Hotărârea nr. 259/2012

Hotararea Consiliului Local nr. 259 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.170/2012referitoare la aprobarea contractului de concesiune încheiat între Consiliul Local alMunicipiului Craiova şi S.C.TERMO CRAIOVA S.R.L.

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 259

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.170/2012 referitoare la aprobarea contractului de concesiune încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și S.C.TERMO CRAIOVA S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 29.11.2012.

Având în vedere raportul nr.154875/2012 întocmit de Direcția Patrimoniu prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.170/2012 referitoare la aprobarea contractului de concesiune încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și S.C.TERMO CRAIOVA S.R.L. și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.144, 146, 148, 149 și nr.150/2012;

În conformitate cu prevederile art.5 lit.b și art.59 alin.1-3 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica, modificată și Titlul VI, art.858-875 Cod Civil;

În temeiul art. 36 alin.2 lit. c, coroborat cu alin.5 lit.a și b, art. 45 alin. 3, art. 123, alin.1, art.61 alin.2 și art.115, alin.1 lit.b din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea art.2 din anexa nr.1 a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.170/2012 referitoare la contractul de concesiune încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și S.C.TERMO CRAIOVA S.R.L., și va avea următorul conținut:

Art.2. Durata concesiunii este de 10 ani.”

Art.2. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adițional de modificare a contractului de concesiune identificat la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară, Direcția Patrimoniu și S.C.TERMO CRAIOVA S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,            CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

Marian Sorin MANDA


Nicoleta MIULESC