Hotărârea nr. 243/2012

Hotararea Consiliului Local nr. 243 privind asocierea Municipiului Craiova, prin Consiliului Local al MunicipiuluiCraiova, cu S.C. MOBSEB S.R.L., în vederea susţinerii evenimentului „Inimă deRomân”, din data de 01 decembrie 2012

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 243

privind asocierea Municipiului Craiova, prin Consiliului Local al Municipiului

Craiova, cu S.C. MOBSEB S.R.L., în vederea susținerii evenimentului „Inimă de Român”, din data de 01 decembrie 2012

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 29.11.2012;

Având în vedere raportul nr.157777/2012 al Serviciului Imagine, Relații Internaționale, Purtător de cuvânt, Redacție Ziar prin care se propune asocierea Municipiului Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, cu S.C. MOBSEB S.R.L., în vederea susținerii evenimentului „Inimă de Român” din data de 01 decembrie 2012 și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.144, 146, 148, 149 și nr.150/2012;

În temeiul art.36, alin.2, lit. e coroborat cu alin.7, lit. a, art.45 alin.2 lit.f, art.61 alin.2 și art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă asocierea Municipiului Craiova, prin Consiliului Local al Municipiului Craiova, cu S.C. MOBSEB S.R.L., în vederea susținerii evenimentului „Inimă de Român” desfășurat cu ocazia Zilei Naționale a României din data de 01 decembrie 2012.

Art.2. Se aprobă contractul de asociere prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul de asociere prevăzut la art.2 din prezenta hotărâre.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară, Serviciul Imagine, Relații Internaționale, Purtător de cuvânt, Redacție Ziar și S.C. MOBSEB S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ,


Marian Sorin MANDA


SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU


ANEXA LA HOTĂRÂREA NR.243/2012

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marian Sorin MANDA

CONTRACT DE ASOCIERE

Nr. _______/_____2012

Încheiat între:

MUNICIPIUL CRAIOVA prin Consiliul Local Municipal , cu sediul în jude ul Dolj, Municipiul Craiova, str. Al. loan Cuza nr. 7, cod fiscal 4417214, reprezentate prin Lia OlguDa Vasilescu în calitate de Primar al Municipiului Craiova Di Nicolae Pascu in calitate de Director Executiv al DirecOiei Economico-FinanciarD

Și

S.C MOBSEB S.R.L, cu sediul în Craiova, Str. Tomis, nr.16, înregistrate la Registrul ComerOului sub nr.J16/812/2003, cod fiscal RO15493098, reprezentate prin Bunice Marius în calitate de Administrator.

Art. 1 Obiectul contractului

Asocierea în scopul desfeuurerii evenimentului „Inime de Român” ocazionat de Ziua Naeionale a României, ce va avea loc în data de 1 decembrie 2012 Di care va consta în organizarea unui spectacol tematic pentru serbetorile de iarne.

S.C MOBSEB S.R.L îsi asumQ responsabilitatea sprijinirii organizării evenimentului. În acest scop, va conduce, va supraveghea Di va desfooura toate activitooile cuprinse în cadrul contractului a coror executare îi revin nemijlocit.

Art. 2 Durata contractului

Prezentul contract intro în vigoare la data semnării lui oi este valabil pâno la data de 07.01.2013

Art. 3 Principii de colaborare

Principiile care stau la baza prezentului contract sunt transparenoa, inioiativa, implicarea, colaborarea, perseverenoa, echitatea, competenoa, responsabilitatea, non partizanatul oi respectarea legislaoiei în vigoare.

Art. 4 Obligațiile părților

S.C MOBSEB S.R.L se obligă :

 • - să finanăeze organizarea evenimentului „Inima de Român”;

 • - să folosească în zona desfăăurării evenimentului numai autovehiculele strict necesare pentru bună desfăăurare a evenimentului;

 • - să obcina de la UCMR - ADA Autorizata neexclusivă de utilizare a muzicii în scop lucrativ pentru evenimentul „Inimă de Român”, desfăăurat în ziua de 1 decembrie a.c ăi să achite contravaloarea obăinerii acestei autorizați;

 • - să achite către UCMR - ADA contravaloarea taxelor pentru drepturile de autor, conform legislatei în vigoare;

 • - să nu implice financiar Primăria Municipiului Craiova în ce priveăte costurile evenimentului;

 • - să contribuie cu suma de 15.000 euro la organizarea evenimentului;

 • - să asigure resursele umane ăi financiare, necesare organizării ăi desfăăurării activităăilor incluse în desfăăurarea evenimentelor ocazionate de Sarbătorile de Iarnă;

 • - să facă referire explicită pe toate materialele, la faptul că evenimentul este realizat în parteneriat cu Consiliul Local Municipal Craiova.

MUNICIPIUL CRAIOVA prin Consiliul Local Municipal se obligă:

 • - să permită asociatului, Bunică Marius, amplasarea unui parc de distracti „Orăăelul copiilor” în perioada 1 decembrie - 8 ianuarie;

 • - să se asigure că organizarea evenimentului „Inimă de Român” se va desfăăura în cele mai bune condicii, cu respectarea legislatei în vigoare;

 • - să obăină avizele ăi autorizațiile necesare desfăăurării evenimentului;

 • - să pună la dispozicia organizatorului spatul de desfoourare al evenimentului cu titlul gratuit; -să permită în perioada premergătoare evenimentului, la nivel natonal ăi pe raza municipiului Craiova, promovarea evenimentului ;

 • - să asigure ordinea publica cf. Legii 60/1991 cu sprijinul organelor abilitate în data de 1 decembrie 2012;

 • - să comunice Serviciului de Ambulanăă ăi Inspectoratului pentru Situaăii de UrgenCC manifestarile ce vor avea loc, în vederea acordarii sprijinului prin asigurarea de asistencc si personal de specialitate, în ziua de 1 decembrie 2012

Art. 5 Monitorizare și control

S.C MOBSEB S.R.L se obligă să furnizeze Municipiului Craiova prin Consiliul Local Municipal toate informațiile referitoare la derularea prezentului contract, acesta având dreptul să solicite oricând informații cu privire la proiect, S.C MOBSEB S.R.L fiind obligată să răspundă în scris oricărei solicitări în termen de 5 zile lucrătoare.

În termen de 30 de zile de la finalizarea manifestărilor se va comunica municipiului Craiova cheltuielile efectuate cu privire la obiectul contractului.

Art. 6 Răspunderea părților

Pentru pagubele produse uneia dintre parai prin nerespectarea totala sau paraialo, sau pentru executarea defectuoasa a vreuneia dintre clauzele contractuale, partea vinovate se obliga sa plătească despăgubiri echivalente cu costurile prejudiciului.

Art. 7 Forța majoră

Aăa cum este definită de lege apară de rospundere Partea care o invoce.

Art. 8 Încetarea contractului

Prezentul contract înceteazo de plin drept, fora a mai fi necesare intervenoia unei instanoe judecătoreăti, în cazul în care una dintre păroi:

 • a. nu respectă clauzele contractuale sau le îndeplineăte în mod necorespunzotor;

 • b. se afla în imposibilitatea de a realiza obiectul înaelegerii,

 • c. prin acordul comun al porcilor.

Art. 9 Dispoziții finale

Dispozioiile prezentului contract se pot modifica prin acte adiaionale oi se pot completa cu deciziile comune ale porcilor semnatare.

Comunicările scrise se vor face la adresele sediilor porcilor contractante.

Prezentul contract s-a încheiat într-un numor de 2 (douQ) exemplare, câte unul pentru fiecare parte, astăzi.........................., data semnării lui.

Municipiul Craiova prin Consiliul Local Municipal Craiova

S.C MOBSEB S.R.L

Administrator,

Primar,

Lia Olguța Vasilescu

Bunică Marius

Director Executiv Direcția Economico- Financiară,

Nicolae Pascu

Serviciul Imagine, Relații Internaționale, Purtător de Cuvânt, Redacție Ziar

Ionuț Pîrvulescu

Avizat pentru legalitate, Floricica Boangiu