Hotărârea nr. 267/2012

Hotararea Consiliului Local nr. 267 privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.37432/2006 încheiatîntre Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Cabinet medical individual dr. Balteş Liviu Iulian

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 267

privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.37432/2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și Cabinet medical individual dr.

Balteș Liviu Iulian

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 29.11.2012;

Având în vedere raportul nr.154074/2012 întocmit de Direcția Patrimoniu prin care se propune prelungirea duratei contractului de concesiune nr.37432/2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și Cabinet medical individual dr. Balteș Liviu Iulian și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.144, 146, 148, 149 și nr.150/2012;

În conformitate cu prevederile art. 385 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, modificată și completată și Hotărârii Guvernului nr.884/2004 privind concesionarea unor spații cu destinația de cabinete medicale;

Potrivit Hotărârii Consiliul Local al Municipiului Craiova nr.238/2004 referitoare la trecerea din domeniul public de interes local în domeniul privat al municipiului Craiova a unor spații;

În temeiul art.36, alin.2, lit. c, coroborat cu alin.5, lit. b, art.45, alin.3, art.123, alin.1, art.61, alin.2 și art.115, alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă prelungirea duratei contractului de concesiune nr.37432/2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și Cabinet medical individual dr. Balteș Liviu Iulian, având ca obiect spațiul cu destinația de cabinet medical, situat în municipiul Craiova, bvd. Oltenia, nr.41, până la data de 31.12.2013.

Art.2. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adițional de modificare a contractului de concesiune identificat la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și Cabinet medical individual dr. Balteș Liviu Iulian vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU


Marian Sorin MANDA