Hotărârea nr. 281/2012

Hotararea Consiliului Local nr. 281 privind asocierea Municipiului Craiova, prin Consiliului Local al MunicipiuluiCraiova, cu S.C.BAND CONTACT AGENCY S.R.L., în vederea susţineriievenimentelor „Târgul de Crăciun” şi „Concert extraordinar de Revelion 2013”

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 281

privind asocierea Municipiului Craiova, prin Consiliului Local al Municipiului

Craiova, cu S.C.BAND CONTACTAGENCYS.R.L., în vederea susținerii evenimentelor „Târgul de Crăciun” și „Concert extraordinar de Revelion 2013”

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 29.11.2012;

Având în vedere raportul nr.160845/2012 al Serviciului Imagine, Relații Internaționale, Purtător de cuvânt, Redacție Ziar prin care se propune asocierea Municipiului Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, cu S.C.BAND CONTACT AGENCY S.R.L., în vederea susținerii evenimentelor „Târgul de Crăciun” și „Concert extraordinar de Revelion 2013” și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.144, 146, 148, 149 și nr.150/2012;

În temeiul art.36, alin.2, lit. e coroborat cu alin.7, lit. a, art.45 alin.2 lit.f, art.61 alin.2 și art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă asocierea Municipiului Craiova, prin Consiliului Local al Municipiului Craiova, cu S.C.BAND CONTACT AGENCY S.R.L., în vederea susținerii evenimentelor „Târgul de Crăciun” și „Concert extraordinar de Revelion 2013”.

Art.2. Se aprobă contractul de asociere prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul de asociere prevăzut la art.2 din prezenta hotărâre.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Serviciul Imagine, Relații Internaționale, Purtător de cuvânt, Redacție Ziar și S.C.BAND CONTACT AGENCY S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Marian Sorin MANDA


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU


ANEXA LA HOTĂRÂREA NR.281/2012

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marian Sorin MANDA

CONTRACT DE ASOCIERE Nr. _____/ ______2012

Încheiat între:

MUNICIPIUL CRAIOVA prin Consiliul Local Municipal , cu sediul în jude ul Dolj, Municipiul Craiova, str. Al. loan Cuza nr. 7, cod fiscal 4417214, reprezentate prin Lia OlguQa Vasilescu în calitate de Primar al Municipiului Craiova Di Nicolae Pascu in calitate de Director Executiv al DirecQiei Economico-FinanciarQ

Și

BAND CONTACT AGENCY SRL, adresa: BucureQti, B-dul Ghencea, nr.38, Bl.C63, sc.A,etj.7, ap.19, certificat de înmatriculare J40/20756/2008, cod fiscal RO24866307, cont IBAN Ro40 TREZ 7065 069X XX00 7900 deschis la Trezoreria sectorului 6 BucureQti, reprezentate prin Administrator- Cetelina Muncile, în calitate de prestator, pe de alto parte.

Art. 1 Obiectul contractului

Asocierea în scopul desfecurcrii evenimentelor: „Târg de Crcciun”, ocazionat de sărbătorile de iarne oi desfecurat în perioada 1 decembrie 2012 - 8 ianuarie 2013, care va consta în organizarea unui târg tematic, Qi „Concert extraordinar de Revelion 2013”, ce va avea loc în seara de 31 decembrie 2012 oi care va consta într-un spectacol muzical suscinut de artioti renumici.

BAND CONTACT AGENCY SRL îsi asumQ responsabilitatea sprijinirii organizerii evenimentelor. În acest scop, va conduce, va supraveghea Qi va desfccura toate activitecile cuprinse în cadrul contractului a ceror executare îi revin nemijlocit.

Art. 2 Durata contractului

Prezentul contract intre în vigoare la data semnerii lui Qi este valabil pânc la data de 08.01.2013

Art. 3 Principii de colaborare

Principiile care stau la baza prezentului contract sunt transparenoa, inieiativa, implicarea, colaborarea, perseverenoa, echitatea, competenoa, responsabilitatea, non partizanatul Qi respectarea legislaeiei în vigoare.

Art. 4 Obligațiile părților

BAND CONTACT AGENCY SRL se obligă :

 • a) sQ organizeze evenimentul „Târgul de Crăciun”;

 • b) so amplaseze 82 de cosuoe din lemn, folosite pentru comercializare de produse, în spaQiul public în vederea organizării evenimentului „Târgul de Craciun”;

 • c) să ofere, după încheierea evenimentului „Târgul de Crăciun”, un număr de 32 de căsuăe din lemn, din cele 82 utilizate în scop comercial, asociatului, respectiv Municipiul Craiova;

 • d) să organizeze evenimentul „Concert extraordinar de Revelion 2013”;

 • e) să folosească în zona desfoourorii evenimentului numai autovehiculele strict necesare pentru buna desfăăurare a evenimentului;

 • f) să asigure resursele umane ăi financiare, necesare organizării ăi desfăDurării activitQQilor incluse în realizarea evenimentelor ocazionate de “Târgul de Craciun” Di concertul de revelion;

 • g) so facQ referire explicita pe toate materialele, la faptul ca evenimentul este realizat în parteneriat cu Consiliul Local Municipal Craiova.

MUNICIPIUL CRAIOVA prin Consiliul Local Municipal se obligă:

 • a) sQ permită asociatului amplasarea în spaQiul public a 82 de cDsuQe din lemn folosite pentru comercializare de produse, în vederea organizării evenimentului „Târgul de Crăciun”;

 • b) sQ pună la dispoziaia asociatului spaQiul public necesar organizării concertului de revelion;

 • c) sQ se asigure ca organizarea evenimentelor „Târgul de Crăciun” oi „Concert extraordinar de Revelion 2013” se va desfooura în cele mai bune condicii, cu respectarea legislaoiei în vigoare;

 • d) sQ obcina avizele oi autorizaoiile necesare desfoourorii evenimentului;

 • e) so puno la dispozioia organizatorului spaQiul de desfoourare al evenimentului cu titlul gratuit;

 • f) so permite în perioada premergotoare evenimentului, la nivel naoional oi pe raza municipiului Craiova, promovarea evenimentului ;

 • g) so asigure ordinea publica cf. Legii 60/1991 cu sprijinul organelor abilitate, în perioada 1 decembrie 2012 - 8 ianuarie 2013;

 • h) so comunice Serviciului de AmbulanOO Oi Inspectoratului pentru SituaQii de UrgenQQ manifestarile ce vor avea loc, în vederea acordarii sprijinului prin asigurarea de asistenQQ si personal de specialitate, în perioada 1 decembrie 2012 - 8 ianuarie 2013;

Art. 5 Monitorizare și control

BAND CONTACT AGENCY SRL se oblige so furnizeze Municipiului Craiova prin Consiliul Local Municipal toate informaoiile referitoare la derularea prezentului contract, acesta având dreptul so solicite oricând informaoii cu privire la proiect, Band Contact Agency SRL fiind obligate so respunde în scris oricorei soliciteri în termen de 5 zile lucrotoare.

În termen de 30 de zile de la finalizarea manifestorilor, se vor comunica municipiului Craiova cheltuielile efectuate cu privire la obiectul contractului.

Art. 6 Răspunderea părților

Pentru pagubele produse uneia dintre parai prin nerespectarea totalQ sau paraialo, sau pentru executarea defectuoasa a vreuneia dintre clauzele contractuale, partea vinovata se obliga sa plătească despăgubiri echivalente cu costurile prejudiciului.

Art. 7 Forța majoră

Aoa cum este definita de lege apară de rospundere Partea care o invoco.

Art. 8 Încetarea contractului

Prezentul contract înceteazo de plin drept, fără a mai fi necesaro intervenoia unei instanăe judecătoreăti, în cazul în care una dintre părăi:

 • a. nu respectă clauzele contractuale sau le îndeplineăte în mod necorespunzotor;

 • b. se afla în imposibilitatea de a realiza obiectul înăelegerii,

 • c. prin acordul comun al păroilor.

Art. 9 Dispoziții finale

Dispozioiile prezentului contract se pot modifica prin acte adiăionale oi se pot completa cu deciziile comune ale păroilor semnatare.

Comunicările scrise se vor face la adresele sediilor păroilor contractante.

Prezentul contract s-a încheiat într-un numor de 2 (douO) exemplare, câte unul pentru fiecare parte, astozi.........................., data semnorii lui.

Municipiul Craiova prin Consiliul Local Municipal Craiova Primar,

Lia Olguța Vasilescu


BAND CONTACT AGENCY SRL

Administrator,

Cătălina Mănăilă


Director Executiv Direcția Economico- Financiară,

Nicolae Pascu

Serviciul Imagine, Relații Internaționale, Purtător de Cuvânt, Redacție Ziar

Ionuț Pîrvulescu

Avizat pentru legalitate, Floricica Boangiu