Hotărârea nr. 289/2012

Hotararea Consiliului Local nr. 289 privind rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale activităţilor aducătoarede venituri proprii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat dinmunicipiul Craiova, pe anul 2012

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 289 privind rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale activităților aducătoare de venituri proprii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2012

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 20.12.2012;

Având în vedere raportul nr.173740/2012 întocmit de Direcția Economico -Financiară prin care se propune rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale activităților aducătoare de venituri proprii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2012 și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.158, 160, 161, 162 și 163/2012;

În conformitate cu art.19, alin.2 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

În temeiul art.36, alin.2 lit.a coroborat cu alin.3 lit.b, art.45 alin.2 lit.a, art.61 alin.2 și art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale activităților aducătoare de venituri proprii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2012, conform anexelor nr.1 - 14 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.55/2012.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Economico - Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Dorel Cosmin MARINESCU


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU


ANEXA 4

la Hotărârea nr. 289/20.12.2012

Bugetului de venituri și cheltuieli al activităților aducătoare de venituri proprii pe anul 2012 la Grădinița "Piticot"

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

COD INDICATOR

Buget HCL 44/2012

Influențe +/-

Buget rectificat 2012

TOTAL VENITURI

00.01

188

15

203

I. VENITURI CURENTE

00.02

188

15

203

C. VENITURI NEFISCALE

00.12

188

15

203

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

00.13

6

0

6

Venituri din proprietate

30.10

6

0

6

Venituri din concesiuni și închirieri

30.10.05

6

0

6

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII

00.14

182

15

197

Venituri din prestări de servicii și alte activități

33.10

182

15

197

Taxe și alte venituri în învățământ

33.10.05

182

15

197

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

00.01

188

15

203

I. VENITURI CURENTE

00.02

188

15

203

C. VENITURI NEFISCALE

00.12

188

15

203

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

00.13

6

0

6

Venituri din proprietate

30.10

6

0

6

Venituri din concesiuni și închirieri

30.10.05

6

6

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII

00.14

182

15

197

Venituri din prestări de servicii și alte activități

33.10

182

15

197

Taxe și alte venituri în învățământ

33.10.05

182

15

197

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

190

15

205

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

190

15

205

CHELTUIELI CURENTE

01

190

15

205

Cheltuieli de personal

10

0

0

Bunuri și servicii

20

190

15

205

Președinte de ședință, Dorel Cosmin Marinescu

ANEXA 10 La Hotărârea nr.289/20.12.2012 Bugetul de venituri și cheltuieli

al activităților aducătoare de venituri proprii

pe anul 2012

Liceul Tehnologic Matei Basarab

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

COD INDICATOR

Buget 2012

Influențe

Buget rectificat 2012

TOTAL VENITURI

00.01

249

20

269

I. VENITURI CURENTE

00.02

249

20

269

C. VENITURI NEFISCALE

00.12

249

20

269

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

00.13

22

0

22

Venituri din proprietate

30.10

22

0

22

Venituri din concesiuni și închirieri

30.10.05

22

22

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII

00.14

227

20

247

Venituri din prestări de servicii și alte activități

33.10

227

20

247

Taxe și alte venituri în învățământ

33.10.05

12

12

Venituri din prestări servicii

33.10.08

0

0

Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cămine și cantine

33.10.14

190

14

204

Venituri din organizarea de cursuri de calificare și conversie profesională, specializare și perfecționare

33.10.17

10

4

14

Alte venituri din prestări de servicii și alte activități

33.10.50

15

2

17

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

00.01

249

20

269

I. VENITURI CURENTE

00.02

249

20

269

C. VENITURI NEFISCALE

00.12

249

20

269

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

00.13

22

0

22

Venituri din proprietate

30.10

22

22

Venituri din concesiuni și închirieri

30.10.05

22

22

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII

00.14

227

20

247

Venituri din prestări de servicii și alte activități

33.10

227

20

247

Taxe și alte venituri în învățământ

33.10.05

12

12

Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cămine și cantine

33.10.14

190

14

204

Venituri din organizarea de cursuri de calificare și conversie profesională, specializare și perfecționare

33.10.17

10

4

14

Alte venituri din prestări de servicii și alte activități

33.10.50

15

2

17

TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE

FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

291

20

311

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

291

20

311

CHELTUIELI CURENTE

01

291

20

311

Bunuri și servicii

20

291

20

311

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

DOREL COSMIN MARINESCU

Anexa nr.5 la Hotararea nr.289/20.12.2012

Bugetul de venituri și cheltuieli al activităților aducătoare de venituri proprii pe anul 2012

Școala Gimnazială "Alexandru Macedonscki"

- mii lei -

DENIMIREA INDICATORILOR

COD INDICATOR

Buget

H.C.L.

44/2012

Influențe

+/-

Buget

rectificat

2012

TOTAL VENITURI

00.01

22

5

27

I. VENITURI CURENTE

00.02

22

5

27

C. VENITURI NEFISCALE

00.12

22

5

27

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

00.13

22

5

27

Venituri din proprietate

30.10

22

5

27

Venituri din concesiuni și închirieri

30.10.05

22

5

27

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

00.01

22

5

27

I. VENITURI CURENTE

00.02

22

5

27

C. VENITURI NEFISCALE

00.12

22

5

27

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

00.13

22

5

27

Venituri din proprietate

30.10

22

5

27

Venituri din concesiuni și închirieri

30.10.05

22

5

27

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

22

5

27

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

22

5

27

CHELTUIELI CURENTE

01

22

5

27

Bunuri și servicii

20

22

5

27

Președinte de ședință, Dorel Cosmin Marinescu