Hotărârea nr. 280/2012

Hotararea Consiliului Local nr. 280 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiovanr.82/2012 referitoare la numirea membrilor în consiliile de administraţie aleSpitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, Spitalului Clinic de BoliInfecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” şi Spitalului Clinic deNeuropsihiatrie Craiova

HOTĂRÂREA NR.280

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.82/2012 referitoare la numirea membrilor în consiliile de administrație ale Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, Spitalului Clinic de Boli

Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” și Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în ședința ordinară din data de 29.11.2012;

Având în vedere raportul nr.156024/2012 întocmit de Serviciul Resurse Umane prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.82/2012 referitoare la numirea membrilor în consiliile de administrație ale Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” și Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.144, 146, 148, 149 și nr.150/2012;

În conformitate cu prevederile art.186 alin.7 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, modificată și completată;

În temeiul art.36 alin.2 lit.d coroborat cu alin.6 lit.a pct.3, art.45 alin.1, art.61 alin.2 d și art.115 alin.1, lit.b in Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea componenței Consiliului de Administrație al Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.82/2012, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Serviciul Resurse Umane și Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU


Marian Sorin MANDA

Anexa la H.C.L nr.280/2012

MEMBRII

CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI CLINIC MUNICIPAL „FILANTROPIA” CRAIOVA

MEMBRII TITULARI

 • 1. ȘTEFAN ADRIAN, reprezentant al Direcției de Sănătate Publică Dolj;

 • 2. ILIE ANCA-GEORGIANA, reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Craiova;

 • 3. PITICU MIRELA-ROXANA, reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Craiova;

 • 4. COVACI ANAMARIA-MIHAELA, reprezentant al Primarului Municipiului Craiova;

 • 5.  Prof. Univ. Dr. NOVAC LILIANA, reprezentant al Universității de Medicină și Farmacie.

MEMBRII TITULARI CU STATUT DE INVITAT

 • 1.  Prof . Univ. Dr. ENACHESCU VIORELA, reprezentant al Colegiului Medicilor Dolj

 • 2.  Asist. NICA CONSTANTA, reprezentant al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania

MEMBRII SUPLEANTI

 • 1.  PARALESCU LIVIA, reprezentant al Direcției de Sănătate Publică Dolj;

 • 2. RAPANOIU CARMEN-LUIZA , reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Craiova;

 • 3.  FILOTIE MARIANA, reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Craiova;

 • 4. CIUCĂ DELIA-CLAUDIA, reprezentant al Primarului Municipiului Craiova;

 • 5. Conf. Univ. Dr. PATRASCU ANCA, reprezentant al Universității de Medicină și Farmacie.

MEMBRII SUPLEANTI CU STATUT DE INVITAT

 • 1.  Dr. MITRULESCU CECILIA, reprezentant al Colegiului Medicilor Dolj

 • 2.  Asist. DUMITRU DANIELA, reprezentant al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, MARIAN SORIN MANDA