Hotărârea nr. 286/2012

Hotararea Consiliului Local nr. 286 privind execuţia bugetară a fondurilor externe nerambursabile, pentru anul 2012

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 286

privind execuția bugetară a fondurilor externe nerambursabile, pentru anul 2012

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 20.12.2012;

Având în vedere raportul nr.172347/2012 întocmit de Direcția Elaborare și Implementare Proiecte prin care se propune aprobarea execuției bugetare a fondurilor externe nerambursabile, pentru anul 2012 și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.158, 160, 161, 162 și 163/2012;

În conformitate cu prevederile art.49 alin.12 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.63/2010;

În temeiul art.36 alin. 2, lit b coroborat cu alin. 4, lit. a și art.45, alin. 2, lit. a, art. 61, alin. 2 și art.115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă execuția bugetară a fondurilor externe nerambursabile, pentru anul 2012, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Elaborare și Implementare Proiecte și Direcția Economico - Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU


Dorel Cosmin MARINESCU

MUNICIPIUL CRAIOVA

Anexa la HCL nr. 286/20.12.2012


PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

DIRECTIA ELABORARE SI IMPLEMENTARE PROIECTE

NR.

RAPORT PRIVIND EXECUTIA BUGETARA PENTRU ANUL 2012 PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

Lei

Prevederi

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Valoare achitata

Diferenta fata de prevederi

Observatii

Cap. 65.08 (Invatamant)

65.08.04.02

Achiziție tâmplărie

PVC la Liceul cu

Program Sportiv Petrache Trișcu Craiova (achiziție cu montaj)

59,000

0

0

0

59,000

0

59,000

Cheltuieli de capital -65.08.04.02.71

59,000

0

0

0

59,000

0

59,000

Proiectul se afla in implementare. Suma de 59 mii lei urmeaza a fi achitata pana la sfarsitul anului 2012.

Cap. 80.08 (Actiuni generale economice, comerciale si de munca)

80.08.01.10

Amenajarea spatiului destinat Incubatorului de afaceri Craiova

200,000

0

0

0

200,000

0

200,000

Cheltuieli de capital -80.08.01.10.71

200,000

0

0

0

200,000

0

200,000

Proiectul se afla in implementare. In prezent se afla in pregatire procedura de achizitie publica. Suma de 200 mii lei a fost incasata de la UNDP in data de 05.11.2012.

Cap. 84.08. (Transporturi)

84.08.50

MODERN (MObility, Development and

Energy use

ReductioN -

Mobilitate,

Dezvoltare si

Reducerea

Consumului de

Energie)

3,154,000

364,000

2,762,000

26,000

2,000

2,727,345

426,655

Cheltuieli de

personal -

84.08.50.10

5,000

2,000

2,000

1,000

0

2,914

2,086

Suma de 2.086 lei reprezinta economie realizata in implementarea proiectului (cheltuieli pentru indemnizatii de delegare neconsumate)

Bunuri si servicii -84.08.50.20

171,000

121,000

26,000

22,000

2,000

114,341

56,659

Suma de 56.659 lei reprezinta economie din licitatie studii - 1.220 lei, economie remuneratie manager proiect - 2.066 lei, remuneratie manager proiect pentru luna octombrie 2012 - 1.241 lei, economie deplasari in strainatate manager proiect -12.974 lei, economie cheltuieli postale si cu comisioanele bancare - 18.158 lei si contravaloare reparatii curente in zona industriala a mun Craiova neachitata pana la data de 30.11.2012 - 21.000 lei

Alte transferuri -84.08.50.55

2,884,000

150,000

2,734,000

0

0

2,516,962

367,038

Suma de 2.884 mii lei reprezinta plata intermediara acordata de catre Comunitatea Europeana, pe care CL Craiova are obligatia de a o distribui celorlalti beneficiari participanti la acordul de finantare odata cu acceptarea de catre Comisie a costurilor declarate de catre participantii la proiect. Pana in prezent a fost transferata suma de 2.516.962 lei, diferenta de 367.038 lei urmand a fi transferata odata cu primirea acordului din partea Comisiei Europene

Cheltuieli de capital -84.08.50.71

94,000

91,000

0

3,000

0

93,128

872

Suma de 94.000 lei reprezinta contravaloare achizitie cu montaj 3 buc bariere automate. Diferenta de 872 lei reprezinta economie din licitatie.

PRESEDINTE DE SEDINTA DOREL COSMIN MARINESCU