Hotărârea nr. 257/2012

Hotararea Consiliului Local nr. 257 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al MunicipiuluiCraiova nr.154/2012 referitoare la reorganizarea Regiei Autonome de TermoficareCraiova în societate comercială cu răspundere limitată cu doi asociaţi, subdenumirea S.C. „TERMO CRAIOVA” S.R.L.

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 257

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.154/2012 referitoare la reorganizarea Regiei Autonome de Termoficare

Craiova în societate comercială cu răspundere limitată cu doi asociați, sub denumirea S.C. „TERMO CRAIOVA” S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 29.11.2012;

Având în vedere raportul nr.155950/2012 întocmit de Direcția Servicii Publice, prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.154/2012 referitoare la reorganizarea Regiei Autonome de Termoficare Craiova în societate comercială cu răspundere limitată cu doi asociați, sub denumirea S.C. „TERMO CRAIOVA” S.R.L. și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.144, 146, 148, 149 și nr.150/2012;

În conformitate cu prevederile art.204 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, modificată și completată;

În temeiul art. 17, art. 36 alin.2 lit.d, coroborate cu alin.5 lit.a și alin.6 lit.a, pct. 14, art. 37, art. 45 alin.1 art.61 alin.2 și art.115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.Se aprobă modificarea art.4 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.154/2012 și art.5 alin.3 din Actul Constitutiv al S.C. „TERMO CRAIOVA” S.R.L., prin completare cu codurile CAEN prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Servicii Publice și S.C. „TERMO CRAIOVA” S.R.L. vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,            CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

Marian Sorin MANDA                  Nicoleta MIULESCU

ANEXA LA HOTĂRÂREA NR.257/2012

23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice

236 Fabricarea articolelor din beton, ciment și ipsos

2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții

 • 2363 Fabricarea betonului

 • 2364 Fabricarea mortarului

2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos

383 Recuperarea materialelor

3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate

33 Repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor

 • 331 Repararea articolelor fabricate din metal, repararea mașinilor și echipamentelor

 • 3312 Repararea mașinilor

 • 3313 Repararea echipamentelor electronice și optice

 • 3314 Repararea echipamentelor electrice

 • 332 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale

3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale

38 Colectarea, tratarea și eliminarea deșeurilor; activități de recuperare a materialelor reciclabile

381 Colectarea deșeurilor

3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase

4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

43 Lucrări speciale de construcții

433 Lucrări de finisare

 • 4331 Lucrări de ipsoserie

 • 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie

 • 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților

 • 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri

4339 Alte lucrări de finisare

452 Întreținerea și repararea autovehiculelor

4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor

494 Transporturi rutiere de mărfuri și servicii de mutare

4941 Transporturi rutiere de mărfuri

52 Depozitare și activități auxiliare pentru transporturi

522 Activități anexe pentru transporturi

5224 Manipulări

58 Activități de editare

582 Activități de editare a produselor software

5829 Activități de editare a altor produse software

62 Activități de servicii în tehnologia informației

620 Activități de servicii în tehnologia informației

 • 6201 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)

 • 6202 Activități de consultanță în tehnologia informației

 • 6203 Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul

6209 Alte activități de servicii privind tehnologia informației

63 Activități de servicii informatice

631 Activități ale portalurilor web, prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe

 • 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe

 • 6312 Activități ale portalurilor web

682 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

692 Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal 6920 Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal 82 Activități de secretariat, servicii suport și alte activități de servicii prestate în principal întreprinderilor

829 Activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.

8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.

94 Activități asociative diverse

942 Activități ale sindicatelor salariaților

9420 Activități ale sindicatelor salariaților

96 Alte activități de servicii

960 Alte activități de servicii

9609 Alte activități de servicii n.c.a.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marian Sorin MANDA