Hotărârea nr. 309/2012

Hotararea Consiliului Local nr. 309 privind modificarea contractului de concesiune nr.263/2005, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Agenţia pentru Protecţia Mediului Craiova

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 309

privind modificarea contractului de concesiune nr.263/2005, încheiat între

Consiliul Local al Municipiului Craiova și Agenția pentru Protecția Mediului

Craiova

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 20.12.2012;

Având în vedere raportul nr.178684/2012 al Direcției Patrimoniu prin care se propune modificarea contractului de concesiune nr. 263/2005, având ca obiect terenul în suprafață de 64 mp, în sensul schimbării părții contractante Agenția Regională pentru Protecția Mediului Craiova, cu Agenția pentru Protecția Mediului Dolj și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.158, 160, 161, 162 și 163/2012;

În conformitate cu prevederile art.11 alin.1 și 6 din Hotărârea de Guvern nr.1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia;

În temeiul art.36, alin.2, lit. c coroborat cu alin.5, lit. a, art.45, alin.3, art.61 alin.2 și art.115 alin.1, lit b din Legea nr.215/2001,republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea contractului de concesiune nr.263/2005, având ca obiect terenul aparținând domeniului public al municipiului Craiova, în suprafață de 64 mp, în sensul schimbării părții contractante Agenția Regională pentru Protecția Mediului Craiova, cu Agenția pentru Protecția Mediului Dolj.

Art.2. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adițional de modificare a contractului de concesiune nr.263/2005.

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 145/2005 și își încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.173/2011.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu, Direcția Economico-Financiară și Agenția pentru Protecția Mediului Dolj vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Dorel Cosmin MARINESCU


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU