Hotărârea nr. 305/2012

Hotararea Consiliului Local nr. 305 privind aprobarea Expertizei Tehnice şi Documentaţiei de Avizare Lucrări Intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Consolidare zid de sprijin Cimitirul Sineasca din municipiul Craiova”

MUNICIPIULUI CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 305

privind aprobarea Expertizei Tehnice și Documentației de Avizare Lucrări Intervenție pentru obiectivul de investiții „Consolidare zid de sprijin Cimitirul Sineasca din municipiul Craiova”

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 20.12.2012;

Având în vedere raportul nr.173155/2012 întocmit de Serviciul Investiții și Achiziții prin care se propune aprobarea Expertizei Tehnice și Documentației de Avizare Lucrări Intervenție pentru obiectivul de investiții „Consolidare zid de sprijin Cimitirul Sineasca din municipiul Craiova” și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.158, 160, 161, 162 și 163/2012;

În conformitate cu prevederile art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată și Hotărârii Guvernului nr.28/2008, modificată și completată, referitoare la aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și a metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenți;

În temeiul art.36 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.d, art.45 alin.2 lit.e și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Expertiza Tehnică și Documentația de Avizare Lucrări Intervenție pentru obiectivul de investiții „Consolidare zid de sprijin Cimitirul Sineasca din municipiul Craiova”, având următorii indicatori tehnico - economici:

 • 1. Valoarea totală a investiției        - 869.767 mii lei

(inclusiv TVA)

din care (C+M)                   - 722.532 mii lei

 • 2. Durata de realizare a investiției - 2 luni (8 săptămâni)

prevăzute în anexele nr.1 și nr.2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Serviciul Investiții și Achiziții vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU


Dorel Cosmin MARINESCU


VERIFICATOR/

NU IVI EE

SEMNĂTURĂ

CERINȚA

REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA

SC PR

R.C

IOIECT CONSTRUI

F16/1219/2002, RO 15096

ST SRL

6667

Beneficiari: munipipiul craiova Drin raadpfl Craiova

Pr. nr. 53/2012

SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ

Scara

Titlu proiect: consolidare împrejmuire existenta CIMITIR SINEASCA

Faza DALI PT

SEF PROIECT

Arh. Tudor RAGALIE

str. GEORGE ENESCU FN

MUNICIPIUL CRAIOVA, JUD. DOLJ

PROIECTAT

Ing. Sorin CITU

Data

09/2012

Titlu planșa:

PLAN DE SITUATIE

PI. nr. R 1

DESENAT

Ing. Sorin CITU
. 30cm

\

\


VERIFICATOR/

NUME

SEMNĂTURĂ

CERINȚA

REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA

SC P/i

R.C

*OIECT CONSTRUi

F16/1219/2002, RO 15096

CT SRL

6667

Beneficiari: munipipiul craiova Drin raadpfl Craiova

Pr. nr.

53/2012

SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ

Scara

1:20

Titlu proiect: consolidare împrejmuire existenta CIMITIR SINEASCA

Faza DTAC PT

SEF PROIECT

Arh. TudorRAGALIE

str. GEORGE ENESCU FN

MUNICIPIUL CRAIOVA, JUD. DOLJ

PROIECTAT

Ing. Sorin CITU

Data

09/2012

Titlu planșa:

SECTIUNEA A-A

PI. nr. R 2

DESENAT

Ing. Sorin CITU


A3-420x29778

2

9

70

3

0

70

2

9


/6

o\


/6

o\


SEF PROIECT

arh. Tudor Ragalie

INTOCMITORI SPECIALITATEA ARHITECTURA

PROIECTAT

arh. Tudor Ragalie

DESENAT

arh. Tudor Ragalie
235

18
239

40

40

40

225

40

40

25239

40

40

40

225

40

40

25


EXIGENTA "A" CERINTA "C"


REFERAT NR.


REFERAT NR.


PROIECTAT


DESENAT
TITLUL PLANSEI:

VEDERE IMPREJMUIRE TIP 2 EXISTENTA


Pl. nr. A

----, PROIECT

MECI CONSTRUCT S.R.LSEF PROIECT

arh. Tudor Ragalie

Scara:

Data:

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL CRAIOVA prin RAADPFL CRAIOVA

Faza:

INTOCMITORI SPECIALITATEA ARHITECTURA

1/10

09.2012

STR. A. I. CUZA NR 7

DALI

PROIECTAT

arh. Tudor Ragalie

Revizie nr: 00

TITLUL PLANSEI:

Pl. nr.

DESENAT

arh. Tudor Ragalie

Modifica pl. A -

SECTIUNE IMPREJMUIRE TIP 2 EXISTENTA

A
20

• <

4

415

415

0

0

375

4

0

375

4

Solbanc mozaicat cu lacrimar turnant pe loc


Placaj cărămidă argila arsa tip BRATCA sau similare\ pe perete din b.a.


COTA TROTUAR

O H

o o Z

z


Barbacana evacuare ape infiltate


Solbanc mozaicat cu lacrimar turnant pe loc


CIMITIR


Gard consolidat


COTA TROTUAR


Solbanc mozaicat cu lacrimar turnant pe loc- structura b.a. placat cu caramida aparenta


VERIFICATOR


VERIFICATOR

EXPERT


EXIGENTA "A" CERINTA "C"


REFERAT NR.


REFERAT NR.


EXIGENTA "A"


EXPERTIZA NR.


/DATA


/DATA


/DATA


PROIECT


PROIECT CONSTRUCT S.R.L.


R.C. : J16 / 1219 / 2002; C.U.I. : RO 15096667 tel., fax.: 0251 532 118, mob.: 0722 239 302 mail: proiectconstruct@yahoo.ccm


SEF PROIECT arh. Tudor Ragalie


INTOCMITORI SPECIALITATEA ARHITECTURA


PROIECTAT

DESENATScara:


/Ai


Data:

09.2012


Revizie nr: 00 Modifica pl. A -


TITLUL LUCRARII:

CONSOLIDARE IMPREJMUIRE EXISTENTA CIMITIR SINEASCA


AMPLASAMENT: STR. GEORGE ENESCU FN

MUNICIPIUL CRAIOVA JUDETUL DOLJ


BENEFICIAR:


MUNICIPIUL CRAIOVA

STR A. I. CUZA NR 7


TITLUL PLANSEI:

VEDERE IMPREJMUIRE PROPUNERE CONSOLIDARE


PR. NR.

12.09.15


Faza:

DALI


Pl. nr. A


24

•----PLACA BETON


STÂLP B.A. PREFABRICAT


. 40 .

'----------/ 1

o ■'T

9

k

. 40

9

LO Ol

o ■'T

O ■'T

9

LO

Ol /k

►------------------------------------------------<

►-----------------------------------------------------


. 40

»-----------------------------------------------------------------’

o ■'T

9

k

. 40

9

LO

Ol

k                                                              1

40

A t

’                        v N

k

O ■'T

9

LO Ol ----—<

1--------------------------------------------------------<

l---------------------------------------u- panouri beton                            |

Gard existent

- zidarie caramida


VERIFICATOR

EXIGENTA "A"

REFERAT NR.

/DATA

VERIFICATOR

CERINTA "C"

REFERAT NR.

/DATA

EXPERT

EXIGENTA "A"

EXPERTIZA NR.

/DATA

PROIECT

PROIECT

CONSTRUCT S.R.L.

TITLUL LUCRĂRII: CONSOLIDARE ÎMPREJMUIRE EXISTENTA CIMITIR SINEASCA

PR. NR.

12.09.15

tel., fax.: 0251 532 118, mob.: 0722 239 302 mail: proiectconstruct@yahoo.com

| ISO 9001

STR. GEORGE ENESCU FN

MUNICIPIUL CRAIOVA JUDETUL DOLJ

SEF PROIECT

arh. Tudor Ragalie

Scara: Data:

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL CRAIOVA prin RAADPFL CRAIOVA

Faza:

INTOCMITORI SPECIALITATEA ARHITECTURA

09.2012

STR. A. I. CUZA NR 7

DALI

PROIECTAT

arh. Tudor Ragalie

Revizie nr: 00

TITLUL PLANSEI:

Pl. nr.

DESENAT

ing. Simona Breazu

Modifica pl. A -

VEDERE IMPREJMUIRE situatie existenta

A


Solbanc mozaicat cu lacrimar turnant pe loc


Placai cărămidă argila arsa tip Bratca sau similar pe perete b.a.

Barbacana D120mm


Soclu mozaic marmura


Hidroizolatie aplicata pe imprejmuirea existenta

împrejmuire existenta degradata ce se pastreaza

Fundații B.A. continue sub pereții b.a.

Fundații b.a. izolate in jurul profilelor IPN

VERIFICATOR

EXIGENTA "A"

REFERAT NR.                              /DATA

VERIFICATOR

CERINTA "C"

REFERAT NR.                              /DATA

EXPERT

EXIGENTA "A"

EXPERTIZA NR.                            /DATA

PROIECT

UUllLUfl

PROIECT CONSTRUCT S.R.L.

.C. : J16 / 1219 / 2002; C.U.I. : RO 15096667

el., fax.: 0251 532 118, mob.: 0722 239 302

mail: proiectconstruct@yahoo.com

TITLUL LUCRĂRII: CONSOLIDARE ÎMPREJMUIRE EXISTENTA CIMITIR SINEASCA

PR. NR.

12.09.15

SEF PROIECT

arh. Tudor Ragalie

Scara: Data:

BENEFICIAR:    MUNICIPIUL CRAIOVA prin RAADPFL CRAIOVA

Faza:

INTOCMITORI SPECIALITATEA ARHITECTURA

09.2012

STR. A. I. CUZA NR 7

DALI

PROIECTAT

arh. Tudor Ragalie

Revizie nr: 00

TITLUL PLANSEI:

Pl. nr.

DESENAT

ing. Simona Breazu

Modifica pl. A -

SECTIUNE IMPREJMUIRE PROPUNERE CONSOLIDARE

A
PROIECT

CONSTRUCT S.R.L


R.C.: J16/1219 / 2002; C.U.I.: R0 15096667 tel., fax.: 0251 532 118, mob.: 0722 239 302 mail: proiectconstruct@yahoo.com

SEF PROIECT

arh. Tudor Ragalie

ÎNTOCMITORI specialitatea arhit?

fcjURA

PROIECTAT

arh. Tudor Ragalie

DESENAT

arh. Tudor Ragalie


JMiAMPLASAMENT: STR. GEORGE ENESCU FN

MUNICIPIUL CRAIOVA JUDEȚUL DOLJ


RAADPFL CRAIOVA

STR. BRESTEI NR 129


TITLUL PLANȘEI:

PLAN DE ÎNCADRARE IN PUZ


PR. NR.

12.09.15


\


\X\

\


V


X

HKCI

■mmm


PROIECT CONSTRUCT s.r.1ACTIVITATI DE ARHITECTURA, INGINERIE SI SERVICII DE CONSULTANTA TEHNICA

STR. 1 DECEMBRIE 1918,NR.16, BL.N10, AP.5, CRAIOVA; C.U.I.RO15096667 R.C.J16/1219/2002;

B.R.D.BRAZDA :RO97BRDE 170SV13929451700; TREZORERIE: RO23TREZ2915069xxx004836; C.S. 200 LEI;

TEL, FAX: 0251/532 118; 0722 /239 302; e-mail: proiectconstruct@ yahoo.com

TITLUL

LUCRARII

CONSOLIDARE ZID DE SPRIJIN CIMITIRUL SINEASCA DIN MUNICIPIUL CRAIOVA E.T.+D.A.L.I.

BENEFICIAR

MUNICIPIUL CRAIOVA prin RAADPFL CRAIOVA

AMPLASAMENT

STR GEORGE ENESCU FN, CRAIOVA, JUDEȚUL DOLJ

PROIECTANT GENERAL

PROIECT CONSTRUCT SRL - CRAIOVA

PROIECT NR

12.09.15

FAZA

DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII

HKCI

nmnm


PROIECT CONSTRUCT s.r.lACTIVITATI DE ARHITECTURA, INGINERIE SI SERVICII DE CONSULTANTA TEHNICA

STR. 1 DECEMBRIE 1918,NR.16, BL.N10, AP.5, CRAIOVA; C.U.I.RO15096667 R.C.J16/1219/2002;

B.R.D.BRAZDA :RO97BRDE 170SV13929451700; TREZORERIE: RO23TREZ2915069xxx004836; C.S. 200 LEI;

TEL, FAX: 0251/532 118; 0722 /239 302; e-mail: proiectconstruct@ yahoo.com

OBIECT

CONSOLIDARE ZID DE SPRIJIN CIMITIRUL SINEASCA DIN MUNICIPIUL CRAIOVA E.T.+D.A.L.I.

PROIECT NR. 12.09.15

BORDEROU

CAPITOLUL A. PIESE SCRISE

 • (1).     DATE GENERALE

 • 1.    Denumirea obiectivului de investitii

 • 2.    Amplasamentul (judetul,localitatea, strada, numarul)

3     Titularul investitiei

 • 4.     Beneficiarul investitiei

 • 5.    Elaboratorul documentatiei

 • (2) .     DESCRIEREA INVESTIȚIEI

 • 1.    Situatia existenta a obiectivului de investitii

 • - Starea tehnica, din punctul de vedere al asigurarii cerintelor esentiale de calitate in constructii, potrivit legii

 • - Valoarea de inventar a constructiei

 • - Actul doveditor al fortei majore, dupa caz

 • 2.    Concluziile raportului de expertiza tehnica / audit energetic

 • - Prezentarea a cel putin doua optiuni

 • - Recomandarea expertului / auditorului energetic asupra solutiei optime dpdv tehnic si economic de dezvoltare in cadrul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii

 • (3) .    DATE TEHNICE ALE INVESTIȚIEI

 • 1. Descrierea lucrarilor de baza si a celor rezultate ca necesare de efectuat in urma realizarii lucrarilor de baza

 • 2. Descrierea dupa caz, a lucrarilor de modernizare efectuate in spatiile consolidate/ reabilitate/ reparate.

 • 3. Consumuri de utilitati

a) Necesarul de utilitati rezultate, dupa caz in situatia executarii unor lucrari de modernizare

b) Estimari privind depasirea consumurilor initiale de utilitati

(4).

DURATA DE REALIZARE SI ETAPELE PRINCIPALE

-

Graficul de realizare a investitiei

(5).

COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI

1.

2.

Valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general

Esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investitiei

(6).

INDICATORI DE APRECIERE A EFICIENTEI ECONOMICE

Analiza comparativa a costului realizarii lucrarilor de interventii fata de

valoarea de inventar a constructiei

(7).

SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIEI

(8). ESTIMĂRI PRIVIND FORTA DE MUNCA OCUPATA PRIN REALIZAREA INVESTIȚIEI

1.

2.

Numar de locuri de munca create in faza de executie Numar de locuri de munca create in faza de operare

(9).

1.

2.

3.

4.

5.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

Valoarea totala (INV), inclusiv TVA (mii lei)

Esalonarea investitiei (INV/C+M)

Durata de realizare (luni)

Capacitati

Alti indicatori specifici domeniului de activitate in care se realizeaza

investitia, dupa caz

(10).

1.

2.

AVIZE SI ACORDURI DE PRINCIPIU

Certificat de urbanism

Avize de principiu privind asigurarea utilitatilor (CET 2 si energie electrica, gaz metan, salubritate, telecomunicatii, etc)

3.

4.

Acordul de mediu

Alte avize si acorduri de principiu specifice tipului de interventie

CAPITOLUL B. PIESE DESENATE

 • 1. PLAN INCADRARE IN ZONA

 • 2. PLAN RIDICARE TOPO SITUATIE EXISTENTA PLAN SITUATIE PROPUNERE

 • 3. PLANURI SI SECTIUNI GENERALE:

  3.1.

  Arhitectura:

Vedere imprejmuire tip 1 situatie existenta Sectiune imprejmuire tip 1 situatie existenta Vedere imprejmuire tip 2 situatie existenta

Sectiune imprejmuire tip 2 situatie existenta

Vedere imprejmuire situatie existenta

Vedere imprejmuire propunere consolidare

Sectiune imprejmuire propunere consolidare

 • 3.2. Rezistenta

Plan de situatie imprejmuire propunere Sectiune A-A

 • 4. ALBUM FOTO SITUATIE EXISTENTA

Întocmit,

ARH. TUDOR RĂGĂLIE

HKCI

nmnm


PROIECT CONSTRUCT s.r.lACTIVITATI DE ARHITECTURA, INGINERIE SI SERVICII DE CONSULTANTA TEHNICA

STR. 1 DECEMBRIE 1918,NR.16, BL.N10, AP.5, CRAIOVA; C.U.I.RO15096667 R.C.J16/1219/2002;

B.R.D.BRAZDA :RO97BRDE 170SV13929451700; TREZORERIE: RO23TREZ2915069xxx004836; C.S. 200 LEI;

TEL, FAX: 0251/532 118; 0722 /239 302; e-mail: proiectconstruct@ yahoo.com

OBIECT


CONSOLIDARE ZID DE SPRIJIN CIMITIRUL SINEASCA DIN MUNICIPIUL CRAIOVA E.T.+D.A.L.I.

PROIECTANT GENERAL: S.C. PROIECT CONSTRUCT S.R.L - CRAIOVA

- Sef proiect: arh. TUDOR RAGALIE PROIECTANTI DE SPECIALITATE:

- Arhitectura: S.C. PROIECT CONSTRUCT S.R.L.

-    arh. TUDOR RAGALIE

-    ing. SIMONA BREAZU

- Rezistenta: ing. SORIN CATU

ing. GHEORGHE GAVRILA

- Expertiza: Expert tehnic ing. GHEORGHE GAVRILA

Intocmit,

ARH. TUDOR RAGALIE

HKCI

nmnm


PROIECT CONSTRUCT s.r.lACTIVITATI DE ARHITECTURA, INGINERIE SI SERVICII DE CONSULTANTA TEHNICA

STR. 1 DECEMBRIE 1918,NR.16, BL.N10, AP.5, CRAIOVA; C.U.I.RO15096667 R.C.J16/1219/2002;

B.R.D.BRAZDA :RO97BRDE 170SV13929451700; TREZORERIE: RO23TREZ2915069xxx004836; C.S. 200 LEI; TEL, FAX: 0251/532 118; 0722 /239 302; e-mail: proiectconstruct@ yahoo.com

 • (1). DATE GENERALE

1. Denumirea obiectivului de investitii

OBIECT

CONSOLIDARE ZID DE SPRIJIN CIMITIRUL SINEASCA DIN MUNICIPIUL CRAIOVA E.T.+D.A.L.I.

 • 2. Amplasamentul (judetul, localitatea, strada, numarul)

Teren intravilan de 274000 mp apartinand domeniului public al Municipiului Craiova dat in administrarea RAADPFL conf HCL nr 80/2006 - zona gospodărie comunala / cimitir conform PUG GE2, conform HCL 139/1997

Amplasamentul - Cimitirul Sineasca are urmatoarele vecinatati:

 • -      la nord :     - domeniu public

 • -      la est :      - zona servicii publice si zona locuinte P+M+3-4

 • -     la sud :     - str George Enescu

 • -      la vest :     - domeniu public

Imprejmuirea la care se va interveni se afla pe latura sudica a cimitirului, in vecinatatea strazii George Enescu.

 • 3. Titularul investitiei

MUNICIPIUL CRAIOVA, prin RAADPFL CRAIOVA

 • 4. Beneficiarul investitiei

MUNICIPIUL CRAIOVA

 • 5. Elaboratorul proiectului

PROIECTANT GENERAL: SC PROIECT CONSTRUCT SRL - CRAIOVA

PROIECTANTI DE SPECIALITATE:

Arhitectura:

SC PROIECT CONSTRUCT SRL

Str. 1 Decembrie 1918, bl N10 Ap.5, Craiova , cod 200066 Tel: 0251/416841; fax : 0251/416841, mob: 07222/239302 inregistrata la R.C. cu nr. J16/1474/2002,

Sef proiect: arh TUDOR RAGALIE cu numar de identificare in Registrul Ordinului Arhitectilor din Romania R = 84

-     arh.dipl.TUDOR RAGALIE.

Rezistenta:

ing. SORIN CATU ing. GHEORGHE GAVRILA

Expertiza:

Expert tehnic ing. GHEORGHE GAVRILA

 • (2). DESCRIEREA INVESTITIEI

 • 1. Situatia existenta a obiectivului de investitii

- Starea tehnica, din punctul de vedere al asigurarii cerintelor esentiale de calitate in constructii, potrivit legii

Initial, in urma cu aproximativ 70 de ani, gardul a fost gandit ca o simpla imprejmuire pentru cimitir, dar de-a lungul timpului, pamantul rezultat din diferite lucrari s-a depozitat in imediata vecinatate a acestuia, ajungand in final zid de sprijin.

De-a lungul gardului, la o distanta de 30-40cm, s-au concesionat locuri de veci.

In timp, lucrarile executate - locurile de veci, cat si umplutura de pamant, au creat o presiune suplimentara asupra gardului, si avand in vedere ca acesta nu a fost proiectat initial ca un zid de sprijin, au aparut dislocari si fisuri in acesta, existand pericolul de prabusire pe trotuar, si sa accidentez pietonii. In timpul precipitatiilor, intrucat presiunea de impingere asupra gardului creste, pericolul de prabusire pe trotuar este iminent si deci se impune consolidarea acestuia.

- valoarea de inventar a constructiilor 122.954.620,00 lei - in 2011 a incintei cimitirului Sineasca

 • -     actul doveditor al fortei majore

nu este cazul

 • 2. Concluziile raportului de expertiza tehnica / audit energetic

 • - prezentarea a cel putin doua optiuni

- expertiza tehnica

Municipiul Craiova prin RAADPFL Craiova - a solicitat efectuarea unei expertize tehnice a împrejmuirii Cimitirului SINEASCA conf. C.U. Nr.2140 din 2012.

În conformitate cu prevederile normativului P100-1/2006 și a Legii Nr.10/1995, expertizarea construcțiilor din fondul existent este necesară în vederea stabilirii în caz de necesitate a soluțiilor de consolidare astfel încât să nu fie afectată cerința de calitate A1-rezistența și stabilitatea împrejmuirii existente așa cum se specifică în Legea Nr.10/1995 privind calitatea construcțiilor .

Normative, standarde, prescripții și lucrări de specialitate ce au stat la baza EFECTUĂRII EXPERTIZEI TEHNICE

1.p100-1/2006

Normative pentru proiectarea antiseismică a construcțiilor de

2.p100-3/2008

locuințe social- culturale, agrozootehnice și industriale.

3.cR 6-2006

cod de proiectare pentru structuri din zidărie

 • 4. Legea Nr.10/1995 Legea calității construcțiilor.

 • 5. Ordinul MLPAT Nr.76/ 1996

  6. CR 2-1-1.1-2005

  „Îndrumător pentru aplicarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică”.

  Cod de proiectare a construcțiilor cu pereți structurali de beton armat.

  7.NP 112-04/05

  Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directă.

  8.CR 1-1-3-2005

  Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcției.

  9. NP 082-2004

  Cod de proiectare. Bazele proiectării și acțiuni asupra construcțiilor. Acțiunea vântului.

  10.NP 005-2003

  Normativ privind proiectarea construcțiilor de lemn.

  11.NP 042-2000

  Normativ privind proiectarea și verificarea prin calcul a elementelor de construcții metalice și a îmbinărilor acestora.

  12.STAS 10101/1-78

  Greutăți tehnice și încărcări permanente.

  13.STAS 10107/0-90

  Calculul și alcătuirea elementelor structurale din beton, beton armat și beton precomprimat

  14. NP 012-1999

  Cod de practică pentru executarea lucrărilor de beton și beton armat

15.Literatura de specialitate apărută în perioada 2009-2011.

DOCUMENTE, SONDAJE ȘI ALTE ELEMENTE CE AU FOST LUATE ÎN CONSIDERARE LA EFECTUAREA EXPERTIZEI TEHNICE

La baza efectuării expertizei tehnice au stat urmatoarele elemente:

 • 1. Planul de situație A1 anexat.

 • 2. Constatări ale expertului tehnic asupra stării tehnice a împrejmuirii existente la data efectuării expertizei tehnice.

SITUAȚIA EXISTENTĂ

În prezent împrejmuirea existentă a Cimitirului Sineasca pe o lungime de 210m la str. George Enescu este puternic afectată de împingerea pământului din spatele împrejmuirii, prezentând atât fisuri verticale cât și deplasări ale coronamentului.

Pe lungimea de 210m împrejmuirea existentă este executată din:

 • - zidărie de cărămidă pe lungimea de 55.00 m lângă intrarea în cimitir

 • - accese metalice in lungime de 12.50 m

- pe o lungime de 142,50 m din plăci prefabricate de 40cm lățime și 2,40m lungime susținute din 2,50m în 2,50m de stâlpi de beton încastrați în teren în fundația izolată.

Atât împrejmuirea din zidărie cât și cea din plăci prefabricate prezintă fisuri și deplasări datorită împingerii din spatele acesteia.

Pentru remedierea situației existente care prezintă un risc mare de accident prin cedarea împrejmuirii existente sub împingerea pământului din spatele acesteia este necesară o soluție de consolidare pe lungimea de 210m specificată în planul A1 anexat.

MĂSURI DE INTERVENȚIE PROPUSE

Optiunea 1

Pentru consolidarea împrejmuirii existente se propun următoarele măsuri:

 • 1. În fața împrejmuirii existente se vor executa la distanța de 1,25 m interax foraje de diametrul 200mm la adâncimea de 3m în care se vor încastra profile metalice I18 de 5m lungime care vor intra sub nivelul trotuarului din fața împrejmuirii existente 2,70m și deasupra trotuarului 2,30m.

 • 2. După betonarea forajelor în jurul profilelor I18 se va arma și cofra în fața împrejmuirii existente urmând a se turna o elevație de 2,30m înălțime și de cca. 30cm lățime care să constituie consolidarea împrejmuirii existente pe lungimea de 210m, mai putin in zona acceselor.

 • 3. Înainte de turnarea elevației se va executa pe fața dinspre stradă a împrejmuirii existente o hidroizolație, iar la la cca.30cm de nivelul trotuarului barbacane ^120-150mm care să colecteze apele de infiltrație din spatele împrejmuirii existente.

Barbacanele se vor amplasa din 2,50 în 2,50m în mijlocul panourilor împrejmuirii existente

Optiunea 2

Pentru consolidarea împrejmuirii existente se propun următoarele măsuri:

 • 1. Executarea unei excavatii late care care depaseste limita de prorietate catre trotuar cu aproximativ 1.50m.

 • 2. Executarea unui zid de sprijin tip cornier cu structura care utilizeaza pamantul aflat deasupra consolei amonte pentru preluarea impingerii. Se vor prevedea console de descarcare.

- audit energetic

Nu este cazul

- recomandarea expertului / auditorului energetic

Recomandarea expertului tehnic : se recomanda optiunea 1, intrucat soluția de consolidare cu profile metalice incastrate un perete de beton armat în fața împrejmuirii existente de 30cm grosime folosind drept cofraj spre cimitir chiar împrejmuirea existentă si prezintă avantajul că nu deranjează mormintele din spatele împrejmuirii existente și nici trotuarul din fața acesteia.

Deci consolidarea împrejmuirii existente se propun următoarele măsuri:

 • 1. În fața împrejmuirii existente se vor executa la distanța de 1,25m interax foraje de diametrul 200mm la adâncimea de 3m în care se vor încastra profile metalice I18 de 5m lungime care vor intra sub nivelul trotuarului din fața împrejmuirii existente 2,70m și deasupra trotuarului 2,30m.

 • 2. După betonarea forajelor în jurul profilelor I18 se va arma și cofra în fața împrejmuirii existente urmând a se turna o elevație de 2,30m înălțime și de cca. 30cm lățime care să constituie consolidarea împrejmuirii existente pe lungimea de 210m, mai putin in zona acceselor

 • 3. Înainte de turnarea elevației se va executa pe fața dinspre stradă a împrejmuirii existente o hidroizolație iar la la cca.30cm de nivelul trotuarului barbacane ^120-150mm care să colecteze apele de infiltrație din spatele împrejmuirii existente.

Barbacanele se vor amplasa din 2,50 în 2,50m în mijlocul panourilor împrejmuirii existente.

CONCLUZII

În concordanță cu cele constatate pe teren cu ocazia efectuării expertizei tehnice și cu cele specificate în prezentul raport de expertiză tehnică, formulez următoarele concluzii:

 • 1. Consolidarea împrejmuirii existente se va executa conform măsurilor specificate în prezentul raport de expertiză tehnică.

 • 2. Lucrările de consolidare se vor executa pe baza unui proiect tehnic elaborat de un proiectant autorizat și vizat de un verificator de proiecte atestat MLPAT.

Recomandarea auditoriului energetic :

- nu este cazul

 • (3). DATE TEHNICE ALE INVESTIȚIEI

 • 1. Descrierea lucrarilor de baza si a celor rezultate ca necesare de efectuat in urma realizarii lucrarilor de baza

Se propune consolidarea imprejmuirii - zidului de sprijin, pe o lungime de 210 m, de la cimitirul Sineasca, pe latura de sud a acestuia, cu un perete de beton armat în fața împrejmuirii existente de 30cm grosime folosind drept cofraj spre cimitir chiar împrejmuirea existentă prezintă avantajul că nu deranjează nici locurile de veci din spatele împrejmuirii existente și nici trotuarul din fața acesteia. Se vor inlocui de asemenea de la cele doua accese in incinta portile metalice, atat portile pentru accesul pietonal, cat si pentru accesul carosabil. Aceste lucrari se vor executa dupa refacerea stalpilor de sustinere a portilor care marcheaza accesul. S-a propus de asemenea consolidarea celor doua panouri din zidarie existenta amplasata la stanga si intre cele doua accese.

 • 2. Descrierea dupa caz, a lucrarilor de modernizare efectuate in spatiile de consolidate/ reabilitate/ reparate

Arhitectura

Finisaje exterioare

Imprejmuirea

 • -  placaj caramida argila arsa tip Bratca sau similare pe perete beton armat

 • -  solbanc mozaicat cu lacrimar turnat pe loc

 • - soclu mozaic marmura

 • - barbacane evacuare ape infiltrate

 • -  se vor executa goluri in peretele b.a. respectand modelul existent Porti- metalice pentru cele doua accese pietonal si carosabil.

Intocmit arh. Tudor Ragalie

Rezistenta

Prin tema de proiectare Nr.91441/16.07.2012 s-a cerut consolidarea împrejmuirii existente a cimitirului Sineasca pe o lungime de 210m la str. George Enescu începând de la intrarea în cimitir spre cartierul Craiovița Nouă.

Conform legislatiei in vigoare proiectul de rezistenta se supune verificarii de catre verificatori atestati in domeniul “A', exigenta “A1”, astfel incat sa fie respectate conditiile de rezistenta, stabilitate si siguranta in exploatarea constructiei conform cerintelor de calitate specificate in Legea 10/1995.

Având în vedere situația existentă cu împrejmuirea din elemente de beton armat prefabricat (plăci plane de 2,50m lungime, 40cm lățime și 2,30m înălțime) degradate ca urmare a împingerii pământului depozitat pe o înălțime de cca. 1,50m în spatele împrejmuirii existente unde la 30-50 cm de împrejmuire s-au amplasat și morminte, consolidarea împrejmuirii existente s-a proiectat cu un zid de sprijin de cca. 30cm grosime și 2,30m înălțime amplasat în fața împrejmuirii existente cu fundații punctiforme circulare de 0,2m diametru și 3m adâncime la 1,25m interax în lungul împrejmuirii existente în care se vor introduce profile metalice I18 așa cum se specifică în planșele R1 și R2 anexate.

Executarea forajelor cu diametrul de 20cm se va face cu foreza tip “BOREMASTER ZX” care poate fora adiacent împrejmuirii existente fără a ocupa din trotuar o lățime mai mare de 30cm de la fața elevației împrejmuirii existente.

Totodată soluția de consolidare cu un perete de beton armat în fața împrejmuirii existente de 30cm grosime folosind drept cofraj spre cimitir chiar împrejmuirea existentă prezintă avantajul că nu deranjează atât mormintele din spatele împrejmuirii existente cât și trotuarul din fața acesteia.

La baza proiectului de rezistenta au stat urmatoarele normative tehnice si standarde in vigoare:

P 3300/2 - 85 Calculul terenului de fundare in cazul fundării directe

N 112/05


P100-1/2006 și P100-3/2008


Normativ pentru fundarea structurilor de fundare directa


CR 6 - 2006

STAS 10100/0-75

STAS 10109/1-82


Normative pentru proiectarea antiseismica a constructiilor de locuinte social - culturale, agrozootehnice si industriale. Cod de proiectare pentru structuri din zidarie.

Principii generale de verificare a sigurantei constructiilor. Constructii civile si industriale. Lucrari de zidarie. Calculul si


alcatuirea elementelor.

STAS 10104-83 Prevederi fundamentale pentru calculul elementelelor structurale;

STAS 10101/2A1-78 Incarcari tehnologice din exploatare pentru constructii civile, industriale si agrozootehnice;

STAS 10101/1-78 Greutati tehnice si incarcari permanente;

STAS 10107/0-90 Calculul si alcatuirea elementelor structurale din beton, beton armat si beton precomprimat;

Legi, Hotărâri și Ordine conform temei de proiectare Nr.91441 din 16.07.2012.

Pe parcursul executiei lucrarilor se vor respecta cu strictete Legea protectiei muncii nr. 90/1996 si normele generale si specifice de protectie a muncii in constructii.

Date si indici

S teren                 = 274000.00 mp

L imprejmuire consolidata =    210.00 ml

 • 3. Consumuri de utilitati

a) necesarul de utilitati rezultate, dupa caz in situatia executarii unor lucrari de modernizare

b) estimari privind depasirea consumurilor initiale de utilitati

 • (4). DURATA DE REALIZARE SI ETAPELE PRINCIPALE

- Graficul de realizare a investitiei

DURATA DE REALIZARE ȘI ETAPELE PRINCIPALE - GRAFICUL DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

CONSOLIDARE ZID DE SPRIJIN CIMITIRUL SINEASCA DIN MUNICIPIUL CRAIOVA

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

saptamani

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

7

8

9

Organizare de șantier

Cap 1 - Amenajare teren

Amenajare teren

Cap 2 - Utilități

Cap 3 - Proiectare

Cap 4 - Investia de baza

Rezistenta

Arhitectura

TOTAL

 • (5). COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIȚIEI

 • 1. Valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general

  DEVIZ GENERAL Privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitie: "CONSOLIDARE ZID DE SPRIJIN CIMITIRUL SINEASCA DIN MUNICIPIUL CRAIOVA ET+DALI"

  in lei/euro la cursul lei/eur

  o 01.10,2012 (4,5178 lei/euro)

  Nr. crt.

  Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

  Valoare (fara TVA)

  TVA

  Valoare(inclusiv TVA)

  Mii lei

  Mii euro

  Mii lei

  Mii lei

  Mii euro

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

  1.1

  Obținerea terenului

  0.000

  0.000

  0.000

  0.000

  0.000

  1.2

  Amenajarea terenului

  0.000

  0.000

  0.000

  0.000

  0.000

  1.3

  Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

  0.000

  0.000

  0.000

  0.000

  0.000

  TOTAL CAPITOL 1

  0.000

  0.000

  0.000

  0.000

  0.000

  CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

  0.000

  0.000

  0.000

  0.000

  0.000

  TOTAL CAPITOL 2

  0.000

  0.000

  0.000

  0.000

  0.000

  CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

  3.1

  Studii de teren

  2.000

  0.443

  0.480

  2.480

  0.549

  3.2

  Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

  3.000

  0.664

  0.720

  3.720

  0.823

  3.3

  Proiectare și inginerie

  48.000

  10.625

  11.520

  59.520

  13.175

  3.4

  Organizarea procedurilor de achiziție

  0.500

  0.111

  0.120

  0.620

  0.138

  3.5

  Consultanță

  1.000

  0.221

  0.240

  1.240

  0.274

  DEVIZ GENERAL Privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitie: "CONSOLIDARE ZID DE SPRIJIN CIMITIRUL SINEASCA DIN MUNICIPIUL CRAIOVA ET+DALI"

  in lei/euro la cursul lei/eur

  o 01.10,2012 (4,5178 lei/euro)

  Nr. crt.

  Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

  Valoare (fara TVA)

  TVA

  Valoare(inclusiv TVA)

  Mii lei

  Mii euro

  Mii lei

  Mii lei

  Mii euro

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  3.6

  Asistență tehnică

  2.000

  0.443

  0.480

  2.480

  0.549

  TOTAL CAPITOL 3

  56.500

  12.507

  13.560

  70.060

  15.508

  CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază

  4.1

  Construcții și instalații

  577.687

  127.869

  138.645

  716.332

  158.558

  Zid sprijin - imprejmuire

  577.687

  127.869

  138.645

  716.332

  158.558

  4.2

  Montaj utilaje tehnologice

  0.000

  0.000

  0.000

  0.000

  0.000

  4.3

  Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

  0.000

  0.000

  0.000

  0.000

  0.000

  4.4

  Utilaje fără montaj și echipamente de transport

  0.000

  0.000

  0.000

  0.000

  0.000

  4.5

  Dotări

  0.000

  0.000

  0.000

  0.000

  0.000

  4.6

  Active necorporale

  0.000

  0.000

  0.000

  0.000

  0.000

  TOTAL CAPITOL 4

  577.687

  255.738

  277.290

  716.332

  158.558

  CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

  5.1

  Organizare de șantier

  8.000

  1.771

  1.920

  9.920

  2.196

  5.1.1. Lucrări de construcții

  5.000

  1.107

  1.200

  6.200

  1.373

  5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

  3.000

  0.664

  0.720

  3.720

  0.823

  5.2

  Comisioane, cote, taxe, costul creditului

  11.000

  0.970

  1.017

  5.255

  1.203

  5.3

  Cheltuieli diverse și neprevăzute

  55.000

  12.174

  13.200

  68.200

  15.096

  TOTAL CAPITOL 5

  74.000

  14.915

  16.137

  83.375

  18.495

  CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

  6.1

  Pregătirea personalului de exploatare

  0.000

  0.000

  0.000

  0.000

  0.000

  6.2

  Probe tehnologice și teste

  0.000

  0.000

  0.000

  0.000

  0.000

  TOTAL CAPITOL 6

  0.000

  0.000

  0.000

  0.000

  0.000

  TOTAL GENERAL

  708.187

  283.160

  306.987

  869.767

  192.561

  Din care C+M

  582.687

  128.976

  139.845

  722.532

  159.931

EVALUARE

Obiectul: CONSOLIDARE ÎMPREJMUIRE EXISTENTĂ CIMITIR SINEASCA PE 210M LUNGIME

Nr. crt.

Indicativul normelor de deviz

Denumirea articolelor

U/M

Cant.

Preț Mat. Man.

Utilaj Total

Valoare pe articole

TOTAL

Mat.

Man.

Utilaj

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

RPCT 03D1

Demolare împrejmuire de cărămidă mc

56

22,40

22,40

1254,40

1254,40

2.

A.S. Executare de foraje cu foreza BOREMASTER ZX

ml

370

40

80

120

14800

29600

44400,00

Nr. crt.

Indicativul normelor de deviz

Denumirea articolelor

U/M

Cant.

Preț

Mat. Man.

Utilaj Total

Valoare pe articole

TOTAL

Mat.

Man.

Utilaj

0

1

2

3

4

5

6

7

3.

PD 05A1

0,16

Confecționarea carcaselor

11500

0,72

1788,90

8050,00

39130,00

48698,00

din oțel OB37

3,50

4,38

kg

4.

RPCB 06B1

140,00

Beton simplu C8/10

1,20

86,00

168,00

103,20

2,16

273,36

1,80

mc

277,80

5.

CL 01A1

5900,00

Stâlpi din profile metalice I18

14

160,00

82600,00

2240,00

126,00

84966,00

9,00

t

6069,00

6.

RPCB 09B1

138

162,00

Beton armat C16/20

91,10

22356,00

12558,00

316,80

35230,80

2, 30

mc

255,30

7.

RPCC 05B1

8,30

Cofraje în elevație

430

21,50

3625,50

9391,20

30,60

13047,30

mp

0,07

29,87

8.

RPCD 02A4

4,26

Armături PC52 în elevație

6396

0,50

27246,90

3198,00

64,00

30508,90

0,01

kg

4,77

9.

RPCE 03B1

14,24

Hidroizolații verticale pe

345

3,42

4912,80

1179,90

3,45

6096,15

împrejmuirea existentă

0,01

17, 67

mp

10.

RPCB 07B1

145,60

Beton armat în coronament

10,80

83,20

1452,50

898,60

23,80

2494,90

2,20

mc

231,00

11.

RPCC 05A1

8,24

Cofraje pentru beton în

81,60

21,44

672,40

1749,50

5,70

2427,60

coronament

0,07

29, 75

mp

12.

RPCD 02A2

3,66

Armături din oțel beton OB37

384

0,81

1405,50

311,10

3,80

1720,40

în coronament

0,01

kg

4,48

Nr. crt.

Indicativul normelor de deviz

Denumirea articolelor

U/M

Cant.

Preț

Mat. Man.

Utilaj Total

Valoare pe articole

TOTAL

Mat.

Man.

Utilaj

0

1

2

3

4

5

6

7

13.

RPCU 12A2

Străpungeri în plăcile de b.a.

62

3,60

223,20

223,20

pt. trecerea barbacanelor

-

3,60

buc.

14.

A.S. Montare barbacane din

5,00

tub PVC 150mm

62

2,50

310,00

155,00

465,00

buc.

7,50

15.

DI 02B1

3,20

Reparația trotuarelor

720

3,42

2304,00

2462,40

1771,20

6537,60

degradate în timpul

2,46

consolidării

9,08

mp

16

RpCF04

140,00

Zidarie in mozaic din

12

86,00

1680,00

1032,00

21,60

2733,60

moloane cioplite regulat

1,80

executate cu mortar de

277,80

ciment - pentr refacere stalpi

porti acces

mc

17

RpCF10a

Demolare zidarii din piatra

12

22,40

268,80

268,80

moloane prelucrate zidite cu

-

mortar ciment-var

22,40

mc

18

RpCJ12a

140,00

Tencuieli exterioare sclivisite

360

86,00

50400,00

37080,00

777,60

98409,60

executate cu mortar ciment

1,80

marca 100-T

277,80

mp

19

RpCN03b

2,00

Executare profiluri exterioare

210

6,00

420,00

1260,00

420,00

2100,00

trase pe loc la solbanc pe

2,00

zidarie de caramida sau

10,00

beton

ml

20

RpCM08b

490

60,00

Mortare placaje cu caramida

20,00

29400,00

9800,00

2450,00

41650,00

din argila arsa tip Bratca sau

5,00

similare pt placaj pereti si stalpi, incl glafuri si muchii fixate cu mortar, rostuite si

85,00

curatate cu acid azotic

mp

Nr. crt.

Indicativul normelor de deviz

Denumirea articolelor

U/M

Cant.

Preț

Mat. Man.

Utilaj Total

Valoare pe articole

TOTAL

Mat.

Man.

Utilaj

0

1

2

3

4

5

6

7

21

RpCJ29a

Tencuieli exterioare sp similipiatra executate in 2 straturi mp

84

60,00

10,00

10,00

5020,00

840,00

840,00

6720,00

80,00

22

RpCH31a

Montare si demontare schela metalica tubulara pentru construita mp

200

10,00

20,00

2000,00

4000,00

6000,00

30,00

23

RpCO69B1

Confectionare porti metalice din schelet otel ornamental kg

600

1,91

4,12

1146,00

2472,00

3618,00

6,03

24

RpC070A1

Montarea portilor metalice kg

600

0,02

1,06

1,08

12,00

636,00

648,00

25

TRB01A12

Transport materiale cu roaba to

6,50

6,63

42,80

42,80

6,63

26

TRA061A10

Transport material beton-mortar cu autobalastiera 5.5 mc dist 10km to

576

7.61

7.61

3926,80

3926,80

TOTAL

242920,5

117006,1

86962,51

446889,11

CAS

0,195 x 117006,10 -

22816,19 -

22816,19

Șomaj

0,010 x 117006,10 -

1170,06

-

1170,06

Sănătate

Fond asigurări accidente^

0,09 x 117006,10 -

10530,55

-

10530,55

Total II cheltuieli directe

242920,50

151522,90 86962,51 481405,91

Cheltuieli indirecte

0,150 x 481405,91

72210,90

Profit

0,050 x 481405,91

TOTAL fără TVA:

T.V.A. 24%

TOTAL cu TVA:

24070,30

577687,11

138644,91

716332,02 RON Rot. 716332 RON

Observație:

Valoarea estimată pe m.l .de consolidare:

716332 : 210 = 3411 RON/ ml (~ 755.01 €/ml)

LA CURS EURO 4.5178 RON - 01.OCTOMBRIE 2012

 • 2. Esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investitiei

  Nr crt

  DALI+

  ET

  Saptamani Mii lei- inclusiv TVA

  Proiectare

  PT+DTAC

  executie

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  Esalonare

  10,00

  24,00

  25,52

  100,00

  140,00

  140,00

  140,00

  140,00

  150.247

  VALOARE

  869,767

 • (6). INDICATORI DE APRECIERE A EFICIENTEI ECONOMICE

- Analiza comparativa a costului realizarii lucrarilor de interventii fata de valoarea de inventar a constructiei

Valoarea de inventar a Imprejmuirii, inclusiv incinta Cimitirului Sineasca este estimată la : 122.954.620,00 lei conform-inventarului 2011 al Primăriei Municipiului Craiova.

La valoarea de inventar se vor adauga LUCRARILE DE INTERVENTIE PROGRAMATE si explicitate la punctul (5). 1.

Prin insumarea valorilor de inventar cu valoarea lucrarilor de interventie va rezulta o valoare totala de:

Nr. crt.

Specificatie

valoare (lei)

valoare (€)

Valoare de inventar

122.954.620 lei

27.215.596 €

Valoare lucrari investitie de baza (C+M)

582.687 lei

128.976 €

TOTAL valoare dupa interventie

123.537.307 lei

27.344.572 €

(7). SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIEI

Investitia se realizeaza din :

- surse de la bugetul local 100%

 • (8). ESTIMARI PRIVIND FORTA DE MUNCA OCUPATA PRIN REALIZAREA INVESTITIEI

 • 1.   Numar de locuri de munca create in faza de executie

10 persoane

 • 2.   Numar de locuri de munca create in faza de operare Nu este cazul

 • (9) .  PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

 • 1.    Valoarea totala (INV), inclusiv TVA (mii lei)

869.767 mii lei

din care

Constructii-montaj (C+M)

722.532 mii lei

 • 2.   Esalonarea investitiei (INV/C+M)

anul I proiectare PT+DTAC- 2 saptamani anul II executie - 6 saptamani

 • 3.    Durata de realizare (luni)

Durata de realizare a investitiei este estimata la 8 saptamani

 • 4.    Capacitati ( in unitati fizice si valorice)

Valoarea investitie consolidare / ml

4141.75 lei/ml (inclusiv TVA)

 • 5.    Alti indicatori specifici

Nu este cazul

 • (10) . AVIZE SI ACORDURI DE PRINCIPIU

 • 1.    Certificat de urbanism

 • 2.     Avize de principiu privind asigurarea utilitatilor (CET2,

energie electrica, salubritate etc)

 • 3.    Acordul de mediu

 • 4.    Alte avize si acorduri de principiu specifice tipului de interventie

Acordul de principiu al primariei pentru utilizarea temporara a unei zone adiacente gardului pentru lungimea de 150m si latime de 1m, pe durata executarii lucrarilor de construire

Mentionam ca in solutia propusa fundatia gardului nu depaseste limita proprietatii. Utilizarea temporara a zonei din trotuar solicitata este necesara pentru organizarea de santier. Dupa terminarea lucrarilor trotuarul va fi adus la starea initiala, si cu refacerea imbracamintii asfaltice.

Întocmit,

ARH. TUDOR RĂGĂLIE

CAPITOLUL B. PIESE DESENATE

 • 1. PLAN INCADRARE IN ZONA

 • 2. PLAN RIDICARE TOPO SITUATIE EXISTENTA

PLAN SITUATIE PROPUNERE

 • 3. PLANURI SI SECTIUNI GENERALE:

  • 3.1.  Arhitectura:

Vedere imprejmuire tip 1 situatie existenta

Sectiune imprejmuire tip 1 situatie existenta Vedere imprejmuire tip 2 situatie existenta

Sectiune imprejmuire tip 2 situatie existenta Vedere imprejmuire situatie existenta Vedere imprejmuire propunere consolidare Sectiune imprejmuire propunere consolidare

 • 3.2.   Rezistenta

Plan de situatie imprejmuire propunere Sectiune A-A

 • 4. ALBUM FOTO SITUATIE EXISTENTA

Întocmit,

ARH. TUDOR RĂGĂLIE


'o

<&■

vA

,%s9‘ V

fyiȘs

^6


■^w


VERIFICATOR

EXIGENTA "A"

REFERAT NR.                               /DATA

VERIFICATOR

CERINȚA "C"

REFERAT NR.                               /DATA

EXPERT

EXIGENTA "A"

EXPERTIZA NR.                              /DATA

PROIECT

immm

PROIECT CONSTRUCT S.R.L.

IC.: J11/12U/I002; C.U.I.: HO 1S098M7

tel., far: 0251 532 118, meb.: 0722 239 302

TITLUL LUCRĂRII:

CONSOLIDARE ÎMPREJMUIRE EXISTENTA CIMITIR SINEASCA

AMPLASAMENT: STR. GEORGE ENESCU FN

MUNICIPIUL CRAIOVA JUDEȚUL DOLJ

PR. NR.

12.09.15

W' |

ISO 9001

SEF PROIECT

arh. Tudor Ragalie

Scara:

Data:

BENEFICIAR:    MUNICIPIUL CRAIOVA

Faza:

ÎNTOCMITORI SPECIALITATEA topo

1:50%

J/09.2012

STR A.I.CUZA NR7

DALI

PROIECTAT

ing. Petre Popescu

$boo

TITLUL PLANȘEI:

PI. nr.

DESENAT

ing. Petre Popescu

PLAN RIDICARE TOPO - SITUAȚIA EXISTENTA


ANEXA 1

NORMATIVE, STANDARDE, LEGI ȘI PRESCRIPȚII OFICIALE CARE AU STAT LA BAZA EXPERTIZEI TEHNICE

 • 1. P100-1/2006

 • 2. P100-3/2008

 • 3. CR 6-2006

4. Legea Nr.10/1995

Normative pentru proiectarea antiseismică a construcțiilor de locuințe social- culturale, agrozootehnice și industriale.

Cod de proiectare pentru structuri din zidărie

Legea calității construcțiilor.

5. Ordinul MLPAT Nr.76/ 1996

6. CR 2-1-1.1-2005

„Îndrumător pentru aplicarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică”.

Cod de proiectare a construcțiilor cu pereți structurali de beton armat.

 • 7. NP 112-04/05

 • 8. CR 1-1-3-2005

Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directă. Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii zăpezii asupra

9. NP 082-2004

construcției.

Cod de proiectare. Bazele proiectării și acțiuni asupra construcțiilor. Acțiunea vântului.

 • 10. NP 005-2003

 • 11. NP 042-2000

Normativ privind proiectarea construcțiilor de lemn.

Normativ privind proiectarea și verificarea prin calcul a elementelor de construcții metalice și a îmbinărilor acestora.

12.STAS 10101/1-78

13.STAS 10107/0-90

Greutăți tehnice și încărcări permanente.

Calculul și alcătuirea elementelor structurale din beton, beton

14. NP 012-1999

armat și beton precomprimat

Cod de practică pentru executarea lucrărilor de beton și beton armat

15.Literatura de specialitate apărută în perioada 2009-2011.

Expert tehnic, Ing. Gavrilă Gheorghe


MINISTERUL LUCRĂRILOR'PUBLICE: ȘTAMENAJĂRII TERITORIULUI

SE ATESTĂ DOMNUL/DOAMNA

ifîAy-R.îlÂ__LGH.EQ.RGHEL„ ______.....

născut/fl- în anul /lâȘn".      luna -APfslLÎE ziua r-8.

în oralul(comijftfl) - - . ..CJd.VSiSAUr.RCP.-. MDLÎXA/A____________

de profesie                                     --------------------

^ÎREGT.O’OgNERAL^glat&^i;/ MIHAISMONES

'"tWM’Xa”"'*’'''

In baza certificatului nr...... 0.2Q9.1.......... ...din......                      .............

 • 1) Pentru calitatea de..&XP.£R.T....7C£.H.M..tp............................................

 • 2) Indomenirie.C'ftUO.^LLE,..ț^țșMSIP.:,ft^.^0.k6*4E^r^<XL'

3)Pentru următoarele cerințe........................................

.........

Valabil (vezi verso)

Prezentul certificat a fost eliberat in baza legii nr. 10/1995

SERIA C NR.


02091Expertiză tehnică

Nr.170/2012


BORDEROU

A. PIESE SCRISE

 • 1. Raport de expertiză tehnică

 • 2. Anexa Nr.1

 • 3.  Copie atestat expert tehnic

B. PIESE DESENATE

1. Plan de situație- propunere

Pl. A1


Întocmit, Ing. Gavrilă Gh.

CONSOLIDARE ÎMPREJMUIRE EXISTENTĂ CIMITIR SINEASCA Craiova, Str.George Enescu

BENEFICIAR: R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA

EXPERTIZĂ TEHNICĂ

Nr.170/2012

ELABORAT:

S.C. PROIECT CONSTRUCT S.R.L. Craiova

Octombrie- 2012


VERIFICATOR/

NUME

SEMNĂTURĂ

CERINȚA

REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA

°.F.A. CITU SORI

N

Beneficiari:    raadpfl Craiova

Str. Brestei nr.129

Pr. nr.

53/2012

SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ

Scara

Titlu proiect: consolidare împrejmuire existenta

Faza DALI PT

SEF PROIECT

Arh. Tudor RAGALIE

str. GEORGE ENESCU FN

MUNICIPIUL CRAIOVA, JUD. DOLJ

PROIECTAT

Ing. Sorin CITU

Data

09/2012

Titlu planșa:

PLAN DE SITUATIE

PI. nr. R 1

DESENAT

Ing. Sorin CITU


Expert tehnic atestat MLPAT Nr.02091/1997 Ing. Gavrilă Gh.

Expertiză tehnică

Nr.170/2012


RAPORT DE EXPERTIZĂ TEHNICĂ

A. MOTIVAȚIA EXPERTIZEI TEHNICE

Beneficiarul Municipiul Craiova prin RAADPFL Craiova a solicitat efectuarea unei expertize tehnice a împrejmuirii Cimitirului SINEASCA conf. C.U. Nr.2140/.2012.

În conformitate cu prevederile normativului P100-1/2006 și a Legii Nr.10/1995, expertizarea construcțiilor din fondul existent este necesară în vederea stabilirii în caz de necesitate a soluțiilor de consolidare astfel încât să nu fie afectată cerința de calitate A1- rezistența și stabilitatea împrejmuirii existente așa cum se specifică în Legea Nr.10/1995 privind calitatea construcțiilor .

 • B. NORMATIVE, STANDARDE, PRESCRIPȚII ȘI LUCRĂRI DE

SPECIALITATE CE AU STAT LA BAZA EFECTUĂRII EXPERTIZEI TEHNICE

Vezi ANEXA 1

 • C. DOCUMENTE, SONDAJE ȘI ALTE ELEMENTE CE AU FOST

LUATE ÎN CONSIDERARE LA EFECTUAREA EXPERTIZEI TEHNICE

La baza efectuării expertizei tehnice au stat urmatoarele elemente:

 • 1. Planul de situație A1 anexat.

 • 2. Constatări ale expertului tehnic asupra stării tehnice a împrejmuirii existente la data efectuării expertizei tehnice.

D. SITUAȚIA EXISTENTĂ

În prezent împrejmuirea existentă a Cimitirului Sineasca pe o lungime de 150m la str. George Enescu este puternic afectată de împingerea pământului din spatele împrejmuirii, prezentând atât fisuri verticale cât și deplasări ale coronamentului.

Pe lungimea de 150m împrejmuirea existentă este executată din zidărie de cărămidă pe lungimea de 7,50m lângă intrarea în cimitir și pe o lungime de 142,5m din plăci prefabricate de 40cm lățime și 2,40m lungime susținute din 2,50m în 2,50m de stâlpi de beton încastrați în teren în fundația izolată.

Atât împrejmuirea din zidărie cât și cea din plăci prefabricate prezintă fisuri și deplasări datorită împingerii din spatele acesteia.

Pentru remedierea situației existente care prezintă un risc mare de accident prin cedarea împrejmuirii existente sub împingerea pământului din spatele acesteia este necesară o soluție de consolidare pe lungimea de 150m specificată în planul A1 anexat.

E. MĂSURI DE INTERVENȚIE PROPUSE

Pentru consolidarea împrejmuirii existente se propun următoarele măsuri:

 • 1. În fața împrejmuirii existente se vor executa la distanța de 1,25m interax foraje de diametrul 200mm la adâncimea de 3m în care se vor încastra profile metalice I18 de 5m lungime care vor intra sub nivelul trotuarului din fața împrejmuirii existente 2,70m și deasupra trotuarului 2,3 0m.

 • 2. După betonarea forajelor în jurul profilelor I18 se va arma și cofra în fața împrejmuirii existente urmând a se turna o elevație de 2,30m înălțime și de cca. 30cm lățime care să constituie consolidarea împrejmuirii existente pe lungimea de 150m.

 • 3. Înainte de turnarea elevației se va executa pe fața dinspre stradă a împrejmuirii existente o hidroizolație iar la la cca.30cm de nivelul trotuarului barbacane ^120-150mm care să colecteze apele de infiltrație din spatele împrejmuirii existente.

Barbacanele se vor amplasa din 2,50 în 2,50m în mijlocul panourilor împrejmuirii existente.

F. CONCLUZII

În concordanță cu cele constatate pe teren cu ocazia efectuării expertizei tehnice și cu cele specificate în prezentul raport de expertiză tehnică, formulez următoarele concluzii:

 • 1. Consolidarea împrejmuirii existente se va executa conform măsurilor specificate în prezentul raport de expertiză tehnică.

 • 2. Lucrările de consolidare se vor executa pe baza unui proiect tehnic elaborat de un proiectant autorizat și vizat de un verificator de proiecte atestat MLPAT.

Craiova, 5.10.2012

Expert tehnic, Ing. Gavrilă Gh.