Hotărârea nr. 258/2012

Hotararea Consiliului Local nr. 258 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiovanr.168/2012 referitoare la aprobarea contractului de administrare al dlui. DegeratuNicolae, administrator al S.C. „TERMO CRAIOVA” S.R.L.

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 258 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.168/2012 referitoare la aprobarea contractului de administrare al dlui. Degeratu Nicolae, administrator al S.C. „TERMO CRAIOVA” S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 29.11.2012;

Având în vedere raportul nr.156015/2012 întocmit de Serviciul Resurse Umane, prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.168/2012 referitoare la aprobarea contractului de administrare al dlui. Degeratu Nicolae, administrator al S.C. „TERMO CRAIOVA” S.R.L. și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.144, 146, 148, 149 și nr.150/2012;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 203/2009 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.79/2008 privind măsuri economico - financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 36 alin.2 lit.d, coroborat cu alin.6 lit.a, pct. 14, art. 37, art. 45 alin.1, art.61 alin.2 și art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.Se aprobă modificarea art.3 din contractul de administrare al dlui. Degeratu Nicolae, administrator la S.C. „TERMO CRAIOVA” S.R.L., prin completarea cu un nou alineat care va avea următorul conținut:

„În calitate de administrator are dreptul să primească o remunerație lunară în cuantumul prevăzut de Legea nr.203/2009 ce nu poate depăși nivelul indemnizației lunare acordate prin lege pentru funcția de viceprimar, ce se va plăti din bugetul S.C. „TERMO CRAIOVA” S.R.L., str. Mitropolit Firmilian, nr.14, județul Dolj, identificată în registrul comerțului cu nr. de ordine J16/1722/23.10.2012 și Codul Unic de Înregistrare nr.30818118”.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.168/2012.

Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, S.C. „TERMO CRAIOVA” S.R.L. și dl. Degeratu Nicolae vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,            CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

Marian Sorin MANDA                Nicoleta MIULESCU