Hotărârea nr. 296/2012

Hotararea Consiliului Local nr. 296 privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al MunicipiuluiCraiova în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. Compania de Apă OlteniaS.A să propună, să susţină şi să voteze un nou membru al Consiliului deAdministraţie al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 296

privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului

Craiova în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Compania de Apă Oltenia

S.A să propună, să susțină și să voteze un nou membru al Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 20.12.2012;

Având în vedere raportul nr.178845/2012 întocmit de Direcția Servicii Publice prin care se propune mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. să propună, să susțină și să voteze un nou membru al Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.158, 160, 161, 162 și 163/2012;

În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, republicată, privind societățile comerciale, modificată și completată;

În temeiul art. 36 alin.2 lit.a coroborat cu alin.3 lit.c, art.37, art.45 alin.1, art.61 alin.2 și art.115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se ia act de cererea de demisie din Consiliul de Administrație al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. a dlui. Dobre Mazilu Viorel Dragoș și se declară vacant locul rămas liber.

Art.2. Se mandatează dra. Peța Eliza Mădălina să propună, să susțină și să voteze în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. propunerea privind un nou membru al Consiliului de Administrație, din lista înaintată de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia, în persoana dlui. Ghencioiu Marian.

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.14/2012.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Servicii Publice, S.C. Compania de Apă Oltenia S.A, dra. Peța Eliza Mădălina și dl. Ghencioiu Marian vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU


Dorel Cosmin MARINESCU