Hotărârea nr. 290/2012

Hotararea Consiliului Local nr. 290 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului ClinicMunicipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2012

MUNICIPIULUI CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 290

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2012

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 20.12.2012;

Având în vedere raportul nr.179322/2012 întocmit de Direcția Economico -Financiară prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2012 și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.158, 160, 161, 162 și 163/2012;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

În temeiul art.36 alin.2 lit. b coroborat cu alin.4 lit. a, art.45 alin.2 lit. a, art. 61, alin. 2 și art.115, alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pentru anul 2012, după cum urmează:

  • a) total venituri - 50.524,99 mii lei (veniturile secțiunii de funcționare în sumă de 50.424,99 mii lei, veniturile secțiunii de dezvoltare în sumă de 100,00 mii lei).

  • b) total cheltuieli - 50.631,99 mii lei (cheltuielile secțiunii de funcționare în sumă de 50.531,99 mii lei, cheltuielile secțiunii de dezvoltare în sumă de 100,00 mii lei), conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotătârea Consiliului Local al Municpiului Craiova nr.49/2012.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară și Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU


Dorel Cosmin MARINESCU

ANEXA

la Hotărârea nr. 290/20.12.2012

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII LA SPITALUL CLINIC MUNICIPAL "FILANTROPIA" CRAIOVA

CAP. 66.10 - SĂNĂTATE

AN 2012

- mii lei -

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget H.C.L.233 / 2012

Influențe ( +/-)

Buget 2012

rectificat

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10)

00.01

49,885.99

639.00

50,524.99

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

44,233.00

639.00

44,872.00

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

44,233.00

639.00

44,872.00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

44,233.00

639.00

44,872.00

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod

33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+33.10.30 la

33.10

44,233.00

639.00

44,872.00

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

00.17

5,652.99

0.00

5,652.99

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

00.18

5,652.99

0.00

5,652.99

SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.

1473).10

5,652.99

0.00

5,652.99

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.17)

00.01

49,785.99

639.00

50,424.99

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

44,233.00

639.00

44,872.00

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

44,233.00

639.00

44,872.00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

44,233.00

639.00

44,872.00

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod

33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+33.10.30 la

33.10

44,233.00

639.00

44,872.00

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

00.17

5,552.99

0.00

5,552.99

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 43.10)

00.18

5,552.99

0.00

5,552.99

SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15)

43.10

5,552.99

0.00

5,552.99

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.12+ 00.15+ 00.17+45.10) - TOTAL

00.01

100.00

0.00

100.00

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

00.17

100.00

0.00

100.00

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

00.18

100.00

0.00

100.00

SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17)

43.10

100.00

0.00

100.00

TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

49.10

49,992.99

639.00

50,631.99

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

49,892.99

639.00

50,531.99

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

49,892.99

639.00

50,531.99

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

26,172.00

639

26,811.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

23,720.99

23,720.99

EXCEDENT/DEFICIT (cod 00.01-49.10)

96.10

-107.00

0.00

-107.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

100.00

100.00

Președinte de ședință,

Dorel Cosmin Marinescu