Hotărârea nr. 276/2012

Hotararea Consiliului Local nr. 276 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiovanr.166/2012 referitoare la acordarea de la bugetul local al municipiului Craiova, asumei de 33.000 lei pentru premierea elevilor craioveni cu rezultate excepţionale ladiferite materii la fazele naţionale şi internaţionale ale concursurilor şcolare, dinanul 2011-2012

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 276

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.166/2012 referitoare la acordarea de la bugetul local al municipiului Craiova, a sumei de 33.000 lei pentru premierea elevilor craioveni cu rezultate excepționale la diferite materii la fazele naționale și internaționale ale concursurilor școlare, din anul 2011-2012

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 29.11.2012;

Având în vedere raportul nr.155307/2012 întocmit de Serviciul Imagine, Relații Internaționale, Purtător de Cuvânt, Redacție Ziar prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.166/2012 referitoare la acordarea de la bugetul local al municipiului Craiova, a sumei de 33.000 lei pentru premierea elevilor craioveni cu rezultate excepționale la diferite materii la fazele naționale și internaționale ale concursurilor școlare, din anul 2011-2012 și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.144, 146, 148, 149 și nr.150/2012;

În temeiul art.36, alin.2, lit.b coroborat cu alin.4 lit.a, art.45 alin.2 lit.a, art.61 alin.2 și art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.166/2012, în sensul majorării sumei alocate din bugetul local pentru premierea elevilor craioveni cu rezultate excepționale la diferite materii la fazele naționale și internaționale ale concursurilor școlare, din anul 2011-2012, de la 33000 lei, la 34000 lei, precum și radierea din anexa la hotărâre, de la poziția nr.23, a elevului Buzatu Mihai Claudiu.

Art.2.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară și Serviciul Imagine, Relații Internaționale, Purtător de Cuvânt, Redacție Ziar vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU


Marian Sorin MANDA