Hotărârea nr. 242/2012

Hotararea Consiliului Local nr. 242 privind asocierea municipiului Craiova, prin Consiliul Local al MunicipiuluiCraiova, cu comuna Işalniţa, prin Consiliul Local al Comunei Işalniţa şi comunaVârvoru de Jos, prin Consiliul Local al Comunei Vârvoru de Jos

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 242 privind asocierea municipiului Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, cu comuna Ișalnița, prin Consiliul Local al Comunei Ișalnița și comuna Vârvoru de Jos, prin Consiliul Local al Comunei Vârvoru de Jos

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din 29.11.2012.

Având în vedere raportul nr.156845/2012 întocmit de Direcția Servicii Publice, prin care se propune asocierea municipiului Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, cu comuna Ișalnița, prin Consiliul Local al Comunei Ișalnița și comuna Vârvoru de Jos, prin Consiliul Local al Comunei Vârvoru de Jos, în vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj” și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.144, 146, 148, 149 și nr.150/2012;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată, Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, modificată și completată și Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, modificată și completată;

În temeiul art.11, art.12, art.36, alin.2, lit. e coroborat cu alin.7, lit. a, art.37, art.45 alin.2, lit.f, art.61 alin.2 și art.115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, , ,privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă asocierea municipiului Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, cu comuna Ișalnița, prin Consiliul Local al Comunei Ișalnița și comuna Vârvoru de Jos, prin Consiliul Local al Comunei Vârvoru de Jos, în vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj”, persoană juridică de drept privat român și de utilitate publică, având ca scop înființarea, organizarea, reglementarea, finanțarea, exploatarea, monitorizarea și gestionarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional, destinate înființării, modernizării și/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice aferente activităților serviciului de salubrizare pe baza de strategiei de dezvoltare a acesteia.

Art.2. Se aprobă actul constitutiv și statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj”, prevăzute în anexele nr.1 și nr.2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj” va avea sediul în România, județul Dolj, municipiul Craiova, str. A.I.Cuza, nr.1.

Art.4. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj” va avea un patrimoniu inițial în valoare de 10.000 lei la data constituirii, iar aportul municipiului Craiova este în cuantum de 8.000 lei.

Art.5. Se împuternicește dna. Lia - Olguța Vasilescu, Primarul Municipiului Craiova, să semneze actul constitutiv și statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj”.

Art.6. Se împuternicește dl.Alin Glăvan, consilier juridic în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, să îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea și înmatricularea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj” la Registrul Asociațiilor și Fundațiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Craiova.

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Servicii Publice, Direcția Economico-Financiară, Consiliul Local al Comunei Ișalnița și Consiliul Local al Comunei Vârvoru de Jos vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ,


Marian Sorin MANDA


SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU


Anexa Nr. 1 la Hotărârea nr.242/2012

ACTUL CONSTITUTIV-CADRU

al Asociatiei de dezvoltare intercomunitara de utilitati publice pentru serviciul de salubrizare

"SALUBRIS DOLJ"

 • I. Asociatii:

 • 1. Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al municipiului Craiova, cu sediul în Craiova, str. A.I.Cuza, nr. 7, judetul Dolj, cod ............................., reprezentat Lia

Olguța Vasilescu, in calitate de primar, legal împuternicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local ................................. nr. ... din

 • 2. Comuna Ișalnița, prin Consiliul Local al comunei Ișalnița, cu sediul in

.................................., str. ................................. nr. ...., judetul Dol, cod ........................, reprezentat de ............, in calitate de primar, legal imputernicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local ........nr.......din

 • 3. Comuna Vârvoru de Jos, prin Consiliul Local al comunei Vârvoru de Jos, cu

sediul in .............. str........... nr..........., judetul ........................, cod

reprezentat de ........................., in calitate de primar, legal imputernicit in acest scop

prin Hotararea Consiliului Local ........ nr.......din

denumiti colectiv asociatii si individual asociatul,

s-au asociat si au infiintat Asociatia de dezvoltare intercomunitara de utilitati publice pentru serviciile de salubrizare denumita in continuare Asociatia, in conformitate cu prevederile Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii serviciului de salubrizarea localităților nr.101/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum si ale Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005.

 • II. Denumirea

Denumirea Asociatiei este „SALUBRIS DOLJ” , conform dovezii privind disponibilitatea denumirii nr......... din ............., eliberata de Ministerul Justitiei.

 • III. Sediul

Sediul Asociatiei este in Romania, jud. Dolj, municipiul Craiova, str. A.I.Cuza, nr. 1.

 • IV. Durata

Asociatia este constituita pe o durata nedeterminata, incepand cu data inscrierii sale in Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa Judecatoriei Craiova.

 • V. Scopul Asociatiei

(1) Prin semnarea prezentului act constitutiv, asociatii isi exprima vointa de a se asocia in cadrul Asociatiei „SALUBRIS DOLJ” constituita in scopul infiintarii, organizarii, reglementarii, finantarii, exploatarii, monitorizarii si gestionarii in comun a serviciului/serviciilor de salubrizare pe raza de competenta a unitatilor administrativ-teritoriale membre, precum si realizarea in comun a unor proiecte de investitii publice de interes zonal sau regional, destinate infiintarii, modernizarii si/sau dezvoltarii, dupa caz, a sistemelor de utilitati publice aferente activitatilor serviciului de salubrizare pe baza strategiei de dezvoltare a acestuia.

Scopul Asociației este promovarea și reprezentarea intereselor unitatilor administrativ teritoriale membre, în legătură cu gestionarea în comun a următoarelor activitati ale serviciului de salubrizare:

 • a) precolectarea, colectarea si transportul deseurilor municipale, inclusiv ale deseurilor toxice periculoase din deseurile menajere, cu exceptia celor cu regim special;

 • b) sortarea deseurilor municipale;

 • c) depozitarea controlata a deseurilor municipale;

 • d) maturatul, spalatul, stropirea si intretinerea cailor publice;

 • e) curatarea si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau de inghet;

 • f) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public si predarea acestora unitatilor de ecarisaj;

 • g) colectarea, transportul, depozitarea si valorificarea deseurilor voluminoase provenite de la populatie, institutii publice si agenti economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deseuri de echipamente electrice si electronice etc.);

 • h) colectarea, transportul si neutralizarea deseurilor animaliere provenite din gospodariile populatiei;

 • i) colectarea, transportul, sortarea, valorificarea si eliminarea deseurilor provenite din gospodariile populatiei, generate de activitati de reamenajare si reabilitare interioara a locuintelor/apartamentelor proprietate individuala;

 • j) dezinsectia, dezinfectia si deratizarea.

(2) Forma de gestiune a activitatilor serviciului de salubrizare specificate la alin (1) va fi gestiunea delegata, care se va realiza in baza unui/mai multor contract/contracte de delegare a gestiunii, atribuit(e) operatorilor conform prevederilor Legii nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale legilor speciale aplicabile.

Contractul de delegare a gestiunii se atribuie:

 • - unui operator/unor operatori selectați printr-una din procedurile concurențiale prevăzute la art. 30 alin.(8) și alin. (12) din Legea nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare

 • - operatorului regional infiintat de unitatile administrativ-teritoriale prin atribuire directa, in conditiile art. 311 din Legea nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

 • VI. Patrimoniul initial

 • (1) Patrimoniul initial al Asociatiei este de 10000 lei, constituit din contributia in numerar asociatilor, dupa cum urmeaza:

 • 1. Municipiul Craiova - 8000 lei

 • 2. Comuna Ișalnița - 1000 lei

 • 3. Comuna Vârvoru de Jos - 1000 lei

Asociația primește în folosință gratuită, pe toată durata de existență, un patrimoniu inițial încredințat prin hotărâri ale consiliilor locale și are în administrare și exploatare bunurile din domeniul public sau privat al unităților administrativ-teritoriale membre care compun sistemele de utilități publice necesare furnizării/prestării serviciilor de salubrizare.

 • (2) Sursele de venit ale Asociatiei sunt urmatoarele:

 • a) contributiile asociatilor la formarea patrimoniului initial,

 • b) cotele parte de contribuție a membrilor, reprezentând 0,1Euro/locuitor/an

 • c) dobanzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, in conditiile legii;

 • d) donatii, sponsorizari sau legate;

 • e) orice alte surse de venituri prevazute de lege sau de statutul Asociatiei.

VII. Primele organe de conducere, administrare si control

Conducerea Asociatiei

Adunarea generala este organul de conducere al Asociatiei, format din toti reprezentantii asociatilor, desemnati prin hotarare a autoritatilor deliberative ale acestora.

Sunt numiti in calitate de membri ai primei adunari generale:

 • - dl președinte, numit prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Craiova

nr..........................;

 • - dl primar, numit prin Hotararea Consiliului Local al comunei Ișalnița nr.

 • - dl primar, numit prin Hotararea Consiliului Local al comunei Vârvoru de jos

nr.........................;

Adunarea generala alege dintre membrii sai presedintele Asociatiei, care are atributiile prevazute in statutul Asociatiei si care reprezinta Asociatia in raporturile cu tertii, cu exceptia situatiilor in care se prevede expres altfel.

Consiliul director este organul executiv de conducere al Asociatiei, format din presedintele Asociatiei si inca 2 (doi) membri numiti de adunarea generala pe o perioada de 4 ani. Componenta consiliului director va asigura cat mai bine reprezentativitatea in cadrul acestui organ a tuturor membrilor Asociatiei, utilizand principiul reprezentarii prin rotatie.

Sunt numiti (prin hotarari ale consiliilor locale ale asociatilor) in calitate de membri ai primului consiliu director:

 • - .........................................................................- presedintele Asociatiei;

 • - .........................................................................; (datele de identificare)

 • - ..........................................................................(datele de identificare)

Controlul financiar al Asociatiei

Controlul financiar intern al Asociatiei este asigurat de o comisie de cenzori formata din minimum 3 membri numiti de adunarea generala pentru o perioada de 3

(trei) ani, cu posibilitatea prelungirii.

Primii membri ai comisiei de cenzori a Asociatiei sunt:

- ............................................(datele de identificare: nume, prenume, cetatenie,

data nasterii, domiciliu, titular al B.I./C.I. seria ... nr. ..., eliberat(a) de ............. la data

de

- ............................................(datele de identificare: nume, prenume, cetatenie,

data nasterii, domiciliu, titular al B.I./C.I. seria ... nr. ..., eliberat(a) de ............. la data

de

- ............................................(datele de identificare: nume, prenume, cetatenie,

data nasterii, domiciliu, titular al B.I./C.I. seria ... nr. ..., eliberat(a) de ............. la data

de

 • VIII. Pentru desfasurarea procedurilor de dobandire a personalitatii juridice se imputerniceste dl .........................., cetatean ............, domiciliat in ........, titular al

B.I/C.I., seria ........ nr. ........, eliberat(a) de ........ la data de

Prezentul act constitutiv a fost redactat in trei 3 (trei) exemplare originale, azi, data autentificarii.

ASOCIATII:

Municipiul Craiova,

Prin primar ...................................................

(semnatura si stampila)

Comuna Ișalnița,

Prin primar ...................................................

(semnatura si stampila)

Comuna Vârvoru de Jos,

Prin primar ...................................................

(semnatura si stampila)

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marian Sorin MANDA

Anexa nr. 2 la Hotărârea nr.242/2012

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marian Sorin MANDA

STATUTUL-CADRU

al Asociatiei de dezvoltare intercomunitara de utilitati publice pentru serviciul de salubrizare

"SALUBRIS DOLJ"

 • I. Asociatii:

1. Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al municipiului Craiova, cu sediul în Craiova, str. A.I.Cuza, nr. 7, judetul Dolj, cod ............................., reprezentat Lia

Olguța Vasilescu, in calitate de primar, legal împuternicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local ................................. nr. ... din

 • 2. Comuna Ișalnița, prin Consiliul Local al comunei Ișalnița, cu sediul in

.................................., str. ................................. nr. ...., judetul Dol, cod ........................, reprezentat de ............, in calitate de primar, legal imputernicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local ........nr.......din

 • 3. Comuna Vârvoru de Jos, prin Consiliul Local al comunei Vârvoru de Jos, cu

sediul in .............. str........... nr..........., judetul ........................, cod

reprezentat de ........................., in calitate de primar, legal imputernicit in acest scop

prin Hotararea Consiliului Local ........nr.......din

denumiti colectiv asociatii si individual asociatul,

ne exprimam vointa de a coopera si de a ne asocia in conformitate cu prevederile Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum si ale Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, in cadrul Asociatiei de dezvoltare intercomunitara de utilitati publice pentru serviciul de salubrizare,"SALUBRIS DOLJ"(denumita in continuare Asociatia), persoana juridica de drept privat, cu statut de utilitate publica, in scopurile prevazute la art. 4 din prezentul statut.

CAPITOLUL I

Denumirea, sediul si durata Asociatiei

Art. 1.

Denumirea Asociatiei este "SALUBRIS DOLJ", conform dovezii privind disponibilitatea denumirii nr......... din ............., eliberata de Ministerul Justitiei.

Asociatia va avea stampila si insemne proprii.

Art. 2.

 • (1) Sediul Asociatiei este in Romania, judetul Dolj, municipiul Craiova, strada A.I.Cuza, nr.1.

 • (2) Sediul Asociatiei va putea fi mutat in orice alt loc aflat pe raza unitatilor administrativ-teritoriale membre, in baza unei hotarari a adunarii generale a Asociatiei sau a consiliului director, conform prezentului statut.

Art. 3.

Asociatia este constituita pe o durata nedeterminata, incepand cu data inscrierii sale in Registrul asociatiilor si fundatiilor.

CAPITOLUL II

Scopul si obiectivele Asociatiei

Art. 4.

(1) Asociatia se constituie in scopul infiintarii, organizarii, reglementarii, exploatarii, monitorizarii si gestionarii in comun a unor activitati ale serviciului de salubrizare pe raza de competenta a unitatilor administrativ-teritoriale membre prin intermediul unui operator/unor operatori sau după caz , operator regional înființat de asociati, precum si realizarea in comun a unor proiecte de investitii publice de interes zonal destinate infiintarii, modernizarii si/sau dezvoltarii, dupa caz, a sistemelor de utilitati publice aferente serviciului.

Activitatile serviciului de salubrizare ce fac obiectul asocierii sunt:

 • a) precolectarea, colectarea si transportul deseurilor municipale, inclusiv ale deseurilor toxice periculoase din deseurile menajere, cu exceptia celor cu regim special;

 • b) sortarea deseurilor municipale;

 • c) depozitarea controlata a deseurilor municipale;

 • d) maturatul, spalatul, stropirea si intretinerea cailor publice;

 • e) curatarea si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau de inghet;

 • f) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public si predarea acestora unitatilor de ecarisaj;

 • g) colectarea, transportul, depozitarea si valorificarea deseurilor voluminoase provenite de la populatie, institutii publice si agenti economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deseuri de echipamente electrice si electronice etc.);

 • h) colectarea, transportul si neutralizarea deseurilor animaliere provenite din gospodariile populatiei;

 • i) colectarea, transportul, sortarea, valorificarea si eliminarea deseurilor provenite din gospodariile populatiei, generate de activitati de reamenajare si reabilitare interioara a locuintelor/apartamentelor proprietate individuala;

 • j) dezinsectia, dezinfectia si deratizarea.

(2) Asociatia este mandatata, in conditiile legii, prin hotarari ale autoritatilor deliberative ale asociatilor sa exercite, in numele si pe seama acestora, dreptul de a delega gestiunea serviciului de salubrizare, transferat in responsabilitatea ei, inclusiv de a concesiona administrarea si exploatarea bunurilor din domeniul public si/sau privat al unităților administrativ-teritoriale membre care alcătuiesc sistemele de utitati publice aferente acestuia.

Forma de gestiune a serviciului de salubrizare va fi gestiunea delegata, care se va realiza, in baza unui/mai multor contract/contracte de delegare a gestiunii denumit(e) in continuare contract(e) de delegare, atribuit(e) operatorilor conform prevederilor Legii nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale legilor speciale aplicabile.

Contractul de delegare a gestiunii se atribuie:

 • - unui operator/unor operatori selectați printr-una din procedurile concurențiale prevăzute la art. 30 alin.(8) și alin. (12) din Legea nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare

 • - operatorului regional infiintat de unitatile administrativ-teritoriale prin atribuire directa, in conditiile art. 311 din Legea nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

 • (3) Asociatii declara ca interesul comun ce sta la baza constituirii Asociatiei este interesul general al locuitorilor de pe raza unitatilor administrativ-teritoriale membre pentru imbunatatirea calitatii serviciului de salubrizare, in conditiile unor tarife si/sau taxe care sa respecte limitele de suportabilitate ale populatiei si principiul "poluatorul plateste", atingerea si respectarea standardelor europene privind protectia mediului, precum si cresterea capacitatii de atragere a fondurilor pentru finantarea investitiilor necesare in infrastructura tehnico-edilitara aferenta unor activitati ale serviciului de salubrizare.

Art. 5.

 • (1) Obiectivele Asociatiei sunt urmatoarele:

 • a) sa elaboreze si sa aprobe strategia de dezvoltare comuna a activitatilor serviciului de salubrizare care i-au fost incredintate;

 • b) sa monitorizeze derularea proiectelor de investitii in infrastructura tehnico-edilitara aferenta unor activitati ale serviciului de salubrizare;

 • c) sa constituie interfata pentru discutii si sa fie un partener activ pentru autoritatile administratiei publice locale in ceea ce priveste aspectele de dezvoltare si de gestiune a serviciului de salubrizare, in scopul de a coordona politicile si actiunile de interes general;

 • d)   sa   elaboreze   si   sa   aprobe caietul/caietele   de sarcini   si

regulamentul/regulamentele unor activitati ale serviciului de salubrizare;

 • e)   sa   elaboreze   si   sa   aprobe   documentatiile   de   atribuire   a

contractului/contractelor de delegare si sa stabileasca conditiile de participare si criteriile de selectie a operatorilor, cu exceptia situatiei atribuirii directe conform prevederilor art. 311 din Legea nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

 • f) sa incheie contractul/contractele de delegare cu operatorii, in numele si pe seama unitatilor administrativ-teritoriale membre implicate, care vor avea impreuna calitatea de delegatar, astfel cum este prevazut de art. 30 din Legea nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. (In functie de specificul activitatilor care compun serviciul de salubrizare, delegatar pot fi toti membrii Asociatiei pentru toate activitatile sau numai o parte din acestia pentru anumite activitati.);

 • g) sa monitorizeze executarea contractului/contractelor de delegare si sa informeze regulat membrii sai despre aceasta, sa urmareasca indeplinirea obligatiilor asumate de operatori (indeosebi in ceea ce priveste realizarea indicatorilor de performanta, executarea lucrarilor incredintate operatorilor si calitatea serviciului furnizat utilizatorilor) si, in conformitate cu mandatul primit si cu prevederile contractuale, sa aplice penalitatile contractuale;

 • h) sa identifice si sa propuna orice masuri si actiuni in legatura cu serviciile de salubrizare incredintate, vizand:

- pastrarea tarifelor in limitele de suportabilitate ale colectivitatilor locale deservite, cu respectarea principiului „beneficiarul plateste”;

- cresterea progresiva a ariei de coperire a serviciului;

- cresterea calitativa si cantitativa a serviciilor de salubrizare si gestionarea administrativa si comerciala eficienta a acestora;

- buna gestiune a resurselor financiare, materiale si umane puse la dispozitia sa.

h) sa identifice si sa propuna orice actiuni vizand cresterea oportunitatilor de finantare a proiectelor de investitii in infrastructura tehnico-edilitara aferenta serviciului de salubrizare;

 • i) sa imbunatateasca planificarea investitiilor in infrastructura tehnico-edilitara aferenta serviciului de salubrizare.

 • (2) Pentru realizarea obiectivelor Asociatiei, prin prezentul Statut asociatii mandateaza Asociatia sa exercite in numele si pe seama lor urmatoarele atributii:

 • a) incheie contracte sectoriale, contracte de achizitii publice avand ca obiect executia de lucrari, furnizarea de produse sau prestarea de servicii, precum si contracte de concesiune de lucrari destinate furnizarii/prestarii serviciului/serviciilor transferate in responsabilitatea sa si isi asuma obligatii in nume propriu;

 • b) angajeaza, suspenda si dupa caz, elibereaza din functie personalul de conducere al operatorului regional si personalul de conducere si executie din aparatul propriu;

 • c) stabileste modul de organizare, functionare si gestionare a unor activitati ale serviciului de salubrizare incredintate, precum si administrarea, functionarea si exploatarea infrastructurii tehnico- edilitare aferente acestora;

 • d)initiaza si fundamenteaza programe de reabilitare, modernizare si dezvoltare a infrastructurii tehnico-edilitare aferente activitatilor serviciului de salubrizare încredintate.

 • e) elaboreaza, adopta si amendeaza bugetul de venituri si cheltuiele;

 • f) elaboreaza, adopta sau amendeaza hotarari, decizii, coeme sau regulamente,

 • g)initiaza si apara in procese, in nume propriu interesele comune ale asociatilor;

 • h) exercita si alte atributii care i-au fost conferite prin actul constitutiv sau prin hotararea adunarii generale a Asociatiei.

CAPITOLUL III

Patrimoniul Asociatiei

Art. 6.

 • (1) Patrimoniul Asociatiei este compus din bunurile si resursele proprii, necesare acoperirii cheltuielilor de organizare si functionare si desfasurarii activitatilor proprii, pe de o parte, si din dreptul de folosinta gratuita asupra unor bunuri din domeniul public sau privat al asociatilor, acordat sau ce va fi acordat Asociatiei de catre asociati, pe de alta parte.

 • (2) Patrimoniul initial al Asociatiei este de 10.000 lei, constituit din contributia in numerar a asociatilor, dupa cum urmeaza:

 • 1. Municipiul Craiova - 8000 lei

 • 2. Comuna Ișalnița - 1000 lei

 • 3. Comuna Vârvoru de Jos- 1000 lei

Asociația primește în folosință gratuită, pe toată durata de existență, un patrimoniu inițial încredințat prin hotărâri ale consiliilor locale și are în administrare și exploatare bunurile din domeniul public sau privat al unităților administrativ-teritoriale membre care compun sistemele de utilități publice necesare furnizării/prestării serviciilor de salubrizare.

Art. 7.

Sursele de venit ale Asociatiei sunt urmatoarele:

 • a)  contributiile asociatilor la formarea patrimoniului initial, cotizatiile asociatilor si alte contributii de la bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale membre;

 • b) dobanzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, in conditiile legii;

 • c) redeventa aferenta serviciilor de salubrizare transferate in responsabilitatea Asociatiei, in baza contractului de delegare a gestiunii unor activitati de salubrizare;

 • c) donatii, sponsorizari sau legate;

 • d) orice alte surse de venituri prevazute de lege sau de prezentul statut.

Art. 8.

Asociatia nu are calitatea de operator si nu va desfasura activitati economice.

Art. 9.

Asociatia are un buget propriu de venituri si cheltuieli. Situatiile financiare se intocmesc si se publica in conformitate cu legislatia in vigoare.

CAPITOLUL IV

Asociatii

Art. 10.

Asociatii au urmatoarele drepturi:

 • a) sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere ale Asociatiei, prin reprezentantii lor in aceste organe;

 • b) sa participe la luarea hotararilor in cadrul Asociatiei, conform prevederilor prezentului statut;

 • c) sa primeasca, la cerere, toate informatiile disponibile care privesc activitatea Asociatiei.

Art. 11.

Asociatii au urmatoarele obligatii:

 • a) sa respecte statutul, actul constitutiv si hotararile organelor de conducere ale Asociatiei;

 • b) sa plateasca cotizatia anuala. Cotizatia pentru primul an este fixata prin prezentul statut la suma de 0,1Euro/an/locuitor;

 • c) sa promoveze si sa participe activ la actiunile desfasurate de Asociatie;

 • d) sa participe, prin reprezentantii lor, la sedintele adunarii generale a Asociatiei.

Art. 12.

 • (1) Calitatea de asociat inceteaza in cazul retragerii sau excluderii din Asociatie, conform prevederilor prezentului articol.

 • (2) Retragerea din Asociatie nu poate avea loc decat in situatia in care asociatul respectiv se retrage unilateral din contractul de delegare la care este parte in calitate de delegatar. Daca oricare dintre asociati doreste sa se retraga din contractul de delegare si, respectiv, din Asociatie, aceasta va notifica presedintelui Asociatiei si celorlalti asociati intentia sa. Presedintele Asociatiei va convoca adunarea generala a Asociatiei in cel mult 30 de zile de la data primirii unei astfel de notificari.

 • (3) Adunarea generala a Asociatiei va analiza consecintele retragerii si modificarile ce se impun la contractele de delegare (in special in ceea ce priveste investitiile), conform prevederilor fiecarui contract de delegare, si va hotari modificarea corespunzatoare a prezentului statut si a actului constitutiv al Asociatiei.

 • (4) In cazul in care un asociat nu aproba contractul de delegare ce urmeaza sa fie incheiat cu operatorul desemnat sau se retrage unilateral din acest contract (indiferent ca retragerea are loc inainte sau dupa intrarea in vigoare a respectivului contract de delegare), acesta va fi exclus din Asociatie. Presedintele Asociatiei va convoca adunarea generala in cel mult 30 de zile de la data la care s-a luat cunostinta despre respectiva situatie. Adunarea generala va hotari excluderea din Asociatie, va analiza consecintele excluderii si modificarile ce se impun la contractele de delegare (in special cu privire la investitii), in conformitate cu prevederile contractelor de delegare respective, si va hotari modificarea corespunzatoare a prezentului statut si a actului constitutiv al Asociatiei. Este asimilat refuzului de a delega gestiunea unor activitati ale serviciului de salubrizare si neadoptarea, in doua sedinte consecutive ale autoritatii deliberative a respectivului asociat, a hotararii de aprobare a delegarii gestiunii activitatilor serviciului catre operatorul prevazut la art. 17 alin. (2) lit. g) din alte motive decat un vot negativ.

 • (5) Orice membru care se retrage sau este exclus din Asociatie este obligat sa plateasca:

 • a) sumele corespunzatoare investitiilor (modernizare, reabilitare, bunuri noi, indiferent daca sunt extinderi sau inlocuiri) in infrastructura aferenta Serviciului delegat, de care a beneficiat pe durata cat a fost membru al Asociatiei;

 • b) sumele prevazute ca despagubiri in contractele de delegare.

Art. 13.

 • (1) Asociatia poate accepta, cu acordul asociatilor, noi membri. Acestia au dreptul si obligatia sa atribuie gestiunea serviciului de salubrizare operatorului cu care Asociatia a incheiat sau va incheia contractul de delegare in numele si pe seama asociatilor, in conditiile legii. Pentru a vota o astfel de hotarare, reprezentantii asociatilor in adunarea generala a Asociatiei au nevoie de un mandat special, prealabil, din partea unitatilor administrativ-teritoriale, pe care le reprezinta, acordat prin hotarare a consiliului local sau judetean, dupa caz.

 • (2) In urma adoptarii hotararii adunarii generale a Asociatiei de a accepta un nou membru, se va incheia un act aditional la prezentul statut, prin care noul membru va fi mentionat in preambulul statutului.

 • (3) Se considera ca orice nou membru al Asociatiei accepta in totalitate prevederile statutului si ale actului constitutiv ale Asociatiei la data aderarii sale.

 • (4) In situatia in care noul membru are dreptul, conform prevederilor legale, sa atribuie direct gestiunea Serviciului sau catre operatorul cu care Asociatia a incheiat contractul de delegare in numele si pe seama asociatilor, acesta va delega gestiunea Serviciului sau respectivului operator si se va incheia un act aditional la contractul de delegare, care va fi semnat de Asociatie in numele si pe seama asociatului respectiv.

CAPITOLUL V

Organele Asociatiei

Adunarea generala a Asociatiei

Art. 14.

 • (1) Adunarea generala este organul de conducere al Asociatiei, format din toti reprezentantii asociatilor desemnati prin hotarare a autoritatilor deliberative ale acestora.

Sunt membrii de drept ai adunarii generale primarul municipiului Craiova si primarii comunelor Isalnita și Varvor.

 • (2) Fiecare asociat va depune toate diligentele pentru a-si asigura reprezentarea permanenta in cadrul adunarii generale a Asociatiei.

 • (3) Hotararile de numire/revocare/inlocuire a reprezentantilor vor fi transmise, in copie, asociatilor si presedintelui Asociatiei, in termen de 3 (trei) zile lucratoare de la data emiterii lor.

Art. 15.

Adunarea generala alege dintre membrii sai presedintele Asociatiei, care are atributiile prevazute in prezentul statut si care reprezinta Asociatia in raporturile cu tertii, cu exceptia situatiilor in care se prevede expres altfel.

Art. 16.

 • (1) Adunarea generala a Asociatiei indeplineste atributiile care ii revin conform art. 21 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, precum si atributiile speciale prevazute de prezentul statut in exercitarea competentelor privind serviciul, conform mandatului incredintat de catre asociati prin prezentul statut.

 • (2) Atributiile adunarii generale a Asociatiei cu privire la activitatea proprie sunt:

 • a) stabilirea strategiei si a obiectivelor generale ale Asociatiei;

 • b) acordarea descarcarii de gestiune a membrilor consiliului director pentru perioada incheiata, pe baza raportului de activitate prezentat adunarii generale de consiliul director;

 • c) aprobarea situatiilor financiare ale Asociatiei pentru exercitiul financiar incheiat si a proiectului bugetului de venituri si cheltuieli al Asociatiei pentru urmatorul exercitiu financiar;

 • d) alegerea si revocarea membrilor consiliului director;

 • e) alegerea si revocarea membrilor comisiei de cenzori si stabilirea regulilor generale de organizare si functionare a comisiei de cenzori;

 • f) aprobarea organigramei si a politicii de personal a Asociatiei, inclusiv a organizarii aparatului tehnic al Asociatiei, si, daca este cazul, a comisiilor/comitetelor*);

 • g) aprobarea contractelor ce vor fi incheiate de Asociatie in nume propriu, a caror valoare depaseste echivalentul in lei al sumei de ............................ euro;

 • h) modificarea actului constitutiv si a statutului Asociatiei;

 • i) dizolvarea si lichidarea Asociatiei, precum si stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lichidare;

 • j) aprobarea primirii de noi membri in Asociatie, a retragerii si excluderii unor membri din Asociatie;

 • k) aprobarea cotizatiei anuale;

 • l) orice alte atributii prevazute in lege sau in statut.

Acestea constituie clauze minimale care pot fi completate cu alte atributii.

 • (3) Atributiile adunarii generale a Asociatiei cu privire la exercitarea mandatului acordat de asociati conform art. 5 alin. (2) sunt:

 • a) abrobarea strategiilor privind imbunatatirea si dezvoltarea serviciilor de salubrizare, a programelor de reabilitare, extindere si modernizare a sistemelor de utilitati publice aferente, a programelor de infiintare a unor noi sisteme, precum si a programelor de protectie a mediului, prezentate de consiliul director al Asociatiei ;

 • b) coordonarea proiectarii si executiei lucrarilor tehnico-edilitare, in scopul realizarii acestora intr-o conceptie unitara si corelata cu programele de dezvoltare economico-sociala a localitatilor, de amenajare a teritoriului, urbanism si mediu;

 • c) monitorizarea gestionarii si administrarii pe criterii de eficienta economica si manageriala a serviciilor de catre operator/operatori sau operatorul regional, respectiv a modului de indeplinire si respectare a indicatorilor de performanta ai serviciilor stabiliti prin contractul de delegare a gestiunii;

 • d) consultarea utilizatorilor in vederea stabilirii politicilor si strategiilor locale si a modalitatilor de organizare administrare si functionare a serviciilor;

 • e) medierea conflictelor din utilizatori si operatori, la cererea uneia dintre parti;

 • f) monitorizarea si controlul respectarii obligatiilor contractuale asumate de operator/operatori sau operatorul regional, prin contractul de delegare a gestiunii cu privire la:

 • -  îndeplinirea și respectarea indicatorilor de performanta ai serviciilor furnizare/prestate, asigurarea nivelului calitativ si cantitativ al acestora;

 • -  administrarea, intretinerea, exploatarea si functionarea in conditii de eficienta si siguranta a sistemelor de utilitati publice sau a alotr bunuri apartinand patrimoniului public si/sau privat al unitatilor administrativ-teritoriale, concesionate pentru furnizarea/prestarea activitatilor serviciului de salubrizare;

 • -  executia lucrarilor de reabilitare, modernizare sau dezvoltare al sistemelor de utilitati publice concesionate operatorului/operatorilor sau operatorului regional spre administrare si exploatare, respectarea documentatiilor tehnico-economice aferente, respectarea termenelor de executie, decontarea lucrarilor, s.a.

 • -  protejarea mediului, a igienei si sanatatii publice si a domeniului public si privat al unitatilor administrativ-teritoriale membre;

 • -  protejarea intereselor utilizatorilor in relatia cu operatorul/operatorii sau operatorii regionali;

 • g) audierea operatorului/operatorilor sau operatorului regional in vederea concilierii diferendelor aparute in relatia acestuia cu asociatii sau cu utilizatorii serviciului/serviciilor, dupa caz;

 • h) stabilirea unei politici tarifare coerente, echilibrate si echitabile la nivelul intregii arii de furnizare/prestare a serviciului/serviciilor prevazuta in contractul de delegare a gestiunii;

 • i) aprobarea trecerii la un tarif unic, la un sistem de tarifare unic;

 • j) aprobarea modului de formare, stabilire, ajustare si modificare a preturilor si tarifelor propuse de operator;

 • k)  monitorizarea respectarii propriilor angajamente asumate fata de operator/operatori sau operatul regional, din clauzele contractuale ale contractului de delegare a gestiunii serviciului/serviciilor;

 • l) aplicarea masurilor corective prevazute de contractul de delegare a gestiunii in situatia in care operatorul/operatorii sau operatoul regional nu respecta nivelul indicatorilor de performanta si eficienta la care s-au obligat si nu asigura continuitatea cantitativa si calitativa a serviciilor;

 • m) aprobarea caietului de sarcini, a contractelor de furnizare/prestare si a regulamentului serviciilor pentru intreaga arie a delegarii;

 • n) pastrarea in conditiile legii a confidentialitatii datelor si informatiilor economico-financiare privind activitatea operatorului/operatorilor sau operatorului regional, altele decat cele de interes public.

Art. 17.

 • (1) In temeiul art. 16 alin. (3), adunarea generala a Asociatiei hotaraste asupra aspectelor legate de obiectivele Asociatiei, avand in vedere interesul comun al asociatilor, in special:

 • a) strategia de dezvoltare;

 • b) politica tarifara;

 • c) contractele de delegare.

 • (2) In legatura cu acestea, asociatii convin:

 • a) Asociatia va asigura elaborarea si aprobarea strategiei de dezvoltare a serviciului. Pe baza strategiei de dezvoltare vor fi stabilite investitiile necesare atingerii obiectivelor prevazute de aceasta strategie si prioritizarea acestora, precum si planul de implementare si analiza macrosuportabilitatii. Planurile de investitii vor fi actualizate periodic tinand seama de strategia de dezvoltare;

 • b) sursele de finantare a investitiilor pot fi fonduri nerambursabile acordate de Uniunea Europeana sau de institutii financiare, fonduri de la bugetul de stat, de la bugetele locale ale asociatilor, fondurile proprii sau atrase ale operatorului/operatorilor;

 • c) listele de investitii prioritare si planurile de finantare a acestora vor fi discutate in sedintele adunarii generale a Asociatiei si aprobate de autoritatile deliberative ale asociatilor beneficiari ai investitiilor (proprietarii bunurilor rezultate in urma investitiilor), precum si ale asociatilor deserviti de bunurile rezultate in urma investitiilor. In functie de investitiile la care se refera, listele de investitii prioritare si planurile de finantare vor fi anexate si vor face parte integranta din contractele de delegare corespunzatoare;

 • d) studiile de fezabilitate aferente listelor de investitii vor fi supuse avizului Asociatiei inainte de a fi aprobate de autoritatile deliberative ale asociatilor beneficiari ai investitiilor (proprietarii bunurilor rezultate in urma investitiilor);

 • e) in functie de specificul serviciului, de activitatile componente ale acestuia aflate sub responsabilitatea fiecarui asociat si de strategia de dezvoltare, gestiunea serviciului de salubrizare, respectiv a activitatilor componente ale serviciului, dupa caz, precum si concesiunea sistemelor de utilitati publice aferente activitatilor componente ale serviciului de salubrizare vor fi incredintate unuia sau mai multor operatori in baza unui/unor contract/contracte de delegare;

 • f) contractul/contractele de delegare a gestiunii unor activitati componente ale serviciului de salubrizare va/vor fi atribuite conform prevederilor legale in vigoare si va/vor fi incheiat(e) cu operatorul de catre Asociatie, in numele si pe seama asociatilor/acelor asociati care deleaga impreuna prin acelasi contract de delegare unele dintre activitatile componente ale serviciului de salubrizare aflate sub responsabilitatea acestora;

 • g) operatorul va fi responsabil de implementarea programelor de investitii stabilite prin contractul/contractele de delegare, va intretine, va moderniza, va reabilita si va extinde infrastructura concesionata si va gestiona activitatile componente ale serviciului pe riscul si raspunderea sa, conform clauzelor contractului de delegare;

 • h) Asociatia va monitoriza indeplinirea de catre operator(i) a obligatiilor care ii/le incumba in temeiul contractului de delegare;

 • i) Asociatia va exercita, in numele si pe seama asociatilor, drepturile si obligatiile pe care acestia le au in calitate de delegatar, conform prevederilor prezentului statut.

Art. 18.

Reprezentantii asociatilor in adunarea generala a Asociatiei sunt responsabili pentru activitatea lor, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Art. 19.

 • (1) Adunarea generala a Asociatiei va fi convocata, ori de cate ori este necesar, de catre presedintele Asociatiei sau de un numar de cel putin ........ asociati.

 • (2) Convocarea va fi transmisa prin scrisoare, fax sau e-mail cu cel putin 5 (cinci) zile calendaristice (Acesta este un termen minim, asociatii putand stabili si un termen mai mare.) inainte de data sedintei si va cuprinde data, ora, locul si ordinea de zi ale sedintei.

 • (3) In functie de problemele inscrise pe ordinea de zi a sedintei, convocarea va fi trimisa numai reprezentantilor asociatilor care au dreptul sa participe si sa voteze cu privire la luarea respectivelor hotarari conform prevederilor prezentului statut.

 • (4) Sedintele adunarii generale a Asociatiei vor fi conduse de presedintele Asociatiei sau, in absenta acestuia, de persoana desemnata de adunarea generala dintre participanti.

 • (5) Adunarea generala a Asociatiei va alege dintre participantii la sedinta un secretar care va redacta procesul-verbal al sedintei.

 • (6) Procesul-verbal este semnat de presedinte si de secretar. O copie a procesului-verbal va fi transmisa, in termen de maximum 5 (cinci) zile calendaristice de la data sedintei, fiecarui asociat convocat conform prevederilor alin. (2), indiferent daca reprezentantul acesteia a fost sau nu prezent la sedinta.

 • (7) Hotararile adunarii generale a Asociatiei se consemneaza intr-un registru de procese-verbale, care se pastreaza la sediul Asociatiei.

Art. 20.

 • (1) Fiecare asociat, prin reprezentantul sau, are un vot egal in adunarea generala a Asociatiei.

 • (2) Pentru luarea hotararilor care privesc numai anumiti asociati, respectiv asociatii in competenta carora este organizat si functioneaza serviciul la data sedintei adunarii generale, asociatii beneficiari ai investitiilor (proprietarii bunurilor rezultate in urma investitiilor), precum si asociatii deserviti de bunurile rezultate in urma investitiilor, denumiti in prezentul statut asociati implicati, au dreptul de a participa si de a vota in cadrul sedintei adunarii generale doar reprezentantii acestora.

 • (3) Pentru a fi valabile, hotararile adunarii generale a Asociatiei adoptate in exercitarea atributiilor prevazute la art. 16 alin. (2) lit. a)-h) si l) se iau in prezenta a trei patrimi din numarul asociatilor si cu majoritatea voturilor asociatilor prezenti. Daca la prima convocare cvorumul nu este indeplinit, adunarea generala se convoaca pentru o data ulterioara care nu poate fi mai tarziu de 15 zile calendaristice de la data stabilita pentru prima convocare, iar la a doua convocare adunarea generala este valabil intrunita indiferent de numarul de membri prezenti.

 • (4) Pentru a fi valabile, hotararile adunarii generale a Asociatiei adoptate in exercitarea atributiilor prevazute la art. 16 alin. (3) se iau in prezenta tuturor asociatilor/asociatilor implicati si cu votul favorabil fie a cel putin jumatate din numarul asociatilor/asociatilor implicati care insumeaza cel putin doua treimi din numarul total al populatiei tuturor asociatilor/asociatilor implicati, fie a cel putin doua treimi din numarul asociatilor/asociatilor implicati care insumeaza cel putin jumatate din numarul total al populatiei tuturor asociatilor/asociatilor implicati.

Daca la prima convocare cvorumul nu este indeplinit, adunarea generala se convoaca pentru o data ulterioara care nu poate fi mai tarziu de 15 zile calendaristice de la data stabilita pentru prima convocare, iar la a doua convocare adunarea generala este valabil intrunita indiferent de numarul de asociati implicati prezenti si va hotari cu majoritatea asociatilor/asociatilor implicati prezenti.

 • (5) Pentru a fi valabile, hotararile adunarii generale a Asociatiei adoptate in exercitarea atributiilor prevazute la art. 16 alin. (2) lit. i)- k) si la art. 16 alin. (3) lit.k) -n) se iau in prezenta si cu votul favorabil al tuturor asociatilor, cvorum si majoritate obligatorii la oricare convocare.

 • (6) In oricare dintre situatiile prevazute la alin. (3)-(5), daca o hotarare a adunarii generale a Asociatiei priveste in mod direct activitatile serviciului de salubrizare sau bunurile care apartin unui anumit asociat, nicio hotarare nu poate fi luata fara prezenta si votul favorabil al reprezentantului acestuia.

 • (7) In cazul in care reprezentantul unuia dintre Asociati nu poate participa la sedinta unei adunari generale a Asociatiei la care a fost convocat, acesta poate fi inlocuit de un alt reprezentat al unitatii administrativ-teritoriale, imputernicit in acest scop.

Art. 21.

 • (1) Hotararile adunarii generale luate in exercitarea atributiilor prevazute la art. 16 alin. (2) lit. i)-k) si art. 16 alin. (3) lit. k) - n) nu pot fi votate de reprezentantii asociatilor decat in baza unui mandat special, acordat expres, in prealabil, prin hotarare a autoritatii deliberative a asociatului al carui reprezentant este.

 • (2) Hotararile luate de adunarea generala a Asociatiei trebuie aduse la cunostinta autoritatilor deliberative ale asociatilor sau asociatilor implicati, dupa caz, in termen de cel mult 5 (cinci) zile calendaristice de la data sedintei. De asemenea, Asociatia este obligata sa publice toate hotararile adunarii generale pe propria pagina de internet.

 • (3) Asociatul care se considera vatamat intr-un drept al sau ori intr-un interes legitim printr-o hotarare a adunarii generale a Asociatiei dintre cele luate in exercitarea atributiilor prevazute la art. 16 alin. (3) din prezentul statut poate initia actiune in justitie in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

 • (4) Adunarea generala a Asociatiei poate delega consiliului director, prin hotarare adoptata in aceleasi conditii ca cele prevazute la art. 20 alin. (3), atributia privind aprobarea schimbarii sediului Asociatiei.

Consiliul director

Art. 22.

 • (1) Consiliul director este organul executiv de conducere al Asociatiei, format din presedintele Asociatiei si inca minim 2 (doi) membri (cu conditia ca numarul total de membri in consiliul director, inclusiv presedintele, sa fie impar), numiti de adunarea generala, pe o perioada de 4. Componenta consiliului director va asigura cat mai bine reprezentativitatea in cadrul acestui organ a tuturor membrilor Asociatiei, utilizand principiul reprezentarii prin rotatie.

 • (2) Presedintele Asociatiei este si presedinte al consiliul director.

 • (3) Membrii consiliului director sunt raspunzatori pentru activitatea lor in conformitate cu legislatia in vigoare.

Art. 23.

 • (1) Consiliul director asigura punerea in executare a hotararilor adunarii generale a Asociatiei si exercita atributiile prevazute de prezentul statut si cele ce ii vor fi delegate de adunarea generala.

 • (2) Consiliul director exercita urmatoarele atributii privind activitatea proprie a Asociatiei:

 • a) prezinta adunarii generale raportul de activitate pe perioada anterioara, executia bugetului de venituri si cheltuieli, bilantul contabil, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al exercitiului financiar viitor si proiectul programelor Asociatiei;

 • b) propune cuantumul cotizatiei pentru anul urmator, care se va include in proiectul de buget al Asociatiei, supus spre aprobare adunarii generale;

 • c) aproba actele juridice ce vor fi incheiate de Asociatie in nume propriu, cu exceptia contractelor a caror valoare depaseste echivalentul in lei al sumei de .........

euro;

 • d) angajeaza personalul Asociatiei, inclusiv membrii aparatului tehnic, cu respectarea politicii de personal aprobate de adunarea generala a Asociatiei si tinand cont de bugetul aprobat de aceasta;

 • e) in relatia cu asociatii, monitorizeaza plata cotizatiei anuale de catre acestia la bugetul Asociatiei si decide masurile care urmeaza sa fie luate impotriva asociatilor care nu si-au achitat cotizatia datorata in termenul prevazut de prezentul statut;

 • f) orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de adunarea generala.

 • (3) Consiliul director are urmatoarele atributii cu privire la exercitarea mandatului acordat de Asociati conform art. 5 alin. (2):

 • a) aduce la indeplinire hotararile adunarii generale, executa bugetul de venituri si cheltuieli si intocmeste proiectul bugetului pentru anul urmator; prezinta adunarii generale rapoarte asupra activitatii desfasurate, precum si propuneri de masuri pentru imbunatatirea acesteia; in situatii exceptionale, fundamenteaza rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul in curs, in prima adunare generala validandu-se aceasta rectificare; convoaca adunarea generala a Asociatiei in sedinte extraordinare, ori de cate ori este nevoie;

 • b) elaboreaza politicile, strategiile si programele de actiuni si masuri privind furnizarea/prestarea activitatilor serviciului de salubrizare ca si functionarea, administrarea si exploatarea patrimoniului aferent acestora si le propune spre aprobare adunarii generale;

 • c) raspunde de integritatea, prezervarea, utilizarea si exploatarea in conditii de siguranta si eficienta a infrastructurii tehnico-edilitare aferenta serviciilor de salubrizare incredintate asociatiei;

 • d) analizeaza ofertele si avizeaza contractele sectoriale atribuite de operator/operatori sau operatorul regional, in baza contractului de delegare a gestiunii activitatilor serviciului de salubrizare;

 • e) raspunde de relatiile cu autoritatile administratieie publice locale de la nivelul asociatilor membri, monitorizeaza transferul cotelor de contributie ce revin asociatilor catre bugetul Asociatiei, potrivit Actului constitutiv;

 • f) urmareste in conditiile legii recuperarea pagubelor produse Asociatiei de catre propriul personal sau de catre terti; in cazul personalului propriu angajat cu contract individual de munca, sunt aplicabile, in mod corespunzator, dispozitiile Codului muncii; in cazul neidentificarii persoanelor vinovate de dispozitii de reparare din contul Asociatiei, in conditiile legii;

 • g) propunere adunarii generale masuri pentru imbunatatirea managementului de proprietate si a managementului financiar al Asociatiei, inclusiv preluarea atributiilor comisiei de cenzori de catre persoane juridice, pe baza de contract;

 • h) analizeaza rezultatele operatiunilor de verificare si control a modului de gestionare a bunurilor proprietate publica si/sau privata a unitatilor administrativ teritoriale membre, preluate in gestiune de operator/operatori sau operatorul regional sau asupra bunurilor nou create in cadrul Asociatiei;

 • i) propune adunarii generale programe de reparatii curente si/sau programe de investitii pentru reabilitarea, modernizarea si/sau dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare aferenta activitatilor serviciului de salubrizare din responsabilitatea Asociației, stabilește prioritizarea acestora si avizeaza începerea execuției, derularea, receptia si punerea in functiune a lucrarilor;

 • j) propune adunarii generale crearea unor fonduri speciale necesare pentru reabilitarea, dezvoltarea si asigurarea functionarii in conditii de siguranta si eficienta a infrastructurii tehnico-edilitare aferenta activitatilor serviciului de salubrizare;

 • k) imputerniceste presedintele consiliului director pentru monitorizarea implementarii programelor de intretinere si reparatii curente si/sau de investitii in infrastructura aferenta serviciului de utilitati publice din responsabilitatea Asociatiei si pentru receptionarea, in numele acesteia, a lucrarilor angajate;

 • l) monitorizeaza managementul financiar al Asociatiei si propune masuri pentru imbunatatirea acestuia, avizeaza continutul si forma contractelor de furnizare/prestare a activitatilor serviciului de salubrizare incredintate Asociatiei;

 • m) stabileste si supune validarii adunarii generale a Asociatiei sistemul de penalizari aplicabil utilizatorilor de pe raza unitatilor administrativ-teritoriale membre pentru neplata facturilor lunare, reprezentand contravaloarea serviciilor furnizate/prestate si pentru pierderile datorate inexistentei depozitelor bancare rezultate din exercitiul financiar-contabil, tinand cont de nivelul cel mai ridicat permis de legislatie;

 • n) propune adunarii generale actionarea in contencios administrativ a membrilor asociatiei vinovati de neplata la termen a cotelor lunare de contributie la bugetul Asociatiei, inclusiv a cotelor de participare la finantarea cheltuielilor neprevazute, dupa depasirea cu mai mult de 90 de zile a termenelor de plata;

 • o) propune adunarii generale actionarea in justitie a partenerilor contractuali care se fac vinovati de incalcarea prevederilor contractuale pe care Asociatia le-a angajat, in cazul in care nu se gasesc solutii de rezolvare pe cale amiabila;

 • p) monitorizeaza asigurarea conditiilor tehnico-materiale desfasurarii activitatii Asociatiei, in conformitate cu obiectivele acesteia, a securitatii si igienei in procesul muncii, precum si masurile de prevenire si stingere a incendiilor, conform prevederilor legale;

 • q) stabileste societatea bancara la care Asociatia isi va deschide unul sau mai multe conturi;

 • r) propune adunarii generale a Asociatiei programe de masuri si planuri de actiune, cu privire la dezvoltarea serviciului, respectiv a sistemelor de utilitati publice aferente acestora;

 • s) propune adunarii generale a Asociatiei programe de masuri si planuri de actiune pentru imbunatatirea si eficientizarea activitatii Asociatiei, precum modificarea statutului și altele asemenea;

 • t) participa prin reprezentantii sai, alaturi de membrii colectivitatilor locale, la intruniri, reuniuni si mese rotunde organizate in scopul informarii si cunoasterii nemijlocite a starii serviciului de salubrizare din responsabilitatea asociatiei si a nevoilor utilizatorilor, dezbaterii politicilor, strategiilor si programelor de investitii pentru dezvoltarea si eficientizarea acestora si a infrastructurii tehnico-edilitare aferente, stabilirii nivelelor de servicii si al prioritizarii investitiilor.

Art. 24.

 • (1) Pentru realizarea scopului si obiectivelor sale, Asociatia va constitui un aparat tehnic propriu.

 • (2) Aparatul tehnic va fi condus de un director executiv numit de consiliul director. Membrii aparatului tehnic vor avea statutul de salariati ai Asociatiei.

 • (3) Din aparatul tehnic vor face parte cel putin urmatoarele persoane:

 • a) un secretar;

 • b) un contabil;

 • c) unul sau mai multi consilieri juridici;

 • d)  un numar suficient de specialisti pentru monitorizarea executarii contractului/contractelor de delegare, conform mandatului acordat Asociatiei prin prezentul statut.

 • (4) La calculul cuantumului propus al cotizatiei anuale, consiliul director va lua in considerare sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor de functionare a aparatului tehnic al Asociatiei.

Art. 25.

(1) Consiliul director se intruneste in sedinte, cel putin o data pe luna sau ori de cate ori este nevoie, la convocarea presedintelui Asociatiei.

(2) Deciziile consiliului director se iau in prezenta si cu votul a cel putin jumatate plus unu din numarul membrilor consiliului director.

 • (3) Consiliul director va alege dintre participantii la sedinta un secretar care va redacta procesul-verbal al sedintei. Procesele-verbale se semneaza de toti membrii consiliului director prezenti. Deciziile consiliului director se consemneaza in registrul de procese-verbale, care se pastreaza la sediul Asociatiei.

Controlul financiar al Asociatiei

Art. 26.

(1) Controlul financiar intern al Asociatiei este asigurat de o comisie de cenzori formata din minimum 3 membri numiti de adunarea generala pentru o perioada de 3 (trei) ani, cu posibilitatea prelungirii.

(2) Membrii consiliului director nu pot fi cenzori. Cel putin unul dintre cenzori trebuie sa fie contabil autorizat sau expert contabil, in conditiile legii.

 • (3) Comisia de cenzori isi poate elabora un regulament intern de functionare

 • (4) Comisia de cenzori are atributiile prevazute la art. 272 din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005.

CAPITOLUL VI

Dizolvarea si lichidarea

Art. 27.

Asociatia se dizolva:

 • a) de drept;

 • b) prin hotararea instantei judecatoresti competente;

 • c) prin hotararea adunarii generale.

Art. 28.

Asociatia se dizolva de drept prin:

 • a) imposibilitatea realizarii scopului si obiectivelor pentru care a fost constituita, daca in termen de 3 (trei) luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;

 • b) imposibilitatea constituirii adunarii generale sau a consiliului director in conformitate cu prezentul statut, daca aceasta situatie dureaza mai mult de un an de la data la care adunarea generala sau, dupa caz, consiliul director trebuia sa se constituie;

 • c) reducerea numarului de asociati sub limita de 3, daca acesta nu a fost completat in termenul legal prevazut in acest scop.

Art. 29.

Asociatia se dizolva prin hotararea instantei judecatoresti competente, cand: a) scopul sau activitatea sa a devenit ilicita, sau contrara ordinii publice;

b) realizarea scopului sau este urmarita prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;

 • c) asociatia urmareste un alt scop decat cel pentru care s-a constituit;

 • d) asociatia a devenit insolvabila.

Art. 30.

(1) Lichidarea Asociatiei se va face in conditiile prevazute de legislatia privind asociatiile.

(2) Bunurile Asociatiei ramase in urma lichidarii vor fi transmise catre persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemanator, conform hotararii adunarii generale sau a instantei judecatoresti competente.

Art. 31.

(1) Dupa terminarea lichidarii, lichidatorii trebuie sa ceara radierea Asociatiei din Registrul asociatiilor si fundatiilor.

(2) Asociatia isi inceteaza existenta la data radierii ei din Registrul asociatiilor si fundatiilor.

CAPITOLUL VII

Dispozitii finale

Art. 32.

(1) Prezentul statut poate fi modificat doar prin acte aditionale semnate de reprezentantii tuturor asociatilor, special imputerniciti in acest scop.

(2) Prezentul statut este guvernat de legea romana. In situatia in care intervin modificari ale legislatiei in domeniu, prezentul statut va fi modificat in conformitate cu noile prevederi.

 • (3) Toate litigiile nascute din sau in legatura cu acest statut, inclusiv orice problema privind interpretarea, validitatea sau incetarea acestuia, care nu pot fi rezolvate pe cale amiabila, vor fi deduse spre solutionare instantelor judecatoresti competente.

Prezentul statut a fost semnat in 3 exemplare originale, astazi, data autentificarii sale.

ASOCIATII

Municipiul Craiova,

Prin primar ...................................................

(semnatura si stampila)

Comuna Ișalnița,

Prin primar ...................................................

(semnatura si stampila)

Comuna Vârvoru de Jos,

Prin primar ...................................................

(semnatura si stampila)