Hotărârea nr. 283/2012

Hotararea Consiliului Local nr. 283 privind aprobarea taxelor pentru oficierea casatoriilor, pentru divort, precum şia taxei pentru executarea de fotografii si inregistrari video, pentru anul 2013

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.283

privind aprobarea taxelor pentru oficierea căsătoriilor, pentru divort, precum și a taxei pentru executarea de fotografii si inregistrari video, pentru anul 2013

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 20.12.2012;

Având în vedere raportul nr. 12062/2012 întocmit de Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Craiova, prin care se propune aprobarea taxelor pentru oficierea căsătoriilor, pentru divorț, precum și a taxei pentru executarea de fotografii si inregistrari video, pentru anul 2013 și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.158, 160, 161, 162 și 163/2012;

În conformitate cu prevederile art.30 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată și a art.282 alin 1 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, modificată și completată;

În temeiul art.36 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.c, art.45 alin.2 lit.c, art.61 alin.2 și art.115 alin 1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă taxele pentru oficierea căsătoriilor, pentru divorț, precum și taxa pentru executarea de fotografii și înregistrări video, pentru anul 2013, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Craiova vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU

ANEXA LA HOTĂRÂREA NR.283/2012

DENUMIRE

NIVEL TAXE

2012

PROPUNERI

TAXE PENTRU

ANUL 2013

rr-i     w         /»•   •                v  v j     • •

Taxă oficiere căsătorii în

S.P.C.E.P.Craiova

sediul

50 lei

50 lei

Taxa pentru executare de

FOTOGRAFII

35 lei

35 lei

ÎNREGISTRĂRI VIDEO

35 lei

35 lei

În incinta Casei Căsătoriilor

Taxă divorț

300 lei

300 lei

Taxă oficiere căsătorii în Primăriei Municipiului Craiova

sediul

1500 lei

1500 lei

Contravaloarea fotografiilor efectuate

de S.P.C.E.P Craiova

3,5 lei/buc

3,5 lei/buc