Hotărârea nr. 262/2012

Hotararea Consiliului Local nr. 262 Privind aprobarea constituirii fondului de locuinţe destinat închirieriipersoanelor şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate dinlocuinţe retrocedate în natură foştilor proprietari şi a listei de repartizare a acestora

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 262

Privind aprobarea constituirii fondului de locuințe destinat închirierii persoanelor și/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuințe retrocedate în natură foștilor proprietari și a listei de repartizare a acestora

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din 29.11.2012;

Având în vedere raportul nr.155203/2012 al Direcției Patrimoniu prin care se propune constituirea fondului de locuințe destinat închirierii persoanelor și/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuințe retrocedate în natură foștilor proprietari și a listei de repartizare a acestora și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.144, 146, 148, 149 și nr.150/2012;

Potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.68/2006 privind măsuri pentru dezvoltarea activității în domeniul construcțiilor de locuințe prin programe la nivel național, Ordonanței de Urgență a Guvernului nr 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, aprobată prin Legea nr. 84/2008, Legii locuinței nr.114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr.1257/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr.114/2006, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței de Urgență a Guvernului nr57/2008 pentru modificarea Legii locuinței nr.114/1996 și pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari; Hotărârii Consiliului Local nr.196/2012 referitoare la stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe destinate închirierii persoanelor și/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuințe retrocedate în natură foștilor proprietari, pe anul 2012.

În conformitate cu prevederile art.36, alin 2 lit.d coroborat cu alin 6, lit.a pct.17, art.45, alin. 3, art. 61 alin.2 și art. 115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.Se aprobă constituirea fondului de locuințe destinat închirierii persoanelor și/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuințe retrocedate în natură foștilor proprietari, respectiv 17 unități locative, identificate conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Se aprobă lista de repartizare a locuințelor pentru persoanele și /sau familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuințe retrocedate în natură

foștilor proprietari în anul 2012, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3.Lista de repartizare va fi dată publicității prin afișare la sediul Primăriei Municipiului Craiova

Art.4. Împotriva listei de repartizare se poate face contestație la instanța de contencios administrativ competentă, potrivit legii.

Art.5. Se împuternicește Primarul municipiului Craiova să încheie și să semneze contractele de închiriere cu persoanele prevăzute în anexa nr.2 (pozițiile 116) din prezenta hotarâre.

Art.6.Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fond Locativ vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ,


Marian Sorin MANDA

SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU

Constituirea fondului de locuințe destinat închirierii persoanelor și/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuințe retrocedate în natură foștilor proprietari

Nr. crt.

Adresa unității locative

Număr camere

1

Bdul Decebal, nr.43, bl.53, ap.4

2 camere

2

Bdul Decebal, nr.43, bl.53, ap.5

2 camere

3

Bdul Decebal, nr.43, bl.53, ap.6

2 camere

4

Bdul Decebal, nr.43, bl.53, ap.7

2 camere

5

Bdul Decebal, nr.43, bl.53, ap.8

2 camere

6

Bdul Decebal, nr.43, bl.53, ap.9

2 camere

7

Bdul Decebal, nr.43, bl.53, ap.10

2 camere

8

Bdul Decebal, nr.43, bl.53, ap.11

2 camere

9

Bdul Decebal, nr.43, bl.53, ap.12

2 camere

10

Bdul Decebal, nr.43, bl.53, ap.13

2 camere

11

Bdul Decebal, nr.43, bl.53, ap.14

2 camere

12

Bdul Decebal, nr.43, bl.53, ap.15

2 camere

13

Bdul Decebal, nr.43, bl.53, ap.16

2 camere

14

Bdul Decebal, nr.43, bl.53, ap.17

2 camere

15

Bdul Decebal, nr.43, bl.53, ap.18

2 camere

16

Bdul Decebal, nr.43, bl.53, ap.19

2 camere

17

Calea București, bl.E3, sc.2, ap.5

2 camere

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marian Sorin MANDA

LISTA DE REPARTIZARE A LOCUINȚELOR PENTRU PERSOANELE ȘI/SAU

FAMILIILE EVACUATE SAU CARE URMEAZĂ A FI EVACUATE DIN LOCUINȚE

RETROCEDATE FOȘTILOR PROPRIETARI

in anul _2012_

Nr.crt

Nume si prenume

Adresa imobil

Nr. cam

Nr.pers/ familie

1.

MIHAI AURELIA

Bd. Decebal Nr. 43, Bl. 53, Et.I, Ap. 4

2

3

2.

CIUREZU OLIMPIA

Bd. Decebal Nr. 43, Bl. 53, Et.I, Ap. 5

2

2

3.

RADU CONSTANTINA

Bd. Decebal Nr. 43, Bl. 53, Et.I, Ap. 6

2

2

4.

DRAGAN FLORESCU TITEL

Bd. Decebal Nr. 43, Bl. 53, Et.I, Ap. 7

2

3

5.

BOLOVAN MARIANA

Bd. Decebal Nr. 43, Bl. 53, Et.II, Ap. 8

2

2

6.

BANICA MARIA

Bd. Decebal Nr. 43, Bl. 53, Et.II, Ap. 9

2

2

7.

PAUNA VIORICA

Bd. Decebal Nr. 43, Bl. 53, Et.II, Ap.

2

2

8.

STANCIULESCU GHEORGHE

Bd. Decebal Nr. 43, Bl. 53, Et.II, Ap. 1

2

3

9.

VLAD NELICA MARIUS

Bd. Decebal Nr. 43, Bl. 53, Et.III, Ap.

2

3

10.

BRATCOVICI MIHAI

Bd. Decebal Nr. 43, Bl. 53, Et.III, Ap.

2

2

11.

OPRIS DOREL

Bd. Decebal Nr. 43, Bl. 53, Et.III, Ap.

2

2

12.

OLTEANU ION CONSTANTIN

Bd. Decebal Nr. 43, Bl. 53, Et.III, Ap.

2

4

13.

BARDOS MARIANA CAMELIA

Bd. Decebal Nr. 43, Bl. 53, Et.IV, Ap.

2

2

14.

BUZATU NICOLAE

Bd. Decebal Nr. 43, Bl. 53, Et.IV, Ap.

2

3

15.

MACESANU ION

Bd. Decebal Nr. 43, Bl. 53, Et.IV, Ap.

2

3

16.

LUȚĂ CRISTIAN FLORIN

Bd. Decebal Nr. 43, Bl. 53, Et.IV, Ap.

2

3

17.

ȘTEFAN TEODORA RALUCA

Calea București, bl.E3, sc.2, ap.5

2

2

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marian Sorin MANDA