Hotărârea nr. 271/2012

Hotararea Consiliului Local nr. 271 privind prelungirea duratei de atribuire în folosinţă gratuită, către DirecţiaNaţională Anticorupţie-Serviciul Teritorial Craiova, a imobilului situat înmunicipiul Craiova, str.Mihai Viteazul, nr.20

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 271

privind prelungirea duratei de atribuire în folosință gratuită, către Direcția Națională Anticorupție-Serviciul Teritorial Craiova, a imobilului situat în municipiul Craiova, str.Mihai Viteazul, nr.20

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 29.11.2012;

Având în vedere raportul nr. 145027/2012 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune prelungirea duratei de atribuire în folosință gratuită, către Direcția Națională Anticorupție -Serviciul Teritorial Craiova, a imobilului situat în str. Mihai Viteazul, nr.20 și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.144, 146, 148, 149 și nr.150/2012;

În conformitate cu prevederile art.886 și art.874 Cod Civil;

În temeiul art.36, alin.2, lit. c, art.124, art.45, alin. 3, art.61 alin.2 și art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă prelungirea duratei de atribuire în folosință gratuită, către Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Craiova, a imobilului situat în municipiul Craiova, str.Mihai Viteazul, nr.20,pe o perioadă de 5 ani.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.568/2007.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ, Direcția Patrimoniu și Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU


Marian Sorin MANDA