Hotărârea nr. 287/2012

Hotararea Consiliului Local nr. 287 privind aprobarea execuţiei bugetare a instituţiilor publice şi a activităţilorfinanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2012 (decembrie 2012)

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 287

privind aprobarea execuției bugetare a instituțiilor publice și a activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2012 (decembrie 2012)

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 20.12.2012;

Având în vedere raportul nr. 173635/2012 întocmit de Direcția Economico -Financiară prin care se propune aprobarea execuției bugetare a instituțiilor publice și a activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2012 (decembrie 2012) și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.158, 160, 161, 162 și 163/2012;

În conformitate cu prevederile art.49 alin.12 Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.63/2010;

În temeiul art.36 alin. 2, lit b coroborat cu alin. 4, lit. a și art.45, alin. 2, lit. a, art. 61, alin. 2 și art.115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă execuția bugetară a instituțiilor publice și a activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2012(decembrie 2012), conform anexelor nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Economico - Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU


Dorel Cosmin MARINESCU

CONTUL DE EXECUȚIE

A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII - VENITURI pe anul 2012

lei

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod Indicator

Prevederi anuale

Încasări realizate

1

TOTAL VENITURI

X000110

147,992,990.00

120,697,434.00

2

VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(00.02+00.17)

000110

145,720,990.00

118,849,032.00

3

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0010

108,926,000.00

86,633,849.00

9

C.VENITURI NEFISCALE(00.13+00.14)

0012

108,926,000.00

86,633,849.00

10

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.10)

0013

831,000.00

630,074.00

11

Venituri din proprietate(cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50)

3010

831,000.00

630,074.00

13

Venituri din concesiuni si inchirieri

301005

831,000.00

630,074.00

20

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

0014

108,095,000.00

86,003,775.00

21

Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod 33.10.05 la 33.10.50)

3310

108,106,000.00

85,875,384.00

22

Taxe si alte venituri in invatamant

331005

5,135,000.00

4,527,093.00

23

Venituri din prestari de servicii

331008

886,000.00

1,186,059.00

25

Contributia de intretinere a persoanelor asistate

331013

2,000,000.00

1,517,768.00

26

Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine

331014

3,683,000.00

3,315,218.00

27

Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa

331016

159,000.00

119,383.00

28

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare

331017

10,000.00

13,488.00

31

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate

331021

87,762,000.00

68,949,191.00

32

Venituri din contract.incheiate cu directiile de sanat publica alocate de la bug de stat

331030

7,210,000.00

5,436,200.00

33

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanat publica alocate din ven proprii ale Min.Sanatatii

331031

140,000.00

59,000.00

34

Venituri din contractele incheiate cu institutele de medicina din sume alocate de la bugetul de stat

331032

15,000.00

35

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

331050

1,106,000.00

751,984.00

36

Venituri din taxe administrative, eliberari permise(cod 34.10.50)

3410

220,000.00

231,962.00

37

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

341050

220,000.00

231,962.00

40

Diverse venituri(cod 36.10.50)

3610

86,000.00

108,343.00

41

Alte venituri

361050

86,000.00

108,343.00

42

Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)

3710

-317,000.00

-211,914.00

43

Donatii si sponsorizari

371001

74,000.00

77,590.00

44

Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local

371003

-481,000.00

-354,461.00

45

Alte transferuri voluntare

371050

90,000.00

64,957.00

46

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

0017

36,794,990.00

32,215,183.00

47

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATIEI PUBLICE(cod 43.10)

0018

36,794,990.00

32,215,183.00

48

Subvenții de la bugetul de stat(cod 42.10.11+42.10.43)

4210

144,000.00

29,200.00

49

Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale

421011

144,000.00

29,200.00

51

Subventii de la alte administratii( cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15)

4310

36,650,990.00

32,185,983.00

52

Subventii pentru institutii publice

431009

30,071,000.00

26,354,000.00

53

Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

431010

6,579,990.00

5,831,983.00

55

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE( cod 00.12+00.15+00.17+45.10)- TOTAL

000110

2,272,000.00

1,848,402.00

56

C.VENITURI NEFISCALE( cod 00.14)

0012

481,000.00

354,461.00

57

C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII( cod 37.10)

0014

481,000.00

354,461.00

58

Transferuri voluntare altele decat subventiile( cod 37.10.04)

3710

481,000.00

354,461.00

59

Varsaminte din sectiunea de functionare

371004

481,000.00

354,461.00

64

IV SUBVENTII (cod 00.18)

0017

1,688,000.00

1,468,000.00

65

Subventii de la alte nivele ale administratiei publice (cod 42.10+43.10)

0018

1,688,000.00

1,468,000.00

68

Subventii de la alte administratii (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17)

4310

1,688,000.00

1,468,000.00

69

Subventii de la bug. locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

431014

1,688,000.00

1,468,000.00

79

Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari(cod 45.10.01 la45.10.18)

4510

103,000.00

25,941.00

80

Fondul European de Dezvoltare Regionala(cod 45.10.01.01+45.10.01.02+45.10.01.03)

451001

54,000.00

81

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

45100101

54,000.00

84

Fondul Social European(cod 45.10.02.01+45.10.02.02+45.10.02.03)

451002

49,000.00

25,941.00

85

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

45100201

44,000.00

87

Prefinantare

45100203

5,000.00

25,941.00

Președinte de ședință, Dorel Cosmin Marinescu

CONTUL DE EXECUȚIE

A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII - CHELTUIELI

PE ANUL 2012

lei

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod Indicator

Prevederi anuale

Plăți efectuate

1

TOTAL CHELTUIELI

5010

149,497,990.00

117,995,749.00

2

PARTEA I-A SERVICII PUBLICE GENERALE

1,232,000.00

994,037.00

3

Alte servicii publice generale (cod 54.10.10)

5410

1,232,000.00

994,037.00

4

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

541010

1,232,000.00

994,037.00

7

Partea II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA(cod61.10)

5910

8,488,000.00

7,402,277.00

8

Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.10.03)

6110

8,488,000.00

7,402,277.00

9

Ordine publica (cod 61.10.03.04)

611003

8,488,000.00

7,402,277.00

10

Politia locala

61100304

8,488,000.00

7,402,277.00

13

Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-

CULTURALE(cod65.10+66.10+67.10+68.10)

63.10

139,746,990.00

109,599,435.00

14

Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11 +65.10.50)

6510

10,852,000.00

8,853,608.00

15

Invatamant prescolar si primar (cod 65.10.03.01+65.10.03.02)

651003

4,272,000.00

3,562,956.00

16

Invatamant prescolar

65100301

4,255,000.00

3,549,583.00

17

Invatamant primar

65100302

17,000.00

13,373.00

18

Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03)

651004

4,960,000.00

4,054,222.00

19

Invatamant secundar inferior

65100401

324,000.00

181,310.00

20

Invatamant secundar superior

65100402

4,414,000.00

3,659,971.00

21

Invatamant profesional

65100403

222,000.00

212,941.00

22

Invatamant postliceal

651005

1,199,000.00

927,047.00

25

Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.10.11.03+65.10.11.30)

651011

421,000.00

309,383.00

26

Internate si cantine pentru elevi

65101103

421,000.00

309,383.00

29

Sanatate (cod 66.10.06+ 66.10.50)

6610

105,187,990.00

80,225,334.00

30

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

661006

105,187,990.00

80,225,334.00

31

Spitale generale

66100601

105,187,990.00

80,225,334.00

36

Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)

6710

17,544,000.00

15,379,163.00

37

Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.30)

671003

11,369,000.00

9,807,030.00

39

Institutii publice de spectacole si concerte

67100304

10,997,000.00

9,515,568.00

41

Case de cultura

67100306

372,000.00

291,462.00

48

Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01)

671005

6,175,000.00

5,572,133.00

49

Sport

67100501

6,175,000.00

5,572,133.00

51

Asigurari si asistenta sociala (cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.50)

6810

6,163,000.00

5,141,330.00

52

Asistenta acordata persoanelor in varsta

681004

6,163,000.00

5,141,330.00

71

PArtea V-a ACTIUNI ECONOMICE ( cod 80.10+83.10+84.10+87.10)

7910

31,000.00

75

Agricultura, silvicultura, pisciculturasi vanatoare (cod 83.10.03.30)

8310

31,000.00

76

Agricultura

831003

31,000.00

78

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii

83100330

31,000.00

84

Partea a VlI-a REZERVE,EXCEDENT,DEFICIT (98.10-99.10)

9610

2,701,685.00

85

Excedent

9810

2,701,685.00

86

Excedentul sectiunii de functionare

981096

2,363,900.00

87

Excedentul sectiunii de dezvoltare

981097

337,785.00

91

CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+79.10)

Y5010

147,225,990.00

116,485,132.00

92

PARTEA I-A SERVICII PUBLICE GENERALE

Y

1,220,000.00

994,037.00

93

Alte servicii publice generale (cod 54.10.10)

Y5410

1,220,000.00

994,037.00

94

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

Y541010

1,220,000.00

994,037.00

97

Partea II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA(cod61.10)

Y5910

8,456,000.00

7,370,285.00

98

Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.10.03)

Y6110

8,456,000.00

7,370,285.00

99

Ordine publica (cod 61.10.03.04)

Y611003

8,456,000.00

7,370,285.00

100

Politia comunitara

Y61100304

8,456,000.00

7,370,285.00

103

Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-

CULTURALE(cod65.10+66.10+67.10+68.10)

Y63.10

137,518,990.00

108,120,810.00

104

Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11 +65.10.50)

Y6510

10,738,000.00

8,817,970.00

105

Invatamant prescolar si primar (cod 65.10.03.01+65.10.03.02)

Y651003

4,272,000.00

3,562,956.00

106

Invatamant prescolar

Y65100301

4,255,000.00

3,549,583.00

107

Invatamant primar

Y65100302

17,000.00

13,373.00

108

Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03)

Y651004

4,914,000.00

4,028,584.00

109

Invatamant secundar inferior

Y65100401

305,000.00

166,002.00

110

Invatamant secundar superior

Y65100402

4,387,000.00

3,649,641.00

111

Invatamant profesional

Y65100403

222,000.00

212,941.00

112

Invatamant postliceal

Y651005

1,145,000.00

927,047.00

115

Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.10.11.03+65.10.11.30)

Y651011

407,000.00

299,383.00

116

Internate si cantine pentru elevi

Y65101103

407,000.00

299,383.00

119

Sanatate (cod66.10.06+ 66.10.50)

Y6610

103,499,990.00

79,095,115.00

120

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

Y661006

103,499,990.00

79,095,115.00

121

Spitale generale

Y66100601

103,499,990.00

79,095,115.00

127

Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)

Y6710

17,298,000.00

15,243,938.00

128

Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.30)

Y671003

11,123,000.00

9,671,805.00

130

Institutii publice de spectacole si concerte

Y67100304

10,809,000.00

9,415,030.00

132

Case de cultura

Y67100306

314,000.00

256,775.00

139

Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01)

Y671005

6,175,000.00

5,572,133.00

140

Sport

Y67100501

6,175,000.00

5,572,133.00

142

Asigurari si asistenta sociala (cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.50)

Y6810

5,983,000.00

4,963,787.00

143

Asistenta acordata persoanelor in varsta

Y681004

5,983,000.00

4,963,787.00

162

PArtea V-a ACTIUNI ECONOMICE ( cod 80.10+83.10+84.10+87.10)

Y7910

31,000.00

166

Agricultura, silvicultura, pisciculturasi vanatoare (cod 83.10.03.30)

Y8310

31,000.00

167

Agricultura

Y831003

31,000.00

169

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii

Y83100330

31,000.00

175

VII REZERVE,EXCEDENT,DEFICIT

Y9610

2,363,900.00

176

Excedent

Y9810

2,363,900.00

177

Excedentul sectiunii de functionare

Y981096

2,363,900.00

180

CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE

Y5010

2,272,000.00

1,510,617.00

181

Partea I-A SERVICII PUBLICE GENERALE

Y

12,000.00

182

Alte servicii publice generale (cod 54.10.10)

Y5410

12,000.00

183

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

Y541010

12,000.00

186

Partea Il-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NATIONALA(cod

61.10)

Y5910

32,000.00

31,992.00

187

Ordine publica si siguranța naționala (cod 61.10.03)

Y6110

32,000.00

31,992.00

188

Ordine publica (cod 61.10.03.04)

Y611003

32,000.00

31,992.00

189

Politia comunitara

Y61100304

32,000.00

31,992.00

192

Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10 + 66.10 + 68.10)

Y6310

2,228,000.00

1,478,625.00

193

Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11 +65.10.50)

Y6510

114,000.00

35,638.00

197

Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03)

Y651004

46,000.00

25,638.00

198

Invatamant secundar inferior

Y65100401

19,000.00

15,308.00

199

Invatamant secundar superior

Y65100402

27,000.00

10,330.00

201

Invatamant postliceal

Y651005

54,000.00

204

Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.10.11.03+65.10.11.30)

Y651011

14,000.00

10,000.00

205

Internate si cantine pentru elevi

Y65101103

14,000.00

10,000.00

208

Sanatate (cod 66.10.06+ 66.10.50)

Y6610

1,688,000.00

1,130,219.00

209

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

Y661006

1,688,000.00

1,130,219.00

210

Spitale generale

Y66100601

1,688,000.00

1,130,219.00

216

Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)

Y6710

246,000.00

135,225.00

217

Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.30)

Y671003

246,000.00

135,225.00

219

Institutii publice de spectacole si concerte

Y67100304

188,000.00

100,538.00

221

Case de cultura

Y67100306

58,000.00

34,687.00

231

Asigurari si asistenta sociala (cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.50)

Y6810

180,000.00

177,543.00

232

Asigurari si asistenta sociala (cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.50)

Y6810

180,000.00

177,543.00

233

Asistenta acordata persoanelor in varsta

Y681004

180,000.00

177,543.00

265

Partea a-VII-a REZERVE,EXCEDENT,DEFICIT

Y9610

337,785.00

266

Excedent

Y9810

337,785.00

267

Excedentul sectiunii de dezvoltare

Y981097

337,785.00

Președinte de ședință, Dorel Cosmin Marinescu