Hotărârea nr. 294/2012

Hotararea Consiliului Local nr. 294 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome deTransport Craiova, pe anul 2012

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 294

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de

Transport Craiova, pe anul 2012

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 20.12.2012;

Având în vedere raportul nr.173752/2012 întocmit de Direcția Economico -Financiară prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Transport Craiova, pe anul 2012 și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.158, 160, 161, 162 și 163/2012;

În conformitate cu prevederile art.19, alin.2 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

În temeiul art.36 alin.2 lit. b coroborat cu alin.4 lit. a, art.45 alin.2 lit. a, art.61 alin.2 și art.115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Transport Craiova, pentru anul 2012, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.71/2012.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară și Regia Autonomă de Transport Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Dorel Cosmin MARINESCU

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU

Anexa

la Hotarârea nr.294/20.12.2012

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2012

-mii lei -

Nr. crt.

DENUMIREA

INDICATORILOR

PLANIFICAT 2012

RECTIFICAT CF HCL 235/11.2012

INFLUENTE +/-

PLANIFICAT 2012

RECTIFICAT

0

1

01

I.VENITURI TOTALE,din care:

(rd.02+rd.12+rd.13)

42.525

583

43.108

02

1. Venituri din exploatare din care:

42.025

583

42.688

03

a) Venituri din activitatea de baza

20.287

-

20.287

04

b) Venituri din alte activitati

6.379

-

6.379

05

c) Venituri din surse bugetare din care:

13.824

623

14.447

06

-subventii pe produse si activitati

564

-75

489

07

- subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif

12.701

698

13.399

08

- transferuri

-

-

-

09

- prime acordate de la bugetul statului

-

-

-

10

- alte sume primite de la bugetul de stat consolidat

559

-

559

11

d) Venituri din fonduri speciale

1.535

-40

1.495

12

2. Venituri financiare

500

-

500

13

3. Venituri extraordinare

-

-

-

14

II. CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd.15+rd.35+rd.36)

42.425

583

43.008

15

1. Cheltuieli pentru exploatare total , din care:

40.825

583

41.408

16

a) Cheltuieli materiale

13.365

13.365

17

b) Cheltuieli cu personalul, din care:

19.519

19.519

18

- salarii brute

15.156

15.156

19

- contributii asigurari sociale de stat

3.153

3.153

20

- ajutor somaj

76

76

21

- contribuție asig.soc.pt.sanatate conform OUG nr.150/2002

788

788

22

- alte cheltuieli cu personalul, din care:

346

-

346

23

- Fond de accidente si boli profesionale+cci+fd. creante+fd handic.

346

-

346

24

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele

4.900

-

4.900

25

d) Cheltuieli sociale prevazute de Legea nr.571/2003 art.21 alin.3 lit.C din care:

150

150

26

- transferuri sub subventie

-

-

-

27

e) Cheltuieli de protocol

3

-

3

28

f) Cheltuieli reclama si publicitate

17

-

17

29

g) Cheltuieli cu sponsorizarea

-

-

-

30

h) Tichete cadou L 193/2006

-

-

-

31

i) Alte cheltuieli cu tertii

2.871

583

3.454

32

- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale

-

-

33

- redeventa din concesionarea bunurilor publice

-

-

-

34

2. Cheltuieli financiare

1.600

-

1.600

35

3. Cheltuieli extraordinare

-

-

36

III. REZULTAT BRUT

100

-

100

(profit/pierdere)

100

-

100

37

IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII Din care:

38

- fond rezerva

-

-

-

39

V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI

9.710

-

9.710

40

VI. IMPOZITE PE PROFIT

-

-

-

41

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT (potrivit OG nr.64/2001) din care:

42

a) rezerve legale

-

-

-

43

b) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

9.710

-

9.710

44

c) alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare, aferente profitului rezultat din vanzari active, respectiv aferente facilitatilor fiscale la impozitul pe profit

45

d) alte repartizari prevazute de lege

-

-

-

46

e) pana la 10% pentru participarea salariatilor la profit

47

f) minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividente in cazul societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat

48

g) Profitul repartizat pe destinatiile prevazute la lit.a)-f)

-

-

49

VIII. SURSE DE FINANTARE

6.652

6.652

50

1. Surse proprii

5.088

5.088

51

2. Alocatii de la buget

1.392

1.392

52

3. Credite bancare

-

-

53

- interne

-

-

54

- externe

-

-

55

4. Alte surse

172

172

56

IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII Din care:

6.652

6.652

57

1. Investitii,inclusiv investitii in curs la finele anului

3.314

-

3.314

58

2. Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii

3.338

-

3.338

59

- interne

3.338

-

3.338

60

- externe

-

61

X. REZERVE

-

62

I. Rezerve legale

-

63

II. rezerve statutare

-

64

III. Alte rezerve

-

65

XI. DATE DE FUNDAMENTARE

-

66

1. Venituri totale

42.525

583

43.108

67

2. Costuri aferente volumului de activitate

42.425

583

43.008

68

3. Nr.prognozat de personal la finele anului

790

-

790

69

4. Nr.mediu personal total, din care:

786

-

786

70

5. Fond de salarii, din care:

15.156

-

15.156

71

a) fondul de salarii aferente posturilor

-

-

-

72

b) fond de salarii aferente conducatorului agentului economic potrivit art.7(1) din OUG nr. 79/2008, din care:

52

52

73

- sporuri,adaosuri,premii si alte drepturi de natura salariala,potrivit art.7(2) din OUG nr.79/2008

74

- premiul anual, potrivit art.7(4)

-

-

-

75

c) fond de salarii aferente personalului angajat pe baza de contract individual de munca

76

6. Castigul mediu lunar pe salariat

1,60

-

1,60

77

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu(mii lei/persoana) (rd.66/rd,.69) -in preturi curente

54,11

0.74

54,85

78

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu(mii lei/persoana) (rd.66/rd.69) - in preturi comparabile

79

9. Productivitatea muncii pe total personal mediu (unitati fizice/nr.pers.)

-

-

-

80

10. Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale cheltuieli totale x 1000 venituri totale

997

997

81

11. Plati restante - total

5.472

-

5.472

82

- preturi curente

5.472

-

5.472

83

- preturi comparabile (rd.83 x indicele de crestere a preturilor prognozat)

5.664

5.664

84

12. Creante restante - total

211

-

211

85

- preturi curente

211

-

211

86

- preturi comparabile (rd.86 x indicele de crestere a preturilor prognozate)

218

218

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Președinte de ședință,

Dorel Cosmin Marinescu