Hotărârea nr. 298/2012

Hotararea Consiliului Local nr. 298 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, pentru anul 2012

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 298

privind modificarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, pentru anul 2012

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în ședința ordinară din data de 20.12.2012;

Având în vedere raportul nr.173967/2012 întocmit de Serviciul Resurse Umane prin care se propune modificarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, pentru anul 2012 și avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr.1668828/2012 și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.158, 160, 161, 162 și 163/2012;

În conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003 privind Codul Muncii, modificată și completată, Legii nr.188/1999, republicată, privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare;

În temeiul art.36 alin.2 lit.a coroborat cu alin.3 lit.b, art.45 alin.1, art.61 alin.2 și art.115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, pentru anul 2012, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.58/2012, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, își încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al Municpiului Craiova nr.133/2012.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Serviciul Resurse Umane vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Dorel Cosmin MARINESCU


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

STAT DE FUNCȚII


ANEXA NR. 2 LA H.C.L. NR. 298/2012

Nr. crt.

STRUCTURA

FUNCȚIE DE

DEMNITATE

PUBLICĂ

Clasa

Gradul profesional

Nivelul studiilor

Funcția contractuală

Treapta profesională

Nivelul studiilor

Nivelul de salarizare

de conducere

de execuție / nivel de salarizare*

de conducere

de execuție

DEMNITARI (nume și prenume)

primar/ viceprimar

1

primar

2

viceprimar

3

viceprimar

4

administra

tor public

SECRETAR

5

secretar

II

S

Compartimentul Cabinetul Primarului

6

consilier

IA

S

7

consilier

IA

S

8

consilier

IA

S

9

consilier

IA

S

DIRECȚIA ELABORARE SI IMPLEMENTARE PROIECTE

10

director executiv

II

S

Serviciul Proiecte și Programe de

Dezvoltare

11

șef serviciu

II

S

12

expert

I

superior

S

13

inspector

I

asistent

S

14

inspector

I

asistent

S

15

inspector

I

principal

S

16

inspector

I

asistent

S

17

inspector

I

principal

S

18

inspector

I

superior

S

19

referent

III

superior

M

20

inspector

I

superior

S

21

inspector

I

superior

S

22

referent

specialitate

II

superior

SSD

23

inspector

I

asistent

S

24

consilier

I

superior

S

25

inspector

I

superior

S

Biroul Management Financiar

26

șef birou

II

S

27

inspector

I

principal

S

28

inspector

I

superior

S

29

inspector

I

principal

S

30

inspector

I

superior

S

31

inspector

I

asistent

S

32

inspector

I

principal

S

Compartimentul Implementare proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile

33

consilier

II

S

34

consilier

IA

S

35

consilier

debutant

S

36

consilier

IA

S

37

consilier

debutant

S

38

consilier

IA

S

39

consilier

IA

S

40

consilier

IA

S

41

consilier

IA

S

42

consilier

IA

S

Directia Patrimoniu

43

director executiv

II

S

Serviciul Patrimoniu

44

șef serviciu

II

S

45

inspector

I

superior

S

46

consilier

I

superior

S

47

inspector

I

superior

S

48

referent

III

superior

M

49

inspector

I

principal

S

50

consilier

I

superior

S

51

inspector

I

principal

S

52

expert

I

superior

S

Compartiment Cadastru

53

inspector

I

principal

S

54

inspector

I

asistent

S

Serviciul Control si monitorizare asociatii de proprietari

55

șef serviciu

II

S

56

consilier

I

superior

S

57

inpector

I

principal

S

58

inspector

I

principal

S

59

inspector

I

principal

S

60

inspector

I

superior

S

61

inspector

I

superior

S

62

inspector

I

superior

S

63

inspector

I

superior

S

64

consilier

I

superior

S

65

referent

III

superior

M

Serviciul Urmarire Contracte Agenti

Economici

66

șef serviciu

II

S

67

inspector

I

principal

S

68

consilier

I

superior

S

69

inspector

I

principal

S

70

inspector

I

superior

S

71

inspector

I

principal

S

72

inspector

I

superior

S

73

expert

I

superior

S

74

referent

III

superior

M

75

inspector

I

principal

S

Serviciul Administrare locuinte

76

șef serviciu

II

S

77

inspector

I

asistent

S

78

consilier

I

superior

S

79

inspector

I

principal

S

80

inspector

I

superior

S

81

inspector

I

superior

S

82

referent

III

superior

M

83

consilier

I

superior

S

84

consilier

I

superior

S

DIRECȚIA URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI

85

arhitect șef

II

S

Serviciul Autorizații in Construcții,

Obtinere Avize, Taxe

86

șef serviciu

II

S

87

consilier

I

superior

S

88

inspector

I

superior

S

89

inspector

I

superior

S

90

inspector

I

principal

S

91

inspector

I

principal

S

92

inspector

I

principal

S

93

referent specialitate

II

superior

SSD

94

referent specialitate

II

principal

SSD

95

referent

III

principal

M

96

expert

I

superior

S

97

inspector

I

superior

S

98

inspector

I

principal

S

99

inspector

I

superior

S

100

expert

I

superior

S

101

inspector

I

superior

S

Serviciul Urbanism si Nomenclatura Urbană

102

șef serviciu

II

S

103

consilier

I

superior

S

104

consilier

I

superior

S

105

consilier

I

superior

S

106

inspector

I

principal

S

107

inspector

I

asistent

S

108

inspector

I

asistent

S

109

inspector

I

asistent

S

110

inspector

I

principal

S

111

inspector

I

asistent

S

112

consilier

I

superior

S

113

expert

I

superior

S

114

inspector

I

principal

S

115

inspector

I

asistent

S

116

inspector

I

asistent

S

117

inspector

I

principal

S

118

expert

I

superior

S

119

inspector

I

asistent

S

DIRECȚIA IMPOZITE SI TAXE

1

120

director executiv

II

S

121

director executiv adjunct

II

S

Serviciul Constatare, impunere, urmarire, incasare si executare silita persoane juridice

122

șef serviciu

II

S

123

inspector

I

principal

S

124

inspector

I

principal

S

125

inspector

I

principal

S

126

inspector

I

principal

S

127

inspector

I

superior

S

128

expert

I

superior

S

129

expert

I

superior

S

130

inspector

I

superior

S

131

inspector

I

superior

S

132

inspector

I

principal

S

133

inspector

I

superior

S

Serviciul Inspecție Fiscală

134

șef serviciu

II

S

135

inspector

I

superior

S

136

expert

I

superior

S

137

inspector

I

superior

S

138

inspector

I

superior

S

139

inspector

I

superior

S

140

consilier

I

superior

S

141

consilier

I

superior

S

142

inspector

I

superior

S

143

consilier

I

superior

S

Serviciul Contabilitate si Prelucrare Date

144

șef serviciu

II

S

145

consilier

I

superior

S

146

referent

III

superior

M

147

inspector

I

superior

S

148

referent

III

superior

M

149

consilier

I

superior

S

150

inspector

I

superior

S

151

referent

III

superior

M

152

referent

III

superior

M

153

inspector

I

asistent

S

154

inspector

I

asistent

S

155

expert

I

principal

S

156

inspector

I

principal

S

157

inspector

I

principal

S

158

inspector

I

superior

S

159

referent

III

superior

M

160

referent

III

asistent

M

161

referent

III

superior

M

162

inspector

I

superior

S

Serviciul Constatare, Impunere, Persoane Fizice

163

șef serviciu

II

S

164

inspector

I

principal

S

165

inspector

I

superior

S

166

referent de specialitate

II

superior

SSD

167

inspector

I

asistent

S

168

inspector

I

superior

S

169

expert

I

principal

S

170

inspector

I

superior

S

171

inspector

I

superior

S

172

inspector

I

superior

S

173

inspector

I

principal

S

174

inspector

I

superior

S

175

inspector

I

asistent

S

176

inspector

I

superior

S

177

consilier

I

superior

S

178

inspector

I

principal

S

179

expert

I

superior

S

Serviciul Recuperare Debite și Executare

Silită Persoane Fizice

180

șef serviciu

II

S

181

inspector

I

principal

S

182

inspector

I

principal

S

183

inspector

I

superior

S

184

inspector

I

superior

S

185

inspector

I

superior

S

186

inspector

I

principal

S

187

inspector

I

principal

S

188

inspector

I

asistent

S

189

inspector

I

principal

S

190

inspector

I

principal

S

191

inspector

I

principal

S

192

inspector

I

principal

S

193

inspector

I

asistent

S

194

inspector

I

superior

S

195

inspector

I

asistent

S

196

referent

III

superior

M

Compartiment Solutionare contestatii

197

consilier

I

superior

S

198

inspector

I

superior

S

Compartiment Recuperare creante fiscale

199

inspector

I

principal

S

200

inspector

I

principal

S

201

inspector

I

asistent

S

202

consilier

I

superior

S

203

inspector

I

asistent

S

204

inspector

I

principal

S

205

muncitor

III

M

206

inspector

I

superior

S

207

inspector

I

principal

S

208

referent

III

superior

M

209

inspector

I

principal

S

210

ingrijitor

M

211

ingrijitor

M

Compartiment Eliberare Certificate de atestare fiscala

212

inspector

I

superior

S

213

consilier

I

superior

S

214

inspector

I

principal

S

215

inspector

I

principal

S

216

casier

M

217

inspector

I

asistent

S

DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ

218

director executiv

II

S

219

director executiv adj.

II

S

Serviciul Financiar-Contabilitate

220

șef serviciu

II

S

221

inspector

I

principal

S

222

referent

III

superior

M

223

expert

I

superior

S

224

expert

I

superior

S

225

inspector

I

principal

S

226

expert

I

superior

S

227

consilier

I

superior

S

228

consilier

I

superior

S

229

inspector

I

superior

S

230

referent

III

superior

M

231

inspector

I

principal

S

232

consilier

I

superior

S

Serviciul Buget

233

șef serviciu

II

S

234

inspector

I

principal

S

235

inspector

I

superior

S

236

consilier

I

superior

S

237

inspector

I

superior

S

238

consilier

I

principal

S

239

consilier

I

superior

S

240

inspector

I

superior

S

Compartiment Informatica

241

consilier

I

superior

S

242

inspector

I

superior

S

243

inspector

I

principal

S

244

expert

I

principal

S

245

expert

I

principal

S

246

inspector

I

superior

S

247

inspector

I

asistent

S

Serviciul Resurse Umane

248

șef serviciu

II

S

249

consilier

I

superior

S

250

expert

I

superior

S

251

inspector

I

principal

S

252

inspector

I

principal

S

253

inspector

I

principal

S

254

inspector

I

asistent

S

255

inspector

I

principal

S

DIRECȚIA INVESTIȚII, ACHIZIȚII SI LICITATII

256

director executiv

II

S

Serviciul Investitii si Achizitii

257

șef serviciu

II

S

258

consilier

I

superior

S

259

inspector

I

superior

S

260

inspector

I

superior

S

261

inspector

I

superior

S

262

inspector

I

principal

S

263

consilier

I

superior

S

264

inspector

I

superior

S

265

consilier

I

superior

S

266

inspector

I

asistent

S

267

inspector

I

asistent

S

268

referent

III

principal

M

Serviciul Licitatii

269

șef serviciu

II

S

270

inspector

I

superior

S

271

inspector

I

superior

S

272

inspector

I

superior

S

273

inspector

I

superior

S

274

inspector

I

principal

S

275

consilier

I

superior

S

276

expert

I

superior

S

Compartimentul Audit Public Intern

277

auditor

I

superior

S

278

auditor

I

superior

S

279

inspector

I

superior

S

280

inspector

I

superior

S

Serviciul Imagine, Relații Internaționale, Redacție Ziar, Purtător de Cuvânt

281

sef serviciu

II

S

282

inspector

I

asistent

S

283

inspector

I

asistent

S

284

inspector

I

debutant

S

285

inspector

I

asistent

S

286

inspector

I

superior

S

287

inspector

I

asistent

S

288

referent

III

principal

M

Compartimentul Incubator de Afaceri

289

sef birou

II

S

290

inspector specialitate

debutant

S

291

inspector specialitate

II

S

292

inspector specialitate

I

S

293

referent

II

M

294

referent

debutant

M

Compartiment Control intern

295

expert

I

superior

S

Compartimentul Managementul Calitatii

296

inspector

I

principal

S

Compartiment Secretariat

297

inspector specialitate

debutant

S

298

inspector specialitate

II

S

299

inspector specialitate

IA

S

300

inspector specialitate

I

S

Compartiment expert local pentru romi

301

expert local

S

Serviciul Administrativ, intretinere

302

sef serviciu

II

S

303

muncitor

II

M

304

muncitor

II

M

305

inspector specialitate

II

S

306

inspector specialitate

II

S

307

ingrijitor

M

308

muncitor

IV

M

309

ingrijitor

M

310

ingrijitor

M

311

ingrijitor

M

312

magaziner

M

313

referent

II

M

314

muncitor

I

M

315

muncitor

II

M

316

ingrijitor

M

317

muncitor

II

M

318

muncitor

II

M

319

muncitor

II

M

320

medic

S

321

muncitor

III

M

322

portar

G

323

portar

G

324

portar

G

325

portar

G

326

portar

G

327

portar

G

328

portar

G

329

ingrijitor

I

M

330

sofer

I

M

331

ingrijitor

I

M

332

ingrijitor

I

M

333

sofer

I

M

334

sofer

I

M

DIRECȚIA SERVICII PUBLICE

335

director executiv

II

S

336

director executiv adjunct

II

S

Serviciul administrare si intretinere drumuri

337

sef serviciu

II

S

Compartimentul Lucrari intretinere si reparatii drumuri

338

referent

specialitate

II

superior

SSD

339

referent

specialitate

II

superior

SSD

340

inspector

I

asistent

S

341

inspector

I

asistent

S

342

inspector

I

superior

S

Compartimentul Monitorizarea

Contractelor de Lucrari si intocmire atasamente

343

inspector

I

principal

S

344

inspector

I

superior

S

Serviciul Administrarea si Monitorizarea

Serviciilor de Utilitate Publica

345

sef serviciu

II

S

1

Compartimentul Administrare si

Monitorizare Apa Canal

346

inspector

I

superior

S

347

inspector

I

principal

S

348

consilier

I

superior

S

349

referent

III

superior

M

350

inspector

I

asistent

S

Compartimentul Administrare si

Monitorizare Iluminat

351

inspector

I

superior

S

352

inspector

I

superior

S

353

expert

I

superior

S

354

inspector

I

superior

S

Compartimentul Administrare si

Monitorizare Transport Public Local si Siguranta Circulatiei

355

expert

I

superior

S

356

consilier juridic

I

superior

S

357

referent

III

superior

M

358

inspector

I

principal

S

359

inspector

I

superior

S

360

expert

I

asistent

S

Compartiment Administrare si

Monitorizare Zone Verzi

361

consilier

I

superior

S

362

referent

III

superior

M

363

inspector

I

principal

S

364

inspector

I

principal

S

365

inspector

I

principal

S

366

consilier

I

superior

S

367

inspector

I

asistent

S

368

consilier

I

superior

S

Compartimentul Administrare si Monitorizare Salubritate

369

expert

I

superior

S

370

consilier

I

superior

S

371

inspector

I

superior

S

372

inspector

I

asistent

S

373

inspector

I

superior

S

374

expert

I

superior

S

375

inspector

I

principal

S

Compartiment Administrare si

Monitorizare Mediu

376

inspector

I

principal

S

377

inspector

I

principal

S

Compartiment Energetic

378

inspector

I

principal

S

379

inspector

I

principal

S

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA SI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

380

director executiv

II

S

Serviciul Stabilire Ajutor Social si Protectie Sociala

381

sef serviciu

II

S

Compartiment Stabilire

382

consilier

I

superior

S

383

consilier

I

superior

S

384

inspector

I

principal

S

385

inspector

I

asistent

S

386

casier

M

387

inspector

I

superior

S

388

inspector

I

principal

S

389

inspector

I

asistent

S

390

referent spec.

II

superior

SSD

391

inspector

I

principal

S

392

expert

I

superior

S

393

inspector

I

principal

S

394

inspector

I

principal

S

395

curier

G

Compartiment Protectie Sociala si Asistenti Personali

396

consilier

I

superior

S

397

mediator sanitar

M

398

inspector

I

asistent

S

399

curier

M

400

inspector

I

superior

S

401

inspector

I

principal

S

402

consilier

I

superior

S

403

inspector

I

principal

S

404

inspector

I

superior

S

405

inspector

I

asistent

S

406

inspector

I

principal

S

407

inspector

I

asistent

S

Centrul Social Comunitar, Politici de Asistenta Sociala si Parteneriate

408

inspector specialitate

II

S

409

consilier

I

superior

S

Biroul Alocatii , Indemnizatii , ajutoare incalzire locuinte

410

sef birou

II

S

411

inspector

I

asistent

S

412

consilier

I

principal

S

413

referent

III

superior

M

414

inspector

I

superior

S

415

inspector

I

principal

S

416

referent

III

superior

M

417

inspector

I

asistent

S

418

referent

III

superior

M

419

inspector

I

superior

S

420

inspector

I

principal

S

Serviciul Administrație Publică Locală

421

șef serviciu

II

S

422

consilier juridic

I

principal

S

423

consilier juridic

I

principal

S

424

consilier juridic

I

principal

S

425

consilier juridic

I

principal

S

426

consilier juridic

I

principal

S

427

inspector

I

principal

S

428

inspector

I

principal

S

Serviciul Autoritate Tutelară

429

șef serviciu

II

S

430

inspector

I

asistent

S

431

inspector

I

superior

S

432

expert

I

superior

S

433

inspector

I

asistent

S

434

referent

III

superior

M

435

referent

III

superior

M

436

referent

III

superior

M

Biroul Relații cu Consiliul Local, Evidență Documente și Arhivă

437

șef birou

II

S

438

inspector

I

asistent

S

439

inspector

I

asistent

S

440

inspector

I

principal

S

441

inspector

I

superior

S

51

inspector

I

superior

S

443

inspector specialitate

II

S

444

inspector specialitate

II

S

445

inspector specialitate

II

S

Compartiment Situații de Urgență și Protecție Civilă

446

consilier

I

superior

S

447

referent

III

principal

M

448

referent

III

superior

M

449

referent

III

superior

M

450

referent

III

superior

M

451

sofer

I

M

DIRECȚIA JURIDICĂ , ASISTENTA DE SPECIALITATE SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

452

director executiv

II

S

453

consilier juridic

I

principal

S

454

consilier juridic

I

asistent

S

455

consilier juridic

I

asistent

S

456

consilier juridic

I

superior

S

457

consilier juridic

I

principal

S

458

consilier juridic

I

asistent

S

459

consilier juridic

I

principal

S

460

consilier juridic

I

asistent

S

461

consilier juridic

I

superior

S

462

consilier juridic

I

superior

S

463

consilier juridic

I

principal

S

464

consilier juridic

I

superior

S

465

consilier juridic

I

superior

S

466

consilier juridic

I

principal

S

467

consilier juridic

I

superior

S

468

consilier juridic

I

superior

S

469

consilier juridic

I

superior

S

470

consilier juridic

I

superior

S

471

consilier juridic

I

superior

S

472

inspector

I

asistent

S

473

inspector

I

principal

S

Serviciul Registrul Agricol

474

șef serviciu

II

S

475

inspector

I

superior

S

476

inspector

I

superior

S

477

inspector

I

superior

S

478

inspector

I

superior

S

479

inspector

I

principal

S

480

inspector

I

asistent

S

481

inspector

I

asistent

S

482

consilier

I

superior

S

483

consilier

I

superior

S

484

consilier

I

superior

S

485

inspector

I

asistent

S

DIRECȚIA RELAȚII CU PUBLICUL

486

director executiv

II

S

Serviciul Management Documente, Informatii Publice

487

șef serviciu

II

S

488

inspector

I

superior

S

489

inspector

I

asistent

S

490

inspector

I

principal

S

491

inspector

I

asistent

S

492

referent

III

principal

M

493

inspector

I

superior

S

494

inspector

I

principal

S

495

inspector

I

principal

S

Serviciul Centrul de Informare pentru Cetateni

496

șef serviciu

II

S

497

consilier

I

superior

S

498

expert

I

superior

S

499

expert

I

superior

S

500

referent

III

superior

M

501

inspector

I

principal

S

502

inspector

I

asistent

S

503

inspector

I

principal

S

504

inspector

I

superior

S

505

inspector

I

superior

S

506

inspector

I

superior

S

507

inspector

I

principal

S

508

inspector

I

asistent

S

509

muncitor

III

M

NR. TOTAL FUNCȚII DE DEMNITARE PUBLICĂ

3

NR. TOTAL FUNCȚII PUBLICE

433

NR. TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE

43

NR. TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE

390

NR. TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE CONDUCERE

3

NR. TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE EXECUȚIE

70

NR. TOTAL FUNCȚII ÎN INSTITUȚIE

509

PRESEDINTE DE SEDINTA, DOREL COSMIN MARINESCU

ANEXA NR. 1 LA H.C.L.NR. 298/2012 PRESEDINTE DE SEDINTA, DOREL COSMIN MARINESCU


ORGANIGRAMA PRIMARIEI MUNICIPIULUI CRAIOVASOCIETATI COMERCIALE, REGII AUTONOME SI INSTITUTII PUBLICE SUBORDONATE COMPANIA DE APA „OLTENIA” S.A.CRAIOVA

S.C. „TERMAOCRAIOVA” S.R.L. CRAIOVA

R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA

R.A. TRANSPORT CRAIOVA

S.C. „PIETE SI TARGURI CRAIOVA” S.R.L.

S.C.”SALUBRITATE CRAIOVA” S.R.L.

CAMINUL PENTRU PERSOANE VARSTNICE CRAIOVA

SERVICIUL PUBLIC MANAGEMENT SPITALE, CABINETE MEDICALE SI CRESE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA FILARMONICA „OLTENIA” CRAIOVA

TEATRUL LIRIC „ELENA TEODORINI” CRAIOVA

TEATRUL PENTRU COPII SI TINERET „COLIBRI” CRAIOVA

ANSAMBLUL FOLCLORIC „MARIA TANASE” CRAIOVA

CASA DE CULTURA „TRAIAN DEMETRESCU” CRAIOVA

SPORT CLUB MUNICIPAL CRAIOVA

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR CRAIOVA

POLITIA LOCALA A MUNICIPIULUI CRAIOVA