Hotărârea nr. 297/2012

Hotararea Consiliului Local nr. 297 privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova –dra. Peţa Eliza Mădălina, de a vota ordinea de zi în Adunarea GeneralăExtraordinară a S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A. din data de 21.12.2012

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 297

privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova -dra. Peța Eliza Mădălina, de a vota ordinea de zi în Adunarea Generală Extraordinară a S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A. din data de 21.12.2012

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din 20.12.2012.

Având în vedere raportul nr.178956/2012 întocmit de Direcția Servicii Publice, prin care se propune mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova - dra. Peța Eliza Mădălina, de a vota ordinea de zi în Adunarea Generală Extraordinară a S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A. din data de 21.12.2012 și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.158, 160, 161, 162 și 163/2012;

În conformitate cu prevederile art.125 alin.1 și 2 din Legea nr.31/1990, republicată, privind societățile comerciale coroborat cu prevederile art.1609 alin.1 din Cod Civil;

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.14/2012 prin care s-a aprobat desemnarea drei. Peța Eliza Mădălina în calitate de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Compania de Apă Oltenia S.A;

În temeiul art.36, alin.2, lit. d coroborat cu alin.6, lit. a, pct.14, art.37, art.45, alin.1, art.61 alin.2 și art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova - dra. Peța Eliza Mădălina, de a vota în Adunarea Generală Extraordinară a S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 21.12.2012, propunerile privind capitalizarea S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A.”, cu 1 milion de euro, prin majorarea valorii nominale a acțiunilor existente, de la 100 lei/acțiune, la 800 lei/acțiune, proporțional cu numărul de acțiuni deținute de fiecare acționar, precum și majorarea capitalului social al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A ”, prin conversia creanței deținută de către municipiul Craiova, în cuantum de 19.240.200. lei, împotriva S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., în acțiuni, cu o valoare de 800 lei/acțiune .

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.240/2012.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Servicii Publice, dra. Peța Eliza Mădălina și S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU


Dorel Cosmin MARINESCU