Hotărârea nr. 288/2012

Hotararea Consiliului Local nr. 288 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Craiova, pe anul 2012

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 288

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova, pe anul 2012

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 20.12.2012;

Având în vedere raportul nr.179111/2012 întocmit de Direcția Economico -Financiară prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova, pe anul 2012 și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.158, 160, 161, 162 și 163/2012;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

În temeiul art.36 alin. 2, lit b coroborat cu alin. 4, lit. a și art.45, alin. 2, lit. a, art. 61, alin. 2 și art.115, alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova, pe anul 2012, venituri în sumă de 620.078,10 mii lei și cheltuieli în sumă de 633.579,10 mii lei, conform anexelor nr.1 - 7 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.45/2012.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Economico - Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU


Dorel Cosmin MARINESCU

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 288 din 20.12.2012

Buget de venituri și cheltuieli

pe anul 2012

mii lei

Nr. crt.

Denumirea indicatorilor

Buget 2012 conf. HCL 229/29.11.2012

Influențe

+/-

Buget 2012

rectificat

0

1

2

3

4

VENITURI TOTAL, din care:

619,761.10

317.00

620,078.10

Secțiunea de funcționare, total, din care:

378,151.10

317.00

378,468.10

I. Venituri proprii, total, din care:

116,445.00

33.00

116,478.00

* Venituri din impozite și taxe

110,240.00

110,240.00

* Donații și sponsorizări

86.00

33.00

119.00

* Sume alocate de Direcția de Sănătate Publică pentru finanțarea cabinetelor medicale și de medicină dentară din unitațile de învățământ din Municipiul Craiova

6,119.00

0.00

6,119.00

II. Cote și sume din impozitul pe venit, total, din care:

151,539.00

0.00

151,539.00

- cote defalcate din impozitul pe venit (41,75%)

151,299.00

0.00

151,299.00

- sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

40.00

0.00

40.00

- sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale primite de la Consiliul Județean

200.00

0.00

200.00

III. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, total, din care:

141,912.10

284.00

142,196.10

1. Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate, din care:

135,840.00

284.00

136,124.00

Finanțarea de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, din care:

126,503.00

0.00

126,503.00

- pentru finanțarea cheltuielilor de personal din învățământ

114,138.00

114,138.00

- pentru cheltuieli prevăzute la art. 104 alin.2 lit. b) - e) din Legea educației naționale nr.1/2011

12,365.00

0.00

12,365.00

Hotărâri judecătorești pentru plata salariilor în unitățile de învățământ preuniversitar de stat

2,646.00

284.00

2,930.00

Finanțarea drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizații lunare ale persoanelor cu handicap grav

5,264.00

0.00

5,264.00

Finanțarea cheltuielilor descentralizate

1,427.00

0.00

1,427.00

2. Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru echilibrarea bugetelor locale

4,040.10

0.00

4,040.10

3. Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru echilibrarea bugetelor locale primite de la Consiliul Județean

2,032.00

0.00

2,032.00

IV. Subvenții

317.00

0.00

317.00

Subvenții de la alte nivele ale administrației publice, din care:

317.00

0.00

317.00

Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

0.00

0.00

0.00

Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încalzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibil petrolier

300.00

0.00

300.00

Subvenții din bugetul de stat pt finantarea sănătății

17.00

0.00

17.00

V. Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

-108,302.00

0.00

-108,302.00

VI. Alte transferuri voluntare

76,240.00

0.00

76,240.00

Secțiunea de dezvoltare, din care:

241,610.00

0.00

241,610.00

I. Venituri proprii

712.00

0.00

712.00

II. Subvenții, din care:

48,109.00

0.00

48,109.00

Subvenții pentru retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

3,800.00

0.00

3,800.00

Subvenții de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

44,309.00

0.00

44,309.00

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății catre bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate

0.00

0.00

0.00

III. Sume primite de la UE în contul plăților efectuate

84,487.00

0.00

84,487.00

IV. Vărsăminte din secțiunea de funcționare

108,302.00

0.00

108,302.00

Nr. crt.

Denumirea indicatorilor

Buget 2012 conf. HCL 229/29.11.2012

Influențe

+/-

Buget 2012

rectificat

0

1

2

3

4

CHELTUIELI TOTAL, din care:

633,262.10

317.00

633,579.10

Secțiunea de funcționare

378,151.10

317.00

378,468.10

Secțiunea de dezvoltare

255,111.00

0.00

255,111.00

51.02

AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE, din care:

25,328.00

30.00

25,358.00

Secțiunea de funcționare, total, din care:

20,917.00

30.00

20,947.00

Cheltuieli de personal

14,003.00

0.00

14,003.00

Bunuri și servicii

6,937.00

30.00

6,967.00

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

-23.00

0.00

-23.00

Secțiunea de dezvoltare, total, din care:

4,411.00

0.00

4,411.00

Cheltuieli de capital

4,411.00

0.00

4,411.00

54.02

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE, din care:

1,539.00

0.00

1,539.00

Secțiunea de functionare, total, din care:

1,539.00

0.00

1,539.00

Cheltuieli de personal

592.00

0.00

592.00

Bunuri și servicii

217.00

0.00

217.00

Transferuri curente

730.00

0.00

730.00

55.02

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ȘI ÎMPRUMUTURI,din care:

-14,621.00

0.00

-14,621.00

Secțiunea de funcționare, total, din care:

-14,621.00

0.00

-14,621.00

Bunuri și servicii

435.00

0.00

435.00

Dobânzi aferente datoriei publice interne și externe

5,245.00

0.00

5,245.00

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

-20,301.00

0.00

-20,301.00

61.02

ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ, din care:

8,498.00

0.00

8,498.00

Secțiunea de funcționare, total, din care:

8,498.00

0.00

8,498.00

Bunuri și servicii

71.00

0.00

71.00

Transferuri curente

8,427.00

0.00

8,427.00

65.02

ÎNVĂȚĂMÂNT, din care:

150,181.11

287.00

150,468.11

Secțiunea de funcționare, total, din care:

142,101.11

287.00

142,388.11

Cheltuieli de personal

116,877.00

284.00

117,161.00

Bunuri și servicii

24,647.11

3.00

24,650.11

Alte cheltuieli (burse)

700.00

0.00

700.00

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

-123.00

0.00

-123.00

Secțiunea de dezvoltare, total, din care:

8,080.00

0.00

8,080.00

Proiecte cu finanțare din FEN postaderare

4,262.00

0.00

4,262.00

Cheltuieli de capital

3,885.00

0.00

3,885.00

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

-67.00

0.00

-67.00

66.02

SĂNĂTATE, din care:

14,528.99

0.00

14,528.99

Secțiunea de funcționare, total, din care:

12,770.99

0.00

12,770.99

Cheltuieli de personal

6,004.00

0.00

6,004.00

Bunuri și servicii

205.00

0.00

205.00

Transferuri curente

6,579.99

0.00

6,579.99

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

-18.00

0.00

-18.00

Secțiunea de dezvoltare, total, din care:

1,758.00

0.00

1,758.00

Transferuri de capital

1,688.00

0.00

1,688.00

Cheltuieli de capital

70.00

0.00

70.00

67.02

CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE, din care:

40,289.00

0.00

40,289.00

Secțiunea de funcționare, total, din care:

35,623.00

0.00

35,623.00

Bunuri și servicii

18,272.00

0.00

18,272.00

Transferuri curente

16,751.00

0.00

16,751.00

Alte cheltuieli

600.00

0.00

600.00

Secțiunea de dezvoltare, total, din care:

4,666.00

0.00

4,666.00

Proiecte cu finanțare din FEN postaderare

4,514.00

0.00

4,514.00

Cheltuieli de capital

152.00

0.00

152.00

68.02

ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ, din care:

26,240.00

0.00

26,240.00

Secțiunea de funcționare, total, din care:

26,173.00

0.00

26,173.00

Cheltuieli de personal

7,569.00

-478.00

7,091.00

Bunuri și servicii

848.00

0.00

848.00

Transferuri curente

4,753.00

0.00

4,753.00

Asistență socială

12,603.00

478.00

13,081.00

Alte cheltuieli

430.00

0.00

430.00

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

-30.00

0.00

-30.00

Secțiunea de dezvoltare, total, din care:

67.00

0.00

67.00

Proiecte cu finantare din FEN postaderare

67.00

0.00

67.00

70.02

LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ, din care:

30,464.00

-190.00

30,274.00

Secțiunea de funcționare, total, din care:

11,308.00

-190.00

11,118.00

Bunuri și servicii

11,308.00

-190.00

11,118.00

Secțiunea de dezvoltare, total, din care:

19,156.00

0.00

19,156.00

Alte transferuri

1,316.00

0.00

1,316.00

Proiecte cu finanțare din FEN postaderare

3,548.00

0.00

3,548.00

Cheltuieli de capital

14,292.00

0.00

14,292.00

Nr. crt.

Denumirea indicatorilor

Buget 2012 conf. HCL 229/29.11.2012

Influențe

+/-

Buget 2012

rectificat

0

1

2

3

4

74.02

PROTECȚIA MEDIULUI, din care:

101,704.00

190.00

101,894.00

Secțiunea de funcționare, total, din care:

24,143.00

190.00

24,333.00

Bunuri și servicii

24,143.00

526.00

24,669.00

Rambursari de credite

0.00

0.00

0.00

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

0.00

-336.00

-336.00

Secțiunea de dezvoltare, total, din care:

77,561.00

0.00

77,561.00

Cheltuieli de capital

77,561.00

0.00

77,561.00

80.02

ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ, din care:

21,368.00

0.00

21,368.00

Secțiunea de dezvoltare, total, din care:

21,368.00

0.00

21,368.00

Proiecte cu finanțare din FEN postaderare

21,368.00

0.00

21,368.00

81.02

COMBUSTIBILI ȘI ENERGIE, din care:

22,555.00

0.00

22,555.00

Secțiunea de funcționare, total, din care:

15,781.00

0.00

15,781.00

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif, total, din care:

15,781.00

0.00

15,781.00

* bugetul local

15,500.00

0.00

15,500.00

* bugetul de stat

281.00

0.00

281.00

Secțiunea de dezvoltare, total, din care:

6,774.00

0.00

6,774.00

Cheltuieli de capital

6,774.00

0.00

6,774.00

84.02

TRANSPORTURI, din care:

205,188.00

0.00

205,188.00

Secțiunea de funcționare, total, din care:

93,918.00

0.00

93,918.00

Bunuri și servicii

79,671.00

18.00

79,689.00

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de pret și tarif

10,418.00

0.00

10,418.00

Rambursări de credite

4,056.00

0.00

4,056.00

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

-227.00

-18.00

-245.00

Secțiunea de dezvoltare, total, din care:

111,270.00

0.00

111,270.00

Alte transferuri

716.00

0.00

716.00

Proiecte cu finanțare din FEN postaderare

107,567.00

0.00

107,567.00

Cheltuieli de capital

2,987.00

0.00

2,987.00

Total buget-Excedent/Deficit

-13,501.00

0.00

-13,501.00

Secțiunea de funcționare-Excedent/Deficit

0.00

0.00

0.00

Secțiunea de dezvoltare-Excedent/Deficit

-13,501.00

0.00

-13,501.00

Președinte de ședință,

Dorel Cosmin Marinescu