Hotărârea nr. 270/2012

Hotararea Consiliului Local nr. 270 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere având ca obiect terenuridin municipiul Craiova pe care sunt amplasate construcţii provizorii, cu destinaţiade spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 270

privind prelungirea duratei contractelor de închiriere având ca obiect terenuri din municipiul Craiova pe care sunt amplasate construcții provizorii, cu destinația de spații comerciale, producție și prestări servicii

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 29.11.2012;

Având în vedere raportul nr.155199/2012 întocmit de Direcția Patrimoniu, prin care se propune prelungirea duratei contractelor de închiriere având ca obiect terenuri aparținând domeniului public sau privat al municipiului Craiova pe care sunt amplasate construcții provizorii, cu destinația de spații comerciale, producție și prestări servicii și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.144, 146, 148, 149 și nr.150/2012;

În conformitate cu prevederile art.136 alin.1 și art.141 din Ordonanța Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, aprobată prin Legea nr.174/2004, modificată și completată, Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată, Legii nr.50/1991, republicată, privind autorizarea lucrărilor de construcții, modificată și completată, Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr.839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii și Legii Poliției Locale nr.155/2010;

În temeiul art. 36 alin.2 lit. c coroborat cu alin.5 lit. a și b, art. 45 alin.3, art. 123 și art.61 alin.2 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect terenuri aparținând domeniului public sau privat al municipiului Craiova, pe care sunt amplasate construcții provizorii, cu destinația de spații comerciale, producție și prestări servicii, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, până la data de 31.03.2013.

Art.2. Prețul închirierii terenurilor identificate la art.1, se stabilește conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.448/2011, privind impozitele și taxele locale, pe anul 2012.

Art.3. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze actele adiționale la contractele de închiriere identificate la art. 1.

Art.4. Se aprobă desființarea construcțiilor provizorii identificate în art.1 din prezenta hotărâre în termen de 30 de zile calendaristice, începând cu data de 31.03.2013, pe cheltuiala utilizatorilor/proprietarilor acestor construcții.

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu, Direcția Impozite și Taxe, Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Poliția Locală Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,            CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

Marian Sorin MANDA                  Nicoleta MIULESCU

Anexa la Hotărârea nr.270/2012

Contracte de închiriere pentru suprafețe de teren proprietatea Municipiului Craiova, pe care sunt amplasate construcții provizorii chioșcuri propuse pentru prelungire până la 31.03.2013

Nr.

crt

Titular contract -Adresa teren

Nr.contra ct de

1 • •

închiriere

Observații

1.

S.C.SURDU CO S.N.C

bd.Oltenia stația RAT 30

253/2007

Aprobat pentru încheiere contract prin H.C.L 417/2006

2.

CAZACU ANCA GABI PFA

Cv.Nouă zona PTT

252/2007

Aprobat pentru încheiere contract prin H.C.L 496/2006

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marian Sorin MANDA