Hotărârea nr. 282/2012

Hotararea Consiliului Local nr. 282 privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale, pentru anul 2013

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.282

privind aprobarea impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2013

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinara din data de 20.12.2012;

Având în vedere raportul nr. 157950/2012 întocmit de Direcția Impozite și Taxe prin care se propune aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2013;

În conformitate cu prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 351/2001 privind Planul de Amenajare a teritoriului național, Legii nr.348/2004 privind denominarea monedei cu modificările și completările ulterioare și Hotărârii Guvernului nr.956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile în anul fiscal 2013 și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.158, 160, 161, 162 și 163/2012.

În temeiul art. 36 alin.2 lit. b coroborat cu alin. 4 lit. c și art. 45, alin. 2, lit. c, art.61 alin.2, art.115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

CAPITOLUL I - IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE

Art.1 (1) Impozitul pe clădiri în cazul persoanelor fizice se calculează prin aplicarea cotei de impozitare de 0,1% la valoarea impozabilă a clădirii, ținându-se cont și de celelalte elemente prevăzute de Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pentru calculul impozitului pe clădiri în cazul persoanelor fizice. Valoarea impozabilă (lei) se determină prin înmulțirea suprafeței construite desfășurate a clădirii (mp) cu valoarea impozabilă pe metru pătrat (lei/mp) corespunzătoare, prevăzută la art.251 alin. (3) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, și Hotărârii Guvernului nr. 956/2009, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (2) Impozitul astfel calculat se majorează cu un procent de 5%, nivel admis de art. 287 din Legea nr.571/2003, cu modificările și completările ulterioare.

 • (3) Impozitul se plătește anual, în două rate egale, până la 31 martie 2013 și 30 septembrie 2013, inclusiv.

 • (4) Impozitul anual pe clădiri, datorat de către contribuabili persoane fizice sau juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plătește integral până la primul termen de plată. În cazul în care contribuabilul deține în proprietate mai multe clădiri amplasate în Municipiul Craiova, suma de 50 lei se referă la impozitul pe clădiri cumulat.

 • (5) Dacă o persoană fizică are în proprietate două sau mai multe clădiri, în conformitate cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 59/2010 pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, impozitul pe clădiri se majorează, astfel: cu 65% pentru prima clădire în afara celei de la adresa de domiciliu; cu 150% pentru a doua clădire în afara celei de la adresa de domiciliu; cu 300% pentru a treia clădire și următoarele în afara celei de la adresa de domiciliu.

 • (6) Persoanele fizice care dețin două sau mai multe clădiri în afara celei de la adresa de domiciliu au obligația să depună o declarație specială la Direcția Impozite și Taxe.

 • (7) Orice persoană care dobândește, construiește, înstrăinează, extinde, îmbunătățește, demolează, di strug e sau modifică în alt mod o clădire existentă, are obligația de a depune o declarație fiscală la compartimentul de specialitate al administrației publice locale, Directia Impozite si Taxe, în termen de 30 de zile.

 • (8) În temeiul art.286 alin. (8) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se acordă reducerea impozitului pe clădiri, pe o perioadă de 7 ani, cu 10% în cazul persoanelor fizice și 2% în cazul persoanelor juridice, cu începere de la data de 1 ianuarie a anului fiscal următor finalizării lucrărilor de reabilitare, pentru proprietarii persoane fizice ai-apartamentelor din blocurile de locuințe și ai imobilelor care au executat lucrări de intervenție pe cheltuiala proprie, pe baza procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, întocmit în condițiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenție recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanță energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic, astfel cum este prevăzut în Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.158/2011. Procedura de acordare a facilităților fiscale se stabileste prin regulament aprobat de consiliul local.

 • (9) Clădirile pentru care nu se datorează impozit, prin efectul legii, sunt cele prevăzute la art. 250 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

 • (10) Pentru plata cu anticipație a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de către persoanele fizice, până la data de 31 martie a anului 2013, se acordă o bonificație de 10%.

Art.2. (1) Impozitul/taxa pe clădiri, în cazul persoanelor juridice și al altor contribuabili, alții decât persoanele fizice, care au clădiri în proprietate se stabilește prin aplicarea unei cote de 1,5% asupra valorii de inventar a clădirilor, înregistrate în contabilitatea acestora, conform prevederilor legale în vigoare, iar impozitul/taxa pe clădiri astfel calculat(ă) se majorează cu un procent de 15% nivel admis de art.287 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

 • (2) În cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată, pentru stabilirea impozitului pe clădiri se aplică următoarele cote:

 • a) 10% pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referință;

 • b) 30% pentru cladirile care nu au fost reevaluate în ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referință;

 • (3) Cota se aplică asupra valorii de inventar a clădirilor, înregistrate în contabilitatea persoanelor juridice, până la sârșitul lunii în care s-a efectuat prima reevaluare, conform prevederilor legale în vigoare.

 • (4) Impozitul/taxa calculat(a) se majorează cu nivelul de 15% admis de art.287 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

 • (5) Pentru plata cu anticipație a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de către persoanele juridice, până la data de 31 martie a anului 2013, se acordă o bonificație de 10%.

 • (6) Clădirile pentru care nu se datorează impozit, prin efectul legii, sunt cele prevăzute la art. 250 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

 • (7) Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosință, după caz, persoanelor juridice altele decât cele de drept public, se stabilește taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosință, după caz, în condiții similare impozitului pe clădiri.

 • (8) Dacă o persoana juridică - concesionar, locatar, titular al dreptului de administrare sau de folosință - încheie ulterior contracte de concesiune, închiriere, administrare sau folosință pentru aceeași cladire cu alte persoane, taxa pe cladiri va fi datorata de utilizatorul final.

 • (9) Direcțiile de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Craiova au obligația de a remite Directiei Impozite și Taxe, în termen de maxim 30 de zile de la data încheierii contractelor de închiriere/concesiune/administrare pentru clădiri, copii ale acestor acte.

 • (10) Cota de impozit pentru clădirile cu destinație turistică ce nu funcționează în cursul unui an calendaristic, cotă introdusă de Ordonanța Guvernului nr. 30/2011, se stabilieste la 5% din valoarea de inventar a clădirii. Impozitul calculat va fi majorat cu 20%, nivel admis de art. 287 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Sunt exceptate de aplicarea acestei cote, structurile cu destinație turistică care au autorizație de construire în perioada de valabilitate, dacă au început lucrările în termen de cel mult 3 luni de la data emiterii autorizației de construire.

Art.3. a) (1) Impozitul/taxa pe teren se stabilește luând în calcul numărul de metri pătrați de teren, rangul I al Municipiului Craiova, zona și/sau categoria de folosință a terenului, nivelul în lei/ha, majorat cu 5%, cotă admisă de art.287 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Impozitul/taxa pe teren se plătește anual, în două rate egale, până la 31 martie 2013 și 30 septembrie 2013, inclusiv.

 • (2) Impozitul/taxa anual(ă) pe teren, datorat(ă) de către contribuabili, persoane fizice sau juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plătește integral până la primul termen de plată. În cazul în care contribuabilul deține în proprietate mai multe terenuri amplasate în Municipiul Craiova, suma de 50 lei se referă la impozitul pe teren cumulat.

 • (3) Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosință, se stabilește taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosință, după caz, în condiții similare impozitului pe teren. Dacă o persoana juridica - concesionar, locatar, titular al dreptului de administrare ori de folosință - încheie ulterior contracte de concesiune, închiriere, administrare sau folosință pentru același teren cu alte persoane, taxa pe teren va fi datorată de utilizatorul final.

 • (4) Nivelul impozitului/taxei pe terenul din intravilanul Municipiului Craiova, având categoria de folosință terenuri cu construcții, este stabilit în anexa nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, diferențiat pe zone conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 215/2007.

 • (5) Nivelul impozitului/taxei pe terenul din intravilanul Municipiului Craiova, dar cu altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții, este stabilit în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, diferențiat pe zone conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 215/2007.

 • b) Nivelurile pentru terenurile situate în extravilanul municipiului Craiova sunt prevăzute în anexa nr.4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • c) Zonarea teritoriului municipiului Craiova, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 215/2007, în vederea determinării impozitului pe terenul din intravilanul localității, este prevăzută în anexa nr.5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • d) (1) Terenurile pentru care nu se datorează impozit sunt prevăzute în art. 257 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare.

 • (2) Pentru plata cu anticipație a impozitului / taxei pe terenuri, datorat(e) pentru întregul an de către contribuabilii, persoane fizice sau juridice, pana la data de 31 martie a anului 2013, se acorda o bonificație de 10%.

Art.4. (1) Impozitul asupra mijloacelor de transport de stabilește astfel: impozitul asupra mijloacelor de transport cu tracțiune mecanică, ce aparțin contribuabililor persoane fizice și juridice, se stabilește în funcție de capacitatea cilindrică a motorului, pentru fiecare 200 cm3 sau fracțiune de capacitate sub 200 cm3 și se plătește anual, în două rate egale până la 31 martie 2013 și 30 septembrie 2013, inclusiv.

 • (2) Impozitul anual pe mijlocul de transport, datorat de către contribuabili, persoane fizice si juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plătește integral pana la primul termen de plată. În cazul în care contribuabilul deține în proprietate mai multe mijloace de transport, suma de 50 lei se refera la impozitul pe mijloacele de transport cumulat.

1. Impozitul pentru mijloacele de transport cu tracțiune mecanică:

Nr. crt.

Mijloace de transport cu tracțiune mecanică

3

I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm sau fracțiune din aceasta)

1.

Motorete, scutere, motociclete și autoturisme cu capacitatea

3

cilindrică de până la 1.600 cm inclusiv

9

2.

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm și 2.000 cm3 inclusiv

20

3.

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm și 2.600 cm3 inclusiv

79

4.

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm și 3.000 cm3 inclusiv

158

5.

3

Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm

319

6.

Autobuze, autocare, microbuze

26

7.

Alte vehicule cu tracțiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone inclusiv

33

8.

Tractoare înmatriculate

20

II. Vehicule înregistrate

1.

Vehicule cu capacitate cilindrică

lei/200 cm3

1.1

3

Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm

4

1.2.

3

Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm

7

2.

Vehicule fără capacitate cilindrică evidențiată

165 lei/an»

 • (3) Pentru atașe, impozitul pe mijloacele de transport se stabilește la nivelul a 50% din taxa datorata pentru motociclete, motorete si scutere.

2. Impozitul pentru remorci, semiremorci si rulote*):

Capacitatea

Impozitul

-Lei-

a) pana la o tona inclusiv

9

b) intre 1 si 3 tone inclusiv

32

c) intre 3 si 5 tone inclusiv

50

d) peste 5 tone

61

*) Cu excepția celor care fac parte din combinațiile de autovehicule.

3. Impozitul pentru mijloacele de transport pe apă, prevăzute la art.263, alin.(7):

Tip mijloc de transport pe apă

Impozitul - lei-

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit și uz personal

20

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri

53

3. Bărci cu motor

199

4. Nave de sport și agrement

1060

5. Scutere de apă

199

6. Remorchere și împingătoare:

X

a) până la 500 CP inclusiv

530

b) peste 500 CP și până la 2.000 CP, inclusiv

861

c) peste 2.000 CP și până la 4.000 CP, inclusiv

1326

d) peste 4.000 CP

2121

7. Vapoare - pentru fiecare 1.000 tdw sau fracțiune din acesta

173

8. Ceamuri, șlepuri și barje fluviale:

X

a) cu capacitatea de încărcare până la 1.500 tone, inclusiv

173

b) cu capacitatea de încărcare de peste 1.500 tone și până la 3.000 tone, inclusiv

265

c) cu capacitatea de încărcare de peste 3.000 tone

464

 • 4. Impozitul pentru vehiculele de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, prevăzute la art.263, alin. 4, este egal cu suma corespunzătoare din anexa nr.6 la prezenta hotărâre.

 • 5. Impozitul pentru combinații de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, prevăzute la art.263, alin.5, este egal cu suma corespunzătoare din anexa nr.7 la prezenta hotărâre.

 • (4) Impozitele pe mijloace de transport sunt stabilite la nivelul prevăzut prin Hotărârea Guvernului nr. 956/2009 la care se adaugă o cotă adițională de 10%, conform art. 287 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția mijloacelor de transport prevăzute în anexele 6 și 7.

 • (5) Pentru plata cu anticipație a impozitului pe mijloacele de transport, datorat pentru întregul an de către persoanele fizice și juridice, pana la data de 31 martie a anului 2013, se acorda o bonificație de 10%.

Art.5. Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism se stabilește la nivelul maxim admis prin Hotărârea Guvernului nr. 956/2009 la care se adaugă o cotă adițională de 20%, admisă de art. 287 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

Suprafața terenurilor pentru care se solicită certificatul (mp)

Nivel pentru anul 2013

Lei/an

a) până la 150

6

b) între 151 mp. și 250 mp. inclusiv

7

c) între 251 mp. și 500 mp. inclusiv

10

d) între 501 mp. și 750 mp. inclusiv

12

e) între 751 mp. și 1000 mp. inclusiv

14

f) peste 1000

14 + 0,01 leu pentru fiecare m.p. care depășește 1000 m.p.

Art.6. Taxa pentru eliberarea autorizației de foraje sau excavări necesare studiilor geotehnice, ridicărilor topografice, exploatărilor de cariere, balastierelor, sondelor de gaze și petrol, precum și altor exploatări, se stabilește la 8 lei/mp afectat.

Art.7. Taxa pentru eliberarea autorizației necesare pentru lucrările de organizare de șantier în vederea realizării unei construcții, care nu sunt incluse în altă autorizație de construire, se stabilește la 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de șantier

Art.8. Taxa pentru eliberarea autorizației de amenajare de tabere de corturi, căsuțe sau rulote ori campinguri, se stabilește la 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcție.

Art.9. Taxa pentru eliberarea autorizației de construire pentru chioșcuri, tonete, spații de expunere situate pe căile și în spațiile publice, precum și pentru amplasarea corpurilor și panourilor de afișaj a firmelor și reclamelor, se stabilește la 8 lei/mp.

Art.10. Taxa pentru eliberarea unei autorizații de construire pentru o clădire care urmează a fi folosită ca locuință sau anexă la locuință, se stabilește la 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcții.

Art.11. Taxa pentru eliberarea autorizației de construire pentru oricare altă construcție decât cele prevăzute la articolele nr.6, 7, 8, 9 și 10 din prezenta hotărâre, se stabilește la 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcție, inclusiv instalațiile aferente.

Art.12. Taxa pentru eliberarea autorizației de desființare, totală sau parțială a unei construcții, se stabilește la 0,1% din valoarea impozabilă a construcției, stabilită pentru determinarea impozitului clădirii. În cazul desființării parțiale a unei construcții, taxa pentru eliberarea autorizației, se modifică astfel încât să reflecte porțiunea de construcție care urmează a fi demolată.

Art.13. Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei autorizații de construire, se stabilește la 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau autorizației inițiale.

Art.14. Taxa pentru autorizarea lucrărilor de racorduri și branșamente la rețelele publice de apa, canalizare, gaze, energie electrica, telefonie și televiziune prin cablu, se stabilește la valoarea de 12 lei/instalație.

Art.15. Taxa pentru emiterea avizului de principiu pentru realizarea lucrarilor tehnico-edilitare care se executa pe domeniul public sau privat al municipiului Craiova, se stabilește la valoarea de 12 lei.

Art.16. Taxa pentru emiterea acordului de spargere pentru realizarea lucrarilor tehnico-edilitare care se executa pe domeniul public sau privat al municipiului Craiova, se stabilește la valoarea de 12 lei/instalatie.

Art.17. Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradală și adresă, se stabilește la valoarea de 10 lei.

Art.18. (1) Taxa pentru eliberarea acordurilor de functionare pentru desfasurarea unei activitati economice, se stabilește la valoarea de 83 lei/an.

 • (2)Taxa de viză reprezintă 50% din cuantumul taxei pentru eliberarea autorizației și se plătește anticipat, până la 31 decembrie a anului în curs, pentru anul următor.

Art.19. Taxa pentru eliberarea copiilor heliografice de pe planuri cadastrale sau alte asemenea planuri, deținute de consiliile locale, pe fiecare mp. de plan, se stabilește la 33 lei/mp de plan.

Art.20. Taxa pentru eliberarea certificatului de producator si viza anuala a acestuia, se stabilește la valoarea de 70 lei.

Art.21. (1) Taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea activității de alimentație publică, clasificată în clasa CAEN 5610  - „restaurante” și 5630 -„baruri”, se stabilește în conformitate cu

art. 268 alin.(5) din Legea nr.571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu Hotărârea Guvernului nr. 956/2009, astfel:

 • a) pentru unitățile cu suprafață desfășurată până la 50 mp, se stabilește taxa de 900 lei;

 • b) pentru unitățile cu suprafață desfășurată între 51 mp și 150 mp, se stabilește taxa de 1.800 lei;

 • c) pentru unitățile cu suprafață desfășurată între 151 mp si 300 mp, se stabilește taxa de 3.300 lei;

 • d) pentru unitățile cu suprafață desfășurată de peste 300 mp, se stabilește taxa de 4.000 lei.

 • (2) Taxa se plătește anticipat, la eliberarea/vizarea autorizației de funcționare.

 • (3) Autorizațiile pentru desfășurarea unei activități economice se vizează anual, până la data de 31 decembrie, pentru anul următor.

Art.22 (1) Taxele pentru folosirea mijloacelor de afișaj, reclama și publicitate se stabilesc astfel:

 • a) Taxa pentru servicii de reclamă și publicitate pe bază de contract încheiat între clienți sau alta formă de înțelegere, este de 3% din valoarea contractului, exclusiv taxa pe valoare adăugată. Suma astfel calculată se majorează cu 20%, conform art.287 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Contribuabilii care realizează publicitate pentru diverși clienți prin afișare pe mijloace de transport destinate special acestui scop, pe clădiri sau panouri cu expunere în spațiul public (străzi, piețe) au obligația să calculeze, să rețină și să vireze la bugetul local taxa calculată conform lit. „a”, indiferent de forma sau denumirea contractului în baza căruia realizează venitul. Taxa pentru servicii de reclamă și servicii se virează lunar, în contul bugetului local, până pe data de 10 ale lunii următoare celei în care se realizează venitul.

 • b) Taxa anuala pentru afișaj, în scop de reclamă și publicitate pentru panourile și afișele situate în locul în care se derulează o activitate economică, se determină prin aplicarea sumei de 27 lei/mp/an sau fracțiune de mp, la suprafața de reclama a panoului, afișajului sau structurii de afișaj.

 • c) Taxa anuala pentru afișaj, în scop de reclamă și publicitate realizată prin oricare alt panou, afișaj sau structură de afișaj, se determină prin aplicarea sumei de 20 lei/mp/an sau fracțiune de mp, la suprafața de reclamă a panoului, afișajului sau structurii de afișaj.

 • d)  Taxele determinate conform lit. b și c se plătesc anual, în două rate egale, până la 31 martie 2013 și 30 septembrie 2013, inclusiv.

(2) Taxa de publicitate pentru folosirea temporară a domeniului public sau privat al municipiului se stabilește astfel:

Specificație

Nivel taxă pentru anul 2013 (lei/mp supraf. reclama/zi)

Modalități de plată

a. Taxa de reclama și publicitate pentru expunerea temporara pe domeniul public sau privat al municipiului, a afișelor de publicitate

10

anticipat

Specificație

Nivel taxă pentru anul 2013 (lei/mp supraf. reclama/zi)

Modalități de plată

b. Taxa de reclamă si publicitate pentru contribuabilii care efectuează temporar (până la 30 zile) publicitate si reclamă pe domeniul public pentru produsele proprii sau în numele altora fără contract.

22

anticipat

 • (3) Taxa pentru ocuparea temporară a terenurilor aparținând domeniului public si privat al municipiului, în scop de reclamă și publicitate realizată prin panouri, afișaj sau structură de afișaj prevăzute la pct.2.b se stabilește la 12 lei/mp/zi.

 • (4) Orice contribuabil care datorează taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate, are obligația de a depune o declarație fiscală la Direcția Impozite și Taxe, în termen de 30 de zile de la data amplasării, sub sancțiunile prevăzute de art.294 alin.2 din Codul fiscal.

Art.23. (1) Impozitul pe spectacole pentru manifestările artistice și distractive de videotecă și discotecă, se stabilește în funcție de suprafața incintei în care se desfășoară spectacolul, după cum urmează:

 • a) în cazul videotecilor - 2 lei/mp/zi.

 • b) în cazul discotecilor - 3 lei/mp/zi.

 • (2) Impozitul pe spectacole se ajustează cu coeficientul de corecție 5 pentru municipiul Craiova.

 • (3) Orice persoana care organizeaza o manifestare artistica, o competiție sportiva

sau alta activitate distractiva în municipiul Craiova, are obligația de a plati impozitul pe spectacole.

(2)Cota de impozit se determina dupa cum urmeaza:

 • a) în cazul unui spectacol de teatru, ca de exemplu o piesa de teatru, balet, opera,

opereta, concert filarmonic sau alta manifestare muzicala, prezentarea unui film la

cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiție sportiva interna sau internaționala, cota de impozit este egala cu 2%;

 • b) în cazul oricarei alte manifestari artistice decât cele enumerate la lit. a), cota de

impozit este egala cu 5%.

Art.24. (1)Taxa hotelieră pentru șederea în municipiul Craiova datorată de persoanele fizice în varsta de peste 18 ani, se stabilește la 1% aplicată asupra valorii totale a cazarii/tarifului de cazare pentru fiecare zi de sejur a turistului.

(2)Taxa astfel calculată se majoreaza cu 20% conform art.287 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.25. Taxa pentru ocuparea terenurilor, aparținând domeniului public și privat, cu terase sezoniere și parcuri de distracții, în care se desfășoară activități comerciale, diferențiată pe zone de atractie comercială, prevazute in anexa nr.8 la prezenta hotărâre, se stabileste astfel:

Zona de atracție comercială

Nivel taxă pentru anul 2013

lei/mp/zi

Zona 0

1

Zona 1

0,75

Zonele 2 și 3

0,50

Art.26. Taxa pentru ocuparea terenurilor aparținând domeniului public și privat cu construcții provizorii, în care se desfășoară activități comerciale, de producție și prestări servicii, diferențiată pe zone de atractie comercială, prevazute in anexa nr.8 la prezenta hotărâre, se stabileste astfel:

Zona de atracție comercială

Nivel taxă pentru anul 2013

lei/mp/zi

Zona 0

3

Zona 1

2

Zonele 2 și 3

1

Art.27. (1)Taxă pentru ocuparea terenurilor aparținând domeniului public și privat, cu tonete stradale, rulote, măsuțe, etc, pentru vânzare, expunere, diferentiată pe zone de atractie comerciala, conform anexei nr. 8 la prezenta hotărâre, se stabileste astfel:

Zona de atracție comercială

Nivel taxă pentru anul 2013

lei/mp/zi

Zona 0

7

Zona 1

5

Zonele 2 și 3

4

(2) Pentru ocuparea temporară a locurilor pub

lice pe o perioadă mai mică

de 10 zile, nivelul taxelor de mai sus, va fi majorat cu 300%.

Art.28. (1) Taxa pentru ocuparea temporara a terenurilor apartinand domeniului public si privat, in scopul amplasarii de tonete/măsuțe pentru comercializarea de carte-presa, prestari de servicii si desfasurarea activitatilor de agrement, diferentiata pe zone de atractie comerciala, conform anexei nr.8 la prezenta hotărâre, se stabilește astfel:

Zona de atracție comercială

Nivel taxă pentru anul 2013

lei/mp/zi

Zona 0

3

Zona 1

2

Zonele 2 și 3

1

(2) Pentru ocuparea temporară a locurilor publice pe o perioadă mai mică de 3 zile, nivelul taxelor de mai sus, va fi majorat cu 300%.

Art.29. Taxa pentru ocuparea temporară a terenurilor aparținând domeniului public și privat, în scopul depozitării de diverse materiale si utilaje, precum si amplasarea de schele pentru efectuarea unor lucrari de contructii/reparatii cladiri, diferențiate pe zone de atracție comercială, conform anexei nr.8 la prezenta hotărâre, se stabilește astfel:

Zona de atracție comercială

Nivel taxă pentru anul 2013

lei/mp/zi

Zona 0

3

Zona 1

2

Zonele 2 și 3

1

Art.30. Sancțiunile prevazute la art.294 alin. (3) si (4) din Legea nr.571/2003, vor avea cuantumul prevazut in Hotărârea Guvernului nr. 956/2009, astfel:

Persoane fizice (lei)

Persoane juridice ju(rliedii)ce

Art.294 alin.(3) Contraventia prevazuta la

601)

2401)

alin.(2)    lit.a) se sanctioneaza cu amenda de

2402)

9602)

la......1)lei la......2), iar cea de la lit.b) cu

2403)

9603)

amenda de la......3) lei la......4)

6004)

2.4004)

Art. 294 alin.(4) Incalcarea normelor tehnice privind tiparirea, inregistrarea, vanzarea si

2801)

1.1001)

gestionarea, dupa caz a abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la......1)lei la la......2) lei

1.3602)

5.4502)

CAPITOLUL II. TAXE SPECIALE

Art. 31. (1) Taxă pentru eliberarea autorizațiilor de liber acces pentru autovehiculele cu greutate mai mare de 3,5 tone, în perimetrul „A” și „B” ale municipiului Craiova, se stabileste la urmatoarele niveluri:

Specificație

Nivel taxă pentru anul 2013 (lei/zi/vehicul)

Perimetrul „A”:

Bd. Dacia - Bd.

Decebal - Str. Caracal -Str. Corneliu Coposu -Bd. 1 Mai - Bd. Știrbei Voda - Str. Brestei -Str. Pelendava, din care se excepteaza perimetrul interior B

Pentru transportarea unor marfuri perisabile (carne, peste, produse lactate, vin, etc.) si materiale de constructii

12

Pentru transportarea altor tipuri de mărfuri

24

Perimetrul „B”:

Calea Bucuresti - Bd. Carol I - str. Aries -str. M.Kogalniceanu - str. Sf. Dumitru - str. Felix Aderca - str. Madona Dudu - str. Ion Maiorescu - str. Mihai Miteazu - str. Unirii

Pentru transportarea unor marfuri perisabile (carne, peste, produse lactate, vin, etc.) si materiale de constructii

15

Pentru transportarea altor tipuri de mărfuri

30

(2) Se exceptează de la plata acestei taxe, următoarele categorii de

autovehicule:

 • a) autovehicule aparținând unităților bugetare din municipiul Craiova;

 • b) autovehicule destinate intervențiilor de orice fel la agenții economici și instituțiile publice;

 • c) autovehicule aparținând unităților militare, salvării, unităților de pompieri, unităților de jandarmi, penitenciarelor;

 • d) autovehiculele folosite în scopul salubrizării;

 • e) autovehiculele folosite pentru aprovizionarea populației cu butelii de aragaz;

 • f) autovehiculele destinate transportului angajaților la locul de muncă și de la locul de muncă;

 • g) autovehiculele ce efectuează colectarea deșeurilor (de hârtie, de proveniență animală etc.) și transporturi funerare.

Art.32. Taxa pentru accesul în Parcul „Nicolae Romanescu” pentru toate tipurile de vehicule așa cum sunt menționate în Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 217/2005, se stabilește la 4,8 lei/mp/zi/vehicul.

CAPITOLUL III. ALTE TAXE LOCALE

Art.33.Taxa pentru deținerea sau utilizarea echipamentelor și utilajelor destinate obținerii de venituri care folosesc infrastructura publică, așa cum sunt definite în Legea nr.571/2003, art. 283, alin. 2, modificată prin Legea nr.494/2004, se stabilește în funcție de numărul de zile pentru care deținătorul declară că îl utilizează în scopul obținerii de venit, la valoarea de 15 lei/zi/utilaj și se virează la bugetul local, până la sfârșitul lunii următoare celei în care s-a realizat venitul.

Art.34. (1) Taxa pentru folosirea suprafețelor de teren aparținând domeniului public al municipiului Craiova, prevăzute în autorizațiile de construire, pentru executarea de căi de acces la spațiile cu altă destinație, decât cea de locuit situate în blocurile de locuințe ori în alte clădiri, se stabilește la valoarea de 60 lei/mp/an.

 • (2) Prin cale de acces se înțelege realizarea de: alei, scări, rampe, jardiniere și alte lucrări pentru realizarea de accese la spațiile cu altă destinație decât cea de locuit, care nu vor fi prevăzute cu închideri laterale.

 • (3) Taxa se datorează începând cu luna următoare celei în care s-a eliberat autorizația de construire.

 • (4) Taxa se plătește anticipat, la eliberarea autorizațiilor de construire pentru întreaga perioadă prevăzută în acestea.

 • (5) Pentru anii următori celui în care s-a eliberat autorizația de construire, taxa se plătește integral, până la data de 31 martie, inclusiv, a fiecărui an.

 • (6) Pentru sumele neachitate în termen, contribuabilii datorează majorări de întârziere calculate potrivit prevederilor legale pentru neplata în termen a obligațiilor bugetare.

Art.35. Taxele pentru eliberarea formularelor necesare emiterii certificatelor de urbanism și autorizațiilor de construire, se stabilesc astfel:

Denumirea formularului

Nivel pentru 2013 (lei/set)

a) formulare documentație pentru obținerea certificatului de urbanism

9

b) formulare documentație pentru obținerea autorizației de construire

12

c) formulare documentație pentru obținerea autorizației de demolare

12

d) formulare documentație pentru obținerea avizului Consiliului Județean

7

e) formulare documentație pentru obținerea fișei tehnice

2

Art.36.Taxa pentru fiecare aviz obținut în numele solicitantului, de structura de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Craiova, se stabilește la 7 lei.

Art.37. Taxele pentru eliberarea de copii ale documentelor existente în arhiva

Primăriei Municipiului Craiova, cu excepția celor referitoare la drepturile salariale, se stabilesc astfel:

Persoane fizice lei

Persoane juridice lei

Format A4

4

5

Format A3

5

7

Format A2

6

9

Art.38. Taxa pentru eliberarea de copii după documentele solicitate în conformitate cu prevederile Legii nr.544/2001, se stabilește la 1 leu/coala si/sau filă.

Art.39. Taxa pentru folosința terenurilor aparținând domeniului privat al municipiului Craiova, cultivat cu legume și zarzavaturi, se stabilește la 2,5 lei /mp/an.

Art.40. Taxa pentru folosința terenurilor ocupate cu construcții provizorii având destinația de garaje, se stabilește la 1,5 lei/mp/lună.

Art.41. Taxa pentru folosința terenurilor ocupate cu construcții provizorii având destinația de copertine, se stabilește la 1,2 lei/mp/lună.

Art.42. Taxa pentru folosința pășunilor comunale din teritoriul administrativ al municipiului Craiova, se stabilește astfel:

Categorie animale

Nivel pentru anul 2013 (lei/sezon)

Bovine și cabaline adulte

30

Tineret bovin și cabalin până la 2 ani

25

Ovine și caprine

20

Art.43.Taxa pentru eliberarea autorizației taxi/vizare anuală, stabilită prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 161/2003, se stabilește la 60lei/an.

Art.44.Taxa pentru folosirea parcărilor aparținând domeniului public de către autovehiculele care desfășoară activitatea de taximetrie, stabilită prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 258/2007, se stabilește la 0,36 lei/zi/vehicul.

Art.45.Taxa de parcare pe domeniul public sau privat al municipiului Craiova, referitoare la autovehiculele operatorilor de transport public județeni, care utilizează capete de traseu pe domeniul public sau privat al municipiului Craiova, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 267/2006, se stabilește la 6 lei/zi/vehicul.

Art.46.(1) Taxa pentru parcarea curentă pe domeniul public sau privat al municipiului Craiova, în cazul autovehiculelor, înregistrate în evidența fiscala a Direcției Impozite si Taxe a municipiului Craiova, aparținând persoanelor fizice și/sau juridice, se calculează în lei pe an, pentru anul 2013, se stabilește la valoarea de 40 lei/an/vehicul. Odata cu achitarea taxei pentru parcarea curenta a autovehiculelor, se va emite si vinieta pentru atestarea platii taxei de parcare care consta întrun timbru autocolant, cu elemente de identificare ale autorității administrației publice locale și informații cu privire la plata taxei de catre utilizatorul autovehiculului.

 • (2) Taxa se plătește anticipat, până la data de 31 martie 2013, după această dată, calculându-se majorări de întârziere, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

 • (3) Se exceptează de la plata acestei taxe pentru parcarea curentă a autovehiculelor, instituțiile publice din municipiul Craiova și persoanele fizice și juridice care beneficiază de scutire asupra impozitului pe mijloacele de transport, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 • (4) În cazul în care un autovehicul este dobândit în cursul unui an, taxa pentru parcarea curentă se datorează de la data de întâi a lunii următoare celei în care autovehiculul pentru care se datorează această taxă a fost dobândit.

 • (5) În cazul unui autovehicul care este înstrăinat de o persoană în cursul unui an sau acesta este radiat din evidența fiscală a compartimentului de specialitate, taxa pentru parcarea curentă se scade începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care autovehiculul pentru care se datora această taxă a fost înstrăinat sau radiat din evidența fiscală.

 • (6) Persoanele care dețin mai multe motorete, scutere, motociclete și/sau atașe ale acestora, vor plăti o singură taxă de parcare.

Art.47. (1)Taxa pentru parcarea curenta pe domeniul public sau privat al municipiului Craiova, a autovehiculelor aparținând persoanelor fizice și/sau juridice, altele decât cele prevăzute la art.46 din prezenta hotărâre, se stabilește astfel:

 • a) 40 lei/an pentru contribuabilii persoane fizice și/sau juridice care optează pentru plata taxei pentru parcarea curentă pe întregul an, până la data de 31.03.2013;

 • b) 1 leu/zi;

 • c) 15 lei/lună pentru contribuabilii persoane fizice si/sau juridice, alții decât cei prevăzuți la alin. anterioare.

 • (2) Pentru anul 2013, taxarea va fi efectuată tot prin distribuirea de viniete de la ghiseele Directiei Impozite si Taxe, de la casele de bilete RAT și/ sau chioscurile de distribuire a presei.

 • (3) În cazul autovehiculelor inmatriculate în alte localități și/sau în alte state și aflate în posesia persoanelor fizice și/ sau juridice care au domiciliul/sediul în municipiul Craiova, nivelul taxei pentru parcarea curenta pe domeniul public sau privat al municipiului Craiova se datorează și se plătește în condițiile prezentului articol.

Art.48. Competențele de verificare, cuantumul și sancțiunile aplicate persoanelor fizice și juridice care parchează pe domeniul public și privat al municipiului Craiova, fără să-și procure vinieta de parcare, au fost stabilite prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 201/2011.

Art.49.Taxa pentru acordarea autorizatiei de transport persoane efectuat cu tramvaie, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.71/2009, se stabileste la 500 lei.

Art.50. Taxa pentru acordarea autorizatiei de transport persoane in regim de inchiriere, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.71/2009, se stabileste la 500 lei.

Art.51. Taxa pentru acordarea autorizatiei de transport marfuri in regim contractual , aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.71/2009, se stabileste la 1.000 lei.

Art.52. Taxa pentru acordarea autorizatiei de transport marfuri efectuat cu tractoare cu remorci sau semiremorci, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.71/2009, se stabileste la 20.000 lei.

Art.53.Taxa pentru acordarea autorizatiei de transport efectuat cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.71/2009, se stabilește la 500 lei.

Art.54. Taxa pentru eliberare duplicat al autorizatiei de transport ocazionata de pierderea, sustragerea sau deteriorarea celei eliberate anterior, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.71/2009: tarif inițial stabilit conform art. 48 - 52 din prezenta hotarâre.

Art.55.Taxa pentru eliberare copie conforma a autorizatiei de transport, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.71/2009, se stabileste la 500lei/ vehicul.

Art.56.Taxa pentru modificarea autorizatiei de transport (date de identificare, denumire, sediu), aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.71/2009, se stabileste la 50% din tariful initial, stabilit conform art. 48-52 din prezenta hotărâre.

Art.57. Taxa pentru prelungirea autorizatiei de transport, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 71/2009, se stabileste la 50% din tariful initial stabilit conform art. 48-52 din prezenta hotărâre.

Art.58. Taxa pentru eliberarea autorizatiei de transport pentru transportul de persoane sau bunuri, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.122/2008, se stabileste la 50 lei.

Art.59. Taxa pentru eliberarea unui duplicat al autorizatiei de transport/ autorizatiei de taxi, se stabileste la 4 lei.

Art.60. Taxa pentru eliberarea autorizatiei de dispecerat, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.122/2008, se stabileste la 50 lei.

Art.61. Taxa pentru inlocuirea autorizatiei de transport, a autorizatiei de taxi sau a autorizatiei pentru activitatea de dispecerat taxi ocazionata de schimbarea denumirii transportatorului, de inlocuirea persoanei desemnate sau a autovehiculului, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.122/2008, se stabileste la 25 lei.

Art.62.Taxa pentru eliberarea cazierului de conduita profesionala, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.122/2008, se stabileste la 10 lei.

Art.63.Taxa pentru eliberarea licentei de traseu pentru transportul public local de persoane prin curse regulate, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.273/2009, se stabileste la 30 lei.

Art.64.Taxa pentru eliberarea licentei de traseu pentru transportul public local de persoane prin curse regulate speciale,aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.273/2009, se stabileste la 70 lei.

Art.65.Taxa pentru eliberare duplicat al licentei de traseu pentru transportul public local de persoane ocazionat de pierderea , sustragerea sau deteriorarea celei eliberate anterior, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.273/2009, tarif initial, stabilit conform art. 63 din prezenta hotarare.

Art.66.Taxa pentru modificarea licentei de traseu (datele de identificare, denumire,sediu), se stabilește la 50% din tariful inițial, aprobat la art.63 din prezenta hotarare.

Art.67.Taxa pentru prelungirea licentei de traseu pentru transportul public local de persoane prin curse regulate, in limita valabilitatii programului de transport, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.273/2009, se stabilește la 50% din tariful initial, aprobat la art.63 din prezenta hotarare.

Art. 68. (1) Taxa anuală pentru vehicule lente se instituie ca taxă locală, în temeiul art. 283 alin. 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pentru utilizarea infrastructurii publice locale. Vehiculele lente sunt mijloace de transport pentru care nu există obligația înmatriculării, astfel:

 • 1. autocositoare;

 • 2. autoexcavator (excavator pe autosasiu);

 • 3. autogreder sau autoscreper;

 • 4. buldozer pe pneuri;

 • 5. compactor autopropulsat;

 • 6. excavator cu racleți pentru sapat sanțuri, excavator cu rotor pentru sapat sanțuri sau excavator pe pneuri;

 • 7. freză autopropulsată pentru canale sau pentru pamânt stabilizat;

 • 8. freză rutieră;

 • 9. încărcător cu o cupă pe pneuri;

 • 10. instalație autopropulsată de sortare-concasare;

 • 11. macara cu greifer;

 • 12. macara mobilă pe pneuri;

 • 13. macara turn autopropulsată;

 • 14. masina autopropulsată pentru oricare din urmatoarele:

 • a. lucrări de terasamente;

 • b. construcția si întreținerea drumurilor;

5                            5                                                    ~

 • c. decopertarea îmbracaminții asfaltice la drumuri;

 • d. finisarea drumurilor;

 • e. forat;

 • f. turnarea asfaltului;

 • g. înlaturarea zăpezii;

 • 15. șasiu autopropulsat cu fierastrău pentru tăiat lemne;

 • 16. tractor pe pneuri;

 • 17. troliu autopropulsat;

 • 18. utilaj multifuncțional pentru întreținerea drumurilor;

 • 19. vehicul pentru pompieri pentru derularea furtunurilor de apă;

 • 20. vehicul pentru măcinat și compactat deșeuri;

 • 21. vehicul pentru marcarea drumurilor;

 • 22. vehicul pentru tăiat și compactat deșeuri;

 • 23. motostivuitor (autostivuitor);

 • 24. și altele asemenea.

 • 25. autostivuitor;

 • 26. combină agricolă pentru recoltat cereale și/ sau furaje;

 • 27. electrocar cu echipamente: sudură, grup electrogen, pompă, etc.

 • (2) Pentru vehiculele lente existente în patrimoniul persoanelor fizice sau juridice la data de 31 decembrie 2012, taxa datorata pentru întregul an fiscal 2013, se stabilește in cuantum de 34 lei/an pentru fiecare vehicul lent și se achită anticipat, pâna cel târziu la data de 31 martie 2013, după această dată, datorându-se majorări de întârziere în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 • (3) Pentru vehiculele lente dobândite după data de 1 ianuarie 2013, taxa se datorează începând cu data de întâi a lunii urmatoare celei în care s-a dobândit vehiculul lent, proporțional cu perioada ramasă până la sfârșitul anului fiscal, respectiv se declară și se achită în cel mult 30 de zile calendaristice de la data dobândirii.

 • (4) În vederea declarării, se va completa de catre fiecare contribuabil ”Declarația de impunere privind stabilirea taxei locale pentru vehicule lente in cazul contribuabililor persoane fizice și persoane juridice”, datorată in temeiul Legii nr. 571/2003 cu modificările și completările ulterioare, coroborată cu prezenta hotărâre.

 • (5) Pentru vehiculele lente înstrăinate în cursul anului, taxa se dă la scadere începând cu data de întâi a lunii urmatoare celei în care a avut loc înstrainarea, proporțional cu perioada rămasă pâna la sfârsitul anului respectiv, regularizarea sumelor achitate în plus făcând obiectul compensării cu alte impozite și taxe exigibile la acea dată la cerere sau din oficiu, sau al restituirii către contribuabil, la cerere.

 • (6) Se exceptează de la plata acestei taxe, contribuabilii care, prin lege, nu datorează impozit asupra mijloacelor de transport.

CAPITOLUL III. TAXE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU

Art. 69.Taxele extrajudiciare de timbru, prevăzute de lege, constituie venituri la bugetul local, așa cum este prevăzut în art. 295 alin.(11) lit. d) din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, privind Codul Fiscal, iar pentru anul 2013, nivelul acestor taxe este cel prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 956/2009 si se regaseste în anexa nr.9 la prezenta hotarare, parte integrantă din acesta.

CAPITOLUL IV. TAXE PENTRU UTILIZAREA LOCURILOR PUBLICE IN PIETELE SI TARGURILE MUNICIPIULUI CRAIOVA

Art. 70. Taxele pentru utilizarea locurilor publice in pietele si targurile din municipiul Craiova, sunt prevăzute în anexa nr.10 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 71. Taxele minime lunare pentru scoaterea la licitatie/folosinta terenurilor aferente constructiilor provizorii si a spatiilor comerciale, situate in pietele agroalimentare si targ , aflate in administrarea SC Piete si Targuri Craiova SRL , sunt prevăzute în anexa nr.11 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

CAPITOLUL V. DISPOZIȚII FINALE

Art. 72. Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 01.01.2013, dată la care își încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.448/2011.

Art.73. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Impozite și Taxe, Direcția Economico-Financiară, Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Direcția Servicii Publice, Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ, Direcția Patrimoniu, Direcția Administrație Publică și Asistență Socială, Direcția Elaborare si Implementare Proiecte, S.C. Compania de Apa „Oltenia” S.A., S.C. TERMO CRAIOVA S.R.L., Regia Autonomă de Transport Craiova, Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L., S.C. PIEȚE ȘI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L., Administrația Finanțelor Publice Craiova și Direcția de Sănătate Publică Dolj vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Dorel Cosmin MARINESCU


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr.282/2012

VALORILE IMPOZABILE

pe metru pătrat de suprafață construită desfășurată la clădiri și alte construcții aparținând persoanelor fizice

Nr. crt.

Felul clădirilor și al altor construcții impozabile

Valoarea impozabilă** (lei/mp)

Cu instalații de apă, canalizare, electrice, încălzire (condiții cumulative )

Fără instalații de apă, canalizare, electrice, încălzire

Nivelurile pentru anul 2013

Nivelurile pentru anul 2013

0.

1.

2.

3.

1.

Clădiri*

a) Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsa sau din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic.

806

478

b) Clădire cu pereții exteriori din lemn, din piatra naturala, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic.

219

137

2.

a) Clădire-anexa cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsa sau din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic.

137

123

b) Clădire-anexa cu pereții exteriori din lemn, din piatra naturala, din cărămidă nearsa, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic.

82

54

3.

/X

În cazul contribuabilului care deține la aceeași adresa încăperi amplasate la subsol, la demisol si/sau la mansarda, utilizate ca locuință, in oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la pct. 1-2

75% din suma care s-ar aplica clădirii

4.

/X

În cazul contribuabilului care deține la aceeași adresa încăperi amplasate la subsol, la demisol si/sau la mansarda, utilizate în alte scopuri decât cel de locuință, in oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la pct.1-2

50% din suma care s-ar aplica clădirii

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Dorel Cosmin MARINESCU

Anexa nr. 2 la Hotărârea nr.282/2012

IMPOZITUL/TAXA

pe terenurile situate în intravilan

lei/HA.

Zona în cadrul localității

Nivelurile pentru anul 2013 (LEI)

Zona A

7.778

Zona B

5.880

Zona C

4.024

Zona D

1.912

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Dorel Cosmin MARINESCU

24


IMPOZITUL/ TAXA*

pe terenurile amplasate în intravilan -

orice altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții

Nr. crt.

Categoria de folosință

Nivelurile pentru anul 2013

-lei/HA**

Zona A

Zona B

Zona C

Zona D

1.

Teren Arabil

26

20

18

14

2

Pășuni

20

18

14

12

3.

Fânețe

20

18

14

12

4.

Vii

44

33

26

18

5.

Livezi

51

44

33

26

6.

Păduri și alte terenuri cu vegetație forestieră

26

20

18

14

7.

Terenuri cu ape

14

12

8

x

8.

Drumuri și căi ferate

X

X

X

X

9.

Terenuri neproductive

X

X

X

X

‘) Valoarea impozitului pe teren pentru categoriile de folosință de mai sus se va stabili ținându-se cont și de prevederile art. 258 alin.5 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, privind codul fiscal.

*) Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosință, se stabilește taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosință, după caz, în condiții similare impozitului pe teren.

**) În cazul impozitului pe terenurile amplasate în intravilan pentru a nu majora sau diminua, după caz, nivelurile respective, ca efect al rotunjirilor la a doua zecimală în urma conversiei generată de aplicarea Legii nr.348/2004 privind denominarea monedei naționale, 2

s-a procedat la raportarea nivelurilor impozitului pe teren în lei/ha, ținând seama de faptul ca 1 m = 0,0001 ha.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Dorel Cosmin MARINESCU

IMPOZITUL/TAXA*

pe terenurile situate în extravilan

Nr. crt.

Zona

Categoria de folosință

Nivelurile pentru anul 2013           -lei/HA

Zona

A

B

C

D

1

Teren cu construcții

30

26

24

21

2

Arabil

47

45

43

40

3

Pășune

26

24

21

19

4

Fâneață

26

24

21

19

5

Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt.5.1

53

51

47

45

5.1

Vie până la intrarea pe rod

X

X

X

X

6

Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt.6.1

53

51

47

45

6.1

Livadă până la intrarea pe rod

X

X

X

X

7

Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră, cu excepția celui prevăzut la nr. crt.7.1

15

13

11

8

7.1

Pădure în vârstă de până la 20 de ani și pădure cu rol de protecție

X

X

X

X

8

Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole

6

4

2

1

8.1

Teren cu amenajări piscicole

32

30

26

24

9

Drumuri și căi ferate

x

x

x

x

10


Teren neproductiv


* Impozitul calculat se corectează cu coeficientul de corecție prevăzut de art. 251 alin. 5 din Legea nr.571/2003 modificată prin

Legea 343/2006

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Dorel Cosmin MARINESCU

ZONAREA MUNICIPIULUI CRAIOVA

INTRAVILAN

în vederea stabilirii impozitului(taxei) pe clădiri si impozitului(taxei) pe teren

ZONA A - Perimetrul cuprins intre străzile:

 • * Vest : str. Pașcani, str. Maria Tănase, str. Brestei, str. Mohorului, str. str. Calugareni, Câmpia Islaz, str. Pictor H. Barbousse, str. Alexandru cel Bun, str. Petuniilor, str. Bucovat, str. Ecaterina Teodoroiu,, Str. Șoimului, Bvd. 1 Mai.

 • * Sud : Bvd. 1 Mai, str. Unirii, str. Corneliu Coposu, str. Ana Ipătescu, str. Anul 1848.

 • * Est: str. Anul 1848, str. G-ral Magheru, str. Imparatul Traian, str. Sararilor, str. Calea Bucuresti, str. Petre Ispirescu, str. N. Iorga.

 • * Nord : str. N. Iorga, str. Fratii Golesti, str. G-ral C-tin Argetoianu, str.G-ral Cernătescu, str. Serg. C-tin Popescu, str. Lămîiței, str. Brazda lui Novac, str. Maresal Averescu, str. 1 Decembrie 1918, str. Doljului, str. Opanez, str. G.Enescu, str. Pascani.

ZONA B- Perimetrul cuprins intre strazile:

 • * Vest : Limita estica a localitatii Izvorul Rece, str. Pelendava, str. Calea Severinului, Canal HC 181/1, Canal HC 200, str. Calea Severinului, limita nordica a proprietatii SC “PIC” SA, limita vestica a proprietatii SC “PIC” SA, limita vestica a proprietatii SC “SOCIETATEA PENTRU RENASTEREA FOTBALULUI CRAIOVEAN” SA, limita vestica a proprietatii SC “KLYOS MEDIA” SRL, pana la intersectia cu DE1, limita vestica a proprietatilor SC “ CEZ CRAIOVA” SA, RAT CRAIOVA, SC “TCIF” SA, Canal pana la Balta HB479, limita de est a Baltii HB479 pana la intersectia cu str. Fermierului, str. Pelendava, limita estică a Lacului Craiovița, str. Râului până la intersecția cu strada Popoveni.

 • * Sud : str. Popoveni până la intersecția cu bvd. Nicolae Romanescu , bvd. N. Romanescu până la intersecția cu bvd. 1 Mai, str. Unirii, limita de nord a Parcului N. Romanescu, limita de sud a U.M. , drumul de exploatare DE357 pana la intersectia cu calea ferata Craiova - Calafat.

 • * Est : Limita Vestică de-a lungul Căii ferate Craiova - Calafat, str. Caracal, limita vestica a strazii Drumul Apelor si aleile, calea ferata Bucuresti-Craiova-Timisoara.

 • * Nord : Limita sudica a Caii ferate București - Craiova - Timișoara, limita de sud a localitatii Izvorul Rece.

ZONA C - Perimetrul cuprins intre străzile:

 • * Limita exterioară a zonei B până la marginile localităților componente ale municipiului Craiova respectiv Șimnicul de Jos, Făcăi , Popoveni , Mofleni , Cernele, Izvorul Rece, Rovine.

ZONA D

A

*Începând cu anul fiscal 2008 , în zona D a Municipiului Craiova sunt cuprinse cele 7(șapte) cartiere arondate Municipiului Craiova , respectiv Mofleni Popoveni , Cernele , Izvorul Rece , Făcăi , Rovine și Șimnicul de Jos .

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Dorel Cosmin MARINESCU

ANEXA NR.6 la Hotărârea nr.282/2012

Numărul de axe și greutatea brută încărcată maximă admisă

Impozitul (în lei/an)

Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

1

două axe

1

Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 13 tone

0

133

2

Masa de cel puțin 13 tone, dar mai mică de 14 tone

133

367

3

Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 15 tone

367

517

4

Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 18 tone

517

1.169

5

Masa de cel puțin 18 tone

517

1.169

II

3 axe

1

Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 17 tone

133

231

2

Masa de cel puțin 17 tone, dar mai mică de 19 tone

231

474

3

Masa de cel puțin 19 tone, dar mai mică de 21 tone

474

615

4

Masa de cel puțin 21 tone, dar mai mică de 23 tone

615

947

5

Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

947

1.472

6

Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone

947

1.472

7

Masa de cel puțin 26 tone

947

1.472

III

4 axe

1

Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

615

623

2

Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 27 tone

623

973

3

Masa de cel puțin 27 tone, dar mai mică de 29 tone

973

1.545

4

Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone

1.545

2.291

5

Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 32 tone

1.545

2.291

6

Masa de cel puțin 32 tone

1.545

2.291

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Dorel Cosmin MARINESCU

ANEXA NR.7 la Hotărârea nr.282/2012

Numărul de axe și greutatea brută încărcată maximă admisă

Impozitul (în lei/an)

Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

I

2+1

axe

1

Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 14 tone

0

0

2

Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 16 tone

0

0

3

Masa de cel puțin 16 tone, dar mai mică de 18 tone

0

60

4

Masa de cel puțin 18 tone, dar mai mică de 20 tone

60

137

5

Masa de cel puțin 20 tone, dar mai mică de 22 tone

137

320

6

Masa de cel puțin 22 tone, dar mai mică de 23 tone

320

414

7

Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

414

747

8

Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 28 tone

747

1.310

9

Masa de cel puțin 28 tone

747

1.310

II

2+2 axe

1

Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

128

299

2

Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone

299

491

3

Masa de cel puțin 26 tone, dar mai mică de 28 tone

491

721

4

Masa de cel puțin 28 tone, dar mai mică de 29 tone

721

871

5

Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone

871

1.429

6

Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 33 tone

1.429

1.984

7

Masa de cel puțin 33 tone, dar mai mică de 36 tone

1.984

3.012

8

Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1.984

3.012

9

Masa de cel puțin 38 tone

1.984

3.012

III

2+3 axe

1

Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1.579

2.197

2

Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

2.197

2.986

3

Masa de cel puțin 40 tone

2.197

2.986

IV

3+2 axe

1

Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1.395

1.937

2

Masa de cel puțin 38 tone, dar mai

1.937

2.679

mică de 40 tone

3

Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone

2.679

3.963

4

Masa de cel puțin 44 tone

2.679

3.963

V

3+3 axe

1

Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

794

960

2

Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

960

1.434

3

Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone

1.434

2.283

4

Masa de cel puțin 44 tone

1.434

2.283

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Dorel Cosmin MARINESCU

Anexa nr. 8 la Hotărârea nr.282/2012


ZONA 0

ZONA 1


ORGANIZAREA teritoriului Municipiului Craiova pe zone de atracție comercială

 • - delimitată de străzile : Calea București, Unirii, Mihail Kogălniceanu, Eugeniu Carada (Ialomicioarea), Arieș, B-dul Carol, Parcul Romanescu.

 • - delimitată de străzile : Vasile Alecsandri de la intersecția cu str. Frații Golești (Reforma Agrară), str. Fr. Golești de la intersecția cu Vasile Alecsandri până la Calea București, str. Dezrobirii de la intersecția Calea București până la A.I.Cuza, Lupeni, Împăratul Traian (Siloz) de la str. Buzești până la str. Lupeni, Alexandru Macedonski, de la intersecția cu str. Împăratul Traian (Siloz), până la str. Unirii, Unirii de la intersecția cu str. Macedonski până la b-dul Știrbei Vodă (23 August), Știrbei Vodă de la intersecția cu str. Unirii, Unirii până la intersecția cu str. Cîmpia Izlaz, Cîmpia Izlaz de la intersecția cu str. Știrbei Vodă până la intersecția cu str. Madona Dudu (Maxim Gorki), Brândușa, Mihai Viteazu de la intersecția cu str. Brestei, Brestei de la intersecția cu str. Iancu Jianu, Iancu Jianu până la intersecția cu str. Nicolae Titulescu, Nicolae Titulescu până la str. Constantin Brâncuși, Constantin Brâncuși până la str. Principatele Unite, Ștefan cel Mare, de la Principatele Unite până la str. Doinei, Vasile Conta de la str. Doinei până la b-dul Carol I, B-dul Carol I de la Calea București până la intersecția cu b-dul Dacia, b-dul Decebal de la intersecția cu b-dul Carol I până la intersecția cu str. Bătrânilor, str. Vasile Alecsandri de la intersecția cu str. Frații Golești până la intersecția cu str. Dezrobirii, str. Dezrobirii de la intersecția cu str. Gilortului până la intersecția str. Petre Ispirescu, str. Petre Ispirescu de la intersecția cu str. Dezrobirii până la

intersecția cu Calea București, Calea București de la intersecția cu str. Frații Golești (Reforma Agrară) până la intersecția cu str. Petre Ispirescu, Nicolae Titulescu de la intersecția cu str. Iancu Jianu până la intersecția cu str. Maria Tănase. B-dul 1 Mai de la intersecția cu b-dul Știrbei Vodă până la intersecția cu b-dul Nicolae Romanescu.

ZONA 2

ZONA 3

- celelalte străzi din municipiul Craiova necuprinse în zona 0 și 1. -cartierele Șimnicu de Jos, Făcăi, Mofleni, Cernele, Izvorul Rece, Rovine.

OBS. - În toate cazurile, pe ambele laturi ale unei străzi care delimitează două zone de atracție comercială, taxa pentru folosirea domniului public va fi reprezentată de taxa aplicabilă zonei superioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Dorel Cosmin MARINESCU

ANEXA NR. 9 la Hotărârea nr.282/2012

Nr. crt.

Extras din norma juridică

NIVELURILE PROPUSE PENTRU ANUL 2013

CAPITOL I:Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel ,altele decat cele eliberate de instante, Ministerul Justitiei si Libertatilor Cetatenesti , Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si justitie si de notarii publici, precum si pentru alte servicii prestate de unele institutii publice

1

Eliberarea de către organele administrației publice centrale și locale, de alte autorități publice, precum și de instituții de stat, care, în exercitarea atribuțiilor lor, sunt în drept să certifice anumite situații de fapt, a certificatelor, adeverințelor și a oricăror alte înscrisuri prin care se atestă un fapt sau o situație, cu excepția acelor acte pentru care se plătește o altă taxă extrajudiciară de timbru mai mare

Ex. Eliberare certificate de atestare fiscala, eliberare certificate de recenzat, eliberare de certificate de atestare a calitatii de proprietate asupra constructiei,etc.

2

2

Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal:

X

 • - pentru animale sub 2 ani

 • - pentru animale peste 2 ani

2

2

3

Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietății asupra animalelor, pe cap de animal, în bilete de proprietate:

X

 • - pentru animale sub 2 ani

 • - pentru animale peste 2 ani

2

4

4

Eliberarea, la cerere. a certificatelor medico-legale și a altor certificate medicale folosite în justiție

2

5

Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar

2

6

Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui și a sexului

13

7

zv

Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei

2

8

Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române, a actelor de stare civilă întocmite de autoritățile străine

2

9

Reconstituirea și întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor de stare civilă

2

10

Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate

2

CAPITOLUL II:Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate și înscrierea mențiunilor în acestea, precum și pentru eliberarea permiselor de vânătoare și de pescuit

X

1

Acte de identitate:

x

a) eliberarea sau preschimbarea cărților de identitate pentru cetățenii români, eliberarea sau prelungirea valabitatii actelor de identitate pentru cetatenii straini și pentru persoanele fără cetățenie, precum si inscrierea mentiunilor privind schimbarea domiciliului sau a resedintei cetatenilor romani

4

b) viza anuală a carnetelor de identitate ale cetățenilor străini și ale persoanelor fără cetățenie

5

2

Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare

3

3

Eliberarea sau viza anuală a permiselor de pescuit

2

CAPITOLUL III:Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea obținerii permiselor de conducere

X

1

Taxe pentru examinarea candidaților care au absolvit o școală de conducători de autovehicule:

X

a) obținerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile si subcategoriile A,A1,B,B1si B+E

5

b) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoriile si subcategoriile C,C1,Tr,D,D1,C+E,D+E,C1+E,D1+E,Tb si Tv

24

2

Taxe pentru examinarea persoanelor carora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse in permisul anulat, precum si a persoanelor care au fost respinse de 3 ori la examenul pentru obtinerea aceleiasi categorii a permisului de conducere, precum si pentru persoanele care nu au absolvit o scoala de conducatori de autovehicule, cu exceptia celor pentru categoriile B,B1,B+E

72

CAPITOLUL IV:Taxe de înmatriculare a autovehiculelor și remorcilor, autorizare provizorie de circulație și autorizare de circulație pentru probe

X

1

Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor și remorcilor:

X

a) autovehicule și remorci cu masa totală maximă autorizată de până la 3.500 kg, inclusiv

52

b) autovehicule și remorci cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg

125

2

Taxe de autorizare provizorie a circulației autovehiculelor și remorcilor neînmatriculate permanent sau temporar

8

3

Taxe de autorizare a circulației pentru probe a autovehiculelor și remorcilor

357

CAPITOLUL IV1 :Taxa pentru furnizare date

x

1.

Inregistrarea cererilor persoanelor fizice si juridice privind furnizarea unor date din Registrul national de evidenta a persoanelor, precum si din Registrul national al permiselor de conducere si certificatelor de inmatriculare si din registrele judetene si al municipiului Bucuresti de evidenta a permiselor de conducere si certificatelor de inmatriculare

4

CAPITOLUL V:Taxa pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobandite in baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

x

Taxa pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobandite in baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia celor pentru terenurile agricole si forestiere

13

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Dorel Cosmin MARINESCU

Anexa nr.10 la Hotărârea nr.282/2012 Taxele pentru utilizarea locurilor publice in pietele si targurile din municipiul Craiova se stabilesc astfel:

Nr. Crt.

SPECIFICATIE

Nivel taxă

Lei/mp/zi

Nivel taxă pe

zi

1

Taxa pentru folosirea locurilor publice de vanzare pe mesele de pe platourile amenajate ale pietelor si mesele pliante pentru producatori agricoli Piete si targuri

9

2.

Taxa pentru folosirea locurilor publice de vanzare pe mesele de pe platourile amenajate ale piețelor -sector agenti economici , pe baza de acord cu plata lunara

Piete si targuri

9

3.

Taxa utilizare mese vitrine frigorifice (inclusiv utilizarea cantarului electronic si consumul de energie electrica) in sectoarele de produse lactate pe baza de acord cu plata lunara Piete si targuri

22

4.

Taxa utilizare mese/mese tip galantar in sectoarele lactate pe baza de acord cu plata lunara Piete si targuri

16

5.

Taxa utilizare loc galantar format din masa tip galantar si lada frigorifica Piete si targuri

25

6.

Taxa pentru vanzare din boxe situate in halele-domeniu public, pe baza de acord cu plata lunara : Piete si targuri

3,5

7.

Taxa pentru vanzare din boxe in care se comercializeaza oua , lumanari si prestari servicii pe baza de acord cu plata lunara : Piete si targuri

2,8

8.

Taxa pentru vanzare din boxe sector olari pentru comercializare si depozitare pe baza de acord cu plata lunara

1,8

9.

Taxa comercializare produse preambalate pe tonete , mese in trepte si tarabe pentru comercializare ziare , carti, casete,audio,video,CD-uri,bunuri de larg consum si flori naturale si artificiale,in afara locurilor amenajate, pe baza de acord cu plata lunara

4,3

10.

Taxa pentru expunere la vanzare in fata spatiilor comerciale, pe baza de acord cu plata lunara anticipata : Piete si targuri Expunerea se va face pe o suprafata de minim 60% din lungimea fatadei spatiului comercial si pe o latime de 1m.

3,6

11.

Taxa ocupare domeniu public pentru vanzarea de pepeni, varza, produse sezoniere din containere, pe baza de acord cu plata lunara : Piete si targuri Acordul se va incheia pe o perioada de minim 7 zile

8

24 lei/loc/zi

12.

Taxa vanzare pomi de Craciun in locuri publice, cu plata lunara : Piete si targuri

12

120lei/loc/zi

13.

Taxa vanzare produse in locuri publice neamenajate si talcioc-Targ

1

14.

Tarif pentru ocuparea terenului cu tonomate cafea, lapte, aparate inghetata, ATM -uri sau alte agregate asimilate pe baza de acord cu plata lunara(un loc de vanzare minim 1mp.) Piete si targuri

9

15.

Taxa de comercializare ocazional in afara platourilor special amenajate din piete si targuri - minim 1 mp

12

16.

Taxa pentru folosirea cantarelor apartinand SC Piete si Targuri Craiova SRL Craiova

20

5 lei/cantar

17.

Taxa pentru vinzare animale si pasari in sectoare amenajate in targuri

12

6 lei/loc

18.

Taxa acces autoturisme-parcare Piata Centrala- poarta str. V. Alecsandri

a) pt autoturisme mai mici de 3,5 to

1

1 leu/30min

19.

Taxa acces auto pentru aprovizionare agenti economici care isi desfasoara activitatea in Piata Centrala, pentru spatiile si terenurile proprietate privata a acestora pe baza de abonament cu plata anticipata , in cadrul programului de functionare

300 lei/luna

20.

Taxa pentru depasirea duratei de acces de 30 minute a vehiculelor care intra pentru aprovizionarea agentilor economici ce isi desfasoara activitatea in P Centrala, in cadrul programului : -pana la o ora (intre 30-60 minute) -pentru fiecare ora dupa expirarea celor 60 minute Programul de intrare pentru aprovizionare in Piata Centrala este : Zilnic ,intre orele : 04.00-09.00 13.00-15.00 17.00-21.00

Sambata si duminica,intre orele: 04.00-09.00 13.00-15.00

Exceptie de la programul dat fac autovehiculele care transporta produse

3,5 lei/30-60 minute

21 lei/ora

perisabile alimentare(carne, lactate, oua,produse de patiserie, etc.) exclus fructe si legume

21.

Taxa intrare in Targ a vehiculelor pentru

aprovizionare in cadrul programului de

functionare:

a) pentru distribuitori si carausi

Autoturisme ( 5 mp )

3

15 lei/zi

Autoutilitare(6 mp)

3

18lei/zi

Autovehicule peste 3 tone(10 mp)

3

30lei/zi

Tiruri- 30 m.p

3

90lei/zi

22.

Taxa intrare pentru vanzare produse din

autovehicule in piete si targuri :

a)- pentru sectorul legume-fructe-en gross

Autoturisme(5 mp)

3

15 lei/zi

Autoutilitare(6 mp)

3

18 lei/zi

Autovehicule peste 3 tone(10 mp)

3

30 lei/zi

Tiruri- 30 m.p

3

90 lei/zi

b)-pentru cereale

Autoturisme(5 mp)

4

20 lei/zi

Autoutilitare(6 mp)

4

24 lei/zi

Autovehicule peste 3 tone(10 mp)

4

40 lei/zi

Tiruri- 30 m.p

4

120lei/zi

c)- pentru produse de alta natura

(butoaie, mobilier,materiale de

constructii,scutere,etc) :

Autoturisme(5 mp)

5

25 lei/zi

Autoutilitare(6 mp)

5

30 lei/zi

Autovehicule peste 3 tone(10 mp)

5

50 lei/zi

Tiruri- 30 m.p

5

150 lei/zi

23.

Taxa pentru vinzarea mijloacelor de

transport pe platforma amenajata in targ

Autovehicule pana in 3,5 tone 5mp

15 lei/zi

Autovehicule peste 3,5 tone 6mp

18 lei/zi

Autovehicule peste 7,5 tone 10mp

30 lei/zi

24.

Taxa pentru folosinta locurilor publice cu terase -activitate sezoniera ,pe baza de acord cu plata lunara : Piete si targuri

0,5

25.

Taxa anuala publicitate Pe cladiri Pe panouri

1

1

26.

Taxa pentru eliberare copii documente solicitate in conformitate cu legistatia in vigoare

1/pagina

27.

Taxa pentru folosinta terenurilor ocupate cu contructiile provizorii avand destinatia de copertine

3,5

28.

Taxa utilizare grupuri sanitare din piete si targuri

0,5 lei/utilizare

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Dorel Cosmin MARINESCU

Anexa nr.11 la Hotărârea nr.282/2012

Taxele minime lunare pentru scoaterea la licitatie/folosinta terenurilor aferente constructiilor provizorii si a spatiilor comerciale , situate in pietele agroalimentare si targ , aflate in administrarea SC Piete si Targuri Craiova SRL , se stabilesc astfel:

Nr.crt

SPECIFICATIE

Taxe minime pentru anul 2013 Lei/mp/luna

1

Pentru spatiile din zidarie si alte constructii provizorii :

Piete si târguri

43

2

Pentru boxe situate hala de carne din Piata Centrala

60

3

Pentru ocuparea terenurilor apartinand domeniului public si privat ocupat de constructii provizorii apartinand agentilor economici

13

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Dorel Cosmin MARINESCU