Hotărârea nr. 306/2012

Hotararea Consiliului Local nr. 306 privind preluarea din proprietatea statului şi administrarea MinisteruluiAdministraţiei şi Internelor, în domeniul public al municipiului Craiova şiadministrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova a imobilului compus dinteren în suprafaţă de 4727 mp şi construcţia „Bloc 201 C, situate în municipiul Craiova, cart. Craioviţa Nouă”

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 306

privind preluarea din proprietatea statului și administrarea Ministerului Administrației și Internelor, în domeniul public al municipiului Craiova și administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova a imobilului compus din teren în suprafață de 4727 mp și construcția „Bloc 201 C, situate în municipiul Craiova, cart.Craiovița Nouă”

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 20.12.2012;

Având în vedere raportul nr.173867/2012 al Direcției Patrimoniu prin care se propune preluarea din proprietatea statului și administrarea Ministerului Administrației și Internelor, în domeniul public al municipiului Craiova și administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, a imobilului compus din teren în suprafață de 4727 mp și construcția „Bloc 201 C, situate în municipiul Craiova, cart.Craiovița Nouă” și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.158, 160, 161, 162 și 163/2012;

În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, modificată și completată;

În temeiul art.36 alin.2 lit.c, coroborat cu alin.5, lit.a, art.45 alin.3, art.61 alin.2, art.121 alin.1-3 și art.115, alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă preluarea din proprietatea statului și administrarea Ministerului Administrației și Internelor, în domeniul public al municipiului Craiova și administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, a imobilului compus din teren în suprafață de 4727 mp și construcția „Bloc 201 C, situate în municipiul Craiova, cart.Craiovița Nouă”.

Art.2. După finalizarea Blocului 201 C, se va transmite fără plată, către Ministerul Administrației și Internelor, un număr de apartamente în cotă proporțională cu valoarea actualizată a lucrărilor la data preluării.

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova.

Art.4. Direcția Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin intermediul Consiliului Județean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a Hotărârii Guvernului nr.141/2008.

Art.5. Predarea - primirea imobilului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre se va face pe bază de proces-verbal, încheiat în termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial Partea I a Hotărârii de Guvern.

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu, Direcția Economico-Financiară și Ministerul Administrației și Internelor - Inspectoratul de Poliție al Județului Dolj vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU


Dorel Cosmin MARINESCU