Hotărârea nr. 307/2012

Hotararea Consiliului Local nr. 307 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect spaţii şi terenuri ocupate de construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii, situate în pieţele din municipiul Craiova

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 307

privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect spații și terenuri ocupate de construcții provizorii, cu destinația de spații comerciale, producție și prestări servicii, situate în piețele din municipiul Craiova

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 20.12.2012;

Având în vedere raportul nr.178656/2012 întocmit de Direcția Patrimoniu prin care se propune prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect spații și terenuri ocupate de construcții provizorii, cu destinația de spații comerciale, producție și prestări servicii, situate în piețele din municipiul Craiova și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.158, 160, 161, 162 și 163/2012;

În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, modificată și completată și Titlul IX, Capitolul V, art.1809-1810 Cod Civil;

În temeiul art.36, alin.2, lit. c coroborat cu alin.5, lit. a, art.123, alin.1, art.45, alin.3, art.61 alin.2 și art.115, alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă prelungirea, până la data de 31.03.2013, a duratei contractelor de închiriere, având ca obiect spații și terenuri ocupate de construcții provizorii, cu destinația de spații comerciale, producție și prestări servicii, situate în piețele din municipiul Craiova, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prețul închirierii spațiilor și terenurilor identificate la art.1 din prezenta hotărâre, va fi stabilit conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova privind impozitele și taxele locale, pe anul 2013.

Art.3. Se împuternicește administratorul S.C.” Piețe și Târguri Craiova” S.R.L., să semneze actele adiționale de modificare a contractelor de închiriere prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și S.C.” Piețe și Târguri Craiova” S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,              CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

Dorel Cosmin MARINESCU                  Nicoleta MIULESCU

ANEXA LA HOTĂRÂREA NR.307/2012

PIATA VALEA ROSIE

Nr

crt

Denumire agent economic

Nr contract /Act aditional

Data incheierii

Data expirarii

Suprafata

/mp

Pozitie cadastrala

1

SC BOBCY COM

SRL

4180

06 11 2008

16.08.2011

26,09

80-81

2

SC ADEMCOS SRL

3978

13.11.2006

31/12/12

41,16

71

PIATA CENTRALA

Nr crt

Denumire agent economic

Nr contract /Act aditional

Data incheierii

Data expirarii

Suprafata

/mp

Pozitie cadastrala

SC LECALIRA

SRL

2251

06/09/06

31/12/12

14,42

-

SC LEJER COM

SRL

2660

15.09.200

6

31/12/12

43,51

-

SC SIDEMA PRODCOM SRL

1620

30.06.200

4

31/12/12

41,88

Poz 58 si 60

PIATA ORIZONT

Nr crt

Denumire agent economic

Nr contract /Act aditional

Data incheierii

Data expirarii

Suprafata

/mp

Pozitie

cadastrala

1)

IF FERA MIRCEA

5230

24.08.200

9

31/12/12

18,20

-

PIATA GARII

Nr crt

Denumire agent economic

Nr contract /Act aditional

Data incheierii

Data expirarii

Suprafata

/mp

Pozitie cadastrala

2)

SC MARISAN

PROD CARN

IMPEX SRL

4806

04/08/09

31.05.2012

40,84

07/08/12

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Dorel Cosmin MARINESCU