Hotărârea nr. 241/2012

Hotararea Consiliului Local nr. 241 privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova –dra. Peţa Eliza Mădălina, de a vota ordinea de zi în Adunarea Generală Ordinarăa S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A. din data de 21.12.2012

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 241

privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova -dra. Peța Eliza Mădălina, de a vota ordinea de zi în Adunarea Generală Ordinară a S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A. din data de 21.12.2012

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din 29.11.2012.

Având în vedere raportul nr.157971/2012 întocmit de Direcția Servicii Publice, prin care se propune mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova - dra. Peța Eliza Mădălina, de a vota ordinea de zi în Adunarea Generală Ordinară a S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A. din data de 21.12.2012 și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.144, 146, 148, 149 și nr.150/2012;

În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, republicată, privind societățile comerciale;

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.14/2012 prin care s-a aprobat desemnarea drei. Peța Eliza Mădălina în calitate de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Compania de Apă Oltenia S.A;

În temeiul art.36, alin.2, lit. d coroborat cu alin.6, lit. a, pct.14, art.37, art.45, alin.1, art.61 alin.2 și art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova - dra. Peța Eliza Mădălina, de a vota în Adunarea Generală Ordinară a S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 21.12.2012, ordinea de zi referitoare la modificarea cuantumului indemnizației membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A. de la suma de 32 lei/ membru, la suma de 1152 lei brut/membru, reprezentând 20% din indemnizația directorului general.

Art.2.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Servicii Publice, dra. Peța Eliza Mădălina și S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,            CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

Marian Sorin MANDA                  Nicoleta MIULESCU