Hotărârea nr. 293/2012

Hotararea Consiliului Local nr. 293 privind rectificarea bugetului general consolidat al Municipiului Craiova, pe anul 2012

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 293 privind rectificarea bugetului general consolidat al Municipiului Craiova, pe anul 2012

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 20.12.2012;

Având în vedere raportul nr.179275/2012 întocmit de Direcția Economico -Financiară prin care se propune rectificarea bugetului general consolidat al Municipiului Craiova, pe anul 2012 și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.158, 160, 161, 162 și 163/2012;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

În temeiul art.36 alin. 2, lit b coroborat cu alin. 4, lit. a și art.45, alin. 2, lit. a, art. 61, alin. 2 și art.115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului general consolidat al Municipiului Craiova, pe anul 2012, la partea de venituri cu suma de 731.630,10 mii lei și la partea de cheltuieli cu suma de 789.342,10 mii lei, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.56/2012.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Economico - Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU


Dorel Cosmin MARINESCU

AHEXA

fe Hotărârea: nr. 293/20.12.2012

BUGETUL GENERAL CONSOLIDAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

PE ANUL 2012

- mii lei -

r

i

’                   Denumire

1

1

L_........ . .           .

i Cod

i rând

I Bugetul i      local

Bugetul instituțiilor publice și activitățifor finanțate integral sau parțial din venituri proprii

i Bugetul împrumuturilor

ȚJffiSSSSSH®»S®aK»atSMSS5£®af3J

Bugetul fondurilor '

externe

nerambursabile

Total

Transferuri între bugete**) (se scad)

;       Total        £

■       buget      ij

i     general     |

1

externe '.

interne

|                            A

l 0

1

2

4

5

6

7=1+2+3+4+5+6

8

9=7-8

VENITURI TOTAL (rd.02+18+19+20+23)

01

620.078,10

149.631,99

0,00

0,00

259,00

769.969,09

-38.338,99

731.630,10

Venituri curente (rd. 03+17)

02

486.453,10

111.046,00

0,00

0,00

259,00

597.758,10

-38.338,99

559.419,11

Venituri fiscale (rd.04+06+09+10+11-H6)

03

386.166,10

0,00

0,00

0,00

0,00

386.166,10

-38.338,99

347.827,11

Impozit pe venit, profit si câștiguri din capital de la persoane juridice, din care:

04

569,00

569,00

569,00

Impozit pe profit

05

569,00

569,00

569,00

Impozit pe venit, profit si câștiguri din capital de la persoane fizice (rd.07+ rd.08), din care:

...06 .

154.706,00

0,00

0,00

0,00

0,00

154.706,00

0,00

154.706,00

impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal *)

07

3.167,00

3.167,00

3.167,00

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

oa

151.539,00

151.539,00

151.539,00

Aite impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

09

o.oo

0,00

Impozite și taxe pe proprietate

10

70 214,00

70.214,00

70.214,00

Impozite si taxe pe bunuri si servicii (rd. 12 la rd. 15)

160.653,10

0,00

0,00

0,00

0,00

160.653,10

0,00

160.653,10

Sume defalcate din TVA

12

142.196,10

142.196,10

142.196,10

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

13

333,00

333,00

333,00

Taxe pe servicii specifice

14

96,00

96,00

96,00

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activitati

15

18.028.00

18.028,00

18.028,00

Alte impozite si taxe fiscale

16

24,00

24,00

24.00

Venituri nefiscale

17

100.287,00

111.046,00

259,00

211.592,00

211.592,00

Venituri din capital

18 .

712,00

712,00

712,00

Operațiuni financiare

19

0,00

0,00

Subvenții (rd. 21+22)

20

48.426,00

38.482,99

0,00

0,00

0,00

86.908.99

0,00

36.908,99

Subvenții de ia bugetul de stat

21

48.426,00

144,00

48.570,00

48.570,00

Subvenții de ia alte administrații

22

38.338,99

38.338,99

38.338,99

Sume primite de la UE în contul plăților efectuate

23

84.487,00

103,00

84.590,00

84 590,00

Osnumîre

t

a

Cort rând

Bugetut local

......

, Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial ! din venituri proprii î

Ă

2

[CHELTUIELI - TOTAL (M24+35+36+39-M0,)

23

833.579,10

151.133,89

[ Cheltuieli curente (rd 25 la rd. 34)

24

540.534,10

148.968,99

1

|    Cheltuieli de personal

25

144.851,00

82.976,00

1     Bunuri si servicii

26

167.141,11

65.888,99

Dobânzi

27

5.245,00

Subvenții

28

26.199,00

Fonduri de rezerva

29

0,00

| Transferuri intre unitati ale administrației publice

30

38.928,99

i

i    Alte transferuri

31

2.032,00

ț    Proiecte cu finanțare din Fonduri externe

nerambursabjle postaderare

32

141.326,00

104,00

Asistenta sociala

33

13.081,00

Alte cheltuieli

34

1.730,00

Cheltuieli de capital

35

110.132,00

2.168,CG

Operațiuni financiare (rd.37+38)

36

4.056,00

0,00

împrumuturi acordate

37

Rambursări de credite externe si interne

38

4.056,00

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

39

-21.143,00

Rezerve

40

EXCEOENT(+)/DEFIC!T(-j n

(rd.01-rd.23)

41

-13.501,00

-1.505,00

PE CAPITOLE:

42

633.579,10

151.138,99

Autorități publice si acțiuni externe

43

25.358,00

0,00

Secțiunea de funcționare

44

20.947,00

Secțiunea de dezvoltare

45

4.411,00

Alte servicii publica generale

46

1.539,00

1.232,00

Secțiunea de funcționare

47

1 539,00

1.220,00

Secțiunea de dezvoltare

48

0,00

12,00

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

49

-14.621,00

0,00

Secțiunea de funcționare

50

-14.621,00

Secțiunea de dezvoltare

51

0,00

Transferuri cit caracter general intre diferite nivele ale administrației

52

0,00

0,00

Secțiunea de funcționare

53

0,00

Secțiunea de dezvoltare

54

0,00

Aparate

55

0,00

0,00

Secțiunea de funcționare

56

0,00

Secțiunea de dezvoltare

57

0,00

Ordine publica si siguranța naționala

58

8.498,00

8.488,00

Secțiunea de funcționare

59

8.498,00

8.456,00

Secțiunea de dezvoltare

60

0,00

32,00

Bugetul împrumuturilor

Bugetul fondurilor externe nerambursabile

Total

i Transferuri

(între bugete**)

...............................................1

|

Total

buget     |

externe

interne

(se scad)

generai      (■

4

5

6

7=1+2+3+4+5+6

| 8

(,.. . Sx7'e

39.552,00

0,00

3.413,00

827.681,09

■38.338,99

789.342/10

39,552,00

0,00

3.060,00

732.115,09

■38.338,99

693.776,10

5,00

227.832,00

227.832,00

171,00

233.201,10

233.201,10

5.245,00

5.245,00

26.199,00

26.199,00

0,00

0,00

38.928,99

-38.338,99

590,00

2.884,00

4.916,00

4.916,00

39.552,00

180.982,00

180.982,00

13.081,00

13.081,00

1.730,00

1.730,00

353,00

112.653,00

112.653,00

0,00

0,00

0,00

4.056,00

0,00

4.056,00

0,00

0,00

4.056,00

4.056,00

*

-21.143,00

-21.143,00

0,00

0,00

-33.552,00

0,00

-3/154,00

-57.712,00

0,00

-57.712,00

39.552,00

0,00

3.413,00

827.681,09

-38.338,99

789.342,10

0,00

0,00

0,00

25.358,00

0,00

25.358,00

20.947,00

20.947,00

4.411,00

4.411,00

0,00

0,00

0,00

2.771,00

■730,00

2.041,00

2.759,00

-730,00

2.029,00

12,00

12,00

0,00

0,00

0,00

■14.621,00

0,00

-14.321,00

-14.621,00

-14.621,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

. . - ........

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

...

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16.986,00

■8.427,00

8.559,00

16,954,00

-8.427,00

8.527,00

32,00

0,00

32,00

1

1                   De nu mire

1

1

Cod

: rând

bugetul local

Bugetul instituțiilor publice și activităților fsnantate

Bugetul împrumuturilor

!     Bugetul

fondurilor externe nerambursabile

r......i

Total

........................

Transferuri între bugete"*) (se scad)

j

■rotai

buget     î

general     |

j

integrai sau parțial din venituri proprii

externe

interne

j                                     A

0

1

2

Ț""

' 5

j...........?   .

7=1+2+3+4+5+6

8

9=7-8       |

\lnvatamant

61

750.468,7?

11,082,00

0,00

0,00

59,00

161.609,11

0,00

161.809,11

\ Secțiunea de funcționare

62

142.388,11

10.968,00

153.356,11

153.356,11

Secțiunea de dezvoltare

63

8.080,00

114,00

59,00

8.253,00

8.253,001

Sa natale

64

14.528,99

106.596,99

0,00

0,00

0,00

121.125,98

-8.267,99

112.857,99

Secțiunea de funcționare

65

12.770,99

104.908,99

117.679,98

-6.579,99

111.099,99

Secțiunea de dezvoltare

66

1.758,00

1.688,00

3.446,00

-1.688,00

1.758,00

Cultura, recreare si religie

67

40.289,00

17.544,00

8.410,00

0,00

0,00

64.243,00

-16.751,00

47.492,00

Secțiunea de funcționare

68 .....

35.623,00

17.298,00

52.921,00

-16.751,00

36.170,00

Secțiunea de dezvoltare

69

4.666,00

246,00

6.410,00

11.322,00

11.322,00

Asigurări si asistenta sociala

70

26.240,00

6.163,00

0,00

0,00

0,00

32.403,00

-4.183,00

28.240,00

Secțiunea de funcționare

71

26.173,00

5.983,00

32.156,00

-4.163,00

27.993,00

Secțiunea de dezvoltare

72

67,00

180,00

247,00

247,00

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

73

30.274,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.274,00

0,00

30.274,00

Secțiunea de funcționare

74

11.118,00

11.118,00

11.118,00

Secțiunea de dezvoltare

75

19.156,00

19.156,00

19.156,00

Proiecția mediului

76

101.894,00

0,00

0,00

0,00

0,00

101.894,00

0,00

101.894,00

Secțiunea de funcționare

77

24.333,00

24.333,00

24.333,00

Secțiunea de dezvoltare

78

77.561,00

77.561,00

77.561,00

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca

78

31.368,00

0,00

33.142,00

0,00

200,00

54.710,00

0,00

54.710,00

Secțiunea de funcționare

80

0,00

0,00

0,00

Secțiunea de dezvoltare

81

21.368,00

33.142,00

200,00

54.710,00-

54.710,00

Combustibili si energie

82

22.555,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.555,00

0,00

22.555,00

Secțiunea de funcționare

83

15.781,00

15.781,00

15.781,00

Secțiunea de dezvoltare

84

6.774,00

6.774,00

6 774,00

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare

85

0,00

31,00

0,00

0,00

0,00

31,00

0,00

31,00

Secțiunea de funcționare

96

0,00

31,00

31,00

31,00

Secțiunea de dezvoltare

87

0,00

0,00

0,00

Transporturi

88

205.188,00

0,00

0,00

0,00

3.154,00

208.342,00

0,00

208.342,00

Secțiunea de funcționare

89

93.918,00

3.060,00

96.978,00

96.978,00

Secțiunea de dezvoltare

90

111.270,00

94,00

111.364,00

111.364,00

Alte acțiuni economice

91

0,00

"0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Secțiunea de funcționare

S2

0,00

0,00

0,00

Secțiunea de dezvoltare

93

0,00

0,00

0,00