Hotărârea nr. 268/2012

Hotararea Consiliului Local nr. 268 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect spaţii şiterenuri ocupate de construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale,producţie şi prestări servicii, situate în pieţele din municipiul Craiova

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 268

privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect spații și terenuri ocupate de construcții provizorii, cu destinația de spații comerciale, producție și prestări servicii, situate în piețele din municipiul Craiova

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 29.11.2012;

Având în vedere raportul nr.154919/2012 întocmit de Direcția Patrimoniu prin care se propune prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect spații și terenuri ocupate de construcții provizorii, cu destinația de spații comerciale, producție și prestări servicii, situate în piețele din municipiul Craiova și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.144, 146, 148, 149 și nr.150/2012;

În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, modificată și completată și Titlul IX, Capitolul V, art.1809-1810 Cod Civil;

În temeiul art.36, alin.2, lit. c coroborat cu alin.5, lit. a, art.123, alin.1, art.45, alin.3, art.61 alin.2 și art.115, alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă prelungirea, până la data de 31.12.2012, a duratei contractelor de închiriere, având ca obiect spații și terenuri ocupate de construcții provizorii, cu destinația de spații comerciale, producție și prestări servicii, situate în piețele și Tărgul de săptămână 1 Mai din municipiul Craiova, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prețul chiriei va fi stabilit în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.449/2011 referitoare la aprobarea taxelor pentru utilizarea locurilor publice din piețele și târgurile din municipiul Craiova, pentru anul 2012.

Art.3. Se împuternicește administratorul S.C.” Piețe și Târguri Craiova” S.R.L., să semneze actele adiționale de modificare a contractelor de închiriere prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:" Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și S.C.” Piețe și Târguri Craiova” S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

Marian Sorin MANDA


Nicoleta MIULESCU


Anexa la Hotărârea nr.268/2012

PIATA CENTRALA

Nr crt

Denumire"agent" economic"

Nr"contract" /Act"aditional"

Data"" incheierii""

Data"expirarii"

Suprafata"/mp"

Pozitie" cadastrala""

SC BANIFLOR COM SRL

14246

13.12.2010

01/08/12

26,58

Poz. 17,hala

de carne

SC BIFORA SRL

3307

07/11/06

03/11/2012

19,07

Poz. 114

SC CRAILACTA SRL

13789

03/12/10

01/08/12

24,90

Poz.16

SC FITOFARM SRL

2600

11/05/09

13/04/12

12.53

Poz 36,C19

TARG!DE!SAPTAMANA!!1!MAI

Nr crt

Denumire"agent" economic"

Nr"contract" /Act"aditional"

Data

incheierii""

Data

"expirarii""

Suprafata"/mp"

Pozitie" cadastrala""

1)

SC ELVI GOM SRL

7467

23/04/2012

01/08/12

50,11

Poz 4,R5

2)

PFA OPREA RODICA

6484

29/06/2011

01/08/12

11,90

Poz 27,R4

3)

II PIRVULOIU GIGEL

7549

25/04/2012

01/08/12

9,40

Poz 23,R4

4)

SC ROTFEL COM SRL

7328

19.04.2012

01/08/12

31,49

Poz 6L,R5

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marian Sorin MANDA