Hotărârea nr. 244/2012

Hotararea Consiliului Local nr. 244 privind acordarea de la bugetul local al municipiului Craiova, a unei sume pentrupremierea sportivilor în cadrul evenimentului „ Gala Sportului şcolar - juniori,seniori”

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 244 privind acordarea de la bugetul local al municipiului Craiova, a unei sume pentru premierea sportivilor în cadrul evenimentului „ Gala Sportului școlar - juniori, seniori”

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 29.11.2012;

Având în vedere raportul nr.154546/2012 întocmit de Serviciul Imagine, Relații Internaționale, Purtător de Cuvânt, Redacție Ziar prin care se propune acordarea de la bugetul local al municipiului Craiova, a unei sume pentru premierea sportivilor în cadrul evenimentului „ Gala Sportului școlar - juniori, seniori” și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.144, 146, 148, 149 și nr.150/2012;

În temeiul art.36, alin.2, lit.b coroborat cu alin.4 lit.a, art.45 alin.2 lit.a, art.61 alin.2 și art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă acordarea de la bugetul local al municipiului Craiova, a sumei de 40.000 lei pentru premierea sportivilor în cadrul evenimentului „ Gala Sportului școlar - juniori, seniori”, care va avea loc la data de 6 decembrie 2012.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară și Serviciul Imagine, Relații Internaționale, Purtător de Cuvânt, Redacție Ziar vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ,


Marian Sorin MANDA

SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU