Hotărârea nr. 240/2012

Hotararea Consiliului Local nr. 240 privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova –dra. Peţa Eliza Mădălina, de a vota ordinea de zi în Adunarea GeneralăExtraordinară a S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A. din data de 21.12.2012

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 240

privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova -dra. Peța Eliza Mădălina, de a vota ordinea de zi în Adunarea Generală Extraordinară a S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A. din data de 21.12.2012

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din 29.11.2012.

Având în vedere raportul nr.160823/2012 întocmit de Direcția Servicii Publice, prin care se propune mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova - dra. Peța Eliza Mădălina, de a vota ordinea de zi în Adunarea Generală Extraordinară a S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A. din data de 21.12.2012 și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.144, 146, 148, 149 și nr.150/2012;

În conformitate cu prevederile art.125 alin.1 și 2 din Legea nr.31/1990, republicată, privind societățile comerciale coroborat cu prevederile art.1609 alin.1 din Cod Civil;

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.14/2012 prin care s-a aprobat desemnarea drei. Peța Eliza Mădălina în calitate de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Compania de Apă Oltenia S.A;

În temeiul art.36, alin.2, lit. d coroborat cu alin.6, lit. a, pct.14, art.37, art.45, alin.1, art.61 alin.2 și art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova - dra. Peța Eliza Mădălina, de a vota în Adunarea Generală Extraordinară a S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 21.12.2012, ordinea de zi privind majorarea capitalului social al S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A.”, prin conversia creanței deținută de către Municipiul Craiova, împotriva S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., în cuantum de 19.240.200 lei, în acțiuni la valoarea nominală de 100 lei/acțiune.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Servicii Publice, dra. Peța Eliza Mădălina și S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,            CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

Marian Sorin MANDA                  Nicoleta MIULESCU