Hotărârea nr. 295/2012

Hotararea Consiliului Local nr. 295 privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile mijloacelor detransport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, cât şipentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti aiacestora, din municipiul Craiova, pentru luna ianuarie 2013

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 295 privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile mijloacelor de transport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat și grav, cât și pentru însoțitorii, asistenții personali și asistenții personali profesioniști ai acestora, din municipiul Craiova, pentru luna ianuarie 2013

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 20.12.2012;

Având în vedere raportul nr.172446/2012 întocmit de Direcția Administrație Publică și Asistență Socială prin care se propune acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile mijloacelor de transport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat și grav, cât și pentru însoțitorii, asistenții personali și asistenții personali profesioniști ai acestora, din municipiul Craiova, pentru luna ianuarie 2013 și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.158, 160, 161, 162 și 163/2012;

În conformitate cu prevederile art.23 alin.5 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, coroborat cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.97/1999 privind garantarea furnizării de servicii publice în transporturile rutiere și pe căile navigabile interioare, Legii nr.102/2001 privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.148/2000 pentru modificarea unor reglementări în domeniul serviciilor publice de transport local de călători, Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2005 privind transporturile rutiere și Legii nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.73/2011 referitoare la aprobarea prețului abonamentului pentru persoane cu handicap grav și accentuat aferent transportului urban de călători, efectuat de Regia Autonomă de Transport Craiova;

În temeiul art.36, alin.2 lit.d coroborat cu alin.6, lit.a, pct.2, art.45, alin.2, lit.a, art.61 alin.2 și art.115, alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă acordarea de abonamente lunare gratuite, pe toate liniile mijloacelor de transport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat și grav, cât și pentru însoțitorii, asistenții personali și asistenții personali profesioniști ai acestora, din municipiul Craiova, pentru luna ianuarie 2013, în baza valabilității certificatului de persoană cu handicap.

Art.2. Eliberarea abonamentelor de transport gratuite se va face astfel:

- pentru persoanele cu handicap, la cerere, pe baza certificatului de încadrare în grad de handicap, abonamentele fiind nominale, cu îndeplinirea următoarelor condiții:

  • - să aibă domiciliul stabil în municipiul Craiova;

  • -  să dețină certificat de încadrare în grad de handicap, eliberat de Comisia Pentru Protecția Copilului sau de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap;

  • -  să fie apte fizic pentru deplasare.

  • - însoțitorii care sunt supraveghetori ocazionali beneficiază de gratuitate pe mijloacele de transport în comun, numai când acompaniază persoana cu handicap, în baza legitimației deținute de bolnav;

  • - pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav, se eliberează abonamente nominale, care nu sunt transmisibile, evidența lor fiind în baza de date a Direcției Asistență și Protecție Socială, figurând angajați cu contract de muncă pe perioadă determinată sau nedeterminată;

  • - pentru asistenții personali profesioniști ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat se eliberează abonamente nominale la cerere, în baza situației lunare transmise de DGASPC Dolj.

Art.3. Decontarea contravalorii abonamentelor eliberate în cursul lunii decembrie 2012, către Regia Autonomă de Transport Craiova, se va face în baza decontului emis.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară, Direcția Administrație Publică și Asistență Socială și Regia Autonomă de Transport Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Dorel Cosmin MARINESCU


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU