Hotărârea nr. 275/2012

Hotararea Consiliului Local nr. 275 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiovanr.22/2011 referitoare la reorganizarea Serviciului Public de Salubritate Craiova,în societate comercială cu răspundere limitată, sub denumirea S.C.“SALUBRITATE CRAIOVA” S.R.L.

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 275

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.22/2011 referitoare la reorganizarea Serviciului Public de Salubritate Craiova, în societate comercială cu răspundere limitată, sub denumirea S.C.

“SALUBRITATE CRAIOVA” S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 29.11.2012;

Având în vedere raportul nr.155984/2012 întocmit de Directia Servicii Publice, prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.22/2012 referitoare la reorganizarea Serviciului Public de Salubritate Craiova, în societate comercială cu răspundere limitată, sub denumirea S.C. “SALUBRITATE CRAIOVA” S.R.L. și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.144, 146, 148, 149 și nr.150/2012;

În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.17, art. 36 alin.2 lit.d, coroborate cu alin.5 lit.a și alin.6 lit.a, pct. 14, art. 45 alin.3, art.61, alin.2 și art.115, alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.Se aprobă modificarea art.6 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.22/2011 și art.18 din Actul constitutiv al S.C. SALUBRITATE CRAIOVA” S.R.L. care vor avea următorul conținut:

„Conducerea societății va fi asigurată de un administrator numit de consiliul Local al Municipiului Craiova”.

Art.2.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Directia Servicii Publice și S.C. SALUBRITATE CRAIOVA” S.R.L. vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,            CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

Marian Sorin MANDA                  Nicoleta MIULESCU