Hotărârea nr. 285/2012

Hotararea Consiliului Local nr. 285 privind execuţia bugetară a creditelor externe şi interne, pentru anul 2012

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 285

privind execuția bugetară a creditelor externe și interne, pentru anul 2012

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 20.12.2012;

Având în vedere raportul nr.172348/2012 întocmit de Direcția Elaborare și Implementare Proiecte prin care se propune aprobarea execuției bugetare a creditelor externe și interne, pentru anul 2012 și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.158, 160, 161, 162 și 163/2012;

În conformitate cu prevederile art.49 alin.12 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.63/2010;

În temeiul art.36 alin. 2, lit b coroborat cu alin. 4 lit. a și art.45 alin. 2, lit. a, art. 61, alin. 2 și art.115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă execuția bugetară a creditelor externe și interne, pentru anul 2012, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Elaborare și Implementare Proiecte și Direcția Economico - Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU


Dorel Cosmin MARINESCU

Anexa la HCL nr. 285/20.12.2012

EXECUTIA BUGETARA PENTRU ANUL 2012

PROIECTE CU FINANTARE DIN CREDITE EXTERNE

Lei

Prevederi an 2012

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Valoare achitata

Diferenta fata de prevederi

Observatii

Cap. 67.06. (Cultura, recreere si religie)

67.06.03.30

Craiova Water Park-Complex de agremet acvatic in Parcul Tineretului din Municipiul Craiova (Asistenta tehnica+executie)

6,410,000

0

0

4,807,000

1,603,000

0

6,410,000

Contractul de finantare s-a semnat in data de 09.09.2011. Procedura de achizitie publica a lucrarilor se afla in derulare.

Cap. 80.06. (Actiuni generale economice, comerciale si de munca)

80.06.01.10

Centru Multifunctional Craiova- Pavilion Central (asistenta tehnica+executie)

33,142,000

10,733,000

10,345,000

11,152,000

912,000

31,700,835

1,441,165

Contractul de finantare s-a semnat in data de 25.08.2010. Contractul de lucrari s-a semnat in data de 02.06.2011. Cheltuielile suportate din credit pe anul in curs sunt executie lucrari, cota ISC de 0,7% si servicii de dirigentie de șantier și de asistență tehnică din partea proiectantului. Diferența față de prevedere se va cheltui în luna decembrie.

PRESEDINTE DE SEDINTA DOREL COSMIN MARINESCU