Hotărârea nr. 302/2012

Hotararea Consiliului Local nr. 302 privind achiziţionarea(cumpărarea) terenului situat în municipiul Craiova, str.Potelu, nr.106, cu destinaţia de drum public

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 302

privind achiziționarea(cumpărarea) terenului situat în municipiul Craiova, str.Potelu, nr.106, cu destinația de drum public

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 20.12.2012;

Având în vedere raportul nr.171974/2012 întocmit de Direcția Patrimoniu prin care se propune achiziționarea (cumpărarea) terenului situat în municipiul Craiova, str.Potelu, nr.106, cu destinația de drum public și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.158, 160, 161, 162 și 163/2012;

În conformitate cu prevederile Legii nr.7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, republicată;

În temeiul art.36 alin.2 lit. c, art.45 alin.3, art.123, art.61 alin.2 și art.115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă achiziționarea (cumpărarea) terenului în suprafață de 245 mp, cu destinația de drum public, situat în municipiul Craiova, str.Potelu, nr.106, înscris în Cartea Funciară nr.203726 Craiova, cu nr.cadastral 10708/1, identificat conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu destinația de drum public.

Art.2. Prețul de pornire al negocierii pentru achiziție, se stabilește pe baza raportului de evaluare, care va fi supus aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova.

Art.3. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să reprezinte municipiul Craiova în fața notarului public și la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Dolj, în vederea încheierii și semnării contractului de vânzare-cumpărare, precum și îndeplinirea condițiilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu, Direcția Economico -Financiară și Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Dorel Cosmin MARINESCU


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU


■| Acjsnya .■fețimfâlF-le: Cadaâmk j

Oftezi Jude$83n dc G.£âastHP


"'nr.


VWpS ; . ’ •ezZzcc


ȘcraS f?2/3£C

. S=^2&Șfcrp


WK<4Z


rt =001*137/2/2


P2J4&C

.‘S=U;25rnp


14Î&7/3


UGAțJă

?2/50C

S=l®ms


M&X/fCCU


ryTj.sr ■ ......

^■?<0 ■.


A , J S -T 2.58rnp

t]ȘÎȘ3s-n2tj.-np

S=1125rr<?"


SIST&i CE P&01ECT1E “SUssoșrafic 1*ZIT


PUN OE. A&PUSA3OT Si QELMTARE : A CORPULUI DE PROPRIETATE


Atl ....,•-,              -J^wi^’ișdH^Cj.rJdva

2, £,.■                       <r.7pȘ3SC;C

n '   ■■yy/^.w.P2y

<£ <fr.-oșdș|KP» «ș-corpului 0 proprietate


Ksmsfe si pf^/nuna^ci fK^sîa-Wiisr

  • 1  Mita ItfKu—Gateh”n’

«cre&g

Cd.’ec București bi C’€-A s

  • 2 lon^scu ilearyc—Al ^ârew?'

Sir' Wsf.:n Tcna?: d; ®s1 Ei.4

IXKXjittc'tea

Cra^vu