Hotărârea nr. 264/2012

Hotararea Consiliului Local nr. 264 privind atribuirea, către Drăniceanu (Radu) Elena, a spaţiului disponibil, cudestinaţia de locuinţă, proprietate privată a municipiului Craiova şi aflat înadministrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi FonduluiLocativ Craiova, situată în municipiul Craiova, str. Unirii, nr.93 (113)

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 264

privind atribuirea, către Drăniceanu (Radu) Elena, a spațiului disponibil, cu destinația de locuință, proprietate privată a municipiului Craiova și aflat în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, situată în municipiul Craiova, str. Unirii, nr.93 (113)

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în ședința ordinară din data de 29.11.2012;

Având în vedere raportul nr.155204/2012 întocmit de Direcția Patrimoniu prin care se propune atribuirea, către Drăniceanu (Radu) Elena, a spațiului disponibil, cu destinația de locuință, proprietate privată a municipiului Craiova și aflat în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, situată în municipiul Craiova, str. Unirii, nr.93 și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.144, 146, 148, 149 și nr.150/2012;

În conformitate cu prevederile Legii locuinței nr.114/1996, republicată, modificată și completată, Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe, modificată și completată și Hotărârii Guvernului nr.310/2007 pentru actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/m2) practicat pentru spatiile cu destinatia de locuinte apartinand domeniului public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale ale acestuia, precum si pentru locuintele de serviciu, locuintele de interventie si caminele pentru salariati ale societatilor comerciale, companiilor nationale, societatilor nationale si regiilor autonome;

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.58/2012 referitoare la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Sociale;

În temeiul art.36 alin.2 lit.d coroborat cu alin.6 lit. a pct.17, art.45 alin.3, art.61 alin.2 și art.115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă atribuirea, către Drăniceanu (Radu) Elena, a spațiului cu destinația de locuință, proprietate privată a municipiului Craiova și aflat în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, situat în str. Unirii, nr.93, identificat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Local nr.303/2010 referitoare la repartizarea, unor locuințe aflate în administrarea Consiliului Local al Muncipiului Craiova, respectiv a Regiei Autonome de Administrarea a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, în sensul anulării poziției nr.2, cu privire la numitul Bîrnoiu Costică.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și Drăniceanu (Radu) Elena vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ,


Marian Sorin MANDA


SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU


Anexa la Hotărârea nr.264/2012

Atribuire spatiu disponibil cu destinatia de locuinta ce apartine domeniului privat al

Municipiului Craiova, situat in Craiova, Strada Unirii nr.93 (113)

N

R.

C RT.

DENUMIREA ÎNCĂPERII

SUPRAFAȚA

(mp)

1

Dormitor

15,04

2

Bucătărie

7,04

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marian Sorin MANDA