Hotărârea nr. 269/2012

Hotararea Consiliului Local nr. 269 privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr.277/2004, având caobiect terenul aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, pe care esteamplasat construcţia provizorie, cu destinaţia de garaj

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 269

privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr.277/2004, având ca obiect terenul aparținând domeniului public al municipiului Craiova, pe care este amplasat construcția provizorie, cu destinația de garaj

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 29.11.2012;

Având în vedere raportul nr.155305/2012 întocmit de Direcția Patrimoniu prin care se propune prelungirea duratei contractului de închiriere nr.277/2004, având ca obiect terenul aparținând domeniului public al municipiului Craiova, situate în bvd. Craiovița Nouă, zona ANL, pe care este amplasată construcția provizorie, cu destinația de garaj și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.144, 146, 148, 149 și nr.150/2012;

În conformitate cu prevederile art.136 alin.1 și art.141 din Ordonanța Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, modificată și completată și Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.50/1991, republicată, privind autorizarea lucrărilor de construcții, modificată și completată, Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr.839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 și Legii Poliției Locale nr.155/2010;

În temeiul art. 36 alin.2 lit. c, art. 45 alin.3, art. 123, art.61 alin.2 și art.115 alin.1 lit.b din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă prelungirea duratei contractului de închiriere nr.277/2004, având ca obiect terenul aparținând domeniului public al municipiului Craiova, situat în bvd. Craiovița Nouă, zona ANL, în suprafață de 16,50 mp, pe care este amplasat construcția provizorie, cu destinația de garaj, până la data de 31.03.2013, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Chiria pentru anul 2012 se stabilește conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.448/2011, republicată, privind impozitele și taxele locale, pe anul 2012, urmând ca pentru anul 2013 să se modifice conform hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova adoptată.

Art.3. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adițional de modificare a contractului de închiriere identificat la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă desființarea construcției provizorii identificate la art.1 din prezenta hotărâre, în termen de 30 de zile calendaristice de la data expirării duratei contractului de închiriere, pe cheltuiala proprietarului construcției.

Art.5. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.50/2004.

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu, Direcția Urbanism și Amenajarea Teritorilului, Direcția Impozite și Taxe și Poliția Locală Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ,


Marian Sorin MANDA


SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU


ANEXA LA HOTĂRÂREA NR.269/2012

Contract de închiriere pentru suprafața de teren proprietatea Municipiului Craiova pe care este amplasat garajul

Nr.

Crt.

Titular contract și numărul solicitarii de prelungire

Nr.contract închiriere

-nr.act adițional

Zonă

Amplasament

Suprafață teren m.p.

H.C.L încheiere contract prelungire contract

0

1

2

3

4

5

1

Oană Gabriel

Liviu

118863/2012

-277/2004

-1/2009

Bld.Craiovița Nouă,

Zona ANL

16,50

50/2004

463/2009

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marian Sorin MANDA