Hotărârea nr. 304/2012

Hotararea Consiliului Local nr. 304 privind aprobarea Regulamentului pentru traversarea prin spargere a străzilor,trotuarelor şi zonelor verzi din Municipiul Craiova

MUNICIPIULUI CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.304 privind aprobarea Regulamentului pentru traversarea prin spargere a străzilor, trotuarelor și zonelor verzi din Municipiul Craiova

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 20.12.2012;

Având în vedere raportul nr.172126/2012 întocmit de Direcția Servicii Publice prin care se propune aprobarea Regulamentului pentru traversarea prin spargere a străzilor, trotuarelor și zonelor verzi din Municipiul Craiova și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.158, 160, 161, 162 și 163/2012;

În conformitate cu prevederile art.4, alin.1 și art.37, alin.4 din Legea nr.350/2001 privind serviciile comunitare de utilități publice, modificată și completată, art.1, alin.1 și art.41, alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată, art.3 și anexa III din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, modificată și completată, art.2 și art.15 din Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, art.2, alin.2 și alin.3, lit.a, art.50 din Ordonanța Guvernului nr.43/1997, republicată, privind regimul juridic al drumurilor, modificată și completată;

În temeiul art.36, alin.2, lit.c și lit.d coroborat cu alin.6, lit.a, pct.13, art.45, alin.1, art.61, alin.2 și art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Regulamentul pentru traversarea prin spargere a străzilor, trotuarelor și zonelor verzi din Municipiul Craiova, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, își încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.202/2011 referitoare la aprobarea Regulamentului privind normele pentru lucrările tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public și privat al municipiului Craiova.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Servicii Publice, Direcția Economico-Financiară, Direcția Impozite și Taxe, Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Direcția Patrimoniu, Poliția Locală Craiova, Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, Regia Autonomă de Transport Craiova, S.C.TERMO CRAIOVA S.R.L., S.C.Compania de Apă „Oltenia” S.A. și S.C.Salubritate Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU


Dorel Cosmin MARINESCU


SIGLA SOCIETĂȚII

Forma juridică:..........................| Cod Fiscal:..............| Capital social subscris și vărsat:................LEI

Sediul social: Str.............Nr...........Cp...............Craiova, jud. Dolj | Nr. Reg. Comerțului: j.........................| RO.................

Tel.: 0251...........

............, Fax: 0251.............

............ | E-mail: ..............

................ro

APROBAT

PRIMAR

Nr. _________________

ANEXA NR.2

Director Executiv,


Gospodărie Comunală


Serviciul A.I.D.


AUTORIZAȚIE DE INTERVENȚIE

o

PENTRU AFECTAREA SISTEMULUI RUTIER/PIETONAL/SPAȚIULUI VERDE

În perioada ______________ se va interveni la rețeaua publică de__

rețeaua la care se intervine + adresa________________________________________________________

Tip sistem afectat: rutier/pietonal/zonă verde - asfalt;

 • > Tip intervenție:

 • > Cauza apariției evenimentului :

 • > Suprafața afectată:

I.Responsabil cu lucrarea este:

2.Responsabil din partea________________________________cu remedierea provizorie a

sistemului rutier/pietonal/zonă verde este:

Nume și prenume/ Funcție

Serie

CI/BI

CNP

Adresă/Telefon

Șef Formație Pavaje

TERMEN: imediat d

upă finalizarea lucrării.


Nume și prenume/ Funcție

Serie

CI/BI

CNP

Adresă/Telefon

maistru / inginer

 • 3. Sistemul va rămâne în stadiul de remediere provizorie o perioadă de 5 zile pentru tasare.

 • 4. Responsabil cu refacerea și aducerea la starea inițială a sistemului este:

_____societatea, responsabilul lucrării + telefonul____________________________________ TERMEN: 5 zile lucrătoare de la terminarea perioadei pentru tasare.

5. În cazul sistemelor rutiere/pietonale cu înveliș asfaltic sau beton, refacerea se va efectua îndată ce condițiile meteo vor permite execuția lucrărilor cu respectarea normelor și prescripțiilor tehnice specifice acestui tip de lucrări.

Menționăm că înaintea începerii lucrărilor, vom anunța toți deținătorii de rețele tehnico-edilitare din zona efectuării lucrărilor, pentru a se asigura asistență de specialitate. În cazul unor accidente, suntem răspunzători contravențional, civil sau penal, potrivit legii.

DIRECTOR GENERAL,                        DIRECTOR PRODUCȚIE,

SECȚIA PRODUCȚIE_________.


ÎNTOCMIT,MUNICIPIUL CRAIOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

Str. A.i. Cuza, Nr. 7 Craiova,                                 Tel: 40251/416235 Fax:

200585               consiliuiocal@pnmariacraiova.ro 40251/411561


www.primariacraiova.ro

DIRECȚIA SERVICII PUBLICE

APROBAT, PRIMAR


SERVICIUL ADMINISTRARE SI ÎNTREȚINERE DRUMURI

ANEXA NR.1

AUTORIZAȚIE DE SPARGERE STRADA

Nr.

Pentru traversarea prin spargere a străzilor, trotuarelor si zonelor verzi din Municipiul Craiova

Urmare cererii adresate de ______________________________________.______________________________

cu sediul/domicîliul in

nr.          ,bl. ,sc. ap.         tel                  fax;

in calitate de beneficiar.

AUTORIZEAZĂ:

Executarea lucrărilor conform autorizației de

Punct de lucru (strada, nr)

Natura si dimensiunile spargerii (mp)

Termen de executare lucrare

carosabil

L_....—•.......... .................

trotuar

zona verde

ex. instalație j    refacere

Bd.

nr.

-

-

i

[ •

-

-

-

1

Constructor (executant

CF                      sediu                      , reprezentat de

funcție _____________,■    -• tel                    ^ax:

Constructor refacere carosabil, trotuar, spațiu verde:

; CUI                      ,CF                      , sediu

reprezentat de                                          , funcția

tel.                  fax:                     mobil:

Achitat taxa             lei cu chitanța numărul:                         din

DIRECTOR EXECUTIV


SEF SERVICIU,


Responsabil urmărire lucrări


FP-55-01, VER1


întocmit,


MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA


APROBAT PRIMAR,


Str. A.I. Cuza, Nr. 7               Tel.: 40251/416235

Craiova, 200585                Fax: 40251/411561

consiliutocal@primariacraiova.ro

www.primariacraiova.ro

DIRECȚIA INVESTIȚII SI SERVICII PUBLICE

SERVICIUL ADMINISTRARE SI ÎNTREȚINERE DRUMURI ANEXA 3

AUTORIZAȚIA DE BRANȘAMENT AERIAN privind lucrările de racorduri si branșamente la rețelele publice de energie electrica, telefonie si televiziune prin cablu

Nr.              din

Se autorizează ROMTELECOM SA, cu sediul in Craiova, str. C. Nicolaescu Plopsor, nr.4, jud cu cod unic de inregistrare RO 427320, telefon 0251/404195 fax 0251/466176 sa efectueze lucrări de racorduri/bransamente la **):

rețele publice de transport a energiei electrice;

■ rețea de telefonie;

rețele de televiziune prin cablu:

pentru beneficiarul -------------------------------------------------------------*), CU

domiciliul/sediul in _______________________________________________________________nr*

bl.           sc.           ap.          judetul/sectorul

Lucrările de racorduri/bransamente se executa la următoarea adresa:

nr.

Taxa pentru eliberarea prezentei autorizații, instituita prin Ordonanța Guvernului

nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, republicata, in suma de 12 lei, a fost achitata cu ordinul de piata/chitanta nr.______________/________________

Prezenta autorizație este valabila pana la data de:

DIRECTOR EXECUTIV

SEF SERVICIU


întocmit,

FP-55-05, VER 1


MUNICIPIUL CRAIOVA


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

Str. A.L Cuza, Nr. 7                   Tel.: 40251/416235

Craiova, 200585                     Fax: 40251/411561

consiljulocal@primanacraiova.ro www.primariacraiova.roDIRECȚIA INVESTIȚII SI SERVICII PUBLICE

SERVICIUL ADMINISTRARE SI ÎNTREȚINERE DRUMURI

ANEXA nr.4

APROBAT, ... PRIMAR,


Se prelungește valabilitatea autorizației de Spargere Strada                        nr.


Punct de lucru

(strada, nr.)

Natura si dimensiunile spargerii (mp)

Termen de execuție lucrare >

i

carosabil

trotuar

zona verde

ex. instalație

refacere

Str.

- nr. .

-

-

*

*

*

_

i


După aceasta data, o noua prelungire a valabilitatii nu este posibila, solicitantul urmând sa obțină in condițiile legii, o alta autorizație.


DIRECTOR EXECUTIV


SEF SERVICIU,


Responsabil urmărire lucrări


întocmit


Achitat taxa______________lei cu chitanța numărul_________________din________________

Data prelungirii valabilitatii

Transmis solicitantului la data de                direct/prin posta


FP-5S-01.VER1


CERERE TIP PENTRU OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE SPARGERE STRADĂ

Către,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

DIRECȚIA SERVICII PUBLICE

Subscrisai......................................................pentru..............................................cu

sediul in......................................, str.............................................,nr............, bl............., sc.

.........., ap............, județul....................., CUI....................., CF..................., telefon ........................., fax...................., mobil..................., în calitate de......................, vă rog a-mi aproba eliberarea Autorizației de Spargere Stradă în baza AC nr...............din....................

Constructor (executant instalație): SC...............................................................

CUI....................CF...................., cu sediul in........................................................................

Reprezentata prin ............................, funcție......................., BI/CI seria

nr..................., CNP................................, eliberat de politia

la data de...................telefon......................., fax...................., mobil.................

Constructor refacere carosabil, trotuar SC.....................................................................

CUI....................CF...................., cu sediul in......................................................................

Reprezentata prin............................, funcție......................., BI/CI seria

nr..................., CNP................................, eliberat de politia

la data de...................telefon........................., fax...................., mobil............................

Constructor refacere spațiu verde: SC...............................................................

CUI....................CF...................., cu sediul în.....................................................

Reprezentata prin............................, funcție......................., BI/CI seria

nr..................., CNP................................, eliberat de politia

la data de...................telefon...................., fax...................., mobil...................

Anexez:...........................................................................................................................

Data, Constructor, SC.............................

Prin reprezentant............................

(Semnătură)

(Stampila)

Nota:

 • - O) Cererea se va întocmi de către executantul instalației, pentru beneficiar;

 • - Obligatoriu se vor completa toate rubricile cuprinse în cerere, iar unde nu este cazul se vor completa cu

ANEXA LA HOTĂRÂREA NR.304/2012

REGULAMENT

Pentru traversarea prin spargere a străzilor, trotuarelor și zonelor verzi din Municipiul Craiova.

Cadrul legal

Prezentul Regulament a fost întocmit în baza următoarelor acte normative: Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice cu modificarile și completatările ulterioare, Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, OUG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare, Legea 50/1991 cu modificările și completările ulterioare.

Domeniu de aplicare

Prezentul regulament se va aplica lucrărilor de investiții, reparații și intervenții executate pe domeniul public sau privat al Municipiului Craiova de către persoane fizice, persoane juridice, deținători sau administratori de rețele, precum și de prestatori autorizați care intervin la aceste rețele.

Cap. I. NORME PRIVIND LUCRARILE DE EXTINDERE RETELE SI BRANSAMENTE

Art. 1. Lucrările tehnico-edilitare care afecteaza domeniul public (străzi, trotuare, parcări, spații verzi) se pot executa numai după emiterea Autorizației de Spargere Stradă (conform Anexei nr. 1 la prezentul Regulament) avizată de Direcția Servicii Publice și aprobată de conducerea Primăriei Municipiului Craiova.

Plata taxei pentru obținerea Autorizației Spargere Stradă se face la depunerea documentației.

Art. 2. Taxa va reprezenta 1 % din valoarea autorizată a lucrăriilor de construcții și instalații aferente acestora.

Art. 3. Respectarea condițiilor cuprinse în Autorizația de Spargere Stradă emisă de catre Direcția Servicii Publice și aprobată de conducerea Primăriei Municipiului Craiova este obligatorie.

Art. 4. Executantul lucrărilor care afecteaza domeniul public este obligat să respecte termenul de executie acordat prin Autorizația de Spargere Stradă care va fi stabilit în concordanță cu graficul de esalonare a lucrărilor prezentat.

Art. 5. În cazul în care termenul a fost depășit, din motive întemeiate ( ploi, ninsori) termenul poate fi prelungit o singură dată, (conform Anexei nr. 4 la prezentul Regulament).

Art. 6. Pentru prelungirea Autorizației de Spargere Stradă sunt necesare următoarele acte:

 • a) Cerere tip conform modelului anexat

 • b) Autorizație de construire (AC) - copie;

 • c) Plan de situație vizat spre neschimbare (anexa la AC);

 • d) Grafic de execuție lucrări.

 • e) Copie chitanță privind plata taxei pentru prelungirea Autorizației de Spargere Stradă.

Art. 7. Taxa pentru prelungirea Autorizației de Spargere Stradă este de 100 LEI.

Art. 8. Plata taxei pentru prelungirea Autorizației de Spargere Stradă se face la depunerea documentației.

Art. 9.Toate lucrările de gospodărie subterană care intersectează străzi cu carosabil din îmbrăcăminți permanente, aflate în garanție, se vor executa numai prin foraje orizontale, fără a afecta sistemul rutier.

Art. 10.Se vor efectua probe de laborator pentru materialele folosite, se vor recolta probe pentru obținerea buletinelor de calitate privind calitatea terenului de fundare, a umpluturii și a stratului ce compune fundația drumului, în sensul că executantul lucrării de instalații va prezenta buletine de calitate a compactării și umpluturii de pământ, iar firma ce reface strada va prezenta buletine de calitate pentru staturile ce concură la realizarea fundației și a stratului de uzură pentru drumul respectiv.

Art. 11. Pământul rezultat din săpătură va fi depozitat în așa fel încât să nu împiedice circulația mijloacelor de transport, precum și scurgerea apelor pe rigolă, iar surplusul de pământ va fi transportat într-un depozit intermediar. Se vor specifica adresa și documentele de proprietate/închiriere a locației de depozitare.

Art. 12. Beneficiarii sau executanții lucrărilor tehnico-edilitare care afecteaza domeniul public au obligatia de a încheia contracte de refacere a domeniului public cu una din societatile comerciale specializate în lucrări de drumuri și agreate de Primăria Municipiului Craiova.

Art. 13.Spargerea străzii se face prin săpătură manuală și cu asistență tehnică din partea reprezentanților deținătorilor de rețele.

Art. 14. Beneficiarii sau executanții lucrărilor tehnico-edilitare care afecteaza domeniul public au obligatia de a solicita recepția la terminarea lucrărilor (P.V.R.T.L.)

Art. 15.În termenul de garanție aferent de la terminarea lucrării și până la recepția definitivă, investitorul este obligat să întrețină îmbrăcămintea sau umplutura pe cheltuială proprie, indiferent de valoare(în baza contractelor încheiate cu constructorii la începerea lucrărilor).

Art. 16. În cazul lucrărilor tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public Direcția Servicii Publice emite: AUTORIZAȚIE DE SPARGERE STRADĂ

Art. 17. Pentru emiterea autorizației de spargere stradă sunt necesare următoarele actele:

 • a) Cerere tip conform model anexat

 • b) Autorizație de construire (AC) - copie;

 • c) Plan de situație vizat spre neschimbare (anexa la AC);

 • d) Proiect tehnic și detalii de execuție.

 • e) Avizele de la deținătorii de utilități, însoțite de planurile de situație;

 • f) Contract de execuție de lucrări încheiat cu o societate comercială specializată în lucrări de drumuri.

 • g) Contract pentru execuția lucrărilor de refacere a pavajelor din piatră cubică, piatră de râu și spațiu verde, încheiat cu RAADPFL.

 • h) Contract de execuție de lucrări încheiat între societatea comercială care va executa lucrările tehnico - edilitare și beneficiarul lucrării;

 • i) Grafic de execuție lucrări.

 • j) Copie chitanță privind plata taxei pentru obținerea Autorizației de Spargere Stradă.

Cap. II NORME PRIVIND LUCRĂRILE DE INTERVENTII ÎN CAZ DE AVARII

Art. 18. În cazul unor defecțiuni accidentale la rețele, deținătorii acestora, în maxim o ora de la momentul anunțării dispeceratului de producerea evenimentului ce necesită intervenția de urgență au obligația să informeze Primăria Municipiului Craiova prin fax la numărul 0251/418585, asupra intenției de efectuare a intervenției pe domeniul public sau privat cu precizarea următoarelor informații :

 • a) Adresa la care se solicita intervenția;

 • b) Estimarea suprafeței zonei afectate;

 • c) Tipul carosabilului/trotuarului sau al spațiului verde amenajat/neamenajat;

 • d) Durata de executie ce implică si refacerea zonei afectate din domeniul public;

 • e) Responsabilul lucrării din partea executantului; nume, prenume, telefon.

Art. 19. Interventia de urgenta pe domeniul public de catre titularul de retele se va realiza cu respectarea următoarelor faze în executie:

 • a) Semnalizarea rutieră corespunzătoare a lucrării conform Ordinului MI-MT, nr. 1112/411, publicat în Monitorul Oficial nr. 397/24.08.2000;

 • b) Tăierea cu mașina de tăiat asfalt a conturului pe care se intervine;

 • c) Aducerea zonei afectate la cota de carosabil neafectat de săpătură imediat după repararea avariei, inclusiv copactarea terenului de fundare.

 • d) Executarea fundației și îmbrăcăminții străzii din același material existent înainte de spargere.

Art. 20. În cazul lucrărilor în regim de urgență, se va emite de catre detinătorul sau administratorul de rețea: AUTORIZAȚIE DE INTERVENȚIE (conform Anexei nr. 2 la prezentul Regulament)

Art. 21. Autorizația de Intervenție se va întocmi obligatoriu de catre detinătorii sau administratorii de rețele, indicându-se următoarele:

 • a) Localizarea exacta a lucrărilor;

 • b) Durata de execuție;

 • c) Termenul de refacere al sistemului rutier la forma inițială;

 • d) Responsabilul lucrării, din partea executantului: nume, prenume, nr. telefon;

 • e) Firma care execută refacerea sistemului rutier la forma inițială și responsabilul lucrării cu nr. de telefon.

 • f) Plan de situație pe care să fie marcată zona afectată;

Art. 22. Intervențiile pe domeniul public la rețelele tehnico-edilitare subterane se executa în baza „Autorizației de intervenție” .

Art. 23. Societățile comerciale sau regiile autonome care au în administrare retele de distributie sau canalizare sunt obligate sa execute în cel mult 48 de ore remedierea avariilor sau deranjamentelor apărute la retele proprii de distribuție.Lucrările de umplutură se vor executa conform proiectului și normativelor de specialitate în vigoare.

Art. 24. Beneficiarii lucrărilor de interventie în caz de avarii care afectează domeniul public au obligatia de a încheia contracte de refacere a domeniului public cu una din societatile comerciale specializate în lucrări de drumuri și agreate de Primăria Municipiului Craiova.

Art. 25. După executarea lucrărilor, beneficiarii Autorizațiilor de Intervenții au obligatia de a preda amplasamentul catre societățile comerciale de drumuri care execută refacerea, pe baza unui proces verbal, care va fi atașat la procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Art. 26. Societațile comerciale, regiile autonome sau alte unități care au în administrare sau exploatare retele de distribuție sau canalizare sunt obligate să fixeze și să mențină piesele vizibile cum ar fi: capace la căminele de vizitare, răsuflători de gaze, receptori de ape pluviale, hidranți, etc., la cota părții carosabile și trotuarelor.

Cap. III. NORME PRIVIND LUCRĂRILE DE BRANȘAMENT AERIAN

Art. 27. În cazul lucrărilor de branșamente aeriene care se execută pe domeniul public se emite: AUTORIZAȚIE DE BRANȘAMENT AERIAN de către Direcția Servicii Publice și aprobate de conducerea Primăriei municipiului Craiova.

Art. 28. Pentru emiterea AUTORIZAȚIEI DE BRANȘAMENT AERIAN sunt necesare următoarele acte:

 • a) Localizarea exacta a lucrărilor;

 • b) Durata de execuție;

 • c) Responsabilul lucrării, din partea executantului: nume, prenume, nr. telefon

Art. 29. Toate branșamentele aeriene de pe domeniul public la rețelele electrice sau de telefonie se executa în baza unei „AUTORIZAȚII DE BRANȘAMENT AERIAN” (conform Anexei nr. 3 la prezentul Regulament), emisă de către Direcția Servicii Publice.

Art. 30. Taxa pentru branșamentele aeriene electrice de telefonie și televiziune prin cablu este de 12 LEI/ branșament.

Art. 31. Plata taxei se va face la depunerea documentației.

Cap. IV NORME PRIVIND REFACEREA DOMENIULUI PUBLIC AFECTAT DE LUCRĂRILE DE SPARGERI

Art. 32. Execuția lucrărilor de refacere drumuri se va face doar de către societățile comerciale specializate în lucrări de drumuri și agreate de Primăria Municipiului Craiova.

Art. 33. Termenul de garanție pentru lucrările de refacere drumuri este de 2 ani.

Art. 34. Sunt scutite de la plata taxei pentru obținerea Autorizației de Spargere Stradă, lucrările executate pentru Consiliului Local Craiova.

Art. 35. Pentru emiterea tuturor autorizațiilor se va folosi programul „Gestiune spargere străzi”.

Art. 36. PENTRU STRĂZILE ÎN GARANȚIE LUCRĂRILE DE INVESTIȚII SE POT EXECUTA NUMAI CU REFACEREA ÎN TOTALITATE A CAROSABILULUI(stratul de uzură)/TROTUARULUI AFECTAT, CÂT ȘI A MARCAJULUI RUTIER.

Art. 37. În cazul în care se execută lucrări de cuplare sau traversare prin spargere a străzilor în garanție investitorul are obligația de a freza și reface cele două straturi de asfalt(stratul de legătură și stratul de uzură) pe o suprafață de 1 metru în jurul perimetrului suprafeței afectate.

Art. 38. Beneficiarul este obligat să transmită către Primăriei Municipiului Craiova data începerii lucrărilor la numărul de fax : 0251/418585.(copie aviz circulație)

Art. 39.Valabilitatea autorizației decurge de la data emiterii avizului Serviciului Poliție Rutieră.

Art. 40. Depășirea perioadei autorizate se sancționează contravențional conform legislației în vigoare.

Art. 41.La terminarea lucrărilor de refacere a zonelor afectate prin spargere, beneficiarul / investitorul are obligația de a convoca comisia de recepție, din care va face parte obligatoriu reprezentantul Primăriei Municipiului Craiova și reprezentantul firmei de refacere a carosabilului.

Art. 42. Se interzice executarea de săpături pe partea de carosabil și trotuar a străzilor, în perioada 15 noiembrie - 15 martie.

Art. 43. Condițiile tehnice de refacere a îmbrăcăminții străzii (carosabil + trotuar) afectata de lucrările de intervenții, reparatii capitale, modernizări, extinderi ale retelelor tehnico - edilitare conform: STAS 9095 - 90, STAS4032/1 - 90, STAS10144/1 - 90, STAS 183 - 83, STAS10144/3 - 91, SR 6978 - 96, STAS 174 - 83, STAS7970 - 76, STAS 662 - 89, STAS 2914 - 84, SR 174 - 1- 2002, SR 174 - 2/C1 - 97, SR 7970 - 2011, CD 98 - 86, C 175 - 75, SR 662 - 2002, STAS 8877 72.

Art. 44. Acte necesare pentru emiterea AUTORIZAȚIEI DE SPARGERE STRADĂ pentru Consiliul Local Craiova

 • a) Cerere tip conform model anexat

 • b) Autorizație de construire (AC) - copie;

 • c) Plan de situație pe care să fie marcată suprafața afectată a domeniului public.

 • d) Contract de execuție de lucrări încheiat cu o societate comercială specializată în lucrări de drumuri.

 • e) Contract pentru execuția lucrărilor de refacere a pavajelor din piatră cubică, piatră de râu și spațiu verde, încheiat cu RAADPFL.

 • f) Grafic execuție lucrări.

Cap.V. CONTRAVENȚII ȘI SANCȚIUNI :

Art. 43. a) Nerespectarea prevederilor Art.1,Art.3,Art.4,Art.9,Art.10,Art.11,Art.12, Art.13,Art.14,Art.15, din Cap.I, Art.18,Art.19,Art.20,Art.21,Art.22,Art.23,Art.24,Art.25, Art.26, din Cap. II, Art.32,Art.33,Art.36,Art.37,Art.38,Art.39,Art.40,Art.41, Art.42, Art.43 din Cap. IV, constituie contravenție si se sanctioneaza cu amendă: 2.000 - 2.500 lei.

Art. 44. Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se face de catre Primarul Municipiului Craiova, împuterniciții acestuia și funcționarii publici din cadrul Poliției Locale Craiova.

Art. 45. Amenzile se constituie venit la Bugetul Local al Municipiului Craiova.

Art. 46. Plângerile formulate împotriva proceselor verbale de constatare a contravenției se depun spre soluționare Judecătoriei Craiova.

Dispoziții finale:

Art. 47. Prezentul Regulament intră în vigoare în termen de 30 de zile de la publicarea pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Craiova.

Art. 48. Orice modificare legislativă, modifică de drept pevederile prezentului regulament.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Dorel Cosmin MARINESCU