/2010

72

96

S.C.COMIS PROD S.R.L bd.Tineretului poz.44

-126/2005

-1/2010

50

97.

S.C.COMIS PROD S.R.L bd.Tineretului poz.45

-125/2005

-1/2010

62

98

S.C.BUZSTEF S.R.L

bd.Tineretului poz.35

-89/2005

-1/2010

29

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Dorel Cosmin MARINESCU