Hotărârea nr. 284/2012

Hotararea Consiliului Local nr. 284 privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova pe anul 2012 (decembrie 2012)

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 284

privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova pe anul 2012 (decembrie 2012)

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 20.12.2012;

Având în vedere raportul nr.178897/2012 întocmit de Direcția Economico-Financiara prin care se propune aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova pe anul 2012 (decembrie 2012) și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.158, 160, 161, 162 și 163/2012;

În conformitate cu prevederile art.49 alin.12 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.63/2010;

În temeiul art.36 alin. 2, lit b coroborat cu alin. 4, lit. a și art.45, alin. 2, lit. a și art. 61, alin. 2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă execuția bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova pe anul 2012 (decembrie 2012), conform anexelor 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Economico - Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Dorel Cosmin MARINESCU


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU


ANEXA NR.2

La Hotărârea nr.284/20.12.2012

CHELTUIELI

-lei -

Nr. crt.

Denumire capitole

Cod

Prevederi

Plăți

TOTAL CHELTUIELI, DIN CARE:

49.02

633,262,100

519,487,506

01

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

49.02-SF

378,151,100

349,369,574

1

Autorități executive

51.02

20,917,000

17,883,433

cheltuieli de personal

51.02.10

14,003,000

12,807,876

bunuri și servicii

51.02.20

6,937,000

5,098,170

plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

51.02.85

-23,000

-22,613

plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul

51.02.85.01

-23,000

-22,613

2

Servicii publice generale

54.02

1,539,000

1,368,602

Servicii publice comunitare de evidența persoanelor, din care:

1,539,000

1,368,602

cheltuieli de personal

54.02.10

592,000

591,790

bunuri și servicii

54.02.20

217,000

216,812

transferuri către instituții publice

54.02.51

730,000

560,000

transferuri către instituții publice-Secț. Funcț.

54.02.51.01

730,000

560,000

3

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

55.02

-14,621,000

2,860,199

bunuri și servicii

55.02.20

435,000

415,033

dobânzi aferente datoriei publice

55.02.30

5,245,000

3,505,166

plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul z^i i rnnt

55.02.85

-20,301,000

-1,060,000

cpurței netfectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent-Secț. Funcț.

55.02.85.01

-20,301,000

-1,060,000

4

Ordine publică și siguranță națională

61.02

8,498,000

7,387,341

bunuri și servicii

61.02.20

71,000

27,341

transferuri către instituții publice

61.02.51

8,427,000

7,360,000

transferuri către instituții publice-Secț. Funcț.

61.02.51.01

8,427,000

7,360,000

Poliția locală

8,427,000

7,360,000

transferuri către instituții publice

61.02.51

8,427,000

7,360,000

transferuri către instituții publice-Secț. Funcț.

61.02.51.01

8,427,000

7,360,000

Protecție civilă

71,000

27,341

bunuri și servicii

61.02.20

71,000

27,341

5

Învățământ

65.02

142,101,110

126,757,059

cheltuieli de personal

65.02.10

116,877,000

106,439,890

bunuri și servicii

65.02.20

24,647,110

19,928,881

alte cheltuieli

65.02.59

700,000

542,688

plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

65.02.85

-123,000

-154,400

plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent-Secț. Funcț.

65.02.85.01

-123,000

-154,400

6

Sănătate

66.02

12,770,990

11,374,568

cheltuieli de personal

66.02.10

6,004,000

5,468,363

bunuri și servicii

66.02.20

205,000

93,320

transferuri către instituții publice

66.02.51

6,579,990

5,831,983

transferuri către instituții publice-Secț. Funcț.

66.02.51.01.

01

6,579,990

5,831,983

plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul

66.02.85

-18,000

-19,098

cpurței netfectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent-Secț. Funcț.

66.02.85.01

-18,000

-19,098

7

Cultură, recreere și religie

67.02

35,623,000

29,250,466

Nr. crt.

Denumire capitole

Cod

Prevederi

Plăți

bunuri și servicii

67.02.20

18,272,000

14,193,466

transferuri către instituții publice

67.02.51

16,751,000

14,790,000

transferuri către instituții publice-Secț. Funcț.

67.02.51.01

16,751,000

14,790,000

alte cheltuieli

67.02.59

600,000

267,000

8

Asigurări și asistență socială

68.02

26,173,000

21,851,922

cheltuieli de personal

68.02.10

7,569,000

6,444,799

bunuri și servicii

68.02.20

848,000

632,002

transferuri

68.02.51

4,753,000

4,190,229

transferuri către instituții publice-Secț. Funcț.

68.02.51.01

4,753,000

4,190,229

asistență socială

68.02.57

12,603,000

10,223,828

alte cheltuieli

68.02.59

430,000

393,000

plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

68.02.85

-30,000

-31,936

plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent-Secț. Funcț.

68.02.85.01

-30,000

-31,936

9

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

70.02

11,308,000

9,398,444

bunuri și servicii

70.02.20

11,308,000

9,398,444

10

Protecția mediului

74.02

24,143,000

21,284,115

bunuri și servicii

74.02.20

24,143,000

21,375,359

rambursări de credite

74.02.81

0

-91,244

11

Combustibili și energie

81.02

15,781,000

13,638,556

subvenție - total, din care:

81.02.40

15,781,000

13,638,556

*subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif

81.02.40.03

15,500,000

13,358,010

*subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor

81.02.40.20

281,000

280,546

12

Transporturi

84.02

93,918,000

86,314,869

bunuri și servicii, din care

84.02.20

79,671,000

74,297,876

*abonamente pensionari

3,105,000

2,752,656

*străzi, drumuri și poduri

76,500,000

71,497,250

*proiect "modern RAT"

66,000

47,970

subvenții

84.02.40

10,418,000

9,220,000

rambursări de credite interne

84.02.81

4,056,000

3,041,802

plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

84.02.85

-227,000

-244,809

plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent-Secț. Funcț.

84.02.85.01

-227,000

-244,809

02

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

49.02-SD

255,111,000

170,117,932

1

Autorități executive

51.02

4,411,000

791,511

cheltuieli de capital, din care:

51.02.70

4,411,000

791,511

active nefinanciare

51.02.71

4,411,000

791,511

2

Învățământ

65.02

8,080,000

5,244,477

proiecte cu finanțare FEN postaderare

65.02.56

4,262,000

1,817,388

active nefinanciare

65.02.71

3,885,000

3,493,714

plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

65.02.85

-67,000

-66,625

plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent-Secț. Dezv.

65.02.85.02

-67,000

-66,625

3

Sănătate

66.02

1,758,000

1,468,000

transferuri curente

66.02.51

1,688,000

1,468,000

transferuri de capital

66.02.51.02

1,688,000

1,468,000

cheltuieli de capital

66.02.71

70,000

0

4

Cultură, recreere și religie

67.02

4,666,000

564

proiecte cu finanțare FEN postaderare

67.02.56

4,514,000

564

Nr. crt.

Denumire capitole

Cod

Prevederi

Plăți

cheltuieli de capital

70.02.71

152,000

0

5

Asigurări și asistență socială

68.02

67,000

497

programe cu finanțare din FEN postaderare

68.02.56

67,000

497

6

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

70.02

19,156,000

13,164,832

transferuri curente

70.02.55

1,316,000

1,315,738

transferuri de capital

70.02.55.02

1,316,000

1,315,738

proiecte cu finanțare FEN postaderare

70.02.56

3,548,000

0

cheltuieli de capital

70.02.71

14,292,000

11,849,094

7

Protecția mediului

74.02

77,561,000

76,150,529

cheltuieli de capital

74.02.71

77,561,000

76,150,529

8

Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă

80.02

21,368,000

6,366,836

programe cu finanțare din FEN postaderare

80.02.56

21,368,000

6,366,836

9

Combustibili și energie

81.02

6,774,000

172,067

cheltuieli de capital

81.02.71

6,774,000

172,067

10

Transporturi

84.02

111,270,000

66,758,619

alte transferuri-proiect "modern RAT"

84.02.55

716,000

715,676

alte transferuri-proiect "modern RAT"-Secț. Dezv.

84.02.55.02

716,000

715,676

proiecte cu finanțare FEN postaderare

84.02.56

107,567,000

63,184,085

cheltuieli de capital

84.02.71

2,987,000

2,858,858

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

DOREL COSMIN MARINESCU

ANEXA NR.1

La Hotărârea nr.284/20.12.2012

VENITURI

-lei-

Denumire indicatori

Prevederi

12 luni

Încasări la 30.11.2012

TOTAL VENITURI:

619.761.100

524.349.699

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE:

378.151.000

350.405.253

I.Venituri proprii, total din care:

116.445.000

109.010.369

*Venituri din impozite și taxe locale

110.240.000

103.333.856

*Sume alocate de Direcția de Sănătate Publică pentru finanțarea Cabinetelor Medicale și de Medicină Dentară din unitățile de învățământ din Municipul Craiova

6.119.000

5.560.808

*Donații și sponsorizări

86.000

115.705

II.Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată,TOTAL, din care:

141.912.100

128.030.569

-finanțarea de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, din care:

126.503.000

114.524.358

- cheltuieli cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora din unitățile de învățământ preuniversitar de stat

114.138.000

104.296.057

- cheltuieli cu bunurile și serviciile prevăzute la art. 104, alin. 2, lit b)-e) din Legea educației naționale nr. 1/2011

12.365.000

10.228.301

- hotărâri judecătorești pentru plata salariilor în unitățile de învățământ preuniversitar de stat

2.646.000

2.140.710

- drepturile asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap

5.264.000

4.367.992

- ajutorul pentru încălzirea locuinței pentru beneficiarii de ajutor social

80.000

0

- cheltuielile creșelor

1.347.000

1.347.000

- sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

6.072.100

5.650.509

IlI.Cote și sume defalcate din impozitul pe venit

151.539.000

134.370.738

IV.Subvenții , din care:

317.000

93.357

- Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibil petrolier

300.000

79.363

- Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății

17.000

13.994

V. Alte transferuri voluntare

76.240.000

76.291.542

Vl.Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

-108.302.000

-97.391.322

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE:

241.610.000

173.944.446

I.Venituri proprii, din care:

712.000

13.422.770

-excedent din anul precedent

12.553.566

II. Subvenții

48.109.000

26.305.599

-Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

3.800.000

3.800.000

- Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

44.309.000

22.505.599

III. Sume primite de la UE în contul plăților efectuate

84.487.000

36.824.755

IV.Vărsăminte din secțiunea de functionare

108.302.000

97.391.322

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

DOREL COSMIN MARINESCU