Hotărârea nr. 279/2012

Hotararea Consiliului Local nr. 279 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova în Consiliul Etic al Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 279

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova în Consiliul Etic al Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 29.11.2012;

Având în vedere raportul nr. 156018/2012 întocmit de Serviciul Resurse Umane prin care se propune desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova în Consiliul Etic al Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.144, 146, 148, 149 și nr.150/2012;

În conformitate cu prevederile Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, modificată și completată prin Ordonanța de Urgență nr.48/2010 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul sănătății în vederea descentralizării și Ordinului Ministerului Sănătății Publice nr.1209/2006 pentru aprobarea componenței și a atribuțiilor consiliului etic ce funcționează în cadrul spitalelor publice;

În temeiul art.36, alin.2 lit.d coroborat cu alin. 6 lit.a, pct.3, art.45, alin.1, art.61 alin.2 și art.115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se desemnează dl. Marian Sorin Manda - reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Craiova, în Consiliul Etic al Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Serviciul Resurse Umane și Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU


Marian Sorin MANDA