Hotărârea nr. 310/2012

Hotararea Consiliului Local nr. 310 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiovanr.156/2012 referitoare la prelungirea duratei contractelor de închiriere, având caobiect terenurile aparţinând domeniului public sau privat al municipiuluiCraiova, pe care sunt amplasate construcţii provizorii, cu destinaţia de garaje

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 310

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.156/2012 referitoare la prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect terenurile aparținând domeniului public sau privat al municipiului

Craiova, pe care sunt amplasate construcții provizorii, cu destinația de garaje

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 20.12.2012;

Având în vedere raportul nr.173209/2012 întocmit de Direcția Patrimoniu prin care se propune prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect terenurile aparținând domeniului public sau privat al municipiului Craiova, pe care sunt amplasate construcții provizorii, cu destinația de garaje și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.158, 160, 161, 162 și 163/2012;

În conformitate cu prevederile art.136 alin.1 și art.141 din Ordonanța Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, modificată și completată, Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată, Titlul IX Capitolul V Cod Civil, art.2 alin.1, lit.c din Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, modificată și completată, și Legii Poliției Locale nr.155/2010;

În temeiul art. 36 alin.2 lit. c, art. 45 alin.3, art. 123, art.61 alin.2 și art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea art.1 și art.4 ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.156/2012, în sensul prelungirii duratei contractelor de închiriere, având ca obiect terenuri aparținând domeniului public sau privat al municipiului Craiova, pe care sunt amplasate construcții provizorii, cu destinația de garaje, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, până la data de 31.03.2013, urmând ca în termen de 30 de zile calendaristice după această dată, construcțiile provizorii, cu destinația de garaje, să fie desființate pe cheltuiala utilizatorilor/proprietarilor acestor construcții.

Art.2. Prețul închirierii terenurilor identificate la art.1, va fi stabilit conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova privind impozitele și taxele locale, pe anul 2013.

Art.3. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze actele adiționale la contractele de închiriere identificate la art. 1 din prezwnta hotărâre.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu, Direcția Urbanism și Amenajarea Teritorilului, Direcția Impozite și Taxe și Poliția Locală Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,            CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

Dorel Cosmin MARINESCU                Nicoleta MIULESCU

ANEXA LA HOTĂRÂREA NR.310/2012

Contracte de închiriere pentru suprafețe de teren proprietatea Municipiului Craiova pe care sunt amplasate garaje, prelungite până la data de 31.03.2013

Nr.

Crt.

Titular contract

-Nr.

contract

1 • •

închiriere

-nr.act adițional

Zonă

Amplasament

Suprafață teren

m.p.

0

1

2

3

4

1

Țapu Marin

- 196/2003

- 1/2008

Str.Brazda lui Novac,

bl.O2

15

2

Stamate Ionela

-197/2003

-1/2008

Str.Brazda lui Novac,

bl.O2

12,5

3

Georgescu Vasile

-207/2003

-1/2008

Str.Bibescu, bl.P6

18,2

4

Georgescu Aristida

Costinela

-208/2003

-1/2008

Str.Bibescu, bl.P6

18,2

5

Preda Dumitru

-209/2003

-1/2008

Str.Bibescu, bl.P6

18,2

6

Diaconescu

Carmen Mariana

-210/2003

-1/2008

Str.Mihail Strejan, bl.a3-

a4

15

7

Bădică Lucian

-221/2003

-1/2008

Str.Frații Golești, bl.47IVA

19,5

8

Văduva Constanța

-222/2003

-1/2008

Str.Frații Golești, bl.47IVA

19,5

9

Dobrin Dănuț

-223/2003

-1/2008

Str.Frații Golești,

bl.47IVA

19,5

10

Dobrin Elena

-224/2003

-1/2008

Str.Frații Golești, bl.47IVA

19,5

11

Dinu Ion

-227/2003

-1/2008

Bld.Craiovița Nouă, Zona

A.N.L.

16

12

Nistor Ion

-235/2003

-1/2008

Str. Știrbei Vodă, bl.D2 și

P2

18,72

13

Cinar Ioan Marin

-236/2003

-1/2008

Str. Știrbei Vodă, bl.D2 și

P2

18,72

14

Troacă Adriana

Mihaela

-237/2003

-1/2008

Str. Știrbei Vodă, bl.D2 și

P2

18,72

15

Lazarciuc Victor

-238/2003

-1/2008

Str. Știrbei Vodă, bl.D2 și

P2

18,72

16

Corneanu Gabriel

-239/2003

-1/2008

Str. Știrbei Vodă, bl.D2 și

P2

18,72

17

Mitrache Ion

-243/2003

-1/2008

Str.Dr.Victor Papillian,

bl.H4

19,88

18

Mitrache Ion

-244/2003

-1/2008

Str.Dr.Victor Papillian,

bl.H4

19,88

19

Cioacă Săndel

-245/2003

-1/2009

Str.Dr.Victor Papillian,

bl.H4

19,88

20

Șandru Traian

-246/2003

-1/2008

Str.Str.Bibescu, C2

21,10

21

Stănescu Eftimie

-248/2003

-1/2008

Str.Str.Bibescu, C2

14,35

22

Vodislav Matei

-253/2003

-1/2008

Str.Bibescu, C2

15,10

23

Agrigoroaie Silvia

-254/2003

-1/2009

Str.Bibescu, C2

14,85

24

Dumitru Cristian

-255/2003

-1/2009

Str.Bibescu, C2

19,60

25

Pârvu Marin

-259/2003

-1/2009

Str.Spania, bl.P5-P6

20,70

26

Costache Victor

-260/2003

-1/2009

Bld.Craiovița Nouă, Zona A.N.L.

16

27

Pîrvu Marin

-262/2004

-1/2009

Str.Spania, bl.P5-P6

20,70

28

Croitoru Mariana

-263/2004

-1/2009

Str.Spania, bl.P5-P6

20,70

29

Ivașcu Cristian

-274/2004

-1/2009

Bld.Craiovița Nouă, Zona A.N.L.

16,50

30

Staicu Claudiu

-275/2004

-1/2005

-2/2009

Bld.Craiovița Nouă, Zona A.N.L.

16,50

31

Cismaru Gheorghe

-276/2004

-1/2009

Bld.Craiovița Nouă, Zona A.N.L.

16,50

32

Iacob Marius

Victor

-278/2004

-1/2010

Bld.Craiovița Nouă, Zona A.N.L.

16,50

33

Măzăreanu Emil

-279/2004

-1/2010

Bld.Craiovița Nouă, Zona A.N.L.

16,50

34

Dincă Alexandru

-155/2002

-1/2007

Str. Principatele Unite bl.L

25

35

Niculescu Dan

-1R/2010

Str. Principatele Unite

18,76

-1/2011

Zona bl.12-14

36

Pascu Cornelia

Elena

-2R/2010

-1/2011

Str.Principatele Unite

Zona bl.12-14

19,04

37

Stanciu Nicolae

-3R/2010

-1/2011

Str.Principatele Unite

Zona bl.12-14

22,12

38

Vlăduțu Ion

-4R/2010

-1/2011

Str.Principatele Unite

Zona bl.12-14

15,12

39

Pascu Nicolae

-5R/2010

-1/2011

Str.Principatele Unite

Zona bl.12-14

19,32

40

Sandu Nicolae

-6R/2010

-1/2011

Str.Principatele Unite

Zona bl.12-14

18,31

41

Rachieru

Constantin

-7R/2010

-1/2011

Str.Principatele Unite

Zona bl.12-14

21,85

42

Neagoe Marius

-8R/2010

-1/2011

Str.Principatele Unite

Zona bl.12-14

17,36

43

Gunie Octavian

-10R/2010

-1/2011

Str.Calea București, lângă bl. B4

25,00

44

Roșca Mugur

Adrian

-11R/2010

-1/2011

Str.Ștefan cel Mare

Zona bl.5

19,89

45

Nica Radu

-12R/2010

-1/2011

Str.Ștefan cel Mare

Zona bl.5

20,00

46

Popescu Aurel

-13R/2010

-1/2011

Str.Ștefan cel Mare

Zona bl.5

17,18

47

Ștefana Pompiliu

-14R/2010

-1/2011

Str.Ștefan cel Mare

Zona bl.5

16,18

48

Orțănescu Nicolae

-15R/2010

-1/2011

Str.Ștefan cel Mare

Zona bl.5

16,43

49

Deca Ștefan

-16R/2010

-1/2011

Str.Ștefan cel Mare

Zona bl.5

20,00

50

Deca Constantin

-17R/2010

-1/2011

Str.Ștefan cel Mare

Zona bl.5

20,00

51

Udrea Florin

Adrian

-18R/2010

-1/2011

Str.Ștefan cel Mare

Zona bl.5

19,85

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Dorel Cosmin MARINESCU