Hotărârea nr. 245/2012

Hotararea Consiliului Local nr. 245 privind aprobarea Protocolului de colaborare între municipiul Craiova, prinConsiliul Local al Municipiului Craiova şi Direcţia Generală de Asistenţă şiProtecţie a Copilului Dolj

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 245 privind aprobarea Protocolului de colaborare între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova și Direcția Generală de Asistență și

Protecție a Copilului Dolj

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 29.11.2012;

Având în vedere raportul nr.154326/2012 întocmit de Direcția Administrație Publică și Asistență Socială prin care se propune aprobarea Protocolului de colaborare între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova și Direcția Generală de Asistență și Protecție a Copilului Dolj, având ca obiect aplicarea metodologiei de intervenție multidisciplinară și interinstituțională privind copiii exploatați și aflați în situație de risc și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.144, 146, 148, 149 și nr.150/2012;

În conformitate cu prevederile Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, modificată și completată și Hotărârii Guvernului nr.49/2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea și intervenția în echipa multidisciplinară și în rețea în situațiile de violență asupra copilului și de violență în familie și a Metodologiei de intervenție multidisciplinară și interinstituțională privind copiii exploatați și aflați în situații de risc, de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum și copiii români migranți, victime ale altor forme de violență pe teritoriul altor state;

În temeiul art.36, alin.2 lit.e coroborat cu alin.6, lit.a, pct.2, art.45, alin.2, lit.f, art.61 alin.2 și art.115, alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Protocolul de colaborare între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova și Direcția Generală de Asistență și Protecție a Copilului Dolj, având ca obiect aplicarea metodologiei de intervenție multidisciplinară și interinstituțională privind copiii exploatați și aflați în situație de risc, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze protocolul prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Direcția Administrație Publică și Asistență Socială și Direcția Generală de Asistență și Protecție a Copilului Dolj vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Marian Sorin MANDA

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR.245/2012

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marian Sorin MANDA

PROTOCOL DE COLABORARE

Între:

Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova cu sediul în

Craiova, str. A.I.Cuza, nr. 7, județul Dolj,

Și

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj, cu sediul în

Craiova, str. N.Titulescu, nr.22, Dolj.

Art.1 Principiile colaborării:

Colaborarea dintre părți se va baza pe obiectivele si principiile prevăzute de:

 • a. Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare;

 • b. Convenția Națiunilor Unite privind Drepturile Copilului, ratificată prin Legea nr.18/1990, republicată;

 • c. Convenția Organizației Internaționale a Muncii (OIM) nr.182 privind eliminarea celor mai grave forme de muncă a copiilor, ratificată prin Legea Nr.2003/2000;

 • d. Hotărârea nr. 1769/2004 privind aprobarea Planului național de acțiune pentru eliminarea exploatării prin muncă a copiilor.

 • e. Hotărârea nr. 867/ 2009 privind interzicerea muncilor periculoase pentru copii.

 • f. Hotărârea Guvernului nr. 49/ 2011 pentru aprobarea Metodologiei- cadru privind prevenirea și intervenția în echipa multidisciplinară și în rețea în situațiile de violență asupra copilului și de violența în familie și a Metodologiei de intervenție multidisciplinară și interinstituțională privind copiii exploatați și aflați în situații de risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum și copiii români migranți victime ale altor forme de violență pe teritoriul altor state.

Art.2 Scopul protocolului:

Prin prezentul protocol de colaborare, părțile se angajează să conlucreze și să mobilizeze toate resursele conform metodologiei de intervenție multidisciplinară privind copiii exploatați și aflați în situație de risc.

Art.3 Durata protocolului:

Prezentul protocol se încheie pe o perioadă de 2 ani de la semnarea lui de către parteneri, cu posibilitatea prelungirii cu acordul ambelor părți.

Art.4 Obligațiile părților:

A. Obligații comune:

 • a. Să susțină, prin mijloace specifice, și să promoveze acțiunile de combatere a oricărei forme de exploatare, abuz și/sau neglijare a copilului;

 • b. Să ofere informații pertinente, specifice domeniului de activitate, la solicitarea oricăreia dintre instituțiile/ organizațiile partenere;

 • c. Să identifice cazurile de exploatare a copiilor prin muncă și să le semnaleze reprezentantului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj;

 • d. Să participe, la elaborarea unui plan de acțiune pentru combaterea celor mai grave forme de muncă a copiilor (anual);

 • e. Să identifice modalitățile, partenerii și resursele necesare pentru implementarea planului de acțiune menționat anterior;

 • f. Să participe, prin intermediul reprezentantului desemnat, la întocmirea rapoartelor periodice despre activitatea desfășurată în vederea prevenirii / combaterii exploatării prin muncă a copilului;

 • g. Să sensibilizeze publicul larg asupra consecințelor angajării premature în muncă a copiilor și asupra legislației în vigoare a copilului;

 • h. Să respecte și să aplice cu bună credință prevederile protocolului;

 • i. Să depună toate diligențele și să acționeze împreună cu celelalte instituții/ organizații pentru realizarea scopului prezentei convenții;

 • j. În caz de conflict între părți, să se depună toate eforturile pentru rezolvarea pe cale amiabilă a acestuia.

B. Obligații specifice:

Direcția Administrație Publică și Asistență Socială din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova

 • a. Să dezvolte servicii de suport pentru copil și familie, prin care să asigure menținerea, refacerea și dezvoltarea capacităților copilului și ale familiei sale în vederea depășirii situațiilor de criză;

 • b. Să monitorizeze modul de respectare a drepturilor copilului împotriva oricărei forme de exploatare/abuz și/sau neglijare, asigurând centralizarea și sintetizarea datelor si informațiilor relevante;

 • c. Să identifice și să evalueze situațiile privind copiii aflați în situație de risc de exploatare ce impun acordarea de beneficii și/sau prestații, pentru prevenirea separării copilului de familia sa;

 • d. Să colaboreze cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj în domeniul protecției copilului, în vederea monitorizării copiilor la risc de exploatare prin muncă sau a oricărui tip de abuz/ neglijare și să transmită datele și informațiile solicitate din acest domeniu;

 • e. Să ducă la îndeplinire măsurile propuse de Consiliile Consultative Cetațenești, pe zone ale municipiului Craiova, pentru soluționarea cazurilor identificate prin acordarea de beneficii precum si prin acțiuni de prevenire a oricărei forme de exploatare/ abuz/ neglijare a copilului;

 • f. Să desfășoare toate acțiunile specific managementului de caz pentru copiii exploatați prin muncă așa cum sunt prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 49/2011;

 • g. Să desfășoare toate acțiunile specific managementului de caz al copiilor la risc de exploatare prin muncă așa cum sunt prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 49/2011;

 • h. Să semnaleze cazurile de abuz și/sau de neglijare, precum și cazurile de exploatare a copiilor prin muncă sesizate la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj ;

 • i. Să realizeze un eficient management al informației, buna comunicare între instituțiile partenere contribuind la combaterea/prevenirea oricărei forme de exploatare, abuz și/sau neglijare a copilului;

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj

 • a. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj este un partener-cheie pentru Primăria Municipiului Craiova în satisfacerea nevoilor copiilor și familiilor;

 • b.  Să primească și să înregistreze fișele de semnalare primite din partea Direcției Administrație Publică și Asistență Socială în legătură cu situațiile de neglijare și exploatare a copilului;

 • c. Să distribuie fișa de semnalare compartimentului abilitat;

 • d. Să dezvolte împreună cu Direcția Administrație Publică și Asistență Socială dar și cu ceilalți parteneri, servicii pentru comunitate precum campanii de informare și sensibilizare a opiniei publice privind riscurile exploatării abuzului și/sau neglijării copilului;

 • e. Să identifice și să semnaleze către Direcția Administrație Publică și Asistență Socială situațiile de risc identificate în rândul copiilor aflați în evidența Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj;

 • f. Să completeze matricea riscurilor în ceea ce privește copiii la risc de exploatare prin muncă și să o înainteze către Direcția Administrație Publică și Asistență Socială;

 • g. Să primească de la Direcția Administrație Publică și Asistență Socială fișa centralizatoare cu copiii aflați în situație de risc;

 • h. Să centralizeze periodic (fișele centralizatoare) situațiile cu copii la risc/exploatați;

 • i. Să formuleze propuneri de proiecte pentru inființarea de servicii specializate și activități de informare/formare cu privire la protecția copilului aflat în situație de risc sau supus exploatării, abuzului și/sau neglijării;

 • j. Să acorde copiilor exploatați și familiilor acestora, care sunt luați în evidență în baza fișei de semnalare, sprijin, servicii corespunzatoare și, după caz, să propună măsuri de protecție specială;

 • k. Să delege câte doi reprezentanți, cu prioritate având pregătire în domeniul prevenirii și combaterii exploatării copilului prin muncă sau prevenirea abuzului, neglijării și exploatării copilului, pentru a participa la ședințele de informare periodice privind cazurile intrate în evidență;

 • l.  Să monitorizeze, prin persoanele delegate, cele mai grave forme de muncă a copiilor;

 • m. Să participe împreună cu instituțiile partenere prin membrii desemnați ale acestora (conform Protocolului de colaborare nr. 31340/ 5.09.2012 privind înființarea echipei intersectoriale locale pentru prevenirea exploatării prin muncă a copiilor) la evaluarea situațiilor de exploatare a copiilor prin muncă.

Art.5. Dispoziții finale :

Prezentul protocol încetează la data prevazută la art.3.

Încetarea participării în cadrul prezentului protocol, de către oricare din părți, înainte de expirarea duratei legale, se notifică celeilalte părți, cu cel puțin 30 de zile lucrătoare înainte.

Protocolul poate fi modificat sau completat numai cu acordul părților.

Orice modificare legislativă modifică de drept prevederile prezentului protocol.

Prezentul protocol de colaborare intră in vigoare în momentul semnării lui de ambele părți.

Prezentul protocol de colaborare s-a încheiat astăzi,_______________ în 2 exemplare,

câte unul pentru fiecare parte.

Consiliul Local al Municipiului             Direcția Generală de Asistență Socială

Craiova


PRIMAR,


și Protecția Copilului Dolj

DIRECTOR GENERAL,

Florin Stancu


Lia Olguța Vasilescu