Hotărârea nr. 301/2012

Hotararea Consiliului Local nr. 301 privind trecerea din proprietatea publică a municipiului Craiova, în proprietatea publică a statului, a blocurilor de locuinţe pentru tineri T2 şi T3, situate în bd.Oltenia, nr.1B şi nr.1C

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 301

privind trecerea din proprietatea publică a municipiului Craiova, în proprietatea publică a statului, a blocurilor de locuințe pentru tineri T2 și T3, situate în bd.Oltenia, nr.1B și nr.1C

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în ședința ordinară din data de 20.12.2012;

Având în vedere raportul nr.172142/2012 întocmit de Direcția Patrimoniu prin care se propune trecerea din proprietatea publică a municipiului Craiova, în proprietatea publică a statului, a blocurilor de locuințe pentru tineri T2 și T3, situate în bd.Oltenia, nr.1B și nr.1C și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.158, 160, 161, 162 și 163/2012;

În conformitate cu prevederile art.9, alin.2 din Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia și Legii nr.89/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe;

În temeiul art.36, alin.2, lit. c și d coroborat cu alin.5, lit.a și alin.6, lit. a, pct.17, art.45 alin. 3, art.61 alin.2 și art.115, alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă trecerea din proprietatea publică a municipiului Craiova, în proprietatea publică a statului, a construcțiilor de locuințe aferente imobilelor identificate în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Construcțiile de locuințe identificate la art.1din prezenta hotărâre, după trecerea lor în proprietatea privată a statului, rămân în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, în vederea vânzării locuințelor/apartamentelor către cei în drept, la cererea acestora, în condițiile legii.

Art.3. Locuințele/apartamentele pentru care nu sunt înregistrate solicitări de cumpărare în condițiile legii, din partea titularilor contractelor de închiriere sau cele vacante, se administrează în continuare ca locuințe pentru tineri, destinate închirierii.

Art.4. Direcția Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin intermediul Consiliului Județean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a Anexei nr.2 a Hotărârii Guvernului nr. 141/2008 privind însușirea bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Craiova, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Pe data prezentei hotărâri, își încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.319/27.11.2008.

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară și Direcția Patrimoniu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU


Dorel Cosmin MARINESCU

DATELE DE IDENTIFICARE,

a construcțiilor de locuințe care se transmit din proprietatea publică a Municipiului Craiova în proprietatea publică a statului

Nr crt

Denumirea construcției, adresa imobilului

Persoana juridică de la care se transmite construcția

Persoana juridică la care se transmite construcția

Caracteristicile tehnica ale construcțiilor/ imobilului

0

1

2

3

4

1

blocul T2 ( indicativ proiect -bloc B2)

Bulevardul Oltenia nr.1B.

Municipiul

Craiova

Statul Român

Aria desfășurată construită

Adt = 4268.88 mp

Total locuințe = 76 (62 cu 1 cam, 14 cu 2 cam) Valoare inventar 3499146.21 lei

2

blocul T3 ( indicativ proiect-bloc B3)

Bulevardul Oltenia nr.1C

Municipiul

Craiova

Statul Român

Aria desfășurată construită

Adt = 4280,58 mp

Total locuințe = 76

(62 cu 1 cam, 14 cu 2 cam) Valoare inventar 3555798.20 lei

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Dorel Cosmin MARINESCU

Actualizarea Anexei 2 la H.G. nr.141/2008 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Craiova

Nr.crt

Poz. inreg

Codul de

clasif.

Denumirea

bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau după caz a dării în folosință

Valoarea de inventar (lei)

Situația juridica

6881

1.6.1

Locuință socială, bl.T2, sc.2, ap.15

12.01.06

Protocol predare-primire

6882

1.6.1

Locuință socială, bl.T3, sc.1, ap.4

12.01.06

Protocol predare-primire

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Dorel Cosmin MARINESCU