Hotărârea nr. 248/2012

Hotararea Consiliului Local nr. 248 privind constituirea Comitetelor Consultative Cetăţeneşti pe 9 zone alemunicipiului Craiova şi aprobarea Regulamentului privind Organizarea şiFuncţionarea Consiliilor Consultative Cetăţeneşti

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 248

privind constituirea Comitetelor Consultative Cetățenești pe 9 zone ale

municipiului Craiova și aprobarea Regulamentului privind Organizarea și Funcționarea Consiliilor Consultative Cetățenești

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 29.11.2012;

Având în vedere raportul nr.142234/2012 întocmit de Direcția Relații cu Publicul prin care se propune constituirea Comitetelor Consultative Cetățenești pe 9 zone ale municipiului Craiova și aprobarea Regulamentului privind Organizarea și Funcționarea Consiliilor Consultative Cetățenești și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.144, 146, 148, 149 și nr.150/2012;

În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

În temeiul art.36 alin.9, art.45 alin.1, art.61 alin.2 și art.115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, modificată și republicată privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă constituirea Comitetelor Consultative Cetățenești, pe 9 zone ale Municipiului Craiova, ca intrumente de participare cetățenească pentru asigurarea transparenței în procesul decizional la nivelul administrației publice locale, prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Regulamentul privind Organizarea și Funcționarea Comitetelor Consultative Cetățenești, prevăzut în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Relații cu Publicul vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU

ANEXA NR.1 LA HOTĂRÂREA NR.248/2012

ZONA

DELIMITAREA SECTOARELOR

1.

Calea Severinului - B-dul Dacia - str. Constantin Brâncoveanu - Calea Severinului

2.

B-dul Dacia - str. Bariera Vâlcii - str. Brazda lui Novac - B-dul Nicolae Titulescu - str. Constantin Brâncoveanu - B-dul Dacia

3.

B-dul Calea București - str. Amaradiei - str. Brazda lui Novac - B-dul Dacia - str. Bariera Vâlcii- str. Cantonului - B-dul Decebal - str. Bucovina - str. Buciumului - str. Horia - B-dul Calea București

4.

B-dul Calea București - str. Horia - str. Buciumului - str. Bucovina - B-dul Decebal - str. Cantonului - str. Merișorului - str. Caracal - B-dul Decebal -B-dul Calea București

5.

B-dul Calea București - B-dul Decebal - str. Caracal - str. Anul 1848 - str. Împăratul Traian - str. Arieș - B-dul Calea București

6.

Str. Alexandru Macendonski -- str. Arieș - str. Împăratul Traian - str. Anul 1848 - str. Caracal - extremitatea sudică Parcul Romanescu -șoseaua Bechetului - B-dul. Nicolae Romanescu - Calea Unirii - str. Alexandru Macendonski

7.

B-dul Calea București -- str. Arieș - str. Alexandru Macendonski -- Calea Unirii - str. Nicolae Romanescu - str. Popoveni - B-dul Râului - B-dul Știrbei Vodă - str. Bibescu - str. Mihai Viteazu - str. Libertății - str. Brestei - str. Iancu Jianu - B-dul Nicolae Titulescu - B-dul Calea București

8.

B-dul Râului - limita de est a Lacului Craiovița Nouă - Calea Severinului -B-dul Nicolae Titulescu - str. Iancu Jianu - str. Brestei - str. Libertății - str. Mihai Viteazu - str. Bibescu - B-dul Știrbei Vodă - B-dul Râului - str. Popoveni - B-dul. Nicolae Romanescu - B-dul Știrbei Vodă - B-dul Râului

9.

Calea Severinului - limita de est a Lacului Craiovița Nouă - B-dul Râului - B-dul Știrbei Vodă - extremitatea de vest a Municipiului Craiova

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Anexa nr.2 la Hotărârea nr.248/2012

REGULAMENT

PRIVIND ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA COMITETELOR CONSULTATIVE CETĂȚENEȘTI

CAPITOLUL I

DISPOZI Ț II GENERALE

Art. 1 (1) În vederea asigurării transparenței decizionale se constituie și funcționează Comitetele Consultative Cetățenești, ca structuri de interes local fără personalitate juridică, ai căror membri participă în mod voluntar la culegerea și transmiterea de informații privind problemele comunității, asigurând astfel o mai bună relație între cetățeni și autoritățile publice locale.

  • (2) Comitetele Consultative Cetățenești au un rol consultativ în procesul de luare a deciziilor la nivelul autorităților publice locale deliberative și executive reprezentate de Consiliul Local al Municipiului Craiova și Primarul Municipiului Craiova.

Art. 2 (1) Activitatea Comitetelor Consultative Cetățenești are drept scop identificarea problemelor cu care se confruntă cetățenii Municipiului Craiova, stabilirea priorităților în rezolvarea acestora din punctul de vedere al locuitorilor, pentru promovarea de către Primarul Municipiului Craiova și Consiliul Local al Municipiului Craiova a soluțiilor optime pentru cetățenii fiecărei zone.

(2) Raporturile dintre Comitetele Consultative Cetățenești și autoritățile publice locale se stabilesc în condițiile prezentului Regulament, direct, cât și prin intermediul Grupului de Legătură Permanent și al Direcției Relații cu Publicul din cadrul Primăriei Municipiului Craiova.

CAPITOLUL II

ÎMPĂRȚIREA PE ZONE A MUNICIPIULUI CRAIOVA

Art. 3 În vederea constituirii Comitetelor Consultative Cetățenești, Municipiul Craiova a fost împărțit în 9 zone, conform tabelului următor :

ZONA

DELIMITAREA SECTOARELOR

1.

Calea Severinului - B-dul Dacia - str. Constantin Brâncoveanu - Calea Severinului

2.

B-dul Dacia - str. Bariera Vâlcii - str. Brazda lui Novac - B-dul Nicolae Titulescu - str. Constantin Brâncoveanu - B-dul Dacia

3.

B-dul Calea București - str. Amaradiei - str. Brazda lui Novac - B-dul Dacia - str. Bariera Vâlcii- str. Cantonului - B-dul Decebal - str. Bucovina - str.

Buciumului - str. Horia - B-dul Calea București

4.

B-dul Calea București - str. Horia - str. Buciumului - str. Bucovina - B-dul

Decebal - str. Cantonului - str. Merișorului - str. Caracal - B-dul Decebal -B-dul Calea București

5.

B-dul Calea București - B-dul Decebal - str. Caracal - str. Anul 1848 - str. Împăratul Traian - str. Arieș - B-dul Calea București

6.

Str. Alexandru Macendonski -- str. Arieș - str. Împăratul Traian - str. Anul 1848 - str. Caracal - extremitatea sudică Parcul Romanescu -șoseaua Bechetului - B-dul. Nicolae Romanescu - Calea Unirii - str. Alexandru Macendonski

7.

B-dul Calea București -- str. Arieș - str. Alexandru Macendonski -- Calea Unirii - str. Nicolae Romanescu - str. Popoveni - B-dul Râului - B-dul Știrbei Vodă - str. Bibescu - str. Mihai Viteazu - str. Libertății - str. Brestei - str. Iancu Jianu - B-dul Nicolae Titulescu - B-dul Calea București

8.

B-dul Râului - limita de est a Lacului Craiovița Nouă - Calea Severinului -B-dul Nicolae Titulescu - str. Iancu Jianu - str. Brestei - str. Libertății - str. Mihai Viteazu - str. Bibescu - B-dul Știrbei Vodă - B-dul Râului - str. Popoveni - B-dul. Nicolae Romanescu - B-dul Știrbei Vodă - B-dul Râului

9.

Calea Severinului - limita de est a Lacului Craiovița Nouă - B-dul Râului - B-dul Știrbei Vodă - extremitatea de vest a Municipiului Craiova

CAPITOLUL III

ORGANIZAREA COMITETELOR CONSULTATIVE CETĂȚENEȘTI

Art.4 Pentru o mai bună cunoaștere a problemelor comunității locale, pentru fiecare dintre zonele arătate la art. 3 se constituie un Comitet Consultativ Cetățenesc Zonal (CCCZ).

Art.5 (1) Poate fi membru al Comitetului Consultativ Cetățenesc orice cetățean, ce are capacitate de exercițiu deplină (a împlinit vârsta de 18 ani și nu a fost pus sub interdicție prin hotărâre judecătorească), nu a săvârșit fapte penale, are domiciliul sau reședința în municipiul Craiova ori care își desfășoară activitatea în zona pentru care înțelege să participe la activitatea CCCZ.

(2) Persoanele care doresc să facă parte din Comitetele Consultative Cetățenești constituite pe zone ale Municipiului Craiova, vor completa o cerere tip pusă la dispoziție de Direcția Relații cu Publicul, cerere pe care o vor depune la Centrul de Informare pentru Cetățeni, prin care își vor exprima intenția de a face parte din Comitetul Consultativ Cetățenesc al zonei în care au domiciliul sau locul de muncă, la care se vor anexa o copie după B.I./C.I. sau alte acte doveditoare prin care se atestă domiciliul sau reședința solicitantului; sau după caz, o adeverință privind locul de muncă, prin care se atestă locația acestuia.

Art.6 (1) Selecția membrilor va fi realizată de o Comisie de specialitate care va face alegerea membrilor în baza următoarelor criterii eligibile de selecție: profesie, aptitudini și competențe, reprezentativitate, motivație, vârstă, profil psihologic.

  • (2) Comisia de selecție va fi constituită din 5 membri - reprezentanți ai aparatului de specialitate al Primarul Municipiului Craiova.

  • (3) După selecția membrilor de către comisia de specialitate, vor avea loc ședințele de constituire ale fiecărui Comitet Consultativ Cetățenesc Zonal.

Art.7 Ședința de constituire este condusă de un reprezentant al administrației publice locale, care prezintă prevederile regulamentului și modul de funcționare al Comitetelor Consultative Cetățenești, reprezentant prin care se asigură buna desfășurare a lucrărilor ședinței de constituire și prin grija căruia se întocmește procesul verbal al ședinței și toate actele legate de alegerea membrilor și a Biroului CCCZ.

Art.8 Membrii Comitetelor Consultative Cetățenești sunt aleși pe durata mandatului autorităților publice locale. Ei își exercită mandatul de la data constituirii până la data la care se constituie Consiliul Local nou ales.

Un Comitet Consultativ Cetățenesc Zonal este format din 7 - 15 membri, în funcție de dimensiunile zonei și necesitățile de reprezentare.

Art.9 (1) Comitetele Consultative Cetățenești Zonale sunt conduse de un Birou alcătuit din: președinte, vicepreședinte și secretar.

(2) Alegerea Biroului de conducere al Comitetului Consultativ Cetățenesc se face în ședința de constituire pentru perioada exercitării mandatului Consiliului Local, conform art. 8 din prezentul Regulament.

Art.10 (1) Nu pot face parte din Comitetele Consultative Cetățenești reprezentanți ai autorităților publice centrale și locale: senatori și deputați, miniștri, conducători ai autorităților statului ce exercită o funcție legislativă, executivă sau judecătorească, Primarul, Președintele Consiliului Județean, Prefectul, consilieri municipali și consilierii județeni, personalul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, ai Prefectului și ai Președintelui Consiliului Județean, conducători ai serviciilor deconcentrate, ai regiilor și serviciilor publice locale.

(2) Persoanele prevăzute la alin (1) pot participa oricând la lucrările Consiliilor Consultative Cetățenești pentru a se informa și a răspunde la problemele ridicate de cetățeni.

Art.11 (1) Pentru fiecare dintre zonele arătate la art. 3, consilierii municipali, participă la ședințele Comitetelor Consultative Cetățenești, având obligația să aducă în discuția publică din cadrul ședințelor ordinare ale Consiliului Local cele mai importante probleme de interes cetățenesc din zona respectivă.

(2) La ședințele Comitetului Consultativ Cetățenesc Zonal pot participa oricare dintre consilierii municipali, conform opțiunii acestora.

Art.12 Prin intermediul Direcției Relații cu Publicul și al aparatului propriu de specialitate, Primarul asigură participarea membrilor Comitetelor Consultative Cetățenești la dezbaterea publică a bugetului CLM Craiova și a celor mai importante proiecte de interes local.

CAPITOLUL IV

FUNCȚIONAREA COMITETELOR CONSULTATIVE CETĂȚENEȘTI

Art.13 Membrii Comitetelor Consultative Cetățenești sunt voluntari, au dreptul la inițiativă proprie, nu beneficiază de retribuție și nici de alte facilități. Aceștia trebuie să manifeste o atitudine constructivă și reprezentativă pentru cartierele pe care le reprezintă. Ei vor desfășura activități voluntare pentru binele comunității și vor fi implicați în procesul de luare a deciziilor, vor fi cei care vor încuraja inițiativa locală și vor promova propunerile cetățenilor din zona respectivă la nivelul autoritățiilor publice locale reprezentate de Primar și Consiliul Local.

Art.14 Comitetele Consultative Cetățenești se reunesc lunar în spațiile puse la dispoziție prin grija Direcției Relații cu Publicul a Primăriei Municipiului Craiova.

Art.15 Comitetele Consultative Cetățenești vor fi convocate de președinte cu cel puțin cinci zile înaintea ședinței. Convocarea este însoțită de ordinea de zi a ședinței care va fi stabilită de birourile Comitetelor Consultative Cetățenești pe baza propunerilor reținute la precedenta ședință.

Art.16 Ședințele Comitetelor Consultative Cetățenești sunt conduse de președinte, în lipsa acestuia de vicepreședinte, iar în lipsa ambilor de secretar. Aceste ședințe vor fi publice. Fiecare Comitet Consultativ Cetățenesc va avea cel puțin o dată pe an, o ședință deschisă locuitorilor din zonă, pentru a face cunoscută componența consiliului și atribuțiile acestuia.

Art.17 Prezența membrilor consiliilor la ședințe este obligatorie. Absența nemotivată de la trei ședințe consecutive conduce la înlocuirea persoanei în cauză cu un alt voluntar. În cadrul Comitetelor Consultative Cetățenești, hotărârile se iau prin vot deschis, în prezența majorității membrilor în funcție. Pentru luarea unei hotărârii este necesară majoritatea simplă a voturilor membrilor prezenți.

Art.18 Procesul verbal al ședinței va fi redactat de către secretar, semnat de președinte și prezentat membrilor consiliului cu ocazia următoarei ședințe. De asemenea, va fi înaintat și Grupului Permanent de legătură în cadrul ședinței de lucru lunare.

Procesele verbale sunt accesibile oricărei persoane care le solicită. În plus, pe site-ul Primăriei Municipiului Craiova www.primariacraiova.ro va fi rezervat un spațiu pentru informări privind activitatea desfășurată de aceste Comitete Consultative Cetățenești, informații ce vor fi puse la dispoziție de Direcția Relații cu Publicul.

Art.19 În scopul monitorizării activităților desfășurate de Comitetele Consultative Cetățenești se înființează un Grup permanent de legătură dintre Comitetele Consultative Cetățenești și Primarul Municipiului Craiova, alcătuit din președinții celor 9 Comitete Consultative Cetățenești și 2 membrii reprezentativi ai aparatului de specialitate, desemnați de Primarul Municipiului Craiova.

Acest Grup permanent de legătură se va întruni în ședințe lunare, organizate la sfârșitul fiecărei luni, în care vor fi prezentate rapoarte de activitate pentru luna în curs, procesele verbale ale ședințelor desfășurate de către Comitetele Consultative Cetățenești. În cadrul acestor ședințe vor fi stabilite și agendele de lucru, pentru luna următoare (ședințe tematice, activități relevante), pentru fiecare Comitet Consultativ Cetățenesc.

Art.20 În cazul în care un Comitet Consultativ Cetățenesc nu dovedește că desfășoară activități relevante, utile, în folosul comunității locale, în baza unui raport al Grupului permanent de legătură, se va propune Primarul Municipiului Craiova dizolvarea acestuia.

Art.21 La ședințele Comitetelor Consultative Cetățenești pot participa în calitate de invitați, reprezentanți ai aparatului legislativ și executiv local.

Art.22 Primăria Municipiului Craiova, prin Direcția Relații cu Publicul asigură spațiul necesar pentru desfășurarea activitățiilor Comitetelor Consultative Cetățenești, ajutor pentru multiplicarea, difuzarea și prezentarea pe site-ul primăriei a documentelor elaborate de Comitetele Consultative Cetățenești, inclusiv în procesul de redactare și eliberare a legitimațiilor de membru.

CAPITOLUL V

PROCEDURA DE COLABORARE A COMITETELOR CONSULTATIVE CETĂȚENEȘTI CU PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

Art.23 Membrii Comitetelor Consultative Cetățenești fac propuneri, semnalează probleme și propun solutii pentru rezolvarea acestora, din oficiu sau pe baza unei tematici date, necesară luării deciziilor, fiind purtătorii de cuvânt ai cetățenilor în raporturilor cu municipalitatea.

Art.24 Comitetele Consultative Cetățenești nu pot interveni direct în deciziile Primarului Municipiului Craiova și ale Consiliului Local, ele având doar un rol consultativ.

Art.25 Propunerile, sesizările și sugestiile Comitetelor Consultative Cetățenești vor fi transmise prin intermediul președintelui consiliului de zonă, Grupului permanent de legătură, în vederea prezentării acestora, după caz, Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local, Primarului Municipiului Craiova și Compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Craiova. Aceste informații pot fi folosite la luarea deciziilor privind viața comunității.

Art.26 Activitatea membrilor comitetelor este voluntară, bazată pe interesul și disponibilitatea cetățenilor și nu implică financiar Consiliul Local.

Art.27 Rezultatele activității Comitetelor Consultative de Cartier vor fi prezentate pentru informarea cetățenilor, în mass media locală și pe site-ul Primăriei Municipiului Craiova.

C.C.C. pot colabora și cu alte organisme, organizații, asociații și fundații, în realizarea obiectivelor pe care și le propun.

Art.28 În fiecare an, fiecare Comitet Consultativ Cetățenesc va înainta propuneri, cu valoare de recomandare, referitoare la operațiunile de investiții necesare fiecărei zone.

CAPITOLUL VI

DISPOZIȚII FINALE

Art.29 (1) Regulamentul privind organizarea și funcționarea Comitetelor Consultative Cetățenești este adoptat prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Craiova, cu votul majorității membrilor prezenți.

  • (2) Regulamentul poate fi modificat prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Craiova, cu votul cerut la alineatul precedent.

Art.30 (1) Prezentul Regulament intră în vigoare în termen de 15 de zile de la data publicării sale în presa locală și/sau pe site-ul Primăriei Municipiului Craiova www.primariacraiova.ro.

(2) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a Regulamentului privind organizarea și funcționarea Comitetelor Consultative Cetățenești, prin dispoziție, Primarul Municipiului Craiova fixează o dată pentru întrunirea ședințelor de constituire a Comitetelor Consultative Cetățenești, dată ce este adusă la cunoștiința locuitorilor Municipiului Craiova prin intermediul presei locale și a site-ului Primăriei Municipiului Craiova www.primariacraiova.ro .

  • (3) Data ședințelor constitutive nu poate depăși termenul de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului Regulament.

Art.31 (1) De la data publicării în presa locală a anunțului privind data ședințelor constitutive, persoanele interesate vor depune o cerere la Direcția Relații cu Publicul din cadrul Primăriei Municipiului Craiova, prin care își exprimă intenția de a face parte din Comitetele Consultative Cetățenești.

  • (2) Cererea va cuprinde obligatoriu arătarea zonei în care persoana înțelege să activeze ca membru al acestei structuri locale.

  • (3) Cererea este însoțită de acte privind domiciliul sau reședința persoanei și un curriculum vitae în care sunt arătate activitatea, profesia, funcțiile deținute, alte aspecte relevante privind personalitatea celui care vrea să facă parte din CCC.

  • (4) În cazul în care persoana solicită să facă parte dintr-un Comitet Consultativ Cetățenesc situat în altă zonă decât cea de domiciliu sau reședință, cererea este însoțită și de o adeverință privind locul de muncă.

Art. 32 (1) Ședința constitutivă este condusă de un reprezentant al autorității executive a administrației publice locale, ce are responsabilitățile prevăzute la art. 7 din prezentul Regulament.

(2) La lucrările ședinței constitutive participă consilierii municipali, conform opțiunii acestora, precum și orice altă persoană dintre cele prevăzute la art.10 din Regulament, locuitori ai zonei Municipiului Craiova pentru care se constituie Comitetul Consultativ Cetățenesc.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marian Sorin MANDA